Έγκριση υποβολής αιτήματος τροποποίησης της Απόφασης Ένταξης της Πράξης «Δομή Παροχής Βασικών Αγαθών: Κοινωνικό Παντοπωλείο, Παροχή Συσσιτίου, Κοινωνικό Φαρμακείο» Δήμου Λεβαδέων με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5002200, και τροποποίηση του σχεδίου της Απόφασης Υλοποίησης Με Ίδια Μέσα (ΑΥΙΜ) των Υποέργων (1) Κοινωνικό Παντοπωλείο, (2) Παροχή Συσσιτίου, (3) Κοινωνικό Φαρμακείο.

30 Μαΐου 2023