Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου 2023

Απόφαση Τίτλος
287-2023Έγκριση Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (Ο.Π.Δ.) οικονομικού Έτους 2024
286-2023Έγκριση Προϋπολογισμού Εσόδων – Εξόδων του Δήμου οικονομικού Έτους 2024
285-2023Έγκριση 12ης Αναμόρφωσης προϋπολογισμού τρέχουσας χρήσης 2023 (Η 283/2023 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής)
284-2023Ρύθμιση οφειλών του Δήμου προς τον ΕΦΚΑ
283-2023«Έγκριση οικονομικών καταστάσεων (Ισολογισμού , αποτελεσμάτων χρήσης κ.λ.π) Οικονομικού Έτους 2022 Δήμου Λεβαδέων (άρθρο 163 Ν.3463/06)»
282-2023Έγκριση σύσταση, λειτουργία και ορισμός μελών Μηχανισμού Πιστοποίησης Εκτέλεσης της Πράξης «Συνέχιση του Κέντρου Κοινότητας και κινητής μονάδας Δήμου Λεβαδέων με κωδικό ΟΠΣ 6003089 και ένταξη στο Πρόγραμμα Στερεά Ελλάδα 2021-2027».
281-2023Έγκριση σύσταση, λειτουργία και ορισμός μελών Μηχανισμού Πιστοποίησης Εκτέλεσης της Πράξης «Συνέχιση Δομή Παροχής Βασικών Αγαθών: Κοινωνικό Παντοπωλείο, Παροχή Συσσιτίου, Κοινωνικό Φαρμακείο, Δήμου Λεβαδέων, με κωδικό MIS 6002286 στο Πρόγραμμα “Στερεά Ελλάδα” 2021-2027».
280-2023Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης εργασιών του έργου : << ΑΠΟΚΑΤΑ-ΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ >>
279-2023Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ ΤΗΣ ΑΙΘΟΥΣΑΣ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΜΕΡΙΚΗ ΑΝΑΔΙΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΣΤΟ ΥΠΑΡΧΟΝ ΚΤΙΡΙΟ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΤΗΣ ΥΠΟ ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΑΠΧ ΤΟΥ 6ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ»
278-2023Έγκριση της Συμμετοχής του Δήμου Λεβαδέων στην Πρόσκληση για την Επικαιροποίηση Στρατηγικών ΟΧΕ/ΒΑΑ του ΠΕΠ Στερεάς Ελλάδας 2014-2020»(ΣΒΑΑ), καθώς και την υποβολή επικαιροποιημένων ΣΒΑΑ, στο πλαίσιο της Προτεραιότητας 5 του Προγράμματος «Στερεά Ελλάδα» 2021-2027»
277-2023Έγκριση του 3ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΤΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΙΣΟΔΟΥ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΤΗΣ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ».
276-2023Έγκριση του 1oυ Ανακεφαλαιωτικού πίνακα εργασιών (αρχικής σύμβασης) , για την κατασκευή του έργου: « ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΣΤΕΓΗΣ 10ΟΥ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ »
275-2023Έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών και 1ου ΠΚΤΜΝΕ του έργου «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΧΩΡΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ – ΠΑΡΚΑ ΤΣΕΠΗΣ».
274-2023Διαπίστωση αδυναμίας εκτέλεσης των υπηρεσιών καθαρισμού των δημοτικών κτιρίων και των αθλητικών εγκαταστάσεων με ίδια μέσα και έγκριση ανάθεσης των υπηρεσιών σε τρίτους με δημόσια σύμβαση , σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 , όπως ισχύει .
272-2023Έκδοση ψηφίσματος των εργαζομένων ΔΕΥΑ σχετικά με τις συγχωνεύσεις των ΔΕΥΑ και των υπηρεσιών ύδρευσης των Δήμων.
271-2023Έγκριση του Τακτοποιητικού Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου «ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑ ΑμΕΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ, ΑΝΔΡΕΑΔΑΚΗ ΚΑΙ ΕΛ. ΓΟΝΗ»
270-2023Εγκριση του 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών , του 2ου ΠΚΤΜΝΕ και της 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης του έργου «Βελτίωση της προσβασιμότητας και κυκλοφοριακή αναβάθμιση της ανατολικής εισόδου της πόλης της Λιβαδειάς».
269-2023Παράταση σύμβασης παροχής υπηρεσιών φύλαξης αθλητικών εγκαταστάσεων του Δήμου Λεβαδέων
268-2023Καθορισμός αμοιβής του Δικηγόρου Νικολάου Κουλουργιώτη για την έκδοση γνωμοδότησης περί άσκησης ή μη έφεσης κατά της αριθμ.57/2023 Απόφασης του Ειρηνοδικείου Λιβαδειάς
267-2023Λήψη απόφασης για τη συζήτηση εκτός ημερήσιας διάταξης θεμάτων
266-2023Γνωμοδότηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) του έργου με τίτλο «Ίδρυση πλωτής μονάδας εκτροφής θαλάσσιων μεσογειακών ιχθύων στη θέση «Ακρωτήριο Βουρλιάς», Κορινθιακού κόλπου, Δήμου Λεβαδέων, Π.Ε. Βοιωτίας, Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, της εταιρίας «ΨΑΡΙΑ ΚΟΡΙΝΘΙΑΚΟΥ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε.» ( Η αριθμ.35/2023 ΕΠΟΙΖΩ)
265-2023Γνωμοδότηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) του έργου με τίτλο «Ίδρυση πλωτής μονάδας εκτροφής Θαλάσσιων Μεσογειακών Ιχθύων σε θαλάσσια έκταση 10 στρεμμάτων, η οποία παραχωρείται με τη διαδικασία της μοριοδότησης, στη θέση «Όρμος Μικρή Αγιά» Κορινθιακού Κόλπου, Δήμου Λεβαδέων, Περιφερειακής Ενότητας Βοιωτίας, Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, της εταιρίας «ΓΑΛΑΞΙΔΙ ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Ε.» ( Η αριθμ.34/2023 ΕΠΟΙΖΩ)
264-2023Έγκριση αιτήματος για παραχώρηση του πεζόδρομου Ορφέως ( χώρου πρώην ΚΤΕΛ ) στον Εμπορικό Σύλλογο Λιβαδειάς για τη δημιουργία Χριστουγεννιάτικου Χωριού
263-2023Έγκριση πρόσληψης ενός (1) ατόμου ειδικότητας ΠΕ Φαρμακοποιών με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για την υλοποίηση του 2ου Υποέργου ΄΄ Κοινωνικό Φαρμακείο Δήμου Λεβαδέων΄΄ της πράξης «Συνέχιση Δομών Παροχής Βασικών Αγαθών Δήμου Λεβαδέων» με κωδικό ΟΠΣ 6002286 του Ε.Π. «Στερεά Ελλάδα 2021-2027» , και ανάκληση της προηγούμενης όμοιας αριθ. 197/13.9.2023 Απόφασης.
262-2023Μεταβολές σχολικών μονάδων Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης του Δήμου μας για το σχολ. Έτος 2024-2025
261-2023Εγκριση Απολογισμού οικονομικού έτους 2022 της Σχολικής Επιτροπής Σχολικών Μονάδων Β/θμιας Εκπαίδευσης.
260-2023Εγκριση Απολογισμού οικονομικού έτους 2022 της Σχολικής Επιτροπής Σχολικών Μονάδων Α/θμιας Εκπαίδευσης.
259-2023Μείωση ή απαλλαγή των Δημοτικών Τελών για το οικ. έτος 2024 σε Ευπαθείς Ομάδες, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 202 §3 του Ν.3463/06 όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 13 του Ν.4368/2016
258-2023Σύσταση Επιτροπής Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου : «ΜΟΥΣΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΕΒΑΔΕΩΝ».
257-2023Έγκριση του 5ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΡΑΜΠΩΝ ΚΑΙ ΧΩΡΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΑμεΑ ΣΕ ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ” ΛΕΒΑΔΕΩΝ».
256-2023Έγκριση του 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΤΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΙΣΟΔΟΥ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΤΗΣ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ».
255-2023Έγκριση του 3ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών και 2ου ΠΚΤΜΝΕ του έργου «ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΝΕΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΤΑΣΤΕΓΑΣΗ ΤΟΥ 1ου 3/Θ ΕΙΔΙΚΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ»
254-2023Έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών και του 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΠΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΕΙΣΟΔΟΥ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ»
253-2023Έγκριση του 4ου Ανακεφαλαιωτικού & Τακτοποιητικού Πίνακα Εργασιών του έργου «ΜΟΥΣΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΕΒΑΔΕΩΝ».
252-2023Eγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης εργασιών του έργου : << Αναβάθμιση Δημοτικού Σταδίου Λιβαδειάς
251-2023Παραχώρηση χώρου για την εγκατάσταση του σταθμού υποβίβασης πίεσης (σταθμός MR 19/4bar) επί των οδών Χαιρωνείας & Ρούμελης στην πόλη της Λιβαδειάς.
273-2023Έγκριση τεχνικού προγράμματος εκτελεστέων έργων του Δήμου οικονομικού έτους 2024 (Η αριθμ 6/2023 Απόφαση της Ε.Ε)
250-2023Καθορισμός τελών κοινοχρήστων χώρων Δήμου Λεβαδέων για το έτος 2024 (Η αριθμ .248/2023 Απόφαση της Ο.Ε)
249-2023Καθορισμός τελών και δικαιωμάτων άρδευσης Δήμου Λεβαδέων για το έτος 2024 (Η αριθμ .247/2023 Απόφαση της Ο.Ε)
248-2023Καθορισμός τελών Καθαριότητας & Ηλεκτροφωτισμού Δήμου Λεβαδέων για το έτος 2024 (Η αριθμ .246/2023 Απόφαση της Ο.Ε)
247-2023Αναμόρφωση προϋπολογισμού Δήμου έπειτα από την Έκθεση Αποτελεσμάτων εκτέλεσης προϋπολογισμού Γ΄Τριμήνου 2023, σύμφωνα με την παρ. 9 του άρθρου 266 του Ν. 3852/2010 (Η αριθμ 245/2023 Απόφαση της Ο.Ε)
246-2023Έγκριση Έκθεσης Αποτελεσμάτων εκτέλεσης προϋπολογισμού Γ΄Τριμήνου 2023 (Η αριθμ 244/2023 Απόφαση της Ο.Ε)
245-2023Έγκριση μετάθεσης της υπ΄ αριθμ. 15315/04-08-2023 σύμβασης για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΑΙΘΟΥΣΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΕΒΑΔΕΩΝ» και τροποποίηση αυτής μόνο ως προς το άρθρο 3 «Διάρκεια σύμβασης – Χρόνος Παράδοσης».
244-2023Έκδοση ψηφίσματος για άμεση απόσυρση σχεδίου νόμου για την απεξάρτηση.
243-2023Λήψη απόφασης για τη συζήτηση εκτός ημερήσιας διάταξης θεμάτων
242-2023Έκδοση ψηφίσματος διαμαρτυρίας σχετικά με τις ανησυχίες και τις ανάγκες του Συλλόγου Εργαζομένων του ΕΚ.Ψ.Υ.Ε και των εργαζομένων των Δομών Ψυχικής Υγείας Λιβαδειάς.
241-2023Σημειακή τροποποίηση του εγκεκριμένου Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου (ΓΠΣ) της Δημοτικής Ενότητας Λεβαδέων του Δήμου Λεβαδέων (ΦΕΚ-366/Δ/18-10-2013)
240-2023Λήψη απόφασης για τη συζήτηση εκτός ημερήσιας διάταξης θέματος
239-2023Έγκριση οριακής προθεσμίας για την εκτέλεση των υπολειπομένων εργασιών του φυσικού αντικειμένου του έργου με τίτλο : «ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΥ ΚΤΙΡΙΑΚΟΥ ΑΠΟΘΕΜΑΤΟΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ, ΜΕ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ».
238-2023Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής & Οριστικής Παραλαβής του έργου : «Κατασκευή στεγάστρου στο ΕΠΑΛ Λιβαδειάς
237-2023Έγκριση παράτασης πέμπτης (5ης) προθεσμίας του υποέργου : << ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΝΕΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΣΤΕΓΑΣΗ ΤΟΥ 1ΟΥ 3/Θ ΕΙΔΙΚΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ >> .
236-2023Έγκριση πρώτης (1ης) Παράτασης του υποέργου : « Δημιουργία Χώρων Πρασίνου – Πάρκα Τσέπης » με Α/Α 2 της πράξης «Ανοιχτό Κέντρο Εμπορίου Δήμου Λεβαδέων» με κωδικό ΟΠΣ 5037896
235-2023Έγκριση χορήγησης τρίτης (3ης)παράτασης προθεσμίας εκπόνησης μελέτης με τίτλο : «Εκπόνηση Μελετών και Τευχών Δημοπράτησης για την υλοποίηση Μέτρων και Μέσων Πυροπροστασίας στις Σχολικές Μονάδες του Δήμου Λεβαδέων».
234-2023Έγκριση του 4ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΡΑΜΠΩΝ ΚΑΙ ΧΩΡΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΑμεΑ ΣΕ ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ” ΛΕΒΑΔΕΩΝ».
233-2023Έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών και του 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΚ ΑΝΘΟΧΩΡΙΟΥ».
232-2023Έγκριση τροποποίησης και 3ης παράτασης της υπ΄ αριθμ. 8546/20-05-2021 σύμβασης για την ΟΜΑΔΑ 3 ΕΙΔΗ ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΟΣΟΥ #54.444,60 €# ΕΥΡΩ άνευ Φ.Π.Α ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ , ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΜΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΕΒΑΔΕΩΝ ΓΙΑ ΔΥΟ ΕΤΗ» .
231-2023Έγκριση τροποποίησης και 3ης παράτασης της υπ΄ αριθμ. 8546/20-05-2021 σύμβασης για την ΟΜΑΔΑ 7 ΕΙΔΗ ΟΠΩΡΟΠΩΛΕΙΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΟΣΟΥ #24.444,75 €# ΕΥΡΩ άνευ Φ.Π.Α ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ , ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΜΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΕΒΑΔΕΩΝ ΓΙΑ ΔΥΟ ΕΤΗ»
230-2023Έγκριση τροποποίησης και 3ης παράτασης της υπ΄ αριθμ. 8738/21-05-2021 σύμβασης για την ΟΜΑΔΑ 5 ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΑ ΕΙΔΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΟΣΟΥ #24.423,61 €# άνευ Φ.Π.Α. ,ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ , ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΜΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΕΒΑΔΕΩΝ ΓΙΑ ΔΥΟ ΕΤΗ»
229-2023Έγκριση 10ης Αναμόρφωσης προϋπολογισμού τρέχουσας χρήσης 2023 (Η 218/2023 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής)
228-2023Επικύρωση απομαγνητοφωνημένων πρακτικών της 13ης έως και 22ης συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου έτους 2023
227-2023Συζήτηση επί αιτήματος σωματείου εργαζομένων Κ. Ομ.Υ και έκδοση ψηφίσματος συμπαράστασης υπέρ των εργαζομένων.
226-2023Έγκριση προσωρινών Κυκλοφοριακών Ρυθμίσεων οδών για την εύρυθμη λειτουργία της εμποροπανήγυρης έτους 2023
225-2023Εγκριση πρώτης (1ης ) προθεσμίας εκτέλεσης εργασιών του φυσικού αντικειμένου του έργου με τίτλο : «Ανάδειξη Ιστορικού Χώρου Αγίας Παρασκευής και οδού πρόσβασης (Γιαννούτσου)».
224-2023Έγκριση παράτασης της υπ΄ αριθμ. 20020/22-10-2021 σύμβασης για την ΟΜΑΔΑ 3 «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΒΕΝΖΙΝΟΚΙΝΗΤΩΝ – ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ <3,5 τν. ,(συμπεριλαμβανομένων και των απαραίτητων ανταλλακτικών)» , στα πλαίσια της δημόσιας σύμβασης «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ – ΕΠΙΣΚΕΥΗ (συμπεριλαμβανομένων Ανταλλακτικών) & ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΕΒΑΔΕΩΝ ΓΙΑ ΔΥΟ ΕΤΗ»
223-2023Έγκριση παράτασης της υπ΄ αριθμ 19848/20-10-2021 σύμβασης για την ΟΜΑΔΑ 1 «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΗΧΑΝΟΥΡΓΟΥ (Υπερκατασκευών) Απορριμματοφόρων , Φορτηγών& Μ.Ε. & ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΗΧΑΝΟΥΡΓΟΥ (ρεκτιφιέ)(συμπεριλαμβανομένων και των απαραίτητων ανταλλακτικών)» , στα πλαίσια της δημόσιας σύμβασης «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ – ΕΠΙΣΚΕΥΗ (συμπεριλαμβανομένων Ανταλλακτικών) & ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ
222-2023Έγκριση παράτασης της υπ΄ αριθμ 19707/18-10-2021 σύμβασης για την ΟΜΑΔΑ 5 «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Μ.Ε. (τσάπες , γκρέϊντερ, σάρωθρο), (πολυμηχανήματα, χλοοκοπτικό καλαθοφόρο κ.α.) , (συμπεριλαμβανομένων και των απαραίτητων ανταλλακτικών)» , στα πλαίσια της δημόσιας σύμβασης «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ – ΕΠΙΣΚΕΥΗ (συμπεριλαμβανο- μένων Ανταλλακτικών) & ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΕΒΑΔΕΩΝ ΓΙΑ ΔΥΟ ΕΤΗ»
221-2023Έγκριση παράτασης της υπ΄ αριθμ. 19651/15-10-2021 σύμβασης για την ΟΜΑΔΑ 11 «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ» , στα πλαίσια της δημόσιας σύμβασης «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ – ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ (συμπεριλαμβανομένων Ανταλλακτικών) & ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΛΑΣΤΙΚΏΝ ΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΕΒΑΔΕΩΝ ΓΙΑ ΔΥΟ ΕΤΗ»
220-2023Έγκριση παράτασης της υπ΄ αριθμ. 19649/15-10-2021 σύμβασης για την ΟΜΑΔΑ 10 «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ & ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ, ΔΙΚΥΚΛΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗ- ΜΑΤΩΝ ΕΡΓΩΝ (συμπεριλαμβανομένων και των απαραίτητων ανταλλακτικών)» , στα πλαίσια της δημόσιας σύμβασης «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ – ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ (συμπεριλαμβανομένων Ανταλλακτικών) & ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΛΑΣΤΙΚΏΝ ΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΕΒΑΔΕΩΝ ΓΙΑ ΔΥΟ ΕΤΗ»
219-2023Έγκριση παράτασης της υπ΄ αριθμ. 19620/15-10-2021 σύμβασης για την ΟΜΑΔΑ 4 «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Μ.Ε. [χωματουργικών (τσάπες , γκρέϊντερ, σάρωθρο), (πολυμηχανημάτων, χλοοκοπτικό,καλαθοφόρο κ.α.)] , Εργασίες Ανυψωτικών Μηχανικών συστημάτων Απορριμματοφόρων > 3,5 τν. , λεωφορείου Εργασίες Ανυψωτικών Συστημάτων Γερανοφόρων – καλαθοφόρων οχημάτων παντός τύπου (συμπεριλαμβα-νομένων και των απαραίτητων ανταλλακτικών)» , στα πλαίσια της δημόσιας σύμβασης «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ – ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ (συμπεριλαμβανομένων Ανταλλακτικών) & ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΕΒΑΔΕΩΝ ΓΙΑ ΔΥΟ ΕΤΗ»
218-2023Έγκριση παράτασης της υπ΄ αριθμ. 19574/14-10-2021 σύμβασης για την ΟΜΑΔΑ 8 «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ , ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ, ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝ , ΜΟΤΟΠΟΔΗΛΑΤΩΝ (συμπεριλαμβανομένων και των απαραίτητων ανταλλακτικών)» , στα πλαίσια της δημόσιας σύμβασης «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ – ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ (συμπεριλαμβανομένων Ανταλλακτικών) & ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΛΑΣΤΙΚΏΝ ΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΕΒΑΔΕΩΝ ΓΙΑ ΔΥΟ ΕΤΗ»
217-2023Συμμετοχή του Δήμου στη Τακτική Γενική Συνέλευση της 27-10-2023 ή της επαναληπτικής την 7-11-2023 , της εταιρείας “ΕΛΙΚΩΝΑΣ-ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΤΑ” & ορισμός εκπροσώπου
216-2023Έγκριση παράτασης της υπ΄αριθμ. 15315/4-8-2023 σύμβασης για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΑΙΘΟΥΣΩΝ ΓΙΑ Τις ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΕΒΑΔΕΩΝ»
215-2023Προσωρινή λειτουργίας λαϊκής αγοράς στην Λιβαδειά το χρονικό διάστημα 25/10/2023 – 8/11/2023 λόγω πραγματοποίησης της ετήσιας παραδοσιακής εμποροπανήγυρης .(Η αριθμ. 28/2023 Απόφαση ΕΠΟΙΖΩ).
214-2023Εγκριση πρόσληψης ενός (1) ατόμου ειδικότητας ΔΕ Μαγείρων με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου , με σύμβαση διάρκειας δύο (2) μηνών για την κάλυψη των πρόσκαιρων και κατεπειγουσών αναγκών των Βρεφονηπιακών Σταθμών , έως την πλήρωση της θέσης με τις διαδικασίες ΑΣΕΠ »
213-2023Προγραμματισμός πρόσληψης ενός (1 ) ατόμου ειδικότητας ΔΕ Μαγείρων με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου με κάλυψη της δαπάνης υπό τη μορφή αντιτίμου (άρθρο 107 του Ν.4483/2017 -ΦΕΚ 107Α΄) για τη κάλυψη των αναγκών των Βρεφονηπιακών Σταθμών Δήμου Λεβαδέων
212-2023Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικον. Έτους 2023, λόγω εκτάκτων αναγκών .
211-2023Λήψη απόφασης για τη συζήτηση εκτός ημερήσιας διάταξης θέματος
210-2023Χωροθέτηση Αιθουσών στη Σχολική Μονάδα του Μουσικού Γυμνασίου Λιβαδειάς
209-2023Λήψη απόφασης για το αν δικαιολογείται η κατεπείγουσα πρόσκληση και η δια περιφοράς συνεδρίαση
208-2023Τροποποίηση τεχνικού προγράμματος οικονομικού έτους 2023 (Η αριθμ.5/2023 απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής)
207-2023Συγκρότηση τριμελούς Επιτροπής καλλιτεχνικού- διδακτικού προσωπικού για το Δημοτικό Ωδείο και την Φιλαρμονική του Δήμου , σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 4 του Π.Δ. 524/80
206-2023Λήψη απόφασης για το αν δικαιολογείται η κατεπείγουσα πρόσκληση και η δια περιφοράς συνεδρίαση
205-2023Ορισμός Μελών της Επιτροπής Εμποροπανήγυρης Λιβαδειάς έτους 2023
204-2023Έγκριση παράτασης προθεσμίας συνολικού χρόνου σύμβασης ανάθεσης εργασίας με τίτλο: «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΗΣ ΕΤΟΙΜΟΡΡΟΠΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΣΕ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ» έως 6-12-2023
203-2023Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης εργασιών του έργου : « ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΡΑΜΠΩΝ ΚΑΙ ΧΩΡΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΑΜΕΑ ΣΕ ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΕΒΑΔΕΩΝ»
202-2023Έγκριση του 2oυ Ανακεφαλαιωτικού πίνακα εργασιών και του 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. για την κατασκευή του έργου: «Ανάδειξη Ιστορικού Χώρου Αγίας Παρασκευής και οδού πρόσβασης (Γιαννούτσου)»
201-2023Έγκριση του 5ου Τακτοποιητικού Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ (2020)».
200-2023Έγκριση του 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών και 1ου ΠΚΤΜΝΕ του έργου «ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΝΕΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΤΑΣΤΕΓΑΣΗ ΤΟΥ 1ου 3/Θ ΕΙΔΙΚΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ»
199-2023Έγκριση του 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών. του έργου «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ»
198-2023Έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών και του 1ου ΠΤΚΝΜΕ του έργου «ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝΤΩΝ ΕΞΙ (6) ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΒΡΕΦΙΚΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΚΑΙ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΣΤΙΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΟΥΣ ΝΕΟΥ ΘΕΣΜΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ Π.Δ 99/2017».
197-2023Έγκριση πρόσληψης προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου ( ΙΔΟΧ ) του Υποέργου 3 Κοινωνικό Φαρμακείο Δήμου Λεβαδέων» για την υλοποίηση της πράξης «Δομή Παροχής Βασικών Αγαθών :Κοινωνικό Παντοπωλείο, Παροχή συσσιτίου, Κοινωνικό Φαρμακείο Δήμου Λεβαδέων» με κωδικό ΟΠΣ MIS: 5002200 του Ε.Π. «Στερεά Ελλάδα 2014-2020».
196-2023Έγκριση 5ης παράτασης της υπ΄ αριθμ. 19562/01-10-2020 σύμβασης για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ {ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ ΚΙΝΗΣΗΣ LPG} ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΕΒΑΔΕΩΝ»
195-2023Έγκριση πρόσληψης προσωπικού οκτώ (8) ατόμων, με σύμβαση ορισμένου χρόνου, ειδικότητας ΥΕ Εργατών Γενικών Καθηκόντων , δίμηνης διάρκειας, για την αντιμετώπιση των κατεπειγουσών εποχιακών και πρόσκαιρων αναγκών πυροπροστασίας του Δήμου Λεβαδέων.
194-2023Έγκριση 8ης Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού τρέχουσας χρήσης 2023 ( Η αριθμ. 184/20223 Απόφαση της Ο.Ε)
193-2023Τροποποίηση της από 14-9-2017 σύμβασης Διαδημοτικής Συνεργασίας μεταξύ του Δήμου Διστόμου- Αράχοβας- Αντίκυρας και του Δήμου Λεβαδέων, ως προς την εποπτεία του φυσικού αντικειμένου της πράξης με τίτλο «Κέντρο Κοινότητας Δήμου Διστόμου- Αράχοβας- Αντίκυρας και ειδικότερα των άρθρων 3 “Διάρκεια Σύμβασης” και 4 “Επιτροπή Παρακολούθησης της εφαρμογής της σύμβασης”
192-2023Ορισμός καλλιτεχνικού Διευθυντή στο Δημοτικό Ωδείο Λιβαδειάς
191-2023Λήψη απόφασης για το αν δικαιολογείται η κατεπείγουσα πρόσκληση και η δια περιφοράς συνεδρίαση
190-2023Εγκριση Απολογισμού οικονομικού έτους 2021 της Σχολικής Επιτροπής Σχολικών Μονάδων B/θμιας Εκπαίδευσης.
189-2023΄Εγκριση Απολογισμού οικονομικού έτους 2021 της Σχολικής Επιτροπής Σχολικών Μονάδων Α/θμιας Εκπαίδευσης.
188-2023Λήψη απόφασης περί δέσμευσης του Δικαιούχου Δήμου Λεβαδέων ότι πράξη με τίτλο «Αστικές Αναπλάσεις περιοχής ¨Πηγων Κρύας¨και παρόχθιων περιοχών ποταμού Ερκυνας» που περιλαμβάνεται στην εγκεκριμένη «Στρατηγική Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης» (ΣΒΑΑ) της Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020 θα περιλαμβάνεται στον κατάλογο των πράξεων των επικαιροποιημένων στρατηγικών που θα υποβληθούν προς έγκριση στην ΕΥΔ ΠΣτΕ για τη νέα Προγραμματική Περίοδο 2021-2027.
187-2023Δέσμευση του Δικαιούχου Δήμου Λεβαδέων ότι πράξη με τίτλο «Εξοπλισμός μέσα και συστήματα πρόληψης και αντιμετώπισης των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής» που περιλαμβάνεται στην εγκεκριμένη «Στρατηγική Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης» (ΣΒΑΑ) της Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020 θα περιλαμβάνεται στον κατάλογο των πράξεων των επικαιροποιημένων στρατηγικών που θα υποβληθούν προς έγκριση στην ΕΥΔ ΠΣτΕ για τη νέα Προγραμματική Περίοδο 2021-2027.
186-2023Δέσμευση του Δικαιούχου Δήμου Λεβαδέων ότι πράξη με τίτλο «Προμήθεια και λειτουργία ηλεκτρικών mini λεωφορείων στο ιστορικό κέντρο της πόλης της Λιβαδειάς» που περιλαμβάνεται στην εγκεκριμένη «Στρατηγική Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης» (ΣΒΑΑ) της Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020 θα περιλαμβάνεται στον κατάλογο των πράξεων των επικαιροποιημένων στρατηγικών που θα υποβληθούν προς έγκριση στην ΕΥΔ ΠΣτΕ για τη νέα Προγραμματική Περίοδο 2021-2027.
185-2023Έγκριση ετήσιου Προγραμματισμού προσλήψεων προσωπικού με Σύμβασης Μίσθωσης Εργου για την ιατρική παρακολούθηση των μελών των ΚΑΠΗ Δήμου Λεβαδέων, για το έτος 2024
184-2023Έγκριση ετήσιου Προγραμματισμού προσλήψεων προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για τον καθαρισμό των σχολικών μονάδων έτους 2024
183-2023Έγκριση 7ης Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού τρέχουσας χρήσης 2023 (Η αριθμ 170/2023 Απόφαση της Ο.Ε)
182-2023Έγκριση παράτασης αρδευτικής περιόδου με ταυτόχρονη παράταση της απασχόλησης των υδρονομέων .
181-2023Λήψη απόφασης για τη συζήτηση εκτός ημερήσιας διάταξης θέματος
180-2023Τροποποίηση της από 14-9-2017 σύμβασης Διαδημοτικής Συνεργασίας μεταξύ του Δήμου Διστόμου- Αράχοβας- Αντίκυρας και του Δήμου Λεβαδέων, ως προς την εποπτεία του φυσικού αντικειμένου της πράξης με τίτλο «Κέντρο Κοινότητας Δήμου Διστόμου- Αράχοβας- Αντίκυρας και ειδικότερα του άρθρου 3 « Διάρκεια Σύμβασης »
179-2023Έγκριση υποβολής πρότασης ένταξης και χρηματοδότησης της Πράξης “Κέντρο Κοινότητας” του Δήμου Λεβαδέων, στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα “Στερεά Ελλάδα” 2021-2027, με τίτλο «Δράση ESO4.11: ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΚΕΝΤΡΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ“ 4.2.11.7
178-2023Εγκριση υποβολής πρότασης ένταξης και χρηματοδότησης της Πράξης «Δομή Παροχής Βασικών Αγαθών: Κοινωνικό Παντοπωλείο, Παροχή Συσσιτίου, Κοινωνικό Φαρμακείο» Δήμου Λεβαδέων στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα “Στερεά Ελλάδα” 2021-2027, με τίτλο «Δράση ESO4.11:ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΔΟΜΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΒΑΣΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ“ 4.02.11.8.1.
177-2023Απ’ ευθείας αγορά ακινήτου επί της οδού Χρήστου Παλαιολόγου (ιδιοκτησίας κληρονόμων Χαράλαμπου Βλάχου )
176-2023Απ’ ευθείας αγορά ακινήτου επί της οδού Χρήστου Παλαιολόγου (ιδιοκτησίας των κ.κ. Κωνσταντίνου, Νικολάου, Ευστάθιου Στάϊκου & κ. Κων/νου, Γεωργίου Παπαλουκά)
175-2023Απ’ ευθείας αγορά ακινήτου επί της οδού Χρήστου Παλαιολόγου (ιδιοκτησίας των κ.κ. Κωνσταντίνου, Νικολάου & Ευστάθιου Στάϊκου)
174-2023Λήψη απόφασης για το αν δικαιολογείται η κατεπείγουσα πρόσκληση και η δια περιφοράς συνεδρίαση
173-2023Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής & Οριστικής Παραλαβής του έργου : « ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΩΝ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ »
172-2023Έγκριση έκτης (6ης) παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης εργασιών του φυσικού αντικειμένου του έργου με τίτλο : «ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΥ ΚΤΙΡΙΑΚΟΥ ΑΠΟΘΕΜΑΤΟΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ, ΜΕ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ».
171-2023Έγκριση χορήγησης 2ης παράτασης προθεσμίας εκπόνησης μελέτης με τίτλο : «Εκπόνηση Μελετών και Τεύχων Δημοπράτησης για την υλοποίηση Μέτρων και Μέσων Πυροπροστασίας στις Σχολικές Μονάδες του Δήμου Λεβαδέων.
170-2023Έγκριση 4ης παράτασης της υπ΄ αριθμ. 19562/01-10-2020 σύμβασης για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ {ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ ΚΙΝΗΣΗΣ LPG} ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΕΒΑΔΕΩΝ».
169-2023Έγκριση 4ης παράτασης της υπ΄ αριθμ. 19561/01-10-2020 σύμβασης για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ (ΒΕΝΖΙΝΗ , ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΚΙΝΗΣΗΣ – ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ) ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΕΒΑΔΕΩΝ» .
168-2023Έγκριση 2ης παράτασης της υπ΄ αριθμ. 8738/21-05-2021 σύμβασης για την ΟΜΑΔΑ 5 ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΑ ΕΙΔΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΟΣΟΥ #24.423,61 €# άνευ Φ.Π.Α. , ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ , ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΜΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΕΒΑΔΕΩΝ ΓΙΑ ΔΥΟ ΕΤΗ»
167-2023Έγκριση 2ης παράτασης της υπ΄ αριθμ. 8546/20-05-2021 σύμβασης για την ΟΜΑΔΑ 7 ΕΙΔΗ ΟΠΩΡΟΠΩΛΕΙΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΟΣΟΥ #24.441,75 €# ΕΥΡΩ άνευ Φ.Π.Α ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ , ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΜΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΕΒΑΔΕΩΝ ΓΙΑ ΔΥΟ ΕΤΗ»
166-2023Έγκριση 2ης παράτασης της υπ΄ αριθμ. 8304/18-05-2021 σύμβασης για την ΟΜΑΔΑ 3 ΕΙΔΗ ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΟΣΟΥ #54.444,60 €# ΕΥΡΩ άνευ Φ.Π.Α ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ , ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΜΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΕΒΑΔΕΩΝ ΓΙΑ ΔΥΟ ΕΤΗ»
165-2023Καθορισμός απαιτούμενων ( τυπικών και πρόσθετων ) προσόντων των δύο (2) θέσεων τακτικού προσωπικού κλάδου ΔΕ Οδηγών που εγκρίθηκαν στο πλαίσιο του ετήσιου προγραμματισμού προσλήψεων για το έτος 2023 .
164-2023Τροποποίηση τεχνικού προγράμματος εκτελεστέων έργων έτους 2023 (Η 4/2023 Απόφαση Ε.Ε)
163-2023Απ’ ευθείας αγορά ακινήτου επί της οδού Χρήστου Παλαιολόγου (πρώην Αισχύλου) του Δήμου Λεβαδέων (ιδιοκτησίας κληρονόμων Δημόκα)
162-2023Απ’ ευθείας αγορά ακινήτου επί της οδού Οινοφύτων – Σωληναρίου του Δήμου Λεβαδέων (ιδιοκτησίας κληρονόμων Χαράλαμπου Βλάχου)
161-2023Λήψη απόφασης για τη συζήτηση εκτός ημερήσιας διάταξης θεμάτων
160-2023Έγκριση 6ης Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού τρέχουσας χρήσης 2023 (Οι αριθμ 149 και 158/2023 Αποφάσεις της Ο.Ε)
159-2023Εγκριση σύναψης και σχεδίου προγραμματικής σύμβασης για την πραγματοποίηση του Ράλλυ Ακρόπολις.
158-2023Έγκριση κατανομής των εγκριθέντων ανθρωποωρών σε θέσεις προσωπικού Καθαριστών/στριών σχολικών μονάδων πλήρους και μερικής απασχόλησης στο Δήμο Λεβαδέων για το διδακτικό έτος 2023-2024 Β) Κάλυψη της δαπάνης από ιδίους πόρους του Δήμου και εκτίμηση του κόστους για τα έτη 2023-2024
157-2023Λήψη απόφασης για τη συζήτηση εκτός ημερήσιας διάταξης θεμάτων.
156-2023“Εκδοση ψηφίσματος προκειμένου να εκφρασθούν τα συλλυπητήρια εκ μέρους των μελών του Δ.Σ, στην οικογένεια του τέως υπουργού και τέως βουλευτή Βοιωτίας , Αριστείδη Τσιπλάκου ”.
155-2023Σύμβαση συνεργασίας του Δήμου Λεβαδέων με την εταιρία με τον διακριτικό τίτλο «RECYCOM» για την διαχείριση μεταχειρισμένων ειδών ένδυσης και υπόδησης στο πλαίσιο της πρόληψης δημιουργίας αποβλήτων στο Δήμο Λεβαδέων.
154-2023Γνωμοδότηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων ( Μ.Π.Ε) με τίτλο «Αιολικοί Σταθμοί Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας Συνολικής Εγκατεστημένης Ισχύος 10,35 MW και Αποδιδόμενης Ισχύος 10,30 MW και συνοδά έργα υποδομής της εταιρίας «ΑΝΕΜΟΠΕΥΚΟ ΜΑΕ», στις θέσεις Κουτσολαγός και Κουτσολαγός ΙΙ, Δήμου Λεβαδέων, Περιφερειακής Ενότητας Βοιωτίας».( Η αριθμ.24/2023 ΕΠΟΙΖΩ)
153-2023Γνωμοδότηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων ( Μ.Π.Ε) με τίτλο «Αιολικός Σταθμός Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΑΣΠΗΕ), ισχύος 33,60 MW στη θέση «ΡΑΧΗ», Δ.Ε. ΚΥΡΙΑΚΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΕΒΑΔΕΩΝ, Π.Ε ΒΟΙΩΤΙΑΣ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ της εταιρίας W.E. GRAIGOSNEWENERGIES ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε.».( Η αριθμ.23/2023 ΕΠΟΙΖΩ)
152-2023Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης εργασιών του έργου : << ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΔΙΑΔΡΟΜΩΝ ΝΕΟΥ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟΥ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ»
151-2023Έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών και 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΤΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΙΣΟΔΟΥ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΤΗΣ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ».
150-2023Έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών και 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου « ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΚΥΡΙΑΚΙ ΠΑΝΑΓΙΑ ΚΑΛΑΜΙΩΤΙΣΣΑ».
149-2023Έγκριση του 7oυ Ανακεφαλαιωτικού πίνακα εργασιών (αρχικής σύμβασης και 2ης συμπληρωματικής σύμβασης ) , καθώς και έγκριση 5ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. για την κατασκευή του έργου: «ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΥ ΚΤΙΡΙΑΚΟΥ ΑΠΟΘΕΜΑΤΟΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ ΜΕ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ »
148-2023Αποδοχή της παράτασης του συμβατικού χρόνου της Σύμβασης σύστασης ειδικού δεσμευμένου λογαριασμού του προγράμματος (escrow account) στο πλαίσιο του χρηματοδοτικού προγράμματος “ ΛΟΙΠΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ 2016 για τον Άξονα Προτεραιότητας 4 « Αστική Βιώσιμη Κινητικότητα – ΣΒΑΚ » του Πράσινου Ταμείου και εξουσιοδότηση του Δημάρχου Λεβαδέων για την υπογραφή της παράτασης ( 3766.7/10.03.2022 – ΑΔΑ:ΩΥΣ946ΗΗ7-87Η απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων)
147-2023Αποδοχή της παράτασης του συμβατικού χρόνου της Σύμβασης σύστασης ειδικού δεσμευμένου λογαριασμού του προγράμματος (escrow account) στο πλαίσιο του χρηματοδοτικού προγράμματος “ ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ 2018 για τον Άξονα Προτεραιότητας 1 « Αστική Αναζωογόνηση 2018 » του Πράσινου Ταμείου και εξουσιοδότηση του Δημάρχου Λεβαδέων για την υπογραφή της παράτασης ( 3766.7/10.03.2022 – ΑΔΑ:ΩΥΣ946ΗΗ7-87Η απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων )
146-2023Έγκριση Σύναψης και Σχεδίου Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας και των Δήμων, Λεβαδέων, Θηβαίων, Ορχομενού, Αλιάρτου – Θεσπιέων, Διστόμου –Αράχωβας – Αντίκυρας και Τανάγρας για την εκτέλεση του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΜΙΚΡΗΣ ΚΛΙΜΑΚΑΣ ΣΕ ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΤΗΣ ΠΕ ΒΟΙΩΤΙΑΣ».
145-2023Καθορισμός χρόνου παραχώρησης δικαιώματος χρήσης και έγκριση διενέργειας πλειοδοτικής δημοπρασίας για την εκμίσθωση μιας θέσης κενωθέντος περιπτέρου που βρίσκεται επί των οδών Σοφοκλέους και Χαιρωνείας, στην Δημοτική Κοινότητα Λιβαδειάς
144-2023΄Εγκριση προϋπολογισμού εσόδων-εξόδων του κληροδοτήματος ΄΄Βασιλείου Νικ. Παναγιωτόπουλου΄΄ , για το οικονομικό έτος 2023. (Η 122/2023 Απόφαση της ΟΕ)
143-2023Έγκριση απολογισμών εσόδων – εξόδων του κληροδοτήματος ¨Βασιλείου Νικ. Παναγιωτόπουλου ¨ , για τα οικονομικά έτη 2016-2022. (Η 121/2023 Απόφαση της ΟΕ)
142-2023Έγκριση Έκθεσης Αποτελεσμάτων εκτέλεσης προϋπολογισμού Β΄Τριμήνου 2023 (Η αριθμ 141/2023 Απόφαση της Ο.Ε)
141-2023Επικύρωση απομαγνητοφωνημένων πρακτικών της 4ης έως και της 7ης συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου έτους 2023
140-2023Έγκριση τοποθέτησης προτομής του Αντισυνταγματάρχη πεζικού Κωνσταντίνου Καραγιαννόπουλου έμπροσθεν Παλαιού Δημαρχείου (Καραγιαννοπούλου 1) στη Λιβαδειά.
139-2023Έγκριση χωροθέτησης αγάλματος ορειβάτη στην πλατεία Τιμίου Προδρόμου στην Κοινότητα Κυριακίου ( 17/2023 ΑΠΟΦ.ΕΠΟΙΖΩ).
138-2023Έγκριση χωροθέτησης επιτύμβιας στήλης με την Αθηνά Σκεπτόμενη και την επανατοποθέτηση των αγαλμάτων του ποιητή Ανδρέα Τσούρα στην πλατεία Αγίου Νικολάου στην Κοινότητα Κυριακίου ( 16/2023 ΑΠΟΦ.ΕΠΟΙΖΩ)
137-2023Έγκριση διακοπής λειτουργίας της Κατασκήνωσης στη θέση « Παλιομηλιά » Ελικώνα
136-2023Έγκριση 5ης Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού τρέχουσας χρήσης 2023 (Η αριθμ 134/2023 Απόφαση της Ο.Ε)
135-2023Διατήρηση κενωθέντος περιπτέρου επί των οδών Σοφοκλέους και Χαιρωνείας (με αποβιώσασα αδειούχο εκμετάλλευσης την Σάκκου Ασημίνα χήρα Αντωνίου) στην Κοινότητα Λιβαδειάς ( 15/2023 ΑΠΟΦ.ΕΠΟΙΖΩ)
134-2023Έγκριση παράτασης προθεσμίας του υποέργου : << ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΝΕΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΣΤΕΓΑΣΗ ΤΟΥ 1ΟΥ 3/Θ ΕΙΔΙΚΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ>>
133-2023Έγκριση Παράτασης του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΤΩΝ ΟΔΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΕΒΑΔΕΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΠΟΥ ΕΠΛΗΓΗ ΑΠΟ ΤΗ ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ ΤΗΣ 5ης ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2019»
132-2023Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης εργασιών του έργου : « ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΪΑΣ».
131-2023Έγκριση Παράτασης του έργου «ΠΑΡΚΟ ΑΘΛΗΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΛΕΒΑΔΕΩΝ- ΠΡΟΠΟΝΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ (ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ)».
130-2023Έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (ΑΠΕ) » και του 1ο ΠΚΤΜΝΕ του έργου «ΟΔΟΣΤΡΩΣΙΑ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΜΕΝΩΝ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΟΔΩΝ ΕΝΤΟΣ ΑΝΑΔΑΣΜΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΛΕΒΑΔΕΩΝ.
129-2023Έγκριση του 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΪΑΣ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΛΕΒΑΔΕΩΝ (Β’ ΦΑΣΗ)».
128-2023Έγκριση του 3ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΡΑΜΠΩΝ ΚΑΙ ΧΩΡΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΑμεΑ ΣΕ ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ” ΛΕΒΑΔΕΩΝ».
127-2023Έγκριση του 7ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (ΑΠΕ) του έργου «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ».
126-2023Έγκριση του 4ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου «Βελτίωση αγροτικής οδοποιίας».
125-2023Έγκριση προσωρινών Κυκλοφοριακών Ρυθμίσεων , στα πλαίσια υλοποίησης του έργου με τίτλο: « ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΥΚΛΙΚΩΝ ΚΟΜΒΩΝ » – Κόμβος Ρούμελης και Δημ. Ι. Περγαντά ( 13/2023 ΑΠΟΦ.ΕΠΟΙΖΩ)
124-2023Έγκριση προσωρινών Κυκλοφοριακών Ρυθμίσεων , στα πλαίσια υλοποίησης του έργου με τίτλο: « ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΥΚΛΙΚΩΝ ΚΟΜΒΩΝ » – Κόμβος Ρούμελης και Χαιρώνειας. ( 14/2023 ΑΠΟΦ.ΕΠΟΙΖΩ)
123-2023Έγκριση Πρακτικού Αντιστοίχισης των υφιστάμενων και κατόχων άδειας πωλητών λαϊκής αγοράς, οι οποίοι δραστηριοποιούνται σύμφωνα με τα στοιχεία της άδειάς τους στις λαϊκές αγορές του Δήμου Λεβαδέων, με τις θέσεις που συνήθως καταλαμβάνουν και το χρονικό διάστημα που δραστηριοποιείται έκαστος σε κάθε λαϊκή αγορά του δήμου, σύμφωνα με την διαδικασία που ορίζεται στην παρ.4 του άρθρου 66 του Ν.4849/2021 όπως ισχύει, για την τοποθέτησή τους σε μόνιμη θέση.
122-2023Παράταση υποβολής του Παραδοτέου Γ’ της σύμβασης με τίτλο «Υπηρεσίες Μελέτης Εκπόνησης Σχεδίου Διαχείρισης Τουριστικού και Πολιτιστικού Αποθέματος του Δήμου Λεβαδέων»
121-2023Έγκριση μίσθωσης ακινήτου για τη στέγαση του Α’ Βρεφικού Σταθμού Δήμου Λεβαδέων
120-2023Συγκρότηση ειδικής επιτροπής επιλογής αιτήσεων εγγραφής και επανεγγραφής βρεφών και νηπίων για τους Παιδικούς και Βρεφονηπιακούς σταθμούς του Δήμου Λεβαδέων
119-2023Ανάκληση της αριθμ. 88/2023 προηγούμενης Απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου και Έγκριση υποβολής αιτήματος τροποποίησης της Απόφασης Ένταξης της Πράξης «Κέντρο Κοινότητας Δήμου Λεβαδέων», με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5002049, και του σχεδίου τροποποίησης της Απόφασης Υλοποίησης Με Ίδια Μέσα (ΑΥΙΜ) του Υποέργου «Κέντρο Κοινότητας Δήμου Λεβαδέων», με ημερομηνία υλοποίησης της πράξης την 30-11-2023.
118-2023Ανάκληση της αριθμ. 87/2023 προηγούμενης Απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου και Έγκριση υποβολής αιτήματος τροποποίησης της Απόφασης Ένταξης της Πράξης «Δομή Παροχής Βασικών Αγαθών: Κοινωνικό Παντοπωλείο, Παροχή Συσσιτίου, Κοινωνικό Φαρμακείο» Δήμου Λεβαδέων με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5002200 και τροποποίηση του σχεδίου της Απόφασης Υλοποίησης Με Ίδια Μέσα (ΑΥΙΜ) των Υποέργων (1) Κοινωνικό Παντοπωλείο, (2) Παροχή Συσσιτίου, (3) Κοινωνικό Φαρμακείο, με ημερομηνία υλοποίησης της πράξης την 30-11-2023.
117-2023Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας εκπόνησης μελέτης με τίτλο : «ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ, ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ, ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ ΚΑΙ ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΕΥΧΩΝ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΊΟΥ ΤΥΠΟΥ Κ1 ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ».
116-2023Συγκρότηση Επιτροπής εξέτασης ενστάσεων – αντιρρήσεων σε βεβαιωμένες παραβάσεις Κ.Ο.Κ από τη Δημοτική Αστυνομία
115-2023Έγκριση πρόσληψης προσωπικού οκτώ (8) ατόμων, με σύμβαση ορισμένου χρόνου, ειδικότητας ΥΕ Εργατών Γενικών Καθηκόντων , δίμηνης διάρκειας, για την αντιμετώπιση των κατεπειγουσών εποχιακών και πρόσκαιρων αναγκών πυροπροστασίας του Δήμου Λεβαδέων
114-2023Πρόσληψη προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου συνολικά δέκα έξι (16) ατόμων , χρονικής διάρκειας δύο (2) μηνών για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών και πρόσκαιρων αναγκών στην Υπηρεσία Καθαριότητας του Δήμου Λεβαδέων
113-2023Καθορισμός αμοιβής του Δικηγόρου Λουκά Καρρά δικαστικού χειρισμού ζητήματος και ειδικότερα της άσκησης μηνυτήριας αναφοράς στο Μονομελές Πρωτοδικείο Λιβαδειάς κατά της κ. Αρκομάνη Μαρίας ιδρύτριας της Φιλοζωικής Οργάνωσης ΑΜΚΕ με την ονομασία ΑΔΕΣΠΟΤΟΣ ΠΑΛΜΟΣ και κατά της Πανελλαδικής Φιλοζωικής και Περιβαλλοντικής Ομοσπονδίας και Πανελλαδικής Συντονιστικής Επιτροπής Ζωοφιλικών Σωματείων, δια των κυριών Άννας Τοσούνογλου και Μαρίας Χουστουλάκη αλλά και κατά παντός άλλου υπευθύνου
112-2023Λήψη ή μη Απόφασης σχετικά με την επαναφορά της Λαϊκής Αγοράς Σαββάτου στην οδό Γιαννούτσου από την οδό Ρούμελης που διενεργείται προσωρινά , λόγω ολοκλήρωσης εργασιών του έργου «Ανάδειξη ιστορικού χώρου Αγίας Παρασκευής και οδού πρόσβασης (Γιαννούτσου)» στη Λιβαδειά.
111-2023Λήψη απόφασης για τη συζήτηση εκτός ημερήσιας διάταξης θέματος.
110-2023Συζήτηση για θέματα που αφορούν το Μουσικό Σχολείο Λιβαδειάς
109-2023Διάθεση θέσεων μαθητευομένων Επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης (Μεταλυκειακό Έτος -Τάξη Μαθητείας ΕΠΑΛ) για απασχόληση στο Δήμο Λεβαδέων κατά το σχολικό έτος 2023-2024
108-2023Λήψη απόφασης για το αν δικαιολογείται η κατεπείγουσα πρόσκληση και η δια περιφοράς συνεδρίαση
107-2023Ένταξη της κτηματικής περιφέρειας του Δήμου μας στο πρόγραμμα για την συλλογική καταπολέμηση του δάκου της ελιάς για το έτος 2023
106-2023Προγραμματισμός προσλήψεων Πτυχιούχων Φυσικής Αγωγής με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για τα προγράμματα «Άθληση για Όλους» για τη χρονική περίοδο 2023-2024
105-2023Συνδιοργάνωση συνεδρίου του Ελληνικού Δικτύου Δήμων με ποτάμια στη Λιβαδειά
104-2023Περί πρόθεσης Σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης. μεταξύ του «Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας» και του «Δήμου Λεβαδέων» στο πλαίσιο της Πράξης «Δημιουργία Εθνικού Δικτύου Μονοπατιών και διαδρομών πεζοπορίας στο Δήμο Λεβαδέων» προϋπολογισμού 992.000,00€ με ΦΠΑ
103-2023Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας εκπόνησης μελέτης με τίτλο : «ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟΥ, ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΥΠΟΓΕΙΟΥ ΧΩΡΟΥ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΛΑΤΕΙΑ ΛΑΜΠΡΟΥ ΚΑΤΣΩΝΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΕΥΧΩΝ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ».
102-2023Έγκριση 5ου Τακτοποιητικού Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου: «ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΥ ΚΤΙΡΙΑΚΟΥ ΑΠΟΘΕΜΑΤΟΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ (ΠΡΩΗΝ ΚΤΙΡΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ) ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ, ΜΕ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ, ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ»
101-2023Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (ΑΠΕ) και 1ου Πρωτόκολλου Κανονισμού Τιμών Μονάδος Νέων Εργασιών (ΠΚΤΜΝΕ) του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΤΩΝ ΟΔΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΕΒΑΔΕΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΠΟΥ ΕΠΛΗΓΗ ΑΠΟ ΤΗ ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗΤΗΣ ΤΗΣ 5ης ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2019»
100-2023Έγκριση 3oυ Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών , του 2ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε και της 2ης Συμπληρωματικής Σύμβασης Εργασιών του έργου: << Ανάπλαση κοινοχρήστων χώρων Τ.Κ Αγίας Άννας>>.
99-2023Σύσταση Επιτροπής Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου : «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΤΕΓΑΣΤΡΟΥ ΣΤΟ ΕΠΑ.Λ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ»
98-2023Έγκριση 4oυ Ανακεφαλαιωτικού πίνακα εργασιών του έργου: «Κατασκευή στεγάστρου στο ΕΠΑΛ Λιβαδειάς.
97-2023Ορισμός εκπροσώπου του Δήμου Λεβαδέων και του αναπληρωτή αυτού στην Επιτροπή Διαχείρισης του Προγράμματος « ΣΤΗΡΙΞΗ ΓΙΑ ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕΣΩ ΤΟΥ LEADER ( ΤΑΠτοκ- ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ) ΤΟΥ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΤΗΣ ΚΟΙΝΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 2023-2027»
96-2023Εκλογή (επιλογή) επτά (07) Υδρονομέων ΄Αρδευσης για την αρδευτική περίοδο 2023
95-2023Δωρεάν παραχώρηση χρήσης δημοτικής αίθουσας του Δημοτικού Σταδίου Λιβαδειάς «ΛΑΜΠΡΟΣ ΚΑΤΣΩΝΗΣ» στον «ΣΥΝΔΕΣΜΟ ΔΙΑΙΤΗΤΩΝ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ ΒΟΙΩΤΙΑΣ».
94-2023Καθορισμός χρόνου παραχώρησης δικαιώματος χρήσης και έγκριση διενέργειας πλειοδοτικής δημοπρασίας για την εκμίσθωση από μεταφορά μιας θέσης κενωθέντος περιπτέρου που βρισκόταν επί της οδού Καραγιαννοπούλου 171 ,στον περιβάλλοντα χώρο της Αγίας Παρασκευής
93-2023Ορισμός εκπροσώπων και παροχή εξουσιοδότησης για τη διαχείριση Χρηματικού λογαριασμού του Δήμου Λεβαδέων που τηρείται στην τραπεζική Εταιρεία Eurobank Α.Ε»
92-2023Τροποποίηση τεχνικού προγράμματος οικονομικού έτους 2023 (Η αριθμ.3/2023 απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής)
91-2023Έγκριση 4ης Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού τρέχουσας χρήσης 2023 (Η αριθμ 97/2023 Απόφαση της Ο.Ε)
90-2023Έγκριση Έκθεσης Αποτελεσμάτων εκτέλεσης προϋπολογισμού Α΄τριμήνου 2023(Η 96/2023 Απόφαση της Ο.Ε)
89-2023Λήψη απόφασης επί του αιτήματος των εργαζομένων με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου μέσω ΕΣΠΑ στους παιδικούς και βρεφονηπιακούς σταθμούς του Δήμου
88-2023Έγκριση υποβολής αιτήματος τροποποίησης της Απόφασης Ένταξης της Πράξης «Κέντρο Κοινότητας Δήμου Λεβαδέων», με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5002049, και του σχεδίου τροποποίησης της Απόφασης Υλοποίησης Με Ίδια Μέσα (ΑΥΙΜ) του Υποέργου «Κέντρο Κοινότητας Δήμου Λεβαδέων».
87-2023Έγκριση υποβολής αιτήματος τροποποίησης της Απόφασης Ένταξης της Πράξης «Δομή Παροχής Βασικών Αγαθών: Κοινωνικό Παντοπωλείο, Παροχή Συσσιτίου, Κοινωνικό Φαρμακείο» Δήμου Λεβαδέων με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5002200, και τροποποίηση του σχεδίου της Απόφασης Υλοποίησης Με Ίδια Μέσα (ΑΥΙΜ) των Υποέργων (1) Κοινωνικό Παντοπωλείο, (2) Παροχή Συσσιτίου, (3) Κοινωνικό Φαρμακείο.
86-2023Παράταση υποβολής του Παραδοτέου Β’ της σύμβασης με τίτλο «Υπηρεσίες Μελέτης Εκπόνησης Σχεδίου Διαχείρισης Τουριστικού και Πολιτιστικού Αποθέματος του Δήμου Λεβαδέων»
85-2023Μη λήψη απόφασης για την ονοματοδοσία ανωνύμου κόμβου του Δήμου Λεβαδέων σε κόμβο Παλαιών Φυλακών
84-2023Σύσταση Επιτροπής Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου : « ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΩΝ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ
83-2023Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής & οριστικής Παραλαβής του έργου: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ»
82-2023Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης εργασιών του έργου : << ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ >>.
81-2023Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας εκπόνησης μελέτης με τίτλο : «Εκπόνηση Μελετών και Τεύχων Δημοπράτησης για την υλοποίηση Μέτρων και Μέσων Πυροπροστασίας στις Σχολικές Μονάδες του Δήμου Λεβαδέων.
80-2023Έγκριση παράτασης της υπ΄ αριθμ. 8304/18-05-2021 σύμβασης για την ΟΜΑΔΑ3 ΕΙΔΗ ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΟΣΟΥ #54.444,60 €# άνευ Φ.Π.Α. , ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ , ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΜΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΕΒΑΔΕΩΝ ΓΙΑ ΔΥΟ ΕΤΗ»
79-2023Έγκριση παράτασης της υπ΄ αριθμ. 8738/21-05-2021 σύμβασης για την ΟΜΑΔΑ 5 ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΑ ΕΙΔΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΟΣΟΥ #24.423,61 €# άνευ Φ.Π.Α. , ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ , ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΜΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΕΒΑΔΕΩΝ ΓΙΑ ΔΥΟ ΕΤΗ» .
78-2023Έγκριση παράτασης της υπ΄ αριθμ. 8720/21-05-2021 σύμβασης για την ΟΜΑΔΑ 16 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΠΟΣΟΥ #79.254,00 €# ΕΥΡΩ άνευ Φ.Π.Α ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ , ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΜΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΕΒΑΔΕΩΝ ΓΙΑ ΔΥΟ ΕΤΗ».
77-2023Έγκριση παράτασης της υπ΄ αριθμ. 8546/20-05-2021 σύμβασης για την ΟΜΑΔΑ 7 ΕΙΔΗ ΟΠΩΡΟΠΩΛΕΙΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΟΣΟΥ #24.441,75 €# ΕΥΡΩ άνευ Φ.Π.Α ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ , ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΜΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΕΒΑΔΕΩΝ ΓΙΑ ΔΥΟ ΕΤΗ»
76-2023Έγκριση παράτασης της υπ΄ αριθμ. 8301/18-05-2021 σύμβασης για την ΟΜΑΔΑ 1 ΕΙΔΗ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΟΣΟΥ #61.913,90 €# ΕΥΡΩ άνευ Φ.Π.Α ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΜΑΔΑ 9 ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΑ ΕΙΔΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΟΣΟΥ #31.949,76 €# άνευ Φ.Π.Α. ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ , ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΜΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΕΒΑΔΕΩΝ ΓΙΑ ΔΥΟ ΕΤΗ»
75-2023Έγκριση πρόσληψης εκτάκτου προσωπικού, με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου , διάρκειας έως δύο (2) μήνες για την κάλυψη της αμιγούς εποχικής ανάγκης λειτουργίας της Δημοτικής Κατασκήνωσης του Δήμου Λεβαδέων στην «Παλιομηλιά Ελικώνα», για το έτος 2023.
74-2023Τροποποίηση τεχνικού προγράμματος οικονομικού έτους 2023 (Η αριθμ. 2/2023 απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής)
73-2023Αντικατάσταση τακτικού μέλους (Δημότη ) του Διοικητικού Συμβουλίου της ( Δ.Ε.Υ.Α.Λ. ) , κατόπιν παραίτησής του
72-2023Καθορισμός τρόπου χρήσης των χώρων που διατίθενται κατά την προεκλογική περίοδο των εκλογών για την ανάδειξη των μελών του Κοινοβουλίου , για την προβολή τους καθώς και άλλων λεπτομερειών ενόψει των Βουλευτικών Εκλογών της 21ης Μαϊου 2023
71-2023Έγκριση του εκπονηθέντος « ΣΧΕΔΙΟΥ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ » ΔΗΜΟΥ ΛΕΒΑΔΕΩΝ
70-2023Επικύρωση απομαγνητοφωνημένων πρακτικών της 31ης έως και της 34ης συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου έτους 2022, καθώς και αυτών της 1ης έως και 3ης συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου έτους 2023
32-2023Παροχή αιγίδας και συμμετοχή του Δήμου Λεβαδέων στον «23ο ΕΥΧΙΔΕΙΟ ΑΘΛΟ»
69-2023Έγκριση παράτασης της υπ΄ αριθμ. 19562/01-10-2020 σύμβασης για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ {ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ ΚΙΝΗΣΗΣ LPG} ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΕΒΑΔΕΩΝ» .
68-2023Έγκριση παράτασης της υπ΄ αριθμ. 19561/01-10-2020 σύμβασης για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ (ΒΕΝΖΙΝΗ , ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΚΙΝΗΣΗΣ – ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ) ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΕΒΑΔΕΩΝ»
67-2023Λήψη απόφασης για το αν δικαιολογείται η κατεπείγουσα πρόσκληση και η δια περιφοράς συνεδρίαση
66-2023Γνωμοδότηση για την ανανέωση περιβαλλοντικών όρων υφιστάμενης πλωτής μονάδας εκτροφής θαλάσσιων μεσογειακών ιχθύων με παράλληλο εκσυγχρονισμό των πλωτών εγκαταστάσεων και αύξηση της ετήσιας δυναμικότητας αυτής και αδειοδότηση συνοδών χερσαίων υποδομών, σε δημόσια δασική έκταση, εντός της ζώνης παραλίας και εντός της ζώνης αιγιαλού και θαλάσσιας έκτασης στη θέση «Όρμος Βουρλιάς», Κορινθιακού κόλπου, Δήμου Λεβαδέων, Π.Ε. Βοιωτίας της εταιρίας «ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Β.Ε.Ε.»
65-2023Έγκριση του 3ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (ΑΠΕ) και της 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης Ήσσονος Σημασίας του έργου «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΔΙΑΔΡΟΜΩΝ ΝΕΟΥ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟΥ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ»
63-2023Έγκριση 6ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (ΑΠΕ) και 4ου ΠΚΤΜΝΕ του έργου «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ».
62-2023Έγκριση παράτασης προθεσμίας εκπόνησης μελέτης με τίτλο: «ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ, ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ,ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ ΚΑΙ ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΕΥΧΩΝ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟΥ ΤΥΠΟΥ Κ1 ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ»
61-2023Προσωρινή Κυκλοφοριακή Ρύθμιση στα πλαίσια υλοποίησης του έργου με τίτλο: «Βελτίωση της προσβασιμότητας και κυκλοφοριακή αναβάθμιση της ανατολικής εισόδου της πόλης της Λιβαδειάς»-.( Η 10/2023 Απόφαση ΕΠΟΙΖΩ)
60-2023Διαγραφή μέρους βεβαιωμένης οφειλής από κατάλογο (Τ.Α.Π. ετών 2017, 2018, 2019, 2020 και 2021 καθώς και των αντίστοιχων προστίμων) του οφειλέτη G. A. του P. λόγω λανθασμένου τρόπου υπολογισμού της φορολογητέας ύλης.
59-2023Έγκριση 3ης Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού τρέχουσας χρήσης 2023 (Η αριθμ 61/2023 Απόφαση της Ο.Ε)
58-2023Έγκριση σύναψης και Σχεδίου Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ των: Υπουργείου Κοινωνικών Υποθέσεων, ΟΠΕΚΑ, Δήμου Λεβαδέων ,ΚΕΔΗΛ ,για την υλοποίηση του προγράμματος στεγαστικής συνδρομής «ΚΑΛΥΨΗ».
57-2023Διατήρηση, μεταφορά θέσεων, απομάκρυνση κλωβών επί τεσσάρων κενωθέντων περιπτέρων στην Κοινότητα Λιβαδειάς
56-2023Τοποθέτηση προτομής Λάμπρου Κατσώνη στο Δημοτικό Στάδιο Λιβαδειάς
55-2023Έναρξη-λήξη αρδευτικής περιόδου 2023 και καθορισμός θέσεων υδρονομέων.
54-2023Συμμετοχή της Φιλαρμονικής Ορχήστρας του Δήμου Λεβαδέων στις εορτές Εξόδου του Μεσολογγίου
53-2023Οργάνωση και Λειτουργία της κατασκήνωσης του Δήμου Λεβαδέων στη θέση “Παλιομηλιά” Ελικώνα για το έτος 2023.
52-2023Σύσταση Επιτροπής Προσωρινής Παραλαβής του έργου: «ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΥ ΚΤΙΡΙΑΚΟΥ ΑΠΟΘΕΜΑΤΟΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ (ΠΡΩΗΝ ΚΤΙΡΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ) ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ , ΜΕ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ »
51-2023Σύσταση Επιτροπής Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου: «ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟΥ Τ.Κ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ»
50-2023Σύσταση Επιτροπής Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ»
49-2023Ανάκληση της υπ΄αριθμ.12/2023 (ΑΔΑ:ΨΣΛΙΩΛΗ-ΕΕΗ) Απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου περί «Σύστασης Επιτροπής Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου : ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΟΔΟΥ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΚΥΡΙΑΚΙΟΥ»
48-2023Έγκριση παράτασης προθεσμίας του υποέργου : «ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΝΕΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΣΤΕΓΑΣΗ ΤΟΥ 1ΟΥ 3/Θ ΕΙΔΙΚΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ»
47-2023Παράταση της από 23-01-2020 Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ των «Ελληνικό Δημόσιο- Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού/Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού και του Δήμου Λεβαδέων για την εκτέλεση του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΤΕΓΑΣΤΡΟΥ ΣΤΟ ΕΠΑΛ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ»
46-2023Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης εργασιών του έργου : «ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΚΥΡΙΑΚΙ-ΠΑΝΑΓΙΑ ΚΑΛΑΜΙΩΤΙΣΣΑ»
45-2023Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης εργασιών του έργου : « ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΡΑΜΠΩΝ ΚΑΙ ΧΩΡΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΑΜΕΑ ΣΕ ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΕΒΑΔΕΩΝ»
44-2023Έγκριση του 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου:«ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΡΑΜΠΩΝ ΚΑΙ ΧΩΡΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΑΜΕΑ ΣΕ ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΕΒΑΔΕΩΝ».
43-2023Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης εργασιών του έργου : << ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΔΙΑΔΡΟΜΩΝ ΝΕΟΥ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟΥ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ».
42-2023Ορισμός υπευθύνων διαχείρισης λογαριασμών Δήμου Λεβαδέων για έργα του ΠΔΕ και εξουσιοδότηση Π.Ο.Υ.
41-2023Έγκριση πρόσληψης προσωπικού οκτώ (8) ατόμων, με σύμβαση ορισμένου χρόνου, ειδικότητας ΥΕ Εργατών Γενικών Καθηκόντων , δίμηνης διάρκειας, για την αντιμετώπιση των κατεπειγουσών εποχιακών και πρόσκαιρων αναγκών πυροπροστασίας του Δήμου Λεβαδέων
40-2023Προγραμματισμός προσλήψεων καλλιτεχνικού-διδακτικού προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου κάλυψη της δαπάνης υπό τη μορφή αντιτίμου (άρθρο 107 του Ν.4483/2017 -ΦΕΚ 107Α΄) ,έτους 2023 για τις ανάγκες της Φιλαρμονικής Ορχήστρας Δήμου Λεβαδέων .
39-2023Προγραμματισμός προσλήψεων καλλιτεχνικού-διδακτικού προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου κάλυψη της δαπάνης υπό τη μορφή αντιτίμου (άρθρο 107 του Ν.4483/2017 -ΦΕΚ 107Α΄) ,έτους 2023 για τις ανάγκες του Δημοτικού Ωδείου Δήμου Λεβαδέων .
38-2023Έγκριση παράτασης προθεσμίας του συνολικού χρόνου της σύμβασης ανάθεσης προμήθειας με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ, ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΤΕΓΑΣΤΡΩΝ ΣΤΑΣΕΩΝ ΑΝΑΜΟΝΗΣ ΕΠΙΙΒΑΤΙΚΟΥ ΚΟΙΝΟΥ ΑΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΩΝ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΕΒΑΔΕΩΝ» έως 19.05.2023.
37-2023Διαγραφή μέρους βεβαιωμένης οφειλής από κατάλογο (Τέλος 0,5% έτους 2020 καθώς και του προστίμου) της οφειλέτη Κ…… Μ….. του Ε….. λόγω λανθασμένου τρόπου υπολογισμού της φορολογητέας ύλης.
36-2023Διαγραφή μέρους βεβαιωμένης οφειλής από κατάλογο (Τέλος 0,5% έτους 2019 καθώς και του προστίμου) της οφειλέτη Κ. Μ. του Ε. λόγω λανθασμένου τρόπου υπολογισμού της φορολογητέας ύλης.
35-2023Πρόσκληση για συμμετοχή του Δήμου Λεβαδέων στα «ΟΤΑ Awards:Βραβεία Οργανισμού Τοπικής Αυτοδιοίκησης 2019-2023»
34-2023Έγκρισης δαπάνης ταφής απόρου δημότη
33-2023Λήψη απόφασης για το αν δικαιολογείται η κατεπείγουσα πρόσκληση και η δια περιφοράς συνεδρίαση
21-2023Υποχρεωτική Αναμόρφωση Προϋπολογισμού και ΟΠΔ έτους 2023 (32/2023 Απόφαση Ο.Ε).
31-2023Προσωρινή Κυκλοφοριακή Ρύθμιση στα πλαίσια υλοποίησης του έργου με τίτλο: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΥΚΛΙΚΩΝ ΚΟΜΒΩΝ».
30-2023Τροποποίηση ρυμοτομικού σχεδίου Λιβαδειάς, στο ακίνητο που βρίσκεται εντός του ρυμοτομικού σχεδίου πόλεως Λιβαδειάς και πιο συγκεκριμένα στη συμβολή των οδών Γιαννούτσου, Κύπρου, Αναλήψεως και Κιλκίς στη συνοικία Αγ. Παρασκευής, ιδιοκτησία Σπυρίδωνα Δημόπουλου, Θεοφάνη Χρουστουλάκη και Ευγενίας Ξενιτίδη, κατ΄ εφαρμογή των αρθρ. 87-90 του Ν. 4759/20(Η αριθμ. 36/2022 Απόφαση της ΕΠΟΙΖΩ).
29-2023Αποδοχή διαμορφωμένης κατάστασης και διορθωτικών ενεργειών του έργου: «Ανέγερση νέου κτιρίου για τη μεταστέγαση του 1ου 3/Θ Ειδικού Δημοτικού Σχολείου».
28-2023Έγκριση παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης εργασιών του φυσικού αντικειμένου του έργου με τίτλο : «ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΥ ΚΤΙΡΙΑΚΟΥ ΑΠΟΘΕΜΑΤΟΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ, ΜΕ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ».
27-2023Έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών και 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε του έργου:«ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑ ΑμΕΑ ΕΠΙΤΗΣ ΟΔΟΥ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ, ΑΝΔΡΕΑΔΑΚΗ ΚΑΙ ΕΛ. ΓΟΝΗ».
26-2023Εγκριση σύναψης Σχεδίου και Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδος και Δήμου Λεβαδέων, που αφορά τη διαχείριση αρδευτικών γεωτρήσεων για την αρδευτική περίοδο 2023 και ορισμός εκπροσώπων του Δήμου ως μέλη της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης.
25-2023Τροποποίηση της με αριθμ. πρωτ. 8301 /18.05.2021 σύμβασης (με ΑΔΑΜ: 21SYMV008622719) για την ΟΜΑΔΑ 1: ΕΙΔΗ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ και την ΟΜΑΔΑ 9: ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΑ ΕΙΔΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ, της δημόσιας σύμβασης με τίτλο “Προμήθεια τροφίμων , ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού και γάλακτος εργαζομένων του Δήμου Λεβαδέων για δύο έτη” με την εταιρεία «ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΟΝΤΙΚΑΣ και ΣΙΑ Ε.Ε.», στο πλαίσιο του άρθρου 53 και 132 του Ν. 4412/2016 ως προς την εφαρμογή της ρήτρας αναπροσαρμογής στις προσφερόμενες τιμές των εν λόγω αγαθών καθώς και της αναπροσαρμογής των ποσοτήτων των προσφερόμενων αγαθών (άρθρο 7 του Ν. 4965/2022).
24-2023Τροποποίηση της με αριθμ. πρωτ. 8720/21.05.2021 σύμβασης (με ΑΔΑΜ: 21SYMV008643855) για την ΟΜΑΔΑ 16: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ , της δημόσιας σύμβασης με τίτλο “Προμήθεια τροφίμων , ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού και γάλακτος εργαζομένων του Δήμου Λεβαδέων για δύο έτη” με την εταιρεία «ΤΡΙΚΚΗ Α.Ε.», στο πλαίσιο του άρθρου 53 και 132 του Ν. 4412/2016 ως προς την εφαρμογή της ρήτρας αναπροσαρμογής στις προσφερόμενες τιμές των εν λόγω αγαθών καθώς και της αναπροσαρμογής των ποσοτήτων των προσφερόμενων αγαθών (άρθρο 7 του Ν. 4965/2022)
23-2023Πρόσληψη προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου συνολικά δέκα έξι (16) ατόμων , χρονικής διάρκειας δύο (2) μηνών για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών και πρόσκαιρων αναγκών στην Υπηρεσία Καθαριότητας του Δήμου Λεβαδέων.
22-2023Προγραμματισμός πρόσληψης εκτάκτου προσωπικού έτους 2023 , για την κάλυψη των αναγκών της ανταποδοτικής Υπηρεσίας Καθαριότητας του Δήμου Λεβαδέων.
20-2023Τροποποίηση τεχνικού προγράμματος οικονομικού έτους 2023 (Η αριθμ. 1/2023 απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής)
19-2023Έκδοση ψηφίσματος για το τραγικό δυστύχημα στα ΤΕΜΠΗ.
18-2023Πολυετής προγραμματισμός προσλήψεων ανθρώπινου δυναμικού Δήμου Λεβαδέων ετών 2024 – 2027.
18-2023Πολυετής προγραμματισμός προσλήψεων ανθρώπινου δυναμικού Δήμου Λεβαδέων ετών 2024 – 2027.
17-2023Έγκριση του 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου:«ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΔΙΑΔΡΟΜΩΝ ΝΕΟΥ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟΥ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ».
16-2023Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης εργασιών του έργου : << ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ >>
15-2023Έγκριση παράτασης προθεσμίας συνολικού χρόνου σύμβασης ανάθεσης προμήθειας με τίτλο : « ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΙΓΚΑΛΕΡΙΑΣ » έως 30.06.2023
14-2023Έγκριση παράτασης προθεσμίας συνολικού χρόνου σύμβασης ανάθεσης προμήθειας με τίτλο :« ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΜΕΤΑΛΛΟΥ ΚΑΙ ΞΥΛΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΕΒΑΔΕΩΝ » έως 21.06.2023.
13-2023Έγκριση παράτασης προθεσμίας του συνολικού χρόνου της σύμβασης ανάθεσης προμήθειας με τίτλο « ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ, ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΤΕΓΑΣΤΡΩΝ ΣΤΑΣΕΩΝ ΑΝΑΜΟΝΗΣ ΕΠΙΒΑΤΙΚΟΥ ΚΟΙΝΟΥ ΑΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΩΝ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΕΒΑΔΕΩΝ » έως 19.03.2023.
12-2023Σύσταση Επιτροπής Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου : « ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΟΔΟΥ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΚΥΡΙΑΚΙΟΥ»
11-2023Διαγραφή βεβαιωμένων οφειλών από καταλόγους (Κλήσεις ετών 1995, 1998 & 1999) της εταιρείας ΑΛΦΑ ΛΗΖΙΝΓΚ Α.Ε. λόγω του άρθρου 55 του Ν.4795/2021.
10-2023Διαγραφή μέρους του ποσού από κατάλογο (μισθώματα έτους 2020 καθώς και των χαρτοσήμων) του οφειλέτη Κιούση Λουκά του Ιωάννη λόγω λύσης ιδιωτικού συμφωνητικού μίσθωσης ,για το ακίνητο που βρίσκεται στη θέση “Πάρκο του Λέοντος” της Τοπικής Κοινότητας Χαιρωνείας.
9-2023Καθορισμός τρόπου καταβολής τελών χρήσης κοινόχρηστων χώρων, για το οικονομικό έτος 2023
8-2023Καθορισμός αμοιβής του Δικηγόρου Αθηνών κ. Σηφάκη Αντωνίου για τον δικαστικό χειρισμό υπόθεσης και ειδικότερα της προσφυγής ( σύνταξη- κατάθεση Αιτήσεως Ακυρώσεως και Αιτήσεως Αναστολής ) στο Συμβούλιο της Επικρατείας κατά της υπ’ αριθ. 151308/2022 απόφασης του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας με θέμα την έγκριση περιβαλλοντικών όρων αιολικού σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας ισχύος 12,6 MW της ‘’ΕΝΕΡΚΟΠΛΑΝ ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ ΜΕΠΕ’’ στη θέση ‘’ΚΟΥΡΟΥΠΛΙΕΣ’’ των Δήμων Διστόμου – Αράχωβας – Αντίκυρας και Λεβαδέων στο Ν. Βοιωτίας (ΑΔΑ: ΩΜ8ΚΟΡ10-1ΜΒ)
7-2023«Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2023. (Η αριθμ 19/2023 Απόφαση της Ο.Ε)»
6-2023Έγκριση έκθεσης αποτελεσμάτων εκτέλεσης προϋπολογισμού Δ΄τριμήνου έτους 2022 . (Η υπ αριθμ. 18 /2023 Απόφαση Ο.Ε)
5-2023Επικύρωση απομαγνητοφωνημένων πρακτικών της 20ης έως και της 30ης συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου έτους 2022.
4-2023Έκδοση ψηφίσματος συμπαράστασης προς τους αγρότες της περιοχής μας
3-2023Λήψη απόφασης για συζήτηση η μη του εκτός ημερήσιας διάταξης θέματος
2-2023Υποβολής γνώμης Δημοτικού Συμβουλίου επί αντικειμενικών αξιών ακινήτων
1-2023Έγκριση παραχώρησης χρήσης αρδευτικών γεωτρήσεων που βρίσκονται εντός των διοικητικών ορίων Δήμου Λεβαδέων προς κοινή χρήση με την Περιφέρεια Στ. Ελλάδας για την αρδευτική περίοδο 2023