Κατάρτιση του προσχεδίου του προϋπολογισμού έτους 2020 του Δήμου Λεβαδέων από την Εκτελεστική Επιτροπή και εισήγηση αυτού στην Οικονομική Επιτροπή

23 Ιανουαρίου 2020