Έγκριση υποβολής αιτήματος τροποποίησης της Απόφασης Ένταξης της Πράξης «Κέντρο Κοινότητας Δήμου Λεβαδέων», με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5002049, και του σχεδίου τροποποίησης της Απόφασης Υλοποίησης Με Ίδια Μέσα (ΑΥΙΜ) του Υποέργου «Κέντρο Κοινότητας Δήμου Λεβαδέων».

30 Μαΐου 2023