Εισήγηση Εκτελεστικής Επιτροπής στο Δημοτικό Συμβούλιο για την τροποποίηση του Τεχνικού Προγράμματος Εκτελεστέων Έργων έτους 2019

23 Ιανουαρίου 2020