Γνωμοδότηση επί της 13/2019 μελέτης με τίτλο: “ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΔΙΑΔΡΟΜΩΝ ΝΕΟΥ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟΥ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ

16 Ιανουαρίου 2020