Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου 2016

Απόφαση Τίτλος
526-2016Ανατροπή Αναλήψεων Υποχρεώσεων Έτους 2016.
525-2016“ Αναμόρφωση προϋπολογισμού τρέχουσας χρήσης (398/2016 Απόφαση Ο.Ε)”.
524-2016“Αποδοχή όρων μίσθωσης του κτιρίου της “νεροτριβής” όπως αυτό αποτυπώνεται στις με αριθμ πρωτ. 8463/9-12-2016 και 8614/15-12-2016αποφάσεις του Δ.Σ της ΕΤ.Α.Δ. ”.
523-2016“ Έγκριση 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (τελικού) του έργου:”ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΙΧΩΝ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΤΗ Δ.Κ. ΚΥΡΙΑΚΙΟΥ” του Δήμου Λεβαδέων.
522-2016“ Έγκριση 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου: “ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΕΡΙΦΡΑΞΗΣ ΝΕΟΥ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟΥ” .
521-2016“ Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών – του έργου:”ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ” του Δήμου Λεβαδέων.”.
520-2016“Έγκριση της υπ΄αριθμ. 65/2016 απόφασης της Κ.Ε.ΔΗ.Λ. που αφορά: «Κατάρτιση και ψήφιση προϋπολογισμού της Κοινωφελούς Επιχείρησης του Δήμου Λεβαδέων οικ. έτους 2017”.
519-2016“Έγκριση διενέργειας προμήθειας εντύπων και υλικών μηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων, γραφικής ύλης για το έτος 2016.”.
518-2016“ Αποδοχή ποσού <85.025,00€) των Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων για υλοποίηση έργων και επενδυτικών δραστηριοτήτων έτους 2016 (πρώην ΣΑΤΑ) , και κατανομή αυτού”.
517-2016“ Εγκριση των λογαριασμών εκκαθάρισης, της υπό εκκαθάριση επιχείρησης με την επωνυμία “ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΥΡΙΑΚΙΟΥ” (Κ.Α.Ε.Κ) και απαλλαγή του εκκαθαριστή από κάθε ευθύνη. ”.
516-2016“ Αλλαγή όρου – τροποποίηση της 496/2016 Απόφασης του Δ.Σ περί”Ανάγκης σύναψης δανείου και κατάρτιση όρων για την αναχρηματοδότηση ήδη συναφθέντων δανείων του Δήμου Λεβαδέων με το Τ.Π και Δανείων του άρθρου 81 του Ν.4316/204”.
515-2016“ Έγκριση Προϋπολογισμού Οικονομικού Έτους 2017 και Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης. (Ο.Π.Δ.)”.
514-2016“Λήψη απόφασης περί εγκρισης σκοπιμότητας εκτέλεσης του έργου “ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΚΩΠΑΪΔΑΣ” την αποδοχή των όρων και τη σύναψη Προγραμματικής Σύμβασης με τη Περιφέρεια Στετρεάς Ελλάδος-ΠΕ Βοιωτίας.”
513-2016Υποβολή πρότασης από το Δήμο στην Πράξη «Υποδομές για τη βέλτιστη διαχείριση των ΑΣΑ Δήμου Λειβαδιάς» στο πλαίσιο της πρόσκλησης «Δράσεις για την Ολοκληρωμένη Διαχείριση Αστικών Αποβλήτων
512-2016Έγκριση πρωτοκόλλου συνεργασίας μεταξύ της Ομοσπονδίας Χειροσφαιρίσεως Ελλάδος ,του Δήμου Λεβαδέων και της Γ.Γ. Αθλητισμού
511-2016Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στη Δ.Κ. Κυριακίου, οικισμός Παναγία Καλαμιώτισσα και στο δρόμο που οδηγεί στην παραλία Μπακράκος
510-2016Έγκριση της 51/2016 απόφασης της ΚΕ.ΔΗ.Λ περί αναμόρφωσης του προϋπολογισμού οικ. Έτους 2016
509-2016Έγκριση 3ουΤελικου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών – του έργου:”ΓΕΩΤΡΗΣΗ,ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΧΑΙΡΩΝΕΙΑΣ,ΘΟΥΡΙΟΥ,ΑΚΟΝΤΙΟΥ,ΠΡΟΣΗΛΙΟΥ
508-2016Παραλαβή της 178/2016 μελέτης με τίτλο “ΜΟΥΣΕΙΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ” για τη δημιουργία “Μουσείου Πολιτισμού
507-2016Έγκριση διενέργειας πλειοδοτικής δημοπρασίας για την εκμίσθωση καλλιεργήσιμης γης στη θέση “ΜΑΡΜΑΡΙΑ” της Τοπ. Κοινότητας Ακοντίου Δήμου Λεβαδέων
506-2016Έγκριση διενέργειας πλειοδοτικής δημοπρασίας για την εκμίσθωση καλλιεργήσιμης γης στη θέση “ΠΕΤΣΑΛΑ & ΜΕΛΙΣΣΙΑ της Τοπ. Κοινότητας Ακοντίου Δήμου Λεβαδέων
505-2016Έγκριση διενέργειας πλειοδοτικής δημοπρασίας για την εκμίσθωση του δημοτικού ακινήτου που βρίσκεται στην περιοχή της Τοπ. Κοινότητα Αγίας Τριάδας Δήμου Λεβαδέων
504-2016Επιστροφή ποσών προνοιακών επιδομάτων ως αχρεωστήτως καταβληθέντων
503-2016Καθορισμός δικαιωμάτων και τελών των ποιούμενων χρήσης δημοτικών ακινήτων
502-2016Καθορισμός συντελεστών του δημοτικού φόρου ηλεκτροδοτούμενων χώρων
501-2016Καθορισμός τελών και δικαιωμάτων για τη χρήση δημοτικών κοιμητηρίων
500-2016Kαθορισμός τελών κοινοχρήστων χώρων για το οικον. Έτος 2017και εφεξής
499-2016Καθορισμός τρόπου καταβολής τελών χρήσης κοινοχρήστων χώρων
498-2016Καθορισμός τελών Καθαριότητας και Ηλεκτροφωτισμού για το οικον έτος 2017 (350/2016 Απόφαση -Εισήγηση της Οικονομικής Επιτροπής)
497-2016Καθορισμός δημοτικών κοινοχρήστων χώρων προς ενοικίαση για το έτος 2017
496-2016Ανάγκη σύναψης δανείου και κατάρτιση όρων για την αναχρηματοδότηση ήδη συναφθέντων δανείων του Δήμου Λεβαδέων με το Τ.Π και Δανείων του άρθρου 81 του Ν.4316/204
495-2016Έγκριση του Τεχνικού Προγράμματος του Δήμου Λεβαδέων για το έτος 2016
494-2016Συγκρότηση Επιτροπής Εκτίμησης Ακινήτου του  άρθρου 186 του ν. 3463/2006 για εκμίσθωση ακινήτου για την στέγαση του 12ου Νηπιαγωγείου Λιβαδειάς
493-2016Συμμετοχή Δήμου Λεβαδέων στην εγκεκριμένη Πράξη «Κέντρα Διά Βίου Μάθησης (ΚΔΒΜ) – Νέα Φάση» με κωδικό ΟΠΣ 5002212 και υπογραφή του σχετικού Συμφώνου Συνεργασίας
492-2016Συγκρότηση επιτροπής παρακολούθησης & παραλαβής προμηθειών της Κοινωφελούς Επιχείρησης του Δήμου Λεβαδέων ( Κ.Ε.ΔΗ.Λ.). σχετικά με την υλοποίηση του Προγράμματος «Βοήθεια στο Σπίτι » , σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν 4412/2016
491-2016Έγκριση της υπ΄αριθ 34 /10-11-2016 Απόφασης της ΚΕΔΗΛ περί αναμόρφωσης προϋπολογισμού τρέχουσας χρήσης
490-2016Παραχώρηση σχολικών αιθουσών σε συλλόγους.
489-2016Μεταβολές σχολικών μονάδων Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης για το σχολικό έτος 2017-2018.(Επικαιροποίηση Απόφασης του Δ.Σ για ίδρυση Μουσικού σχολείου)
488-2016Έγκριση διενέργειας προμήθειας ελαστικών για το έτος 2017
487-2016Έγκριση διενέργειας προμήθειας καυσίμων και λιπαντικών για το έτος 2017
486-2016Eγκριση διενέργειας Προμήθειας Υδροφρακτών , ρουλεμάν και λοιπά εξαρτήματα ρύθμισης νερού καναλιών στην περιοχή Κρύας
485-2016Σύσταση Επιτροπής Προσωρινής και Οριστικής παραλάβης του έργου:”ΓΕΩΤΡΗΣΗ,ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΧΑΙΡΩΝΕΙΑΣ,ΘΟΥΡΙΟΥ,ΑΚΟΝΤΙΟΥ,ΠΡΟΣΗΛΙΟ
484-2016Σύσταση Επιτροπής Προσωρινής και Οριστικής παραλάβης του έργου:”ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΕΡΙΦΡΑΞΗΣ ΝΕΟΥ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟΥ
483-2016Σύσταση Επιτροπής Προσωρινής και Οριστικής παραλάβης του έργου:ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΙΧΩΝ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΤΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΥΡΙΑΚΙΟΥ
482-2016Σύσταση Επιτροπής Προσωρινής και Οριστικής παραλάβης του έργου: “ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΑΡΔΕΥΤΙΚΟΫ ΕΡΓΟΥ ΤΟΥ Δ.Δ ΛΑΦΥΣΤΙΟΥ
481-2016Εγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής του έργου: “ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΜΟΝΟΠΑΤΙΟΥ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ – ΣΤΕΡΕΩΣΗ ΤΡΙΧΙΝΟΥ ΓΕΦΥΡΙΟΥ”
480-2016Eγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης εργασιών του έργου : « ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΕΛΙΚΩΝΑ
479-2016Έγκριση 1ου Α.Π.Ε και του 1ου Π.Κ.Τ.Ν.Μ.Ε. για το έργο:”ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΗΣ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ
478-2016Έγκριση 1ου Α.Π.Ε. για το έργο: «Αποκατάσταση βλαβών που προκλήθηκαν από θεομηνίες σε γέφυρες του Δήμου Λεβαδέων
477-2016Έγκριση 4ου Ανακεφαλαιωτικού & Τακτοποιητικού Πίνακα του έργου : “ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ Τ.Κ. ΚΟΡΩΝΕΙΑΣ
476-2016Παραλαβή της υπ΄αριθμ.180/2016 μελέτης με τίτλο : “Εκπόνηση μελέτης κόμβου επι της συμβολής των οδών Χαιρωνείας και Αισχύλου
475-2016Εγκριση σύναψης σχεδίου Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ του “Ελληνικού Δημοσίου-Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού “ και του Δήμου Λεβαδέων για την εκτέλεση του έργου «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΑΝΑΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟΥ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ Ν. ΒΟΙΩΤΙΑΣ
474-2016Εγκριση της υπ αριθ 104/30-5-2016 μελέτης του έργου: “ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΑΝΑΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟΥ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ Ν.ΒΟΙΩΤΙΑΣ
473-2016Αποδοχή της 4253/15-11-2016 (ΑΔΑ:75Π8ΛΗ-ΘΔΠ) απόφασης του Περιφερειάρχη Στερεάς Ελλάδος για ένταξη του έργου: Ανάδειξη ψηφιδωτών παλαιοχριστιανικού ναού στην οδό Σπυροπούλου Λιβαδειάς” προϋπολογισμού 169.557,00€ στο Ε.Π “Στερεά Ελλάδα 2014-2020
472-2016Αποδοχή της υπ αριθμ 19439/06-10-2016(ΑΔΑ:7Γ6Ο465ΦΘΕ-ΘΛ1) απόφασης του Υφυπουργού Εσωτερικών και Δ/κής Ανασυγκρότησης περί χρηματοδότησης του Δήμου Λεβαδέων για πρόληψη και αντιμετώπιση ζημιών και καταστροφών που προκαλούνται από θεομηνίες
471-2016Σύνταξη απολογισμών εσόδων-εξόδων του κληροδοτήματος Βασ. Παναγιωτόπουλου ,για τα οικον. Έτη 1998 έως 2015
470-2016Σύνταξη προϋπολογισμού εσόδων-εξόδων του κληροδοτήματος Μπίμειο Έπαθλο ΄Αμιλλας ,οικον. Έτους 2017
469-2016Σύνταξη προϋπολογισμού εσόδων-εξόδων του κληροδοτήματος Βασ. Παναγιωτόπουλου ,οικον. Έτους 2017
468-2016Αποδοχή ποσού <129.037,50€> των Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων για υλοποίηση έργων και επενδυτικών δραστηριοτήτων έτους 20163 (πρώην Σ.Α.Τ.Α) και κατανομή αυτού
467-2016Κατανομή συνολικού ποσού 90.543,98 (δ΄δόση 2016) για κάλυψη λειτουργικών αναγκών των σχολείων της Α/θμιας &Β/θμιας εκπαίδευσης του Δήμου Λεβαδέων
466-2016Λήψη απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου περί μείωσης ή απαλλαγής των Δημοτικών Τελών για το οικον. Έτος 2017 σε Ευπαθείς Ομάδες , σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 20 παρ.3 του Ν.3463/2006 όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 13 του Ν.4368/2016
465-2016Αναμόρφωση προϋπολογισμού τρέχουσας χρήσης. (349/2016 Απόφαση Ο.Ε)
464-2016Εισήγηση της Εκτελεστικής Επιτροπής στο Δημοτικό Συμβούλιο για τροποποίηση του Τεχνικού Προγράμματος Εκτελεστέων Έργων έτους 2016
514-2016“Λήψη απόφασης περί εγκρισης σκοπιμότητας εκτέλεσης του έργου “ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΚΩΠΑΪΔΑΣ” την αποδοχή των όρων και τη σύναψη Προγραμματικής Σύμβασης με τη Περιφέρεια Στετρεάς Ελλάδος-ΠΕ Βοιωτίας.”.
463-2016“ Έγκριση δαπανών μετακίνησης και διάθεση εγγεγραμμένης πίστωσης ποσού #1.030,40 €# για τη κάλυψη των δαπανών μετακίνησης τριών (3) τοπικών συμβούλων για την συμμετοχή τους με Ι.Χ. αυτοκίνητα στο ετήσιο τακτικό συνέδριο της ΚΕΔΕ που θα πραγματοποιηθεί στη Θεσσαλονίκη από Πέμπτη 1/12 έως & το Σάββατο 3/12/2016”.
462-2016«Πραγματοποίηση εορταστικών εκδηλώσεων- Χριστούγεννα στη Λιβαδειά 2016 – και διάθεση πίστωσης»
461-2016« Επιστροφή ποσών ως αχρεωστήτως καταβληθέντων»
460-2016« Απαλλαγή οφειλέτη Αγραφιώτη Γεωργίου του Δημ.από προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής. »
459-2016« Διαγραφή βεβαιωμένης οφειλής από κατάλογο τέλους ακίνητης περιουσίας (Τ.Α.Π.) λόγω μεταβίβασης, Τσολάκου Δημητρίου του Λουκά »
458-2016« Διαγραφή βεβαιωμένης οφειλής από κατάλογο τέλους ακίνητης περιουσίας (Τ.Α.Π.) λόγω μεταβίβασης , Σακελλαρίου Ευσταθίου του Κων. »
457-2016« Διαγραφή βεβαιωμένης οφειλής από κατάλογο τέλους ακίνητης περιουσίας (Τ.Α.Π.) λόγω μεταβίβασης , Πεγκλή Βασιλικής του Λουκά.»
456-2016«Διαγραφή βεβαιωμένης οφειλής από κατάλογο τέλους ακίνητης περιουσίας (Τ.Α.Π.) λόγω εξόφλησης οφειλής , Μαρκόπουλου Νικολάου του Στεφ. »
455-2016«Διαγραφή βεβαιωμένης οφειλής από κατάλογο τελών άρδευσης λόγω λανθασμένου υπολογισμού»
454-2016«Διαγραφή βεβαιωμένης οφειλής από κατάλογο τέλους ακίνητης περιουσίας (Τ.Α.Π.) λόγω οικοδόμησης και ηλεκτροδότησης»
453-2016«Διαγραφή βεβαιωμένης οφειλής από κατάλογο τροφείων λόγω απουσίας»
452-2016Διαγραφή βεβαιωμένης οφειλής από κατάλογο τέλους ακίνητης περιουσίας (Τ.Α.Π.) λόγω ηλεκτροδότησης, Βλάχου Ευφροσύνης του Σπυρίδωνος.
451-2016Συγκρότηση επιτροπών παρακολούθησης & παραλαβής σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016
450-2016Εγκριση γενομένων δαπανών που αφορούν στην συνδιοργάνωση πολιτιστικών εκδηλώσεων με τον Εμπορικό Σύλλογο Λιβαδειάς (29/10/2016).
449-2016Εγκριση γενομένων δαπανών που αφορούν στην πραγματοποίηση εκδήλωσης εορτασμού εθνικής επετείου της 28ης Οκτωβρίου στην Τ.Κ. Αγίου Γεωργίου.
448-2016Αποδοχή της από 25/10/2016 απόφασης του Υφυπουργού Οικονομίας , Ανάπτυξης και Τουρισμού περί τροποποίησης της Ε016 του ΠΔΕ 2016 για την ένταξη του έργου”ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΑΝΑΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟΥ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ Ν.ΒΟΙΩΤΙΑΣ
447-2016Εγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης για την εκτέλεση του έργου “ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΗΣ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ”
446-2016Εγκριση Πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου “ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΑΓΩΓΟΥ ΚΑΥΣΙΜΩΝ”.
445-2016Εγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης για την εκτέλεση του έργου “ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΓΕΩΡΓΑΝΤΑ”
444-2016Εγκριση 1ου Α.Π.Ε και Τακτοποιητικού και του 1ου ΠΚΝΜΝΕ του έργου “ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΓΕΩΡΓΑΝΤΑ”.
443-2016Υλοποίηση του Προγράμματος «Προώθηση της απασχόλησης μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα σε 34 Δήμους (θύλακες υψηλής ανεργίας) (συμπεριλαμβανομένης της κατάρτισης των συμμετεχόντων)» Β’ φάση- Εγκριση σχεδίου σύμβασης δεσμευμένου λογαριασμού με το Τ.Π. & Δανείων – Εξουσιοδότηση Δημάρχου κ. Γιώτας Πούλου για υπογραφή της σχετικής σύμβασης.
442-2016Προσδιορισμός του ποσοστού του ύψους των τροφείων στους παιδικούς και βρεφονηπιακούς σταθμούς του Δήμου Λεβαδέων για το μήνα Σεπτέμβριο 2016 , λόγω καθυστέρησης της έναρξης λειτουργίας τους.
441-2016Αναμόρφωση προϋπολογισμού τρέχουσας χρήσης. (306/2016 Απόφαση Ο.Ε)
440-2016Έγκριση της Έκθεσης Αποτελεσμάτων εκτέλεσης Προϋπολογισμού Γ΄Τριμήνου 2016.
439-2016Eγκριση διενέργειας προμήθειας κλιματιστικής μονάδας
438-2016Αναμόρφωση προϋπολογισμού τρέχουσας χρήσης.(327/2016 Απόφαση Ο.Ε)
437-2016Έγκριση δαπανών και διάθεση εγγεγραμμένης πίστωσης ποσού 480,00 € για τη κάλυψη των δαπανών μετάβασης -ημερήσια αποζημίωση δύο (2) δημοτικών συμβούλων για την συμμετοχή τους με Ι.Χ. αυτοκίνητο σε συνέδριο στην Κόρινθο με θέμα “Περιβάλλον και πλαστικό. Πλαστική σακούλα” από 11 έως & 13 Νοεμβρίου 2016 “
436-2016Έγκριση Απολογισμού – Ισολογισμού Οικονομικού Έτους 2015 Δήμου Λεβαδέων (άρθρο 163 Ν.3463/06).
435-2016Διαγραφή βεβαιωμένης οφειλής από κατάλογο μισθωμάτων αστικών ακινήτων λόγω λύσης της σύμβασης μίσθωσης Χαραλαμπίου Ιωάννη του Βασιλείου.
434-2016Διαγραφή βεβαιωμένης οφειλής από κατάλογο τέλους ακίνητης περιουσίας (Τ.Α.Π.) λόγω ηλεκτροδότησης Σάκκου Ασημίνας του Γεωργίου
433-2016Διαγραφή βεβαιωμένης οφειλής από κατάλογο τέλους ακίνητης περιουσίας (Τ.Α.Π.) λόγω μεταβίβασης Ρουμπέα Τζανέτου του Ηλία.
432-2016Διαγραφή βεβαιωμένης οφειλής από κατάλογο τέλους ακίνητης περιουσίας (Τ.Α.Π.) λόγω λανθασμένης εγγραφής ως προς το πρόσωπο του φορολογουμένου Ρουμπέα Τζανέτου του Ηλία.
431-2016Απαλλαγή οφειλέτη από προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής Χάψα Βασιλικής του Γεωργίου.
430-2016Απαλλαγή οφειλέτη από προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής Δημητρακοπούλου Χρυσάνθη.
429-2016Διαγραφή βεβαιωμένης οφειλής από κατάλογο προστίμων παραβάσεων ΚΟΚ λόγω λανθασμένης βεβαίωσης Πατριώτη Νικόλαου του Γεωργίου.
428-2016Διαγραφή βεβαιωμένης οφειλής από κατάλογο τέλους ακίνητης περιουσίας (Τ.Α.Π.) λόγω μεταβίβασης Παπασπύρου Γεωργίου του Οδυσσέα.
427-2016Διαγραφή βεβαιωμένης οφειλής από κατάλογο τέλους ακίνητης περιουσίας (Τ.Α.Π.) λόγω μεταβίβασης Παπασπύρου Αθανάσιος του Οδυσσέα.
426-2016Διαγραφή βεβαιωμένης οφειλής από κατάλογο προστίμων παραβάσεων ΚΟΚ λόγω μεταβίβασης οχήματος Νίκα Παναγιώτη του Ιωάννη
425-2016Διαγραφή βεβαιωμένης οφειλής από κατάλογο προστίμων παραβάσεων ΚΟΚ λόγω εξόφληση της οφειλής Μπαχλαβά Ιωάννη του Χρήστου .
424-2016Διαγραφή βεβαιωμένης οφειλής από κατάλογο μισθωμάτων αστικών ακινήτων λόγω λύσης της σύμβασης μίσθωσης του Μαριδάκη Αθανάσιου του Αντωνίου.
423-2016Διαγραφή βεβαιωμένης οφειλής από κατάλογο προστίμων παραβάσεων ΚΟΚ λόγω ακύρωσης της πράξης βεβαίωσης παράβασης του Κουρέπη Ιωάννη του Αριστείδη.
422-2016Διαγραφή βεβαιωμένης οφειλής από κατάλογο προστίμων παραβάσεων ΚΟΚ λόγω εξόφληση της οφειλής του Κεσόβ Παναγιώτη του Δημητρίου.
421-2016Διαγραφή βεβαιωμένης οφειλής από κατάλογο τέλους ακίνητης περιουσίας (Τ.Α.Π.) λόγω ηλεκτροδότησης του Κελέρμενου Νικόλαου του Δημητρίου.
420-2016Διαγραφή βεβαιωμένης οφειλής από κατάλογο προστίμων παραβάσεων ΚΟΚ λόγω λανθασμένης βεβαίωσης του Κανέλλη Αναστάσιου του Νικολάου.
419-2016Διαγραφή βεβαιωμένης οφειλής από κατάλογο προστίμων παραβάσεων ΚΟΚ λόγω μεταβίβασης οχήματος του Ζαχαρόπουλου Ιωάννη του Γεωργίου.
418-2016Διαγραφή βεβαιωμένης οφειλής από κατάλογο προστίμων παραβάσεων ΚΟΚ λόγω μεταβίβασης οχήματος της Δεδούση Άννας του Θεόδωρου.
417-2016Διαγραφή βεβαιωμένης οφειλής από κατάλογο μισθωμάτων αστικών ,του Βόγγλη Ιωάννη του Γεωργιου
416-2016Διαγραφή βεβαιωμένης οφειλής από κατάλογο τέλους ακίνητης περιουσίας (Τ.Α.Π.) λόγω μεταβίβασης ,του Αγγελίδη Άγγελου του Κωνσταντίνου .
415-2016Έγκριση για συνδιοργάνωση πολιτιστικών εκδηλώσεων με τον Εμπορικό Σύλλογο Λιβαδειάς και Διάθεση πίστωσης.
414-2016Πραγματοποίηση εκδήλωσης εορτασμού εθνικής επετείου της 28ης Οκτωβρίου στην Τ.Κ Αγίου Γεωργίου και διάθεση πίστωσης.
413-2016Έγκριση γενομένων δαπανών που αφορούν στη συμμετοχή του Δήμου Λεβαδέων στην έκθεση “Nostos” Greek Alternative Tourism Expo 2016 στη Ναύπακτο.
412-2016Έγκριση γενομένων δαπανών που αφορούν τις δαπάνες πραγματοποίησης πολιτιστικών , μορφωτικών και ψυχαγωγικών εκδηλώσεων “Τροφώνεια 2016” του Δήμου Λεβαδέων
411-2016Προμήθεια και κατασκευή περίφραξης χώρου κολυμβητηρίου
410-2016Έγκριση διενέργειας προμήθειας ρομποτικής σκούπας καθαρισμού κολυμβητικών δεξαμενών του Δημοτικού Κολυμβητηρίου.
409-2016Λήψη απόφασης περί του τρόπου δημοπράτησης του έργου : “ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ(2016)”.
408-2016Λήψη απόφασης περί του τρόπου δημοπράτησης του έργου : “ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ”.
407-2016Έγκριση της υπ αριθμ. 151/2016 μελέτης του έργου: “ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ”.
406-2016Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης εργασιών του έργου : “ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΔΑΣΙΚΟΥ ΔΡΟΜΟΥ ΑΠΟ ΟΙΚΙΣΜΟ ΚΟΡΩΝΕΙΑΣ ΕΩΣ ΣΤΡΟΦΗ ΝΤΑΟΥΜΗ”
405-2016Έγκριση 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα του έργου: “ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΩΝ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ”.
404-2016Εγκριση 5ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα & Τακτοποιητικού Πίνακα του έργου: “ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΕΝΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΕΖΟΔΡΟΜΩΝ (ΠΕΖΟΔΡΟΜΟΣ ΟΔΟΥ ΚΑΛΛΙΑΓΚΑΚΗ ,ΟΔΟΥ ΜΠΟΥΦΙΔΟΥ, ΧΩΡΟΣ ΠΡΩΗΝ ΚΤΕΛ ΚΑΙ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΑ ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ)”.
403-2016Έγκριση 4ου Τελικού Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα του έργου : “ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΧΥΤΑ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ” με MIS379514
402-2016Έγκριση 4ου Τελικού Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα του έργου : “ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΩΝ – ΠΕΖΟΔΡΟΜΩΝ & ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ“ .
401-2016Έγκριση 4ου Τελικού Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα του έργου : “ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΔΕΞΑΜΕΝΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΧΑΙΡΩΝΕΙΑΣ “ .
400-2016Ωράριο λειτουργίας Υπηρεσίας Καθαριότητας του Δήμου Λεβαδέων.
399-2016Αναμόρφωση προϋπολογισμού τρέχουσας χρήσης.(279 & 295/2016 Αποφάσεις Ο.Ε)
398-2016Έγκριση της υπ΄αριθ 16 /20-10-2016 Απόφασης της ΚΕΔΗΛ περί αναμόρφωσης προϋπολογισμού τρέχουσας χρήσης .
397-2016Ανάκληση των υπ΄αριθμ. 303/2016 & 321/2016 Αποφάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, σχετικά με τον τόπο φιλοξενίας προσφύγων στο Δήμο μας.
396-2016Εκλογή Γραμματέα Δημοτικού Συμβουλίου λόγω παραίτησης της κας Κουτούλα Παγώνας
395-2016Έγκριση 5ου Τακτοποιητικού Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα του έργου : “ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΟΔΟΥ ΡΟΥΜΕΛΗΣ ΑΠΟ ΧΑΙΡΩΝΕΙΑΣ ΕΩΣ ΟΔΟ ΑΓ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ“ .
394-2016Παραχώρηση σχολικών αιθουσών σε συλλόγους.
393-2016‘Eγκριση διενέργειας προμήθειας ειδών ψυχαγωγίας για παιδικούς σταθμούς ».
392-2016‘Eγκριση διενέργειας προμήθειας επίπλων και σκευών για παιδικούς σταθμούς και ΚΑΠΗ”
391-2016‘Eγκριση διενέργειας Cd Player για παιδικούς σταθμούς και Δημοτικό Ωδείο”
390-2016‘Eγκριση διενέργειας δυο πάρκων για το βρεφικό τμήμα του Β’ Βρεφονηπιακού σταθμού”
389-2016‘Eγκριση διενέργειας Προμήθειας σκευών μαγειρικής για παιδικούς σταθμούς
388-2016‘Eγκριση διενέργειας Προμήθειας μηχανημάτων φυσιοθεραπείας
387-2016Μεταβίβαση παραγωγικής άδειας πωλητή λαϊκών αγορών στον κ. Ψαρόμυαλο Μάριο του Κων/νου.
386-2016Εγκριση για τη συμμετοχή του Δήμου Λεβαδέων στην Εκθεση “Nostos” Greek Alternative Tourism Expo 2016 στη Ναύπακτο (14-17/10/2016) και διάθεση πίστωσης.
385-2016Έγκριση διενέργειας πλειοδοτικής δημοπρασίας για την μίσθωση του δημοτικού ακινήτου που βρίσκεται στην περιοχή της Τοπικής Κοινότητας Χαιρώνειας του Δήμου Λεβαδέων στη θέση «ΠΑΡΚΟ ΤΟΥ ΛΕΟΝΤΟΣ
384-2016‘Eγκριση διενέργειας Προμήθειας Τσιμεντοσωλήνων
383-2016‘Eγκριση διενέργειας Προμήθειας Σκυροδέματος
382-2016Εγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης εργασιών του έργου : “ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΔΑΣΙΚΟΥ ΔΡΟΜΟΥ ΑΠΟ ΟΙΚΙΣΜΟ ΚΟΡΩΝΕΙΑΣ ΕΩΣ ΣΤΡΟΦΗ ΝΤΑΟΥΜΗ”
381-2016Εγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης εργασιών του έργου: “ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΚΛΗΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΘΕΟΜΗΝΙΕΣ ΣΕ ΓΕΦΥΡΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΕΒΑΔΕΩΝ”.
380-2016Εγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης εργασιών του έργου “ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΕΛΙΚΩΝΑ”.
379-2016Εγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα του έργου : “ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΥ ΑΠΟ ΘΕΣΗ ΜΠΡΑΚΑΚΟΣ ΕΩΣ ΚΟΥΤΕΪΚΑ”
378-2016Εγκριση 3ου τελικού Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα του έργου : “ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΑΓΩΓΟΥ ΚΑΥΣΙΜΩΝ”
377-2016Εγκριση 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα του έργου : “ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΩΝ “ του Δήμου Λεβαδέων
376-2016Υποβολή αίτησης-φακέλου στα πλαίσια της 15ης Πρόσκλησης για την υποβολή προτάσεων στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα “στερεά Ελλάδα” της πράξης με τίτλο : ΜΕΤΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ”.
375-2016Υποβολή αίτησης-φακέλου στα πλαίσια της 15ης Πρόσκλησης για την υποβολή προτάσεων στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα “Στερεά Ελλάδα” της πράξης με τίτλο : “ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ ΤΗΣ ΑΙΘΟΥΣΑΣ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡHΣΕΩΝ ΚΑΙ ΜΕΡΙΚΗΣ ΑΝΑΔΙΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΣΤΟ ΥΠΑΡΧΟΝ ΚΤΙΡΙΟ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΤΗΣ ΥΠΟ ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΑΠΧ ΤΟΥ 6ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ”
374-2016Εγκριση της υπ΄αριθμ. 152/2016 μελέτης με τίτλο : “ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ ΤΗΣ ΑΙΘΟΥΣΑΣ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΜΕΡΙΚΗΣ ΑΝΑΔΙΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΣΤΟ ΥΠΑΡΧΟΝ ΚΤΙΡΙΟ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΤΗΣ ΥΠΟ ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΑΠΧ ΤΟΥ 6ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ”.
373-2016Λήψη απόφασης για την ίδρυση νέου κοιμητηρίου στη θέση “Ριζίστρα” της Τοπικής Κοινότητας Αγίου Γεωργίου Δήμου Λεβαδέων
372-2016Λήψη απόφασης για την επέκταση υφιστάμενου κοιμητηρίου στη θέση ¨Μάκρεσι¨ της Δ.Κ Λιβαδειάς.
371-2016Έγκριση του Κανονισμού παραχώρησης και λειτουργίας Δημοτικών χώρων πολιτιστικού ενδιαφέροντος.
370-2016Εγκριση μίσθωσης εδαφικής έκτασης περίπου 4 στρεμμάτων στη θέση ΙΣΩΜΑΤΑ για την ασφαλέστερη λειτουργία της εμποροπανήγυρης και ορισμός μελών επιτροπής του άρθρου 7 του Π.Δ 270/81 ως μέλη εκτιμητικής επιτροπής για το εν λόγω ακίνητο.
369-2016Προσωρινή τροποποίηση κυκλοφοριακών ρυθμίσεων κατά τη διάρκεια λειτουργίας της Εμποροπανήγυρης έτους 2016.
368-2016Καθορισμός τέλους χρήσης χώρου Εμποροπανήγυρης για το έτος 2016
367-2016Κανονισμός Χρήσης και Λειτουργίας της Ετήσιας Εμποροπανήγυρης Έτους 2016
365-2016Καθορισμός διδάκτρων στα νέα τμήματα του Δημοτικού Ωδείου.
364-2016Κατανομή συνολικού ποσού 90.543,98€ (γ΄δόση 2016) για κάλυψη λειτουργικών αναγκών σχολείων της Α/θμιας, Β/θμιας εκπαίδευσης Δήμου Λεβαδέων.
363-2016Αποδοχή ποσού 70.800€ από Υπουργείο Εσωτερικών , Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (κατανομή από πιστώσεις ΣΑΤΑ ΣΧΟΛΕΙΩΝ 2016) που αφορά την Επισκευή-Συντήρηση Σχολικών κτιρίων και κατανομή αυτού.
362-2016Aποδοχή ποσού 129.037,50€ των Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων για υλοποίηση έργων και Επενδυτικών δραστηριοτήτων έτους 2016 (πρώην ΣΑΤΑ) και κατανομή αυτού.
361-2016Αναμόρφωση προϋπολογισμού τρέχουσας χρήσης.
360-2016Αναμόρφωση προϋπολογισμού τρέχουσας χρήσης.
359-2016Υλοποίηση του προγράμματος φιλοξενίας των προσφύγων στη Λιβαδειά μέσω της Κοινωφελούς Επιχείρησης του Δήμου Λεβαδέων (ΚΕΔΗΛ).
358-2016Αναμόρφωση προϋπολογισμού τρέχουσας χρήσης
356 - 2016Συζήτηση περί του τρόπου υλοποίησης της πρότασης του Αναπληρωτή Υπουργού Μεταναστευτικής Πολιτικής κ. Ιωάννη Μουζάλα, για τη φιλοξενία προσφύγων στο Δήμο Λεβαδέων σε ενοικιαζόμενα διαμερίσματα
355-2016Έγκριση γενομένων δαπανών που αφορούν τις δαπάνες πραγματοποίησης εκδηλώσεων εορτασμού Μεταμόρφωσης του Σωτήρος στην Τ.Κ. Αγίου Βλασίου (5/8/2016)
354-2016Υποβολή πρότασης Δημοτικού Συμβουλίου για την έκδοση απόφασης του οικείου Περιφερειάρχη που προβλέπεται από το άρθρο 22 παρ, 2 του Ν.4264/2014 “Περί του τόπου ,χρόνου ,διαδικασίας κλήρωσης 3μελούς Επιτροπής για άδειες υπαίθριου στάσιμου εμπορίου”
353-2016Έγκριση διενέργειας Προμήθειας Ειδών Κιγκαλερίας
352-2016Έγκριση διενέργειας Προμήθειας Διαφόρων Εργαλείων
351-2016Υποβολή αιτήματος για την Έγκριση διενέργειας Προμήθειας ειδών σημαιοστολισμού
350-2016Παράταση αρδευτικής περιόδου 2016
349-2016Προσωρινή τροποποίηση κυκλοφοριακών ρυθμίσεων , της οδού Γεωργαντά και συγκεκριμένα από την συμβολή της με την οδό Φίλωνος έως την συμβολή της με την οδό Στρατηγού Ιωάννου , στα πλαίσια εκτέλεσης του έργου: ” ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΓΕΩΡΓΑΝΤΑ “
348-2016Έγκριση Επέκτασης Δικτύου Δημοτικού Φωτισμού στην οδό Λιάκουρας
347-2016Έγκριση Επέκτασης Δικτύου Δημοτικού Φωτισμού στο 1ο Γενικό Λύκειο Λιβαδειάς
346-2016Αποδοχή ποσού 129.037,50€ των Κ.Α.Π. για κάλυψη έργων και επενδυτικών δραστηριοτήτων, έτους 2016 (ΣΑΤΑ) και κατανομή αυτού.
345-2016Έγκριση υποβολής πρότασης με τίτλο “ Κέντρο Κοινότητας” του Δήμου Λεβαδέων στα πλαίσια της πρόσκλησης αριθ. 19 /Α.Π.2114/27-6-2016, (ΑΔΑ:7ΧΒ27ΛΗ-ΑΣΦ), ,υποβολής προτάσεων στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα “Στερεά Ελλάδα” Αξονας προτεραιότητας (10) “ Προώθηση της Κοινωνικής Ενταξης και καταπολέμηση της φτώχειας -ΕΚΤ¨ο οποίος συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαικό Κοινωνικό Ταμείο
344-2016Υποβολή πρότασης με τίτλο “Δομή Παροχής Βασικών Αγαθών: Κοινωνικό Παντοπωλείο, Παροχή Συσσιτίου, Κοινωνικό Φαρμακείο” του Δήμου Λεβαδέων στα πλαίσια της πρόσκλησης αριθ. 20 /Α.Π.2131/29-6-2016, (ΑΔΑ: Ω8ΨΞ7ΛΗ-ΑΟΜ), υποβολής προτάσεων στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα “Στερεά Ελλάδα” Αξονας προτεραιότητας (10) “ Προώθηση της Κοινωνικής Ένταξης και καταπολέμηση της φτώχειας -ΕΚΤ¨ο οποίος συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαικό Κοινωνικό Ταμείο”
343-2016Καθορισμός ειδικοτήτων συνολικά δεκατριών ( 13) ατόμων των οποίων η πρόσληψη εγκρίθηκε από το Υπ. Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης προς υλοποίηση του Ευρωπαϊκού Προγράμματος με τίτλο « Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής » για τους Παιδικούς και Βρεφονηπιακούς Σταθμούς του Δήμου Λεβαδέων
342-2016Έγκριση της υπ αριθ 19/2016 απόφασης της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας που αφορά παραχώρηση Σχολικών χώρων για πολιτιστική εκδήλωση
341-2016Πρόσληψη προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας έως δύο (2) μήνες για την κάλυψη των επιτακτικών πρόσκαιρων αναγκών των Παιδικών και Βρεφονηπιακών Σταθμών του Δήμου Λεβαδέων με την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς 2016-2017
340-2016Έγκριση γενομένων δαπανών που αφορούν τις δαπάνες διοργάνωσης εορταστικών εκδηλώσεων Αγίου Πνεύματος στην Τ.Κ Αγίας Τριάδας
339-2016Έγκριση γενομένων δαπανών που αφορούν τις δαπάνες διοργάνωσης της 3ης Συνάντησης Χορωδιών Δαύλειας
338-2016Προγραμματισμός εκδηλώσεων εορτασμού της Μεταμόρφωσης του Σωτήρος , στην Τ.Κ Αγίου Βλασίου και διάθεση σχετικής πίστωσης
337-2016Σύσταση Επιτροπής Προσωρινής Παραλαβής του έργου : “ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ 3ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ”
336-2016Σύσταση Επιτροπής Οριστικής Παραλαβής του έργου:”ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΜΟΝΟΠΑΤΙΟΥ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ -ΣΤΕΡΕΩΣΗ ΤΡΙΧΙΝΟΥ ΓΕΦΥΡΙΟΥ.”
335-2016Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής Παραλαβής του έργου : « ΑΝΑΠΛΑΣΗ – ΕΝΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΕΖΟΔΡΟΜΩΝ ( ΠΕΖΟΔΡΟΜΟΣ ΟΔΟΥ ΚΑΛΛΙΑΓΚΑΚΗ , ΟΔΟΥ ΜΠΟΥΦΙΔΟΥ , ΧΩΡΟΣ ΠΡΩΗΝ ΚΤΕΛ ΚΑΙ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΑ ΟΔΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ) »
334-2016Έγκριση της υπ΄ αριθμό 141/27-07-2016 μελέτης με τίτλο: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΪΑΣ (2016) »
333-2016Σύσταση Επιτροπής Προσωρινής Παραλαβής του έργου:”ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ Χ.Υ.Τ.Α. ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ”
332-2016Σύσταση Επιτροπής Προσωρινής Παραλαβής του έργου:”ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΑΓΩΓΟΥ ΚΑΥΣΙΜΩΝ”
331-2016Έγκριση Επέκτασης Δικτύου Δημοτικού Φωτισμού με 8 νέους στύλους στη Ζάλτσα
330-2016Έγκριση Ισολογισμού -Απολογισμού- Εκθεσης πεπραγμένων της Κοινωφελούς Επιχείρησης του Δήμου Λεβαδέων οικονομικού έτους 2015”
329-2016Πραγματοποίηση πολιτιστικών, μορφωτικών και ψυχαγωγικών εκδηλώσεων “Τροφώνεια 2016” και διάθεση πίστωσης
328-2016Έγκριση της Έκθεσης Αποτελεσμάτων εκτέλεσης Προϋπολογισμού Β΄Τριμήνου 2016
327-2016Αναμόρφωση προϋπολογισμού τρέχουσας χρήσης ( αριθμ.235& 240/2016 αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής )
326-2016Έγκριση παράτασης χρόνου περαίωσης για το έργο : “Αποκατάσταση χώρου ανεξέλεγκτης διάθεσης στερεών αποβλήτων (ΧΑΔΑ) εντός σπηλαιοβάραθρου πλησίον της Τ.Κ Αγίας Αννας Δήμου Λεβαδέων Π.Ε Βοιωτίας”
324-2016Έγκριση κανονισμού καθαριότητας και προστασίας του περιβάλλοντος Δήμου Λεβαδέων και καθορισμός προστίμων
323-2016Τροποποίηση της αριθ 68/2016 Απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου “περί Καθορισμού δημοτικών κοινοχρήστων χώρων προς ενοικίαση για το έτος 2016”
322-2016Εγκριση Προγραμματικής Σύμβασης Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας και Δήμου Λεβαδέων Διαχείρισης Αρδευτικών Γεωτρήσεων
321-2016Τροποποίηση της αριθ 303/2016 Απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου κατά το μέρος που αφορά το χώρο φιλοξενίας προσφύγων,με τη συμπλήρωση νέας πρότασης
320-2016Έγκριση γενομένων δαπανών που αφορούν στις δαπάνες για την πραγματοποίηση του 35ου Φεστιβάλ Δημοτικού Τραγουδιού στον Ελικώνα
319-2016Έγκριση γενομένων δαπανών που αφορούν στη δαπάνη διοργάνωσης εκδήλωσης μνήμης για το Ολοκαύτωμα στο Καλάμι
318-2016Εγκριση γενομένων δαπανών που αφορούν τις δαπάνες πραγματοποίησης Συναυλίας Δημοτικού Ωδείου Λιβαδειάς.
317-2016Χορήγηση παραγωγικής άδειας για λαϊκή αγορά στον Σανδάλη Λουκά του Γεωργίου.
316-2016Εγκριση συμμετοχής του Δήμου Λεβαδέων στη Τακτική Γενική Συνέλευση της 28-7-2016 της εταιρείας «ΕΛΙΚΩΝΑΣ – ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ο.Τ.Α.» και ορισμός εκπροσώπου του Δήμου με τον αναπληρωτή αυτού .
315-2016Ορισμός εκπροσώπου του Δήμου Λεβαδέων και του αναπληρωτή αυτού στην Επιτροπή Διαχείρισης Προγράμματος (ΕΔΠ) κατά την επόμενη προγραμματική περίοδο και την υλοποίηση του Μέτρου 19+”Στήριξη για Τοπική Ανάπτυξη μέσω του LEADER 2014-2020 “
313-2016Εξουσιοδότηση Δημάρχου για την υπογραφή κάθε τι σχετικού για την υποβολή πρότασης πράξης με τίτλο: «Παρεμβάσεις εκσυγχρονισμού κτιριακού αποθέματος αρχιτεκτονικής αξίας, (πρώην κτίριο Πανεπιστημίου) και περιβάλλοντος χώρου, με εφαρμογές ενεργειακής αναβάθμισης, για την χρήση δημοτικών υπηρεσιών και Πολιτιστικών δραστηριοτήτων» στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη»
312-2016Έγκριση της τεχνικής μελέτης με τίτλο: «Παρεμβάσεις εκσυγχρονισμού κτιριακού αποθέματος αρχιτεκτονικής αξίας, (πρώην κτίριο Πανεπιστημίου) και περιβάλλοντος χώρου, με εφαρμογές ενεργειακής αναβάθμισης, για την χρήση δημοτικών υπηρεσιών και Πολιτιστικών δραστηριοτήτων» και σχεδίων τευχών δημοπράτησης
311-2016Παραλαβή της υπ΄ αριθμ 132/2016 μελέτης με τίτλο «Μελέτη Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίου για την πράξη ”Παρεμβάσεις εκσυγχρονισμού κτιριακού αποθέματος αρχιτεκτονικής αξίας, (πρώην κτίριο Πανεπιστημίου) και περιβάλλοντος χώρου, με εφαρμογές ενεργειακής αναβάθμισης, για την χρήση δημοτικών υπηρεσιών και πολιτιστικών δραστηριοτήτων”».
310-2016Έγκριση της υπ΄ αριθμό 131/2016 μελέτης Σκοπιμότητας για την πράξη «Παρεμβάσεις εκσυγχρονισμού κτιριακού αποθέματος αρχιτεκτονικής αξίας, (πρώην κτίριο Πανεπιστημίου) και περιβάλλοντος χώρου, με εφαρμογές ενεργειακής αναβάθμισης, για την χρήση δημοτικών υπηρεσιών και πολιτιστικών δραστηριοτήτων».
309-2016Έγκριση του Εγχειριδίου Διαδικασιών Διοικητικής Ικανότητας συγχρηματοδοτούμενων έργων Δήμου Λεβαδέων και εφαρμογή αυτού από τις υπηρεσίες του Δήμου μας , στο πλαίσιο της Διαχειριστικής Ικανότητας Δικαιούχων ΕΣΠΑ 2014-2020.
308-2016Εγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα του έργου:”ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΩΝ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ”
307-2016Σύσταση Επιτροπής Παραλαβής φυσικού εδάφους για το έργο “ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΥ ΑΠΟ ΘΕΣΗ ΜΠΡΑΚΑΚΟΣ ΕΩΣ ΚΟΥΤΕΪΚΑ”.
306-2016Σύσταση Επιτροπής Προσωρινής Παραλαβής του έργου “ΑΝΑΠΛΑΣΗ – ΕΝΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΕΖΟΔΡΟΜΩΝ (ΠΕΖΟΔΡΟΜΟΣ ΟΔΟΥ ΚΑΛΛΙΑΓΚΑΚΗ,ΟΔΟΥ ΜΠΟΥΦΙΔΟΥ,ΧΩΡΟΣ ΠΡΩΗΝ ΚΤΕΛ ΚΑΙ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΑ ΟΔΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ) .
304-2016Προγραμματισμός για την πραγματοποίηση εκδήλωσης εορτασμού πολιούχου Αγίας Αννας (25/7) στην Τ.Κ. Αγίας Αννας και διάθεση πίστωσης
289-2016Ψήφισμα με θέμα “Ανακήρυξη Δήμων και Περιφερειών σε ελεύθερες ζώνες από τις συμφωνίες TTIPCETA -TISA
288-2016Προγραμματισμός για την πραγματοποίηση Συναυλίας Δημοτικού Ωδείου Λιβαδειάς και διάθεση πίστωσης
287-2016Προγραμματισμός 35ου Φεστιβάλ Δημοτικού Τραγουδιού στον Ελικώνα και διάθεση πίστωσης
286-2016Προσωρινή τροποποίηση κυκλοφοριακών ρυθμίσεων λόγω συντήρησης οδών, στα πλαίσια κατασκευής του έργου : “Αποκατάσταση Βλαβών οδοστρωμάτων
285-2016Προσωρινή τροποποίηση κυκλοφοριακών ρυθμίσεων λόγω συντήρησης οδών και πεζόδρομων , στα πλαίσια κατασκευής του έργου: ”Συντήρηση Οδών – Πεζόδρομων & Κοινοχρήστων Χώρων” καθώς και του έργου: “Αποκατάσταση Βλαβών οδοστρωμάτων .
284-2016΄Εγκριση εκμετάλλευσης Λατομικού Χώρου στη θέση “ΜΑΖΑΡΙ ΡΕΜΑ” περιοχής ΚΑΤΕΡΓΑΡΗ του Δήμου Λεβαδέων και Τ.Κ. Αγίας Άννας.
283-2016Εξέταση του με αρ.πρωτ. 5237/07-3-2016 αιτήματος των Μπόνη Σ. & ΣΙΑ Ο.Ε, Β&Γ Πέτρου Ο.Ε, Μπολοβίνη Γ. Νεοφώτιστος Α. Ο.Ε, Κ&Δ.Πολατσίδης Ο.Ε για διαπλάτυνση του πεζοδρομίου στην πρόσοψη των καταστημάτων τους επί της οδού Καραγιαννοπούλου.
282-2016Τροποποίηση της αριθμ. 27/17.2.2016 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου περί « Συγκρότησης τριμελούς επιτροπής για τον έλεγχο των αιτήσεων μείωσης των δημοτικών τελών των δυνητικών δικαιούχων που ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες »
281-2016Εξέταση αιτήματος Συλλόγου Ελικωνίων Επαρχίας Λιβαδειάς περί παραχώρησης των χώρων της δημοτικής κατασκήνωσης στη θέση Παλιομηλιά.
280-2016Εγκριση διενέργειας Προμήθειας Εξοπλισμού για την “Ανακαίνιση Παιδικών χαρών”
279-2016Λήψη απόφασης περί του τρόπου δημοπράτησης ανάθεσης εκπόνησης μελέτης με τίτλο: «Μελέτη Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίου για την πράξη «Παρεμβάσεις εκσυγχρονισμού κτιριακού αποθέματος αρχιτεκτονικής αξίας, (πρώην κτίριο Πανεπιστημίου) και περιβάλλοντος χώρου, με εφαρμογές ενεργειακής αναβάθμισης, για την χρήση δημοτικών υπηρεσιών και Πολιτιστικών δραστηριοτήτων»
278-2016Έγκριση του υπ΄ αριθμού 102/2016 φακέλου έργου με τίτλο «Μελέτη Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίου για την πράξη «Παρεμβάσεις εκσυγχρονισμού κτιριακού αποθέματος αρχιτεκτονικής αξίας, (πρώην κτίριο Πανεπιστημίου) και περιβάλλοντος χώρου, με εφαρμογές ενεργειακής αναβάθμισης, για την χρήση δημοτικών υπηρεσιών και Πολιτιστικών δραστηριοτήτων»
277-2016Αναμόρφωση προϋπολογισμού τρέχουσας χρήσης.
276Α-2016Έγκριση της αριθμ.70/2016 Απόφασης Δ/κού Συμβουλίου της ΔΕΥΑΛ περί τροποποίηση του άρθρου 16 του Ο.Ε.Υ
276-2016Διαγραφή βεβαιωμένων οφειλών
275-2016Κατανομή συνολικού ποσού 90.543,98€ (β΄δόση 2016) για κάλυψη λειτουργικών αναγκών των σχολείων της Α/θμιας , Β/θμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Λεβαδέων.
245/2016-274/2016Διαγραφή βεβαιωμένων οφειλών (30 περιπτώσεις)
244-2016Έγκριση γενομένων δαπανών που αφορούν τις δαπάνες διοργάνωσης εκδηλώσεων για την Πανευρωπαϊκή Εβδομάδα Κίνησης, move week.
243-2016‘Eγκριση διενέργειας Προμήθειας Αδρανών Υλικών Λατομείου
242-2016Επικαιροποίηση του φακέλου του έργου με τίτλο «ΜΟΥΣΕΙΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ» για τη δημιουργία Μουσείου Πολιτισμού
241-2016Προγραμματισμός εκδήλωσης μνήμης για το Ολοκαύτωμα στο Καλάμι και διάθεση πίστωσης
240-2016Προγραμματισμός εορταστικών εκδηλώσεων Αγίου Πνεύματος στην Αγία Τριάδα και διάθεση πίστωσης.
239-2016Έγκριση γενομένων δαπανών που αφορούν τις δαπάνες διοργάνωσης της 20ης Έκθεσης Γελοιογραφίας στο Λαφύστι
238-2016Έγκριση γενομένων δαπανών που αφορούν τις δαπάνες διοργάνωσης εορταστικών εκδηλώσεων Αγίου Γεωργίου
237-2016Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης εργασιών του έργου : << Βελτίωση Δασικού Δρόμου από Οικισμό Κορώνειας έως Στροφή Νταούμη
236-2016Έγκριση εκτέλεσης του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ» με αυτεπιστασία
235-2016Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης εργασιών του έργου : <>
234-2016Έγκριση 3ου ΑΠΕ του έργου: “Συντήρηση Οδών – Πεζοδρόμων & Κοινοχρήστων χώρων”.
233-2016Έγκριση παράτασης χρόνου περαίωσης για το έργο: «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ Τ.Κ. ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ
232-2016«Έγκριση συνεργασίας με φιλοζωϊκό σωματείο για την εφαρμογή του προγράμματος διαχείρισης αδέσποτων ζώων Δήμου Λεβαδέων»
231-2016Υποβολή αιτήματος για την έγκριση διενέργειας προμήθειας Υγειονομικού και Φαρμακευτικού Υλικού .
230-2016Υποβολή αιτήματος για την έγκριση διενέργειας προμήθειας σαρώθρου συλλογής απορριμμάτων
229-2016Υποβολή αιτήματος για την έγκριση διενέργειας προμήθειας κάδων απορριμμάτων διαφόρων τύπων .
228-2016Υποβολή αιτήματος για την έγκριση διενέργειας προμήθειας επιστήλιων καλαθιών απορριμμάτων.
227-2016Υποβολή αιτήματος για την έγκριση διενέργειας προμήθειας πλαστικών καθισμάτων
226-2016Έγκριση της υπ΄αριθμ. 126/2016 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου που αφορά: «Έγκριση απολογισμού εσόδων – εξόδων του κληροδοτήματος «Μπίμειο Έπαθλο Άμιλλας» οικονομικού έτους 2015».
224-2016Τροποποίηση τεχνικού προγράμματος εκτελεστέων έργων του Δήμου έτους 2016
223-2016Αναμόρφωση προϋπολογισμού τρέχουσας χρήσης
222-2016Έγκριση διενέργειας Προμήθειας Σιδηρών Κιγκλιδωμάτων και Φρεατίων.
221-2016Έγκριση διενέργειας Προμήθειας Υδραυλικών Υλικών και Εξαρτημάτων.
220-2016Επιχορήγηση της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Λεβαδέων “Κ.Ε.ΔΗ.Λ.”
219-2016Πραγματοποίηση 20ης Έκθεσης Γελοιογραφίας και διάθεση πίστωσης.
218-2016Πραγματοποίηση εκδηλώσεων στα πλαίσια της Πανευρωπαϊκής Εβδομάδας Κίνησης, move week και διάθεση πίστωσης.
217-2016Έγκριση γενομένων δαπανών που αφορούν τις δαπάνες διοργάνωσης εκδηλώσεων επετειακού εορτασμού για το Κάψιμο της Δαύλειας.
216-2016Έγκριση γενομένων δαπανών που αφορούν τις δαπάνες «Πάσχα 2016» του Δήμου Λεβαδέων.
215-2016Απαλλαγή μαθητή Δημοτικού Ωδείου από τα δίδακτρα του σχ.Έτους 2015-2016.
214-2016Συγκρότηση επιτροπής αξιολόγησης και επιλογής αιτήσεων εγγραφής και επανεγγραφής βρεφών και νηπίων για τους Παιδικούς και Βρεφονηπιακούς Σταθμούς του Δήμου Λεβαδέων.
213-2016Σύσταση Επιτροπής Προσωρινής Παραλαβής του έργου: “Βελτίωση και Ανάπλαση Κοινοχρήστων Χώρων Τ.Κ. Κορώνειας”.
212-2016Έγκριση παράτασης χρόνου περαίωσης για το έργο: “Αποκατάσταση χώρου ανεξέλεγκτης διάθεσης στερεών αποβλήτων (ΧΑΔΑ), εντός σπηλαιοβάραθρου στην Τ.Κ. Αγ. Άννας Δήμου Λεβαδέων Π.Ε. Βοιωτίας”.
211-2016Αποδοχή ποσού 43.012,50€ των ΚΑΠ για υλοποίηση έργων και επενδυτικών δραστηριοτήτων έτους 2016 (πρώην ΣΑΤΑ) και κατανομή αυτού.
210-2016Λήψη απόφασης περί παραχώρησης μελέτης με τίτλο “Μελέτη Έργων Ανακατασκευής Εσωτερικού Δικτύου, ΄Εργων Προσαγωγής Ακαθάρτων και Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων (Ε.Ε.Λ.) Αγίου Γεωργίου” στην ΔΕΥΑΛ.
209-2016Λήψη απόφασης περί παραχώρησης μελέτης με τίτλο “Μελέτη Αποχέτευσης -Προσαγωγής Ακαθάρτων & Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων (ΕΕΛ) Οικισμού Κυριακίου” στην ΔΕΥΑΛ.
208-2016Έγκριση του συναφθέντος αριθμ. 8706 /2015 συμβολαίου αγοραπωλησίας μεταξύ του Δήμου Λεβαδέων και των Νικολάου και Λουκά Βασιληά του Ανάργυρου και Λουκά Βασιληά του Κρέοντος και εξουσιοδότηση της Δημάρχου Λεβαδέων για όλες τις νόμιμες ενέργειες.
207-2016Kαθορισμός θέσεων υπαίθριου στάσιμου εμπορίου.
206-2016Kαθορισμός θέσεων δύο κενωθέντων περιπτέρων που βρίσκονται στη Δ.Κ. Λιβαδειάς.
205-2016Λήψη απόφασης για τη λύση Προγραμματικής Σύμβασης με το Δήμο Διστόμου – Αράχωβας -Αντίκυρας για την υλοποίηση της Πράξης “Δίκτυο Αποχέτευσης Διστόμου , Αγωγοί Προσαγωγής & Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων (ΕΕΛ)”.
204-2016Οργάνωση και Λειτουργία της Κατασκήνωσης του Δήμου Λεβαδέων στη θέση “Παλιομηλιά” Ελικώνα για το έτος 2016.
203-2016Εισήγηση της Εκτελεστικής Επιτροπής στο Δημοτικό Συμβούλιο για την υποβολή πρότασης του Δήμου Λεβαδέων στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα “Υποδομές Μεταφορών Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη “ Άξονας Προτεραιότητας 14 “Διατήρηση και Προστασία του Περιβάλλοντος, Προαγωγή της Αποδοτικής Χρήσης των Πόρων (ΤΣ), ο οποίος συγχρηματοδοτείται από το Ταμείο Συνοχής και με τίτλο “Παρέμβαση Αναβάθμισης και εκσυγχρονισμού για την αξιοποίηση του δημοσίου τουριστικού κεφαλαίου.
202-2016Τροποποίηση της υπ΄αριθμ. 219/2014 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου περί συγκρότησης Επιτροπής Πολιτισμού και Παιδείας του Δήμου Λεβαδέων.
201-2016Ορισμός Προέδρου της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας σε αντικατάσταση της παραιτηθείσας Δημοτικής Συμβούλου κας Κουτούλα Παγώνας από το αξίωμα αυτό στο οποίο είχε ορισθεί με την 209/2014 απόφαση Δ.Σ.
200-2016Έκλογή τακτικού μέλους της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής μετά την παραίτηση του μέλους αυτής κ. Καρκάνα Αλ., επικεφαλή δημοτικής παράταξης , από το αξίωμα του δημοτικού συμβουλίου .
199-2016Λήψη απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου για τη λειτουργία των προγραμμάτων παιδαγωγικής κατάρτισης και επιμόρφωσης /εξειδίκευσης της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. στο Δήμο Λεβαδέων.
198-2016Τροποποίηση της αριθμ. 226/2015 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου περί “Ίδρυσης Κοινωνικού Παντοπωλείου και ορισμό των νέων μελών της επιτροπής Διαχείρισης”.
197-2016Τροποποίηση της αριθμ. 441/2015 απόφασης του Δημοτικού συμβουλίου περί “Σύστασης Ομάδας Εθελοντών”.
195/2016Συγκρότηση Δημοτικής Επιτροπής ισότητας των δυο Φύλων στον Δήμο Λεβαδέων
194-2016Μεταβίβαση Εξοπλισμού Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων της 1ης Διαχειριστικής Ενότητας Ν.Βοιωτίας στο φορέα Διαχείρισης ΔΕΠΟΔΑΛ ΑΕ (κύριος του έργου).
193-2016Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου: “ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΞΕΝΙΑ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ”.
169-2016Εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο σχετικά με θέσεις στάθμευσης οχημάτων τους σε τμήμα επί της οδού Ελ. Γονή και εξέταση αιτήματος Ένωσης Ραδιοταξί Λιβαδειάς σχετικά με θέσεις στάθμευσης ταξί επί του ίδιου τμήματος της .
196-2016Επιλογή των Υδρονομέων που θα προσληφθούν για την αρδευτική περίοδο 2016
192-2016Λήψη απόφασης περί του τρόπου δημοπράτησης ανάθεσης εκπόνησης μελέτης με τίτλο : “ΜΟΥΣΕΙΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ” για τη δημιουργία Μουσείου Πολιτισμού.
191-2016Έγκριση φακέλου έργου με τίτλο “ΜΟΥΣΕΙΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ” για τη δημιουργία Μουσείου Πολιτισμού.
190-2016Αναμόρφωση προϋπολογισμού τρέχουσας χρήσης.
189-2016Έκθεση Αποτελεσμάτων εκτέλεσης Προϋπολογισμού Α΄Τριμήνου 2016.
188-2016Εγκριση της υπ. αριθμ. 2/2016 Απόφασης του Δ.Σ της Σχ. Επιτροπής Σχολικών Μονάδων Β/θμιας Εκπαίδευσης Δήμου Λεβαδέων « Απολογισμός Εσόδων – Εξόδων οικονομικού έτους 2015 της Σχ. Επιτροπής Σχολικών Μονάδων Β/θμιας Εκπαίδευσης »
187-2016Εγκριση της υπ. αριθμ. 7/2016 Απόφασης του Δ.Σ της Σχ. Επιτροπής Σχολικών Μονάδων Α/θμιας Εκπαίδευσης Δήμου Λεβαδέων « Απολογισμός Εσόδων – Εξόδων οικονομικού έτους 2015 της Σχ. Επιτροπής Σχολικών Μονάδων Α/θμιας Εκπαίδευσης »
186-2016Υποβολή αιτήματος για την έγκριση διενέργειας προμήθειας μηχανογραφικού εξοπλισμού (Η/Υ, οθονών, εκτυπωτών, πληκτρολογίων, τηλεφωνικών συσκευών και UPS)
185-2016Υποβολή αιτήματος για την έγκριση διενέργειας προμήθειας μοκέτας για τον Α΄ βρεφονηπιακό σταθμό
184-2016Υποβολή αιτήματος για την έγκριση διενέργειας προμήθειας επαγγελματικού ψυγείου – Κοινωνικό Παντοπωλείο.
183-2016Υποβολή αιτήματος για την έγκριση διενέργειας προμήθειας συστήματος ασφαλείας Μουσείου Αγροτικής Κληρονομιάς στον οικισμό Ελικώνα
182-2016Έγκριση γενομένων δαπανών που αφορούν τις εκδηλώσεις εορτασμού της εθνικής επετείου 25ης Μαρτίου στην Δ.Κ. Λιβαδειάς και Τ.Κ. Αγίου Γεωργίου
181-2016Έγκριση γενομένων δαπανών που αφορούν στον επετειακό εορτασμό της ευλογίας της σημαίας της επανάστασης για την απελευθέρωση της Λιβαδειάς
180-2016Χορήγηση άδειας για υπαίθρια στάσιμη εμπορική δραστηριότητα μικροπωλητών μελών ΚΟΙΝΣΕΠ, με την ευκαιρία θρησκευτικών εορτών
179-2016Συμμετοχή της Φιλαρμονικής του Δήμου Λεβαδέων στις εορτές εξόδου του Μεσολογγίου
178-2016Προγραμματισμός εορταστικών εκδηλώσεων Αγίου Γεωργίου και διάθεση πίστωσης
177-2016Προγραμματισμός εκδηλώσεων μνήμης για το Κάψιμο της Δαύλειας και διάθεση πίστωσης
176-2016Προγραμματισμός εκδηλώσεων Πάσχα 2016 και διάθεση πίστωσης
175-2016Έγκριση 1ου ΑΠΕ του έργου: “Βελτίωση Σχολικών Συγκροτημάτων” του Δήμου Λεβαδέων
174-2016Έγκριση Πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου “Ανάδειξη Ιστορικών Χώρων και Ανάπλαση Οικισμού Χαιρώνειας”.
173-2016Έγκριση επέκτασης Δικτύου Δημοτικού Φωτισμού στη θέση “ΚΟΛΟΜΑΤΑΣ” στη Λιβαδειά
172-2016Σύμφωνη γνώμη για αίτηση προς την οικεία δασική αρχή περί έγκρισης άδειας επέμβασης
171-2016Κήρυξη του ηλεκτρονικού ανοιχτού διαγωνισμού για την προμήθεια καυσίμων (υγραερίου έτους 2016) ως άγονο.
170-2016Κατακύρωση δημοπρασίας για την προμήθεια τροφίμων και λοιπών αναλωσίμων ειδών παντοπωλείου, παιδικών – βρεφονηπιακών σταθμών, δημοτικής κατασκήνωσης κοινωνικού παντοπωλείου και γάλακτος εργαζομένων έτους 2016.
169-2016Εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο σχετικά με θέσεις στάθμευσης οχημάτων τους σε τμήμα επί της οδού Ελ. Γονή και εξέταση αιτήματος Ένωσης Ραδιοταξί Λιβαδειάς σχετικά με θέσεις στάθμευσης ταξί επί του ίδιου τμήματος της .
168-2016Συγκρότηση Επιτροπής ελέγχου παραχωρούμενων κοινοχρήστων χώρων.
167-2016Πρόσληψη προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας δύο (2) μηνών για την κάλυψη των επιτακτικών αναγκών των παιδικών και βρεφονηπιακών σταθμών του Δήμου Λεβαδέων.
166-2016Ορθή επανάληψη της υπ΄αριθμ. 84/2016 Απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου περί “Προγραμματισμός προσλήψεων προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για την κάλυψη αναγκών των Δημοτικών και Βρεφονηπιακών Σταθμών στο πλαίσιο του χρηματοδοτούμενου Προγράμματος ΕΣΠΑ Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής” ως προς το χρόνο απασχόλησης του προσωπικού
164-2016Αναμόρφωση Προϋπολογισμού τρέχουσας χρήσης
163-2016Υποβολή αιτήματος για την έγκριση διενέργειας προμήθειας δύο (2) ανοξείδωτων ποδοκίνητων κάδων για την Κατασκήνωση Παλιομηλιά Ελικώνα του Δήμου Λεβαδέων
162-2016Υποβολή αιτήματος για την έγκριση διενέργειας προμήθειας μεταλλικών πάγκων για την κουζίνα της Κατασκήνωσης στην Παλιομηλιά Ελικώνα του Δήμου Λεβαδέων.
161-2016Υποβολή αιτήματος για την έγκριση διενέργειας προμήθειας Ηλεκτρονικού Χρονομέτρου και Κονσόλας ελέγχου για τις συνεδριάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου.
160-2016Υποβολή αιτήματος για την έγκριση διενέργειας προμήθειας παιδικών στρωμάτων.
159-2016Υποβολή αιτήματος για την έγκριση διενέργειας προμήθειας – σακούλες ηλεκτρικής σκούπας- για τους παιδικούς σταθμούς
158-2016Υποβολή αιτήματος για την έγκριση διενέργειας προμήθειας μοκέτας για τον Α΄ βρεφονηπιακό σταθμό.
157-2016Υποβολή αιτήματος για την έγκριση διενέργειας προμήθειας ιματισμού για τους παιδικούς σταθμούς.
156-2016Υποβολή αιτήματος για την έγκριση διενέργειας προμήθειας ειδών δημιουργικής απασχόλησης για τους παιδικούς σταθμούς
155-2016Υλοποίηση προγράμματος Δακοκτονίας έτους 2016.
154-2016Καθορισμός αριθμού αδειών υπαίθριου πλανόδιου εμπορίου.
153-2016Έγκριση γενομένων δαπανών που αφορούν τις δαπάνες για την πραγματοποίηση των εορταστικών εκδηλώσεων Γαϊτανάκι στη Λιβαδειά 2016.
152-2016Έγκριση γενομένων δαπανών που αφορούν τις δαπάνες για την πραγματοποίηση του Πανελλήνιου Σχολικού Πρωταθλήματος Αντιπτέρισης ΓΕΛ-ΕΠΑΛ.
151-2016Έγκριση Πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: Συντήρηση Κοινοχρήστων Χώρων Δήμου Λεβαδέων.
150-2016Λήψη απόφασης περί του τρόπου δημοπράτησης του έργου: Αποκατάσταση Βλαβών που προκλήθηκαν από θεομηνίες σε γέφυρες του Δήμου Λεβαδέων.
149-2016Έγκριση της υπ΄αριθμ. 46/2016 τεχνικής μελέτης με τίτλο: Αποκατάσταση Βλαβών που προκλήθηκαν από θεομηνίες σε γέφυρες του Δήμου Λεβαδέων.
148-2016Έγκριση της υπ΄αριθμ. 17/2016 τεχνικής μελέτης με τίτλο: Συντήρηση Αγροτικής Οδοποιϊας.
147-2016Λήψη απόφασης περί του τρόπου δημοπράτησης του έργου: Ασφαλτόστρωση Δημοτικής Οδού από θέση Μπρακάκος έως Κουτέϊκα.
146-2016Έγκριση της υπ΄αριθμ. 16/2016 τεχνικής μελέτης με τίτλο: Ασφαλτόστρωση Δημοτικής Οδού από θέση Μπρακάκος έως Κουτέϊκα.
145-2016Σύναψη Προγραμματικής Σύμβασης με την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας – Π.Ε. Βοιωτίας για το έργο: “Διαγράμμιση Δημοτικών Οδών”.
144-2016Παράταση της υπ΄αριθμ. 8321/2015 σύμβασης Προμήθειας Ειδών Αρτοποιείου για τις ανάγκες των Παιδικών Σταθμών και της Δημοτικής Κατασκήνωσης του Δήμου Λεβαδέων (10.340,00€ χωρίς ΦΠΑ).
143-2016Έγκριση μίσθωσης ακινήτου για αποθήκη στη Δ.Ε. Χαιρώνειας.
142-2016Παράταση σύμβασης μίσθωσης με τα Ελληνικά Ταχυδρομεία (ΕΛΤΑ), που αφορά την εκμίσθωση ακινήτου στη Δημοτική Κοινότητα Κυριακίου του Δήμου Λεβαδέων.
141-2016Έγκριση δαπάνης και διάθεση εγγεγραμμένων πιστώσεων σε βάρος των Κ.Α. της πάγιας προκαταβολής του τρέχοντος προϋπολογισμού 2016.
140-2016Έγκριση πρόσληψης προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας έως δύο (2) μήνες για την κάλυψη της αμιγούς εποχικής ανάγκης λειτουργίας της Δημοτικής Κατασκήνωσης στη « Παλιομηλιά Ελικώνα ».
139-2016Έγκριση πρόσληψης προσωπικού για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών εποχιακών ή πρόσκαιρων και περιοδικών αναγκών δίμηνης διάρκειας (αρ. 206 του Ν.3584/07).
138-2016Υποχρεωτική Αναμόρφωση Προϋπολογισμού 2016 βάσει του άρθρου 6 της ΚΥΑ 26945/31.7.2015 « Παροχή Οδηγιών για τη κατάρτιση του προϋπολογισμού των Δήμων Οικονομικού έτους 2016 »
137-2016Λήψη απόφασης για την αναγνώριση της οδού που συνδέει την Τοπική Κοινότητα Αγίας Άννας με την Τοπική Κοινότητα Κορώνειας, ως κύριας και μοναδικής δημοτικής οδού.
136-2016Λήψη απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου περί επικύρωσης του καταστατικού του ΤΟΕΒ Λιβαδειάς -Λαφυστίου».
135-2016Διαγραφή βεβαιωμένων οφειλών
134-2016Διαγραφή βεβαιωμένων οφειλών
133-2016Διαγραφή βεβαιωμένων οφειλών
132-2016Διαγραφή βεβαιωμένων οφειλών
131-2016Διαγραφή βεβαιωμένων οφειλών
130-2016Διαγραφή βεβαιωμένων οφειλών
129-2016Διαγραφή βεβαιωμένων οφειλών
128-2016Διαγραφή βεβαιωμένων οφειλών
127-2016Διαγραφή βεβαιωμένων οφειλών
126-2016Διαγραφή βεβαιωμένων οφειλών
125-2016Διαγραφή βεβαιωμένων οφειλών
124-2016Διαγραφή βεβαιωμένων οφειλών
123-2016Διαγραφή βεβαιωμένων οφειλών
122-2016Διαγραφή βεβαιωμένων οφειλών
121-2016Διαγραφή βεβαιωμένων οφειλών
120-2016Διαγραφή βεβαιωμένων οφειλών
119-2016Διαγραφή βεβαιωμένων οφειλών
118-2016Διαγραφή βεβαιωμένων οφειλών
117-2016Διαγραφή βεβαιωμένων οφειλών
116-2016Διαγραφή βεβαιωμένων οφειλών
115-2016Διαγραφή βεβαιωμένων οφειλών
114-2016Υποβολή αιτήματος για την έγκριση διενέργειας προμήθειας Χημικού Υλικού για το Δημοτικό Κολυμβητήριο Λιβαδειάς
113-2016Έγκριση διενέργειας εργασίας εκτυπώσεων ενημερωτικών εντύπων του Δήμου Λεβαδέων.
112-2016Έγκριση της υπ΄αριθμ. 2/2016 απόφασης της Κ.Ε.ΔΗ.Λ. που αφορά: «Ψήφιση Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2016 της Κοινωφελούς Επιχείρησης του Δήμου Λεβαδέων».
111-2016Έγκριση της υπ΄αριθμ. 1/2016 απόφασης της Κ.Ε.ΔΗ.Λ. που αφορά: «Έκθεση Προϋπολογισμού -ετησίου Προγράμματος Δράσης οικονομικού έτους 2016 της Κοινωφελούς Επιχείρησης του Δήμου Λεβαδέων».
110-2016Προγραμματισμός επετειακού εορτασμού της ευλογίας της σημαίας της επανάστασης για την απελευθέρωση της Λιβαδειάς από τον οθωμανικό ζυγό και διάθεση πίστωσης.
109-2016Προγραμματισμός επετειακών εορταστικών εκδηλώσεων της 25ης Μαρτίου 1821 στην Δ.Κ. Λιβαδειάς και την Τ.Κ. Αγίου Γεωργίου και διάθεση πίστωσης.
108-2016Αίτημα του Συλλόγου Ελικωνίων Επαρχίας Λιβαδειάς περί παραχώρησης της χρήσης του Μουσείου Αγροτικής Κληρονομιάς στον Ελικώνα.
107-2016Έγκριση 2ου ΑΠΕ του έργου: “Συντήρηση Οδών – Πεζοδρόμων & Κοινοχρήστων χώρων”.
106-2016Λήψη απόφασης υποβολής αίτησης – φακέλου στα πλαίσια της 6ης Πρόσκλησης για την υποβολή προτάσεων στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα “Στερεά Ελλάδα” της Πράξης με τίτλο: “Μελέτη Συντήρησης και Στερέωσης τοξωτού γεφυριού στη θέση Πηγές Λιβαδειάς”.
105-2016Έγκριση φακέλου του έργου με τίτλο: “Μελέτη Συντήρησης και Στερέωσης τοξωτού γεφυριού στη θέση Πηγές Λιβαδειάς
104-2016Τρόπος δημοπράτησης ανάθεσης εκπόνησης μελέτης με τίτλο: “Εκπόνηση μελέτης κόμβου επί της συμβολής οδών Χαιρωνείας και Αισχύλου”.
103-2016Έγκριση φακέλου του έργου με τίτλο: “Εκπόνηση μελέτης κόμβου επί της συμβολής οδών Χαιρωνείας και Αισχύλου”.
102-2016Λήψη απόφασης υποβολής αίτησης – φακέλου στα πλαίσια της 7ης Πρόσκλησης για την υποβολή προτάσεων στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα “Στερεά Ελλάδα” της Πράξης με τίτλο: “Διαμόρφωση μονοπατιού πλησίον του Καταλανικού Κάστρου στο φαράγγι της Κρύας”.
101-2016Έγκριση της υπ΄αριθμ. 58/2016 τεχνικής μελέτης του έργου με τίτλο “Διαμόρφωση μονοπατιού πλησίον του Καταλανικού Κάστρου στο φαράγγι της Κρύας”.
100-2016Λήψη απόφασης υποβολής αίτησης – φακέλου στα πλαίσια της 6ης Πρόσκλησης για την υποβολή προτάσεων στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα “Στερεά Ελλάδα” της Πράξης με τίτλο: “Ανάδειξη των ψηφιδωτών Παλαιοχριστιανικού Ναού στην οδό Σπυροπούλου Λιβαδειάς”.
99-2016Έγκριση της υπ΄αριθμ. 56/2016 μελέτης με τίτλο: “Ανάδειξη των ψηφιδωτών Παλαιοχριστιανικού Ναού στην οδό Σπυροπούλου Λιβαδειάς”.
98-2016Λήψη απόφασης περί του τρόπου Δημοπράτησης του έργου: “Συντήρηση Δημοτικών Κτιρίων”.
97-2016Έγκριση της υπ΄ αριθμό 13/2016 μελέτης με τίτλο: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ».
95-2016Απ΄ ευθείας ανάθεση συντήρησης λογισμικού για τις ανάγκες των Υπηρεσιών Δήμου Λεβαδέων σε εταιρεία που υπάρχουν ήδη εγκατασταθέντα πληροφοριακά συστήματα.
94-2016Ανάθεση υπηρεσιών καθαρισμού των αθλητικών εγκαταστάσεων και κτιριακών εγκαταστάσεων του Δήμου Λεβαδέων.
93-2016Έγκριση διενέργειας πλειοδοτικού διαγωνισμού για τη διαχείριση οχημάτων τέλους κύκλου ζωής που βρίσκονται εντός των ορίων του Δήμου Λεβαδέων
91-2016Λήψη απόφασης για το όργανο διανομής και φύλαξης των υδάτων άρδευσης , το χρόνο έναρξης και λήξης της αρδευτικής περιόδου , τον αριθμό των θέσεων των υδρονομέων , τον τομέα τον οποίο προορίζεται κάθε θέση , σύμφωνα με τα άρθρο 4 παρ. 1 και 2 του Β.Δ. 28.3/15.4.1957 ΦΕΚ 60 Α) , για το έτος 2016
90-2016Γνωμοδότηση του Δημοτικού Συμβουλίου σχετικά με τις μεταβολές των σχολικών μονάδων Α/θμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Λεβαδέων.
89-2016Εγκριση Σχεδίου Κανονισμού Λειτουργίας Κοινωνικού Φαρμακείου Δήμου Λεβαδέων
88-2016Λήψη απόφασης για την Ίδρυση Κοινωνικού Φαρμακείου
87-2016Προγραμματισμός Σύναψης Σύμβασης μίσθωσης έργου για την ιατρική παρακολούθηση των μελών των ΚΑΠΗ Δήμου Λεβαδέων.
86-2016Προγραμματισμός Πρόσληψης καλλιτεχνικού- διδακτικού προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου με κάλυψη της δαπάνης υπό μορφή αντιτίμου για τις ανάγκες του Δημοτικού Ωδείου Δήμου Λεβαδέων
85-2016Προγραμματισμός πρόσληψης προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για τη κάλυψη αναγκών των κοινωνικών δομών του Δήμου Λεβαδέων .
84-2016« Προγραμματισμός προσλήψεων προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για τη κάλυψη των αναγκών των Δημοτικών και Βρεφονηπιακών Σταθμών Δήμου Λεβαδέων στο πλαίσιο του Προγράμματος ΕΣΠΑ « Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής »
83-2016Προγραμματισμός Προσλήψεων Πτυχιούχων Φυσικής Αγωγής , με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για τα Προγράμματα « Αθληση για Ολους » 2016- 2017.
82-2016Κατανομή ποσού 90.543,98€ (α΄ δόση 2016) για κάλυψη λειτουργικών αναγκών των σχολείων της Α/θμιας, Β/θμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Λεβαδέων
81-2016Εισήγηση της Εκτελεστικής Επιτροπής στο Δημοτικό Συμβούλιο για Τροποποίηση του Τεχνικού Προγράμματος του Δήμου Λεβαδέων για το έτος 2016.
80-2016Αναμόρφωση Προϋπολογισμού Τρέχουσας Χρήσης
79-2016Έκθεση αποτελεσμάτων εκτέλεσης προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2015 μέχρι την 31/12/2015 (Δ’ τρίμηνο 2015).
78-2016Υποβολή αιτήματος για την έγκριση διενέργειας προμήθειας διαφόρων ανταλλακτικών
77-2016Υποβολή αιτήματος για την έγκριση διενέργειας προμήθειας διαφόρων εργαλειών
76-2016Υποβολή αιτήματος για την έγκριση διενέργειας προμήθειας φυτών δέντρων , δεντρυλλίων
74-2016Παράταση της υπ΄αριθμ. 8232 /2015 σύμβασης Προμήθειας Ειδών Παντοπωλείου, Ειδών Καθαριότητας , Γαλακτοκομικών Ειδών για τις ανάγκες των Παιδικών Σταθμών, της Δημοτικής Κατασκήνωσης και του Κοινωνικού Παντοπωλείου Δήμου Λεβαδέων και Προμήθεια Γάλακτος για τους εργαζομένους του Δήμου Λιβαδειάς.
73-2016Έγκριση μίσθωσης ακινήτου για τη στέγαση Κέντρου Δια Βίου Μάθησης Δήμου Λεβαδέων
72-2016Συμπληρωματική διάθεση πίστωσης για την πραγματοποίηση των εκδηλώσεων Γαϊτανάκι Λιβαδειάς 2016.
71-2016Αναμόρφωση Προϋπολογισμού Τρέχουσας Χρήσης
70-2016Εισήγηση της Εκτελεστικής Επιτροπής στο Δημοτικό Συμβούλιο για Τροποποίηση του Τεχνικού Προγράμματος του Δήμου Λεβαδέων για το έτος 2016.
69-2016Έγκριση Κανονισμού Λειτουργίας των Δημοτικών Νεκροταφείων
68-2016Καθορισμός δημοτικών κοινοχρήστων χώρων προς ενοικίαση για το έτος 2016.
67-2016Ανάκληση της αριθμ. 10 /12.2.2016 Απόφασης Δ.Σ και Υποβολή αιτήματος στην Εταιρεία Ακινήτων Δημοσίου για την παράταση της παραχώρησης χρήσης με αντάλλαγμα , προς το Δήμο Λεβαδέων έκτασης συνολικής επιφάνειας 3.064,88 τ.μ μετά των εντός της έκτασης αυτών κτισμάτων .
66-2016Λήψη απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου για την Ίδρυση Μουσικού Σχολείου.
65-2016Λήψη απόφασης για Α) Επικαιροποίηση του Διαδημοτικού Σχεδίου Διαχείρισης Αστικών Αποβλήτων κατόπιν της Πράξης του Υπουργικού Συμβουλίου 49 , η οποία δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 174/τ.Α/ 15.12.2015 και β) Αναθεώρηση του κοινού Διαδημοτικού Σχεδίου Διαχείρισης Αστικών Αποβλήτων μετά την αποχώρηση του Δήμου Ορχομενού,προκειμένου να υποβληθεί άμεσα στο υπό αναθεώρηση ΠΕΣΔΑ ( Περιφερειακό Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων) Στερεάς Ελλάδας.
64-2016Έκδοση ψηφίσματος του Δημοτικού Συμβουλίου Λεβαδέων για την καθιέρωση της “Παγκόσμιας Ημέρας Ελληνικής Γλώσσας και Παιδείας”.
63-2016Υποβολή αιτήματος για την έγκριση διενέργειας προμήθειας εκπαιδευτικού υλικού για τμήματα μουσικής προπαιδείας (τυμπανάκια, μεταλλόφωνα, ντέφια,μαράκες κλπ) για το Δημοτικό Ωδείο.
62-2016Έγκριση 1ου ΑΠΕ για το έργο “Ανάπλαση Πλατείας Τ.Κ. Αγ. Γεωργίου”.
61-2016Τρόπος δημοπράτησης ανάθεσης εκπόνησης μελέτης με τίτλο “Μουσειολογική Μελέτη” για τη δημιουργία “Μουσείου Πολιτισμού”.
60-2016Έγκριση φακέλου του έργου: “Μουσειολογική Μελέτη” για τη δημιουργία “Μουσείου Πολιτισμού”.
59-2016Προγραμματισμός εορταστικών εκδηλώσεων με τίτλο Γαϊτανάκι στη Λιβαδειά 2016 και διάθεση πίστωσης.
58-2016Αναμόρφωση προϋπολογισμού τρέχουσας χρήσης
57-2016«Υποβολή αιτήματος για την έγκριση διενέργειας προμήθειας αλατιού»
55-2016Υποβολή αιτήματος για την έγκριση Διενέργειας Προμήθειας ζωοτροφών σκύλων
54-2016«Υποβολή αιτήματος για την έγκριση διενέργειας προμήθειας ειδών ένδυσης – προστασίας εργαζομένων».
53-2016Υποβολή αιτήματος για την έγκριση διενέργειας προμήθειας χημικού υλικού
52-2016«Υποβολή αιτήματος για την έγκριση διενέργειας προμήθειας λαδιού για τις ανάγκες του Νεκροταφείου».
51-2016«Υποβολή αιτήματος για την έγκριση διενέργειας προμήθειας κεριού παραφίνης».
50-2016Υποβολή αιτήματος για την έγκριση διενέργειας προμήθειας λιπασμάτων, φαρμάκων, ζιζανιοκτόνων κλπ»
49-2016Υποβολή αιτήματος για την έγκριση Διενέργειας Προμήθειας ηλεκτρολογικού υλικού.
48-2016Υποβολή αιτήματος για την έγκριση Διενέργειας Προμήθειας ανταλλακτικών εγκαταστάσεων θέρμανσης, κλιματισμού, αερισμού και λοιπών μηχανημάτων
47-2016Υποβολή αιτήματος για την έγκριση Διενέργειας Προμήθειας ανταλλακτικών και σωλήνων άρδευσης.
46-2016Υποβολή αιτήματος για την έγκριση Διενέργειας Προμήθειας ανταλλακτικών φωτεινών σηματοδοτών
45-2016Υποβολή αιτήματος για την έγκριση Διενέργειας Προμήθειας υλικών ενεργητικής πυροπροστασίας, συστημάτων συναγερμού, πυρανίχνευσης, αναγομώσεις πυροσβεστήρων.
44-2016Υποβολή αιτήματος για την έγκριση Διενέργειας Προμήθειας Κλιματιστικών
43-2016Υποβολή αιτήματος για την έγκριση Διενέργειας Προμήθειας Αναλυτή Καυσαερίων.
42-2016Έγκριση διενέργειας Προμήθειας Ασφαλτομίγματος και Ψυχρής Ασφάλτου
41-2016Έγκριση διενέργειας Προμήθειας Ξυλείας
40-2016Έγκριση διενέργειας Προμήθειας Οικοδομικών Υλικών
39-2016Έγκριση διενέργειας προμήθειας Σκυροδέματος
38-2016Έγκριση διενέργειας Προμήθειας Υαλοπινάκων – Κουφωμάτων
37-2016Έγκριση διενέργειας Προμήθειας Χρωμάτων για Κοινόχρηστους Χώρους, Διαγράμμιση Οδών κ.λ.π.
36-2016Έγκριση διενέργειας προμήθειας Χρωμάτων για συντήρηση Δημοτικών Κτιρίων
35-2016Έγκριση διενέργειας Προμήθειας Χρωμάτων για Κοινόχρηστους Χώρους , Διαγράμμιση Οδών κ.λ.π
34-2016Εγκριση διενέργειας Προμήθειας Χρωμάτων για συντήρηση Δημοτικών Κτιρίων
33-2016Έγκριση διενέργειας εργασίας εκτυπώσεων φωτοτυπιών του Δήμου Λεβαδέων
32-2016Υποβολή αιτήματος για την έγκριση διενέργειας Προμήθειας ηλεκτρικών συσκευών ( πλυντήριο πιάτων, πλυντήρια ρούχων , ηλεκτρικά ψυγεία, ηλεκτρικές σκούπες) για τις ανάγκες του παιδικών και βρεφονηπιακών σταθμών Δήμου Λεβαδέων
31-2016Υποβολή αιτήματος για την έγκριση διενέργειας προμήθειας ηλεκτρικού πιάνου για το Δημοτικό Ωδείο
30-2016Υποβολή αιτήματος για την έγκριση διενέργειας προμήθειας μουσικών οργάνων, ανταλλακτικών μουσικών οργάνων και στολών μουσικών Φιλαρμονικής Ορχήστρας του Δήμου Λεβαδέων
29-2016Συνδιοργάνωση του 2ου Πανελληνίου Σχολικού Πρωταθλήματος Αντιπτέρισης ΓΕΛ – ΕΠΑΛ από τον Δήμο Λέβαδέων και τον Αθλητικό Σύλλογο “Αναγέννηση” Λιβαδειάς, κατά το χρονικό διάστημα 29/2/2016 – 1/3/2016.
28-2016Συγκρότηση επιτροπών (μετά από κλήρωση) για το έτος 2015 από το Δημοτικό Συμβούλιο
27-2016Συγκρότηση τριμελούς επιτροπής για τον έλεγχο των αιτήσεων μείωσης των δημοτικών τελών των δυνητικών δικαιούχων που ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες.
26-2016Συγκρότηση Επιτροπής Συμβιβαστικής Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών έτους 2016
25-2016Κατάπτωση εγγυητικής επιστολής συμμετοχής της κας Καρδαμήλα Ελευθερίας του Κων/νου υπέρ του Δήμου Λεβαδέων.
24-2016Εκμίσθωση του κυλικείου που βρίσκεται στο Δημοτικό Στάδιο Λιβαδειάς
23-2016Εκμίσθωση ακινήτου του Δήμου που βρίσκεται στη θέση “Παλαιά Βρύση” της Δημοτικής Κοινότητας Αγίου Γεωργίου Δήμου Λεβαδέων
22-2016Έγκριση παράτασης χρόνου περαίωσης για το έργο: “Ανάπλαση Πλατείας Τ.Κ. Αγίου Γεωργίου”.
21-2016Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου: “Επισκευή Αντλιοστασίων στη Δ.Ε. Χαιρώνειας”.
20-2016Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου: Αποκατάσταση Ζημιών που προκλήθηκαν από θεομηνία (Πυρκαγιά) στο ΧΥΤΑ 1ης Διαχειριστικής Ενότητας Ν. Βοιωτίας.
19-2016Λήψη απόφασης για την υποβολή αίτησης φακέλου στα πλαίσια της 5ης Πρόσκλησης για την υποβολή προτάσεων στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα « Στερεά Ελλάδα » της Πράξης με τίτλο « Μουσείο Πολιτισμού »
18-2016Εγκριση της υπ΄αριθμ. 40/2016 Τεχνικής Μελέτης του έργου με τίτλο « ΜΟΥΣΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ » του Δήμου Λεβαδέων .
17-2016Λήψη απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου περί τροποποίησης της υπ΄αριθμ. 45/2015 σχετικά με την υποδοχή αστικών αποβλήτων των Δήμων Δελφών και Αμφίκλειας – Ελάτειας στο ΧΥΤΑ Λιβαδειάς
16-2016Εισήγηση της Εκτελεστικής Επιτροπής στο Δημοτικό Συμβούλιο για Τροποποίηση του Τεχνικού Προγράμματος του Δήμου Λεβαδέων για το έτος 2016
15-2016Σύναψη Προγραμματικής Σύμβασης για την παροχή υπηρεσιών του Δήμου Λεβαδέων προς τη ΔΕΠΟΔΑΛ Α.Ε. για την υποστήριξη της λειτουργίας και διαχείρισης του ΧΥΤΑ Λιβαδειάς για το έτος 2016 .
14-2016Εξέταση αιτήματος του Αθλητικού Κολυμβητικού Ομίλου Λιβαδειάς (Α.Κ.Ο.Λ.) για δωρεάν παραχώρηση της χρήσης αιθουσών στο χώρο του πρώην Πανεπιστημίου
13-2016Προγραμματισμός προσλήψεων τακτικού προσωπικού κατηγορίας ΠΕ και ΤΕ στο Δήμο Λεβαδέωνέτους 2016.
12-2016Πρόταση έκδοσης ψηφίσματος κατά του Ασφαλιστικού Νομοσχεδίου
11-2016Έκδοση ψηφίσματος στήριξης των κινητοποιήσεων των αγροτών.
10-2016Υποβολή αιτήματος στην Εταιρεία Ακινήτων Δημοσίου για την επ΄ αόριστο παραχώρηση χρήσης προς το Δήμο Λεβαδέων έκτασης συνολικής επιφάνειας 3064,88 τ.μ. μετά των εντός της έκτασης αυτών κτισμάτων.
9-2016Σύσταση Επιτροπής Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου: Συντήρηση Κοινοχρήστων Χώρων Δήμου Λεβαδέων”.
8-2016Λήψη απόφασης υποβολής αίτησης φακέλου στα πλαίσια της πρόσκλησης για την υποβολή προτάσεων στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα “Στερεα Ελλάδα” της Πράξης με τίτλο “ Χώρος Ιστορίας & Πολιτισμού στη Νεροτριβή“.
7-2016Έγκριση της Τεχνικής Μελέτης έργου με τίτλο: Χώρος Ιστορίας & Πολιτισμού στη Νεροτριβή Δήμου Λεβαδέων.
6-2016Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης εργασιών του έργου : Βελτίωση και Ανάπλαση Κοινοχρήστων Χώρων Οικισμού Ελικώνα”.
5-2016Έγκριση παράταση χρόνου ολοκλήρωσης της Σύμβασης του έργου: “Ενεργειακή Αναβάθμιση Σχολικής Μονάδας 3ου Δημοτικού Σχολείου Λιβαδειάς”.
4-2016Μεταφορά Λυμάτων οικισμού Αγ. Γεωργίου στην ΕΕΛ Λιβαδειάς, αντί κατασκευής Βιολογικού Καθαρισμού.
3-2016Έγκριση γενομένων δαπανών που αφορούν τις δαπάνες πραγματοποίησης εκδηλώσεις εορτασμού Χριστουγέννων.
2-2016Λήψη απόφασης για την προσχώρηση του δικαιούχου Δήμου Λεβαδέων στους όρους και τις συμφωνίες της από 31/12/2015 Σύμβασης Δεσμευμένου Λογαριασμού (escrow account) στο πλαίσιο του Χρηματοδοτικού Προγράμματος του Πράσινου Ταμείου “Συνεχιζόμενο προς Χρηματοδότηση Προγράμματα για την απόκτηση και διαμόρφωση ελευθέρων κοινοχρήστων χώρων και διατηρητέων κτιρίων στις πόλεις 2014-Α.Π.4”.
1-2016Τροποποίηση της αρ. 163/30-04-2015 απόφασης του Δ.Σ. του Δήμου Λεβαδέων, ως προς τον καθορισμό των ειδικοτήτων των Πτυχιούχων Φυσικής Αγωγής των προγραμμάτων Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού περιόδου 2015 – 2016.