Περίληψη διακήρυξης δημοπρασίας για την εκμίσθωση δημοτικής έκτασης καλλιεργήσιμης γης στην Κοινότητα Χαιρώνειας

14 Οκτωβρίου 2021