Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής 2020

Απόφαση Τίτλος
186-2020Έγκριση 2ου Ανακεφαλαιωτικού πίνακα εργασιών, 2ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. και έγκριση σύναψης 1ης συμπληρωματικής σύμβασης «ήσσονος σημασίας» για την κατασκευή του έργου: « ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΥ ΚΤΙΡΙΑΚΟΥ ΑΠΟΘΕΜΑΤΟΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ ΜΕ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ »
185-2020Κατάρτιση όρων φανερού πλειοδοτικού διαγωνισμού, για εκμίσθωση δημοτικού ακινήτου, που βρίσκεται στην περιοχή της Κοινότητας Χαιρώνειας , του Δήμου Λεβαδέων, στη θέση «ΠΑΡΚΟ ΤΟΥ ΛΕΟΝΤΟΣ» ” .
184-2020Σύνταξη προϋπολογισμού οικ.έτους 2020 του κληροδοτήματος “Μπίμειο Έπαθλο Άμιλλας” .
183-2020Σύνταξη προϋπολογισμού οικ. έτους 2020 του κληροδοτήματος “Βασιλείου Νικ. Παναγιωτόπουλου”
182-2020΄Εγκριση απόδοσης λογαριασμού και απαλλαγή υπολόγου του υπ΄αριμ. 1528/2020 χρηματικού εντάλματος προπληρωμής.
181-2020Εξειδίκευση πίστωσης ποσού 420,00 ευρώ για την προμήθεια υπέρυθρων θερμομέτρων ως λήψη μέτρου αντιμετώπισης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού COVID- 19.
180-2020Εξειδίκευση πίστωσης ποσού 3.208,00 ευρώ για την πραγματοποίηση των πολιτιστικών εκδηλώσεων ΄΄Αυγουστιάτικη Πανσέληνος στη Χαιρώνεια 2020΄΄.
179-2020Καθορισμός όρων διακήρυξης της δημόσιας σύμβασης : ΄΄ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ΄΄ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΕΒΑΔΕΩΝ προϋπολογισμού 149.978,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.
178-2020Καθορισμός όρων διακήρυξης της δημόσιας σύμβασης : «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΔΥΟ ΕΤΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΕΒΑΔΕΩΝ» προϋπολογισμού 35.813,37 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.
177-2020Κατάρτιση όρων μειοδοτικής δημοπρασίας ,φανερής και προφορικής μίσθωσης ακινήτου προς στέγαση του 13ου Νηπιαγωγείου Λιβαδειάς του Δήμου Λεβαδέων
176-2020Κατάρτιση όρων μειοδοτικής δημοπρασίας ,φανερής και προφορικής μίσθωσης ακινήτου προς στέγαση του 8ου Νηπιαγωγείου Λιβαδειάς Δήμου Λεβαδέων
175-2020΄Εγκριση 4ου πρακτικού και κατακύρωση της ομάδας 2 «Καύσιμα (Υγραέριο Κίνησης )» της δημόσιας σύμβασης ΄΄ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΔΥΟ ΕΤΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΕΒΑΔΕΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ΄΄.
174-2020΄Εγκριση πρακτικού και κατακύρωση της δημόσιας σύμβασης : «ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ» του Δήμου Λεβαδέων διάρκειας δεκαπέντε (15) μηνών.
173-2020΄ Εγκριση Πρακτικού και ανάδειξη προσωρινού αναδόχου της δημόσιας σύμβασης ΄΄ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΕΒΑΔΕΩΝ΄΄.
172-2020΄ Εγκριση Πρακτικού και κατακύρωση της δημόσιας σύμβασης: ΄΄ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ΄΄ για ένα έτος του ΔΗΜΟΥ ΛΕΒΑΔΕΩΝ
171-2020΄Εγκριση 3ου πρακτικού και κατακύρωση της δημόσιας σύμβασης: ΄΄ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΕΒΑΔΕΩΝ , ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ Α΄/ΘΜΙΑΣ & Β΄/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΛΕΒΑΔΕΩΝ ΟΙΚ. ΕΤΟΥΣ 2020.
170-2020Αναμόρφωση Προϋπολογισμού μετά τα αποτελέσματα εκτέλεσής του μέχρι 30/6/2020 (παρ. 9 άρθ. 266 Ν. 3852/2010)»
169-2020Υποβολή στο Δημοτικό Συμβούλιο της έκθεσης αποτελεσμάτων εκτέλεσης προϋπολογισμού Β΄ τριμήνου έτους 2020
168-2020Λήψη απόφασης για την έγκριση πρόσληψης προσωπικού , συνολικού αριθμού έξι (6) ατόμων με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου , για την αντιμετώπιση των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID -19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του
167-2020΄Εγκριση 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών και 2ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. της δημόσιας σύμβασης «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΛΕΒΑΔΕΩΝ».
166-2020Συγκρότηση Επιτροπής Διαγωνισμού της δημόσιας σύμβασης : ΄΄ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΕΠΑΛ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ΄΄.
165-2020Παράταση επτά (7) μηνών στον συμβατικό χρόνο εκτέλεσης της δημόσιας σύμβασης: «ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΥ ΚΤΙΡΙΑΚΟΥ ΑΠΟΘΕΜΑΤΟΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ (ΠΡΩΗΝ ΚΤΙΡΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ) ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ, ΜΕ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ, ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ».
164-2020Έγκριση δικαιολογητικών που πληρώθηκαν από την πάγια προκαταβολή του Προέδρου της Κοινότητας Αγίου Γεωργίου.
163-2020Εξειδίκευση πίστωσης ποσού 806,00 € για παροχή υπηρεσιών – εργασιών προς κάλυψη αναγκών αποφυγής της διάδοσης κορωνοϊού COVID – 19.
162-2020Εξειδίκευση πίστωσης ποσού 11.145,44 € για προμήθεια υλικών προς λήψη μέτρων αντιμετώπισης της ανάγκης περιορισμού διασποράς του κορωνοϊού COVID – 19.
161-2020Καθορισμός όρων διακήρυξης συνοπτικού διαγωνισμού της δημόσιας σύμβασης: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (ΚΑΤΑΨΥΓΜΕΝΑ, ΓΑΛΑΚΤΟΜΙΚΑ, ΑΡΤΟΠΟΙΕΙΟΥ ) ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΔΟΜΩΝ (ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ, ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΣΣΙΤΙΟΥ) ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΕΒΑΔΕΩΝ έτους 2020, προϋπολογισμού 26.308,53 € με Φ.Π.Α.
160-2020Έγκριση 3ου Πρακτικού, κατακύρωση της ομάδας 1 «Καύσιμα (Βενζίνη, Πετρέλαιο Κίνησης και Θέρμανσης)» , παράταση προθεσμίας προσκόμισης δικαιολογητικών κατακύρωσης της ομάδας 2 «Καύσιμα (Υγραέριο Κίνησης)» του ηλεκτρονικού διαγωνισμού “ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΔΥΟ ΕΤΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΕΒΑΔΕΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ”.
159-2020Εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο 12ης Αναμόρφωσης προϋπολογισμού τρέχουσας χρήσης.
158-2020Άσκηση μήνυσης κατά αγνώστων για κλάδεμα και εμποτισμό με πετρέλαιο πλατάνου επί της οδού Δαυλείας στη Λιβαδειά.
157-2020Άσκηση έφεσης κατά της 264/19 απόφασης του Ειρηνοδικείου Λιβαδειάς και κατά κ. Βασιλείου Ρουσσέτη.
151-2020Έκδοση εντάλματος προπληρωμής επ΄ονόματος δημοτικού υπαλλήλου ποσού 335,26€ για επέκταση Δημοτικού Φωτισμού παρά της οικίας Τσίκιτη Χαράλαμπου στη Λιβαδειά.
156-2020Β΄παράταση της υπ’ αριθμ. 3591/14-02-2019 σύμβασης: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ ΚΙΝΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΕΒΑΔΕΩΝ, ΓΙΑ ΔΩΔΕΚΑ ΜΗΝΕΣ».
155-2020Παράταση της υπ’ αριθμ. 15585/01-07-2019 σύμβασης: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ {ΒΕΝΖΙΝΗ – ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΚΙΝΗΣΗΣ – ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ} ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΕΒΑΔΕΩΝ, ΓΙΑ ΔΩΔΕΚΑ ΜΗΝΕΣ».
154-2020΄Εγκριση της 34/09-06-2020 απόφασης του Δ.Σ. της ΚΕΔΗΛ «3η/2020 αναμόρφωση προϋπολογισμού οικ. Έτους 2020»
153-2020Ανάκληση της αριθμ. 83/2020 Απόφασης Οικονομικής Επιτροπής.
152-2020Έγκριση δικαιολογητικών που πληρώθηκαν από την πάγια προκαταβολή του Προέδρου της Κοινότητας Ρωμεϊκου΄΄.
150-2020Έκδοση εντάλματος προπληρωμής επ΄ονόματος δημοτικού υπαλλήλου ποσού 506,28€ για αύξηση ισχύος ηλεκτρικής παροχής στο Δημοτικό Σχολείο Αγίας Τριάδας΄΄.
149-2020Έκδοση εντάλματος προπληρωμής επ΄ονόματος δημοτικού υπαλλήλου ποσού 825,00€ για πληρωμή παραβόλων μεταβίβασης και αλλαγής στοιχείων άδειας κυκλοφορίας οχημάτων.
148-2020Καθορισμός όρων διακήρυξης συνοπτικού διαγωνισμού της δημόσιας σύμβασης: «ΠΑΡΟΧH ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΕΒΑΔΕΩΝ για το έτος 2020».
147-2020΄Εγκριση Διενέργειας Συνοπτικού Διαγωνισμού, Τεχνικών Προδιαγραφών και Τευχών της υπ’ αριθ. 8662/15.05.2020 μελέτης:«Καθαρισμός δημοτικών κτιρίων & αθλητικών εγκαταστάσεων του Δήμου Λεβαδέων για ένα έτος».
146-2020Κατακύρωση δημοπρασίας μίσθωσης ακινήτου για στέγαση του Β΄ Παιδικού Σταθμού του Δήμου Λεβαδέων .
145-2020΄Εγκριση Πρακτικού & ανάδειξη προσωρινού αναδόχου της δημόσιας σύμβασης: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2020»
144-2020Εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο 11ης Αναμόρφωσης προϋπολογισμού τρέχουσας χρήσης.
143-2020Έγκριση πρόσληψης προσωπικού, συνολικού αριθμού έξι (6) ατόμων με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας δύο (2) μηνών και δεσμευτική εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο για υποχρεωτική αναμόρφωση ,σε εφαρμογή των διάταξης της παραγράφου 2 του άρθρου 24 της ΑΠΌ 14-3-2020 ΠΝΠ , για την αντιμετώπιση των έκτακτων και επιτακτικών αναγκών που προκλήθηκαν από την εμφάνιση του κορωνοϊού COVID-19.
142-2020΄Εγκριση Διενέργειας Συνοπτικού Διαγωνισμού, Τεχνικών Προδιαγραφών και Τευχών της υπ΄αριθμό 24/2020 μελέτης : «Προμήθεια λιπαντικών για δύο (2) έτη για τις ανάγκες του Δήμου Λεβαδέων».
141-2020Υποβολή αίτησης χρηματοδότησης πράξης στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Υποδομές Μεταφορών , Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» στον ΄Αξονα Προτεραιότητας 14 «ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ – ΠΡΟΑΓΩΓΗ ΤΗΣ ΑΠΟΔΟΤΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΟΡΩΝ (ΤΣ)» με τίτλο «Δημιουργία Πράσινων Σημείων» Στερεάς Ελλάδας.
140-2020΄Εγκριση Τεχνικών Προδιαγραφών και Τευχών Δημοπράτησης της υπ΄αριθμό 57/2020 μελέτης «Προμήθεια και Εγκατάσταση Εξοπλισμού για την δημιουργία και λειτουργία ΄΄ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΣΗΜΕΙΟΥ΄΄ στον Δήμο Λεβαδέων.
139-2020Μετάθεση της ημερομηνίας αποσφράγισης προσφορών του Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού της Δημόσιας Σύμβασης : «ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟΥ Τ.Κ. ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ».
138-2020Μετάθεση της ημερομηνίας αποσφράγισης προσφορών του Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού της Δημόσιας Σύμβασης : «ΦΩΤΙΣΜΟΣ ΓΗΠΕΔΟΥ ΖΑΓΑΡΑ ΔΗΜΟΥ ΛΕΒΑΔΕΩΝ».
137-2020Έγκριση διενέργειας ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισμού και κατάρτιση όρων Διακήρυξης Σύναψης Δημόσιας Σύμβασης του έργου: «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΕΠΑΛ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ»
136-2020Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών και 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε του έργου «ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ ».
135-2020Έγκριση Πρακτικού ΙΙ & ορισμός προσωρινού αναδόχου της δημόσιας σύμβασης: «ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΜΝΗΜΕΙΟΥ ΄΄ΤΖΑΜΙ ΓΑΖΙ ΟΜΕΡ’’»
134-2020Έγκριση Πρακτικού Ι & ορισμός προσωρινού αναδόχου της δημόσιας σύμβασης: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΪΑΣ».
133-2020Έγκριση Πρακτικού ΙΙ & ανάδειξη νέου προσωρινού αναδόχου της δημόσιας σύμβασης: «ΠΑΡΚΟ ΑΘΛΗΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΛΕΒΑΔΕΩΝ – ΠΡΟΠΟΝΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ (ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ)»
132-2020Έγκριση Πρακτικού Ι Ηλεκτρονικής & ορισμός προσωρινού αναδόχου της δημόσιας σύμβασης: «Αναβάθμιση Δημοτικού Σταδίου Λιβαδειάς»
131-2020΄Εγκριση Διενέργειας Συνοπτικού Διαγωνισμού, Τεχνικών Προδιαγραφών και Τευχών της υπ. αριθ. 62/22-06-2020 μελέτης με τίτλο: «Προμήθεια ειδών τροφίμων (αρτοποιείο, κατεψυγμένα, γαλακτοκομικά) για τις ανάγκες των Παιδικών και Βρεφονηπιακών σταθμών, της Δημοτικής Κατασκήνωσης και των Κοινωνικών Δομών (Κοινωνικό Παντοπωλείο, Κοινωνικό Φαρμακείο, Παροχή Συσσιτίου) του Δήμου Λεβαδέων για το έτος 2020».
130-2020Έγκριση πρόσληψης προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας έως δύο (μηνών) για κάλυψη της αμιγούς εποχικής ανάγκης λειτουργίας Δημοτικής Κατασκήνωσης στην «Παλιομηλιά Ελικώνα».
123-2020Έγκριση πρόσληψης προσωπικού επτά (07) ατόμων , με σύμβαση ορισμένου χρόνου , δίμηνης διάρκειας , για την αντιμετώπιση των κατεπειγουσών εποχιακών και πρόσκαιρων αναγκών πυροπροστασίας του Δήμου Λεβαδέων.
129-2020Έγκριση του Πρακτικού ΙΙ και Κατακύρωση δημόσιας σύμβασης : «Κατασκευή στεγάστρου στο ΕΠΑΛ Λιβαδειάς».
128-2020Εξειδίκευση πίστωσης για την πραγματοποίηση εκδήλωσης μνήμης ΄΄Το κάψιμο της Δαύλειας΄΄ στη Κοινότητα Δαύλειας.
127-2020΄Εγκριση Πρακτικών , ανάδειξη προσωρινού αναδόχου, κήρυξη άγονων ομάδων- στα πλαίσια ανάθεσης με προσφυγή στη διαδικασία διαπραγμάτευσης- της δημόσιας σύμβασης : «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΕΒΑΔΕΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ Α/ΘΜΙΑΣ & Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΛΕΒΑΔΕΩΝ ΕΤΟΥΣ 2020»
126-2020Έγκριση Πρακτικού & ανάδειξη προσωρινού αναδόχου, της δημόσιας σύμβασης: «ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ» του ΔΗΜΟΥ ΛΕΒΑΔΕΩΝ ΓΙΑ ΔΕΚΑΠΕΝΤΕ (15) ΜΗΝΕΣ.
125-2020Έγκριση 3ου Πρακτικού και κατακύρωση ως προς τις ομάδες 3, 4, 6, 7 και 14 της δημόσιας σύμβασης “ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ (συμπεριλαμβανομένων και ανταλλακτικών) & ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΕΒΑΔΕΩΝ ΓΙΑ ΕΝΑ ΕΤΟΣ”.
124-2020Κατακύρωση δημοπρασίας για μίσθωση ακινήτου προς στέγαση του ΚΑΠΗ Δαυλείας του Δήμου Λεβαδέων.
122-2020Καθορισμός τελών για ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων σε κοινόχρηστους χώρους από καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος (ΚΥΕ) σύμφωνα με το άρθρο 65 του Ν. 4688/2020 (ΦΕΚ Α 101/24-05-2020).
114-2020Εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο 9ης Αναμόρφωσης προϋπολογισμού τρέχουσας χρήσης.
121-2020΄Εγκριση απόδοσης λογαριασμού και απαλλαγή υπολόγου του υπ΄αριμ. 940/2020 χρηματικού εντάλματος προπληρωμής.
120-2020΄Εγκριση απόδοσης λογαριασμού και απαλλαγή υπολόγου του υπ΄αριμ. 918/2020 χρηματικού εντάλματος προπληρωμής
119-2020Έγκριση 3ου Ανακεφαλαιωτικού & Τελικού Πίνακα του έργου : « ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ ΤΗΣ ΑΙΘΟΥΣΑΣ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΜΕΡΙΚΗ ΑΝΑΔΙΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΣΤΟ ΥΠΑΡΧOΝ ΚΤΙΡΙΟ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΤΗΣ ΥΠΟ ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΑΠΧ ΤΟΥ 6ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ » .
118-2020΄Εγκριση 2ου Ανακεφαλαιωτικού – Τελικού & Τακτοποιητικού Πίνακα της δημόσιας σύμβασης : «Κατασκευή κόμβου επί της συμβολής των οδών Χαιρωνείας και Αισχύλου».
117-2020΄Εγκριση του 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών και του 2ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε της δημόσιας σύμβασης : «ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΩΝ».
116-2020Εν μέρει έγκριση Πρακτικού ΙΙ της δημόσιας σύμβασης : «Παρεμβάσεις για προσαρμογή λειτουργούντων έξι (6) δημοτικών βρεφικών παιδικών και βρεφονηπιακών σταθμών στις προδιαγραφές του νέου θεσμικού πλαισίου αδειοδότησης σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 99/2017» & ορισμός προσωρινού αναδόχου
115-2020Έγκριση Πρακτικού & ανάδειξη προσωρινού αναδόχου, της δημόσιας σύμβασης: “ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ” για ένα έτος του ΔΗΜΟΥ ΛΕΒΑΔΕΩΝ.
113-2020΄Εγκριση τεχνικών προδιαγραφών & τευχών της υπ΄αριθ. 20/2020 μελέτης : «Προμήθεια απορριμματοφόρου οχήματος» .
112-2020Παράταση δύο (2) μηνών στον συμβατικό χρόνο εκτέλεσης της δημόσιας σύμβασης : << ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΑΥΛΕΙΩΝ ΧΩΡΩΝ ΔΗΜΟΥ ΛΕΒΑΔΕΩΝ >>.
111-2020Παράταση δύο (2) μηνών στον συμβατικό χρόνο εκτέλεσης της δημόσιας σύμβασης : «Συντήρηση Κτιρίων Δήμου Λεβαδέων» .
110-2020Συγκρότηση Επιτροπής Διαγωνισμού της δημόσιας σύμβασης :΄΄ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟΥ Τ.Κ. ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ΄΄.
109-2020Συγκρότηση Επιτροπής Διαγωνισμού της δημόσιας σύμβασης΄΄ΦΩΤΙΣΜΟΣ ΓΗΠΕΔΟΥ ΖΑΓΑΡΑ ΔΗΜΟΥ ΛΕΒΑΔΕΩΝ΄΄.
108-2020Κατάρτιση όρων διακήρυξης για την εκμίσθωση καλλιεργήσιμης γης συνολικού εμβαδού 5,125 στρεμμάτων στη θέση ΄΄ΑΓΙΑ ΤΡΙΑΔΑ΄΄ της Κοινότητας Θουρίου Δήμου Λεβαδέων, με φανερό πλειοδοτικό διαγωνισμό.
107-2020Εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο 8ης Αναμόρφωσης προϋπολογισμού τρέχουσας χρήσης
106-2020Έγκριση πρόσληψης προσωπικού πέντε (5) ατόμων ΥΕ καθαριστών /καθαριστριών με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου διάρκειας δύο (2) μηνών & δεσμευτική εισήγηση στο Δ.Σ. για υποχρεωτική αναμόρφωση βάσει της από 14/3/2020 Π.Ν.Π. (ΦΕΚ 64/Α΄) προς αντιμετώπιση των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 & της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του.
105-2020Ανάκληση της 32/2020 απόφασης, υποβολή νέας Eισήγησης – γνωμοδότησης για τον καθορισμό ημερήσιου ανταποδοτικού τέλους Λαϊκών Αγορών του Δήμου Λεβαδέων.
104-2020Συγκρότηση Επιτροπής Διενέργειας Ηλεκτρονικών Κληρώσεων για ανάθεση μελετών και παροχής συναφών επιστημονικών υπηρεσιών,με εκτιμώμενη αξία σύμβασης ίση ή κατώτερη των 20.000,00€ άνευ ΦΠΑ , για το έτος 2020.
103-2020Έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού – Τακτοποιητικού Πίνακα Εργασιών και του 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. της δημόσιας σύμβασης «Αποκατάσταση ζημιών που προκλήθηκαν από θεομηνία στις 29 και 30/9/2018».
102-2020Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα της δημόσιας σύμβασης : “ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΔΩΝ “
101-2020Έγκριση Πρακτικών, ανάδειξη προσωρινών αναδόχων, ακύρωση της ομάδας 3 (προμήθεια λιπαντικών) του διαγωνισμού : “ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΔΥΟ ΕΤΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΕΒΑΔΕΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ’’.
100-2020Καθορισμός όρων διακήρυξης της δημόσιας σύμβασης : «Προμήθεια ειδών ατομικής προστασίας εργαζομένων (ένδυση κλπ) , για το έτος 2020», προϋπολογισμού 36.328,38€.
99-2020Διαπίστωση αδυναμίας εκτέλεσης των υπηρεσιών καθαρισμού των δημοτικών κτιρίων και των αθλητικών εγκαταστάσεων με ίδια μέσα και έγκριση ανάθεσης των υπηρεσιών με δημόσια σύμβαση , σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4412/2016
98-2020Έγκριση 3ου πρακτικού και κατακύρωση ως προς τις ομάδες 2 & 9 του ηλεκτρονικού διαγωνισμού «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΕΒΑΔΕΩΝ, ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ Α΄/ΘΜΙΑΣ & Β΄/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΛΕΒΑΔΕΩΝ ΟΙΚ ΕΤΟΥΣ 2020».
97-2020Συγκρότηση Επιτροπής Διαγωνισμού του έργου : “ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ (2020) ”
96-2020Παράταση προθεσμίας περαίωσης εργασιών της δημόσιας σύμβασης : « Ασφαλτόστρωση οδού Αγροτικής Περιοχής Κυριακίου »
95-2020Παράταση συμβατού χρόνου εκτέλεσης της δημόσιας σύμβασης : «ΜΟΥΣΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΕΒΑΔΕΩΝ».
94-2020΄Εγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα και 1ου ΠΚΤΝΜΕ του έργου : «ΜΟΥΣΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΕΒΑΔΕΩΝ».
93-2020Έγκριση 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών και Τακτοποιητικού του έργου « Πιλοτική Δράση «ΕΜΑΥΤΙΩΝ» » διαμόρφωση των αθλητικών εγκαταστάσεων του αύλειου χώρου του 4ου Δημοτικού Σχολείου του Δήμου Λεβαδέων »
92-2020Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου « Ασφαλτόστρωση οδού Αγροτικής Περιοχής Κυριακίου »
91-2020Έγκριση Πρακτικού Ι Ηλεκτρονικής Δημοπρασίας : «ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΜΝΗΜΕΙΟΥ ΄΄ΤΖΑΜΙ ΓΑΖΙ ΟΜΕΡ’’»
90-2020Έγκριση διενέργειας ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισμού και κατάρτιση όρων Διακήρυξης Σύναψης Δημόσιας Σύμβασης: «Φωτισμός Γηπέδου Ζαγαρά Δήμου Λεβαδέων»
89-2020Έγκριση διενέργειας ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισμού και κατάρτιση όρων Διακήρυξης Σύναψης Δημόσιας Σύμβασης: «ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟΥ Τ.Κ. ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ»
88-2020Εκλογή (Επιλογή) υδρονομέων για την αρδευτική περίοδο 2020
87-2020Εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο 6ης Αναμόρφωσης προϋπολογισμού τρέχουσας χρήσης
86-2020Κατάρτιση όρων μειοδοτικής, φανερής & προφορικής δημοπρασίας, για μίσθωση ακινήτου προς στέγαση του Β’ Παιδικού Σταθμού του Δήμου Λεβαδέων
85-2020Έγκριση 1oυ Ανακεφαλαιωτικού πίνακα εργασιών και 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου: « ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΥ ΚΤΙΡΙΑΚΟΥ ΑΠΟΘΕΜΑΤΟΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ ΜΕ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ » .
84-2020Έγκριση δικαιολογητικών που πληρώθηκαν από την πάγια προκαταβολή του Προέδρου της Κοινότητας Δαύλειας΄΄.
83-2020Έκδοση εντάλματος προπληρωμής επ΄ονόματος δημοτικού υπαλλήλου ποσού 7.814,60 € για επεκτάσεις δημοτικού φωτισμού στις Κοινότητες Μαυρονερίου & Λιβαδειάς.
82-2020Έγκριση Πρακτικών, ανάδειξη προσωρινών αναδόχων, κήρυξη άγονων ομάδων, ατελέσφορων & προσφυγή στη διαδικασία με διαπραγμάτευση του ηλεκτρονικού διαγωνισμού: “ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ (συμπεριλαμβανομένων και ανταλλακτικών) & ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΕΒΑΔΕΩΝ ΓΙΑ ΕΝΑ ΕΤΟΣ”».
81-2020‘Eγκριση Διενέργειας Συνοπτικού Διαγωνισμού, Τεχνικών Προδιαγραφών και Τευχών της υπ’ αριθ. 34/2020 μελέτης: «Προμήθειας ειδών ατομικής προστασίας εργαζομένων (ένδυση κλπ)» για το έτος 2020».
80-2020Καθορισμός όρων διακήρυξης του συνοπτικού διαγωνισμού : «ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΕΒΑΔΕΩΝ» για τις ανάγκες του Δήμου Λεβαδέων, δαπάνης προϋπολογισμού 32.255,00 € (άνευ Φ.Π.Α.)
79-2020Β’ παράταση διάρκειας της υπ’ αριθμ. 24913/04-11-2019 δημόσιας σύμβασης «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ – ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΕΒΑΔΕΩΝ».
78-2020Υποβολή στο Δημοτικό Συμβούλιο της έκθεσης αποτελεσμάτων εκτέλεσης προϋπολογισμού A΄ τριμήνου έτους 2020
77-2020“Αποδοχή χορηγίας της εταιρείας HERTZ μέσω της ΚΕΔΕ”
76-2020Μετάθεση της ημερομηνίας αποσφράγισης προσφορών του ηλεκτρονικού Διαγωνισμού της δημόσιας σύμβασης «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΤΑΔΙΟΥ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ»
75-2020Έγκριση δικαιολογητικών δαπανών που πληρώθηκαν από πάγια προκαταβολή.
74-2020: Έκδοση εντάλματος προπληρωμής ποσού 334,80 € επ΄ονόματος δημοτικού υπαλλήλου για μετατόπιση μιας υφιστάμενης ηλεκτρικής παροχής στην οδό Δημάρχου Ιωάννη Περγαντά.
73-2020Έκδοση εντάλματος προπληρωμής ποσού 2.620,81 € επ΄ονόματος δημοτικού υπαλλήλου για επέκταση δημοτικού φωτισμού στην Κοινότητα Λαφυστίου παρά των οικιών Μπαρτατήλα & Ρουσέτη.
72-2020Παράταση δύο (2) μηνών στο συνολικό χρόνο εκπόνησης της μελέτης: «ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΠΟ ΒΡΑΧΟΠΤΩΣΕΙΣ »
71-2020Παράταση πέντε (5) μηνών στον συμβατικό χρόνο της δημόσιας σύμβασης: «Εσωτερική Οδοποιϊα Δήμου Λεβαδέων» .
70-2020Παράταση δύο (2) μηνών στον συνολικό χρόνο εκπόνησης της μελέτης «ΜΕΛΕΤΕΣ ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΜΟΝΑΔΑΣ ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ»
69-2020Κατάρτιση όρων μειοδοτικής φανερής & προφορικής δημοπρασίας για μίσθωση ακινήτου προς στέγαση του ΚΑΠΗ Δαύλειας Δήμου Λεβαδέων.
68-2020Καθορισμός όρων διακήρυξης της δημόσιας σύμβασης «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ» προϋπολογισμού 47.367,94 €
67-2020«Έγκριση πρόσληψης προσωπικού επτά (7) ατόμων με σύμβαση ορισμένου χρόνου, δίμηνης διάρκειας, για την αντιμετώπιση των κατεπειγουσών εποχιακών & πρόσκαιρων αναγκών πυροπροστασίας του Δήμου Λεβαδέων»
66-2020΄Εγκριση Πρακτικού Ι συνοπτικού διαγωνισμού και ορισμός προσωρινού αναδόχου της δημόσιας σύμβασης «Κατασκευή στεγάστρου στο ΕΠΑΛ Λιβαδειάς»
65-2020Έγκριση Πρακτικού ΙΙ Ηλεκτρονικής Δημοπρασίας και κατακύρωση Δημόσιας Σύμβασης του έργου «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ Τ.Κ. ΑΓΙΑΣ ΑΝΝΑΣ»
64-2020Εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο 5ης Αναμόρφωσης προϋπολογισμού τρέχουσας χρήσης
63-2020Έγκριση πρόσληψης προσωπικού, συνολικού αριθμού έξι (6) ατόμων με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου διάρκειας τριών (3) μηνών, για την αντιμετώπιση των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του
62-2020Παράταση ημερομηνίας υποβολής προσφορών , και αποσφράγισης του Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού 88331 της δημόσιας σύμβασης «Βελτίωση Αγροτικής Οδοποιϊας».
61-2020΄Εγκριση Πρακτικών Ι & ΙΙ, ανάδειξη προσωρινών αναδόχων, κήρυξη άγονων ομάδων & προσφυγή στην διαδικασία με διαπραγμάτευση του ηλεκτρονικού διαγωνισμού «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΕΒΑΔΕΩΝ, ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ Α/ΘΜΙΑΣ & Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΛΕΒΑΔΕΩΝ ΟΙΚ.ΕΤΟΥΣ 2020».
60-2020Προγραμματισμός προσλήψεων καλλιτεχνικού-διδακτικού προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου με κάλυψη της δαπάνης υπό τη μορφή αντιτίμου (άρθρο 107 του Ν.4483/2017 -ΦΕΚ 107Α΄) έτους 2020 για τις ανάγκες της Φιλαρμονικής Ορχήστρας του Δήμου Λεβαδέων.
59-2020Ανάκληση της υπ΄αριθ. 26/2020 απόφασης και ακύρωση του Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού με Α/Α ΕΣΗΔΗΣ 88210 :«ΦΩΤΙΣΜΟΣ ΓΗΠΕΔΟΥ ΖΑΓΑΡΑ ΔΗΜΟΥ ΛΕΒΑΔΕΩΝ».
58-2020«Καθορισμός όρων διακήρυξης της δημόσιας σύμβασης “ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΔΥΟ ΕΤΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΕΒΑΔΕΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ”, προϋπολογισμού 1.250.574,41 €»
57-2020Έγκριση διενέργειας ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισμού και κατάρτιση όρων Διακήρυξης Σύναψης Δημόσιας Σύμβασης του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ (2020)»
56-2020Συγκρότηση Επιτροπών: Α) Διενέργειας διαγωνισμού / Αξιολόγησης Προσφορών και Β) Αξιολόγησης Ενστάσεων του άρθρου 221 του Ν. 4412/2016 για την «Προμήθεια καυσίμου (πετρελαίου κίνησης) συνολικού πρ/σμού 64.225,80 € (45.000 lt) για ένα (1) έτος » της Διαδημοτικής Επιχείρησης Περιβάλλοντος & Οργάνωσης Διαχείρισης Απορριμμάτων Λιβαδειάς Α.Ε ΟΤΑ Δήμου (ΔΕΠΟΔΑΛ Α.Ε ΟΤΑ)”.
55-2020Συγκρότηση Επιτροπής Διαγωνισμού για το έργο «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΪΑΣ»
54-2020Έγκριση Πρακτικού ΙΙ Ηλεκτρονικής Δημοπρασίας και κατακύρωση της Δημόσιας Σύμβασης : «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ».
53-2020Συγκρότηση Επιτροπής Συνοπτικού Διαγωνισμού για το έργο ΄΄ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΤΕΓΑΣΤΡΟΥ ΣΤΟ Ε.Π.Α.Λ. ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ΄΄
52-2020΄Εγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα και 1ου ΠΚΤΝΜΕ του έργου : «ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΥ ΚΤΗΡΙΑΚΟΥ ΑΠΟΘΕΜΑΤΟΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ (ΠΡΩΗΝ ΚΤΙΡΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ) ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ , ΜΕ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ , ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ».
51-2020Έγκριση Διενέργειας Συνοπτικού Διαγωνισμού, Τεχνικών Προδιαγραφών και Τευχών της 28/2020 Μελέτης με τίτλο «Προμήθεια Ηλεκτρολογικού Υλικού»
50-2020Έγκριση Τεχνικών Προδιαγραφών και Τευχών της υπ’ αριθμόν 63 / 2019 Μελέτης με τίτλο: «ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ», προϋπολογισμού 39.996,20 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24% .
49-2020Προγραμματισμός προσλήψεων καλλιτεχνικού-διδακτικού προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου με κάλυψη της δαπάνης υπό τη μορφή αντιτίμου (άρθρο 107 του Ν.4483/2017 -ΦΕΚ 107Α΄) έτους 2020 για τις ανάγκες του Δημοτικού Ωδείου Δήμου Λεβαδέων.
48-2020Προγραμματισμός Σύναψης Σύμβασης Μίσθωσης ΄Εργου για την ιατρική παρακολούθηση των μελών των ΚΑΠΗ Δήμου Λεβαδέων για το έτος 2020.
47-2020Εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο 3ης Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού τρέχουσας χρήσης .
46-2020΄Εγκριση της υπ΄αριθ. 16/27-02-2020 Απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Κ.Ε.Δ.Η.Λ. περί 2ης Αναμόρφωσης του Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2020.
45-2020Συγκρότηση Επιτροπής Διαγωνισμού για το έργο : “ΦΩΤΙΣΜΟΣ ΓΗΠΕΔΟΥ ΖΑΓΑΡΑ ΔΗΜΟΥ ΛΕΒΑΔΕΩΝ ”
44-2020Συγκρότηση Επιτροπής Διαγωνισμού για το έργο : “ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΤΑΔΙΟΥ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ
43-2020΄Εγκριση 2ου Ανακεφαλαιωτικού και Τακτοποιητικού Πίνακα Εργασιών του έργου : ” ΑΝΑΓΚΑΙΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΥΞΗΣΗΣ ΙΣΧΥΟΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟΥ’’.
42-2020΄Εγκριση διενέργειας ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισμού και κατάρτιση όρων Διακήρυξης Σύναψης Δημόσιας Σύμβασης του έργου: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΪΑΣ».
41-2020΄Εγκριση Πρακτικού Ι Ηλεκτρονικής Δημοπρασίας και ορισμός προσωρινού αναδόχου του έργου: «ΠΑΡΚΟ ΑΘΛΗΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΛΕΒΑΔΕΩΝ – ΠΡΟΠΟΝΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ (ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ».
40-2020Παράταση διάρκειας της υπ’ αριθμ. 24913/04-11-2019 σύμβασης : «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ – ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΕΒΑΔΕΩΝ».
39-2020Υποχρεωτική Αναμόρφωση Προυπολογισμού οικονομικού έτους 2020 και Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (ΟΠΔ) έτους 2020
38-2020Υποβολή στο Δημοτικό Συμβούλιο της έκθεσης αποτελεσμάτων εκτέλεσης προϋπολογισμού Δ΄ τριμήνου έτους 2019
37-2020Εξώδικη συμβιβαστική επίλυση διαφοράς μεταξύ του Δήμου Λεβαδέων και Αλαφογιάννη Βασιλικής
36-2020Καθορισμός όρων διακήρυξης του ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισμού άνω των ορίων, με τίτλο: “ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ (συμπεριλαμβανομένων και ανταλλακτικών) & ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΕΒΑΔΕΩΝ ΓΙΑ ΕΝΑ ΕΤΟΣ”, προϋπολογισμού 300.107,28 € με Φ.Π.Α. 24%.
35-2020Εξειδίκευση πίστωσης για την πραγματοποίηση αποκριάτικων εκδηλώσεων του Δήμου Λεβαδέων για το 2020
34-2020Έγκριση πρακτικού και κατακύρωση αποτελέσματος φανερής πλειοδοτικής δημοπρασίας δημοτικής έκτασης (καλλιεργήσιμης γης ) 16,094 στρεμμάτων , των τεμαχίων 229 & 248 του Κτηματολογικού Πίνακα Αναδασμού Μαυρονερίου , της Κοινότητας Μαυρονερίου Δήμου Λεβαδέων.
33-2020Έγκριση πρακτικού και κατακύρωση αποτελέσματος φανερής πλειοδοτικής δημοπρασίας δημοτικής έκτασης (καλλιεργήσιμης γης ) που βρίσκεται στη θέση “ΛΙΒΑΔΙ” της Κοινότητας Προσηλίου , Δήμου Λεβαδέων , συνολικού εμβαδού 41,00 στρεμμάτων .
32-2020Εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο περί καθορισμού ημερήσιου ανταποδοτικού τέλους Λαϊκών Αγορών του Δήμου Λεβαδέων.
22-2020Kαθορισμός όρων διακήρυξης του ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισμού κάτω των ορίων : «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ & ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΕΒΑΔΕΩΝ, ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ Α΄/ΘΜΙΑΣ & Β΄/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΕΒΑΔΕΩΝ», προϋπολογισμού 162.073,37 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.
21-2020΄Εγκριση της 1ης/2020 αναμόρφωσης προϋπολογισμού της ΚΕΔΗΛ (6/27.01.2020 Απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου).
20-2020Κατάρτιση όρων Διακήρυξης ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για τη σύναψη Δημόσιας Σύμβασης εκπόνησης της μελέτης: «ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΜΝΗΜΕΙΟΥ ΄΄ΤΖΑΜΙ ΓΑΖΙ ΟΜΕΡ’’»
19-2020΄Εγκριση 3ου Ανακεφαλαιωτικού και Τακτοποιητικού Πίνακα Εργασιών του έργου «ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΤΩΝ ΨΗΦΙΔΩΤΩΝ ΠΑΛΑΙΟΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΟΥ ΝΑΟΥ ΣΤΗΝ ΟΔΟ ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ».
18-2020΄Εγκριση 3ου Τελικού Ανακεφαλαιωτικού Τακτοποιητικού Πίνακα του έργου: ‘’ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΪΑΣ (2016).
17-2020΄Εγκριση Πρακτικού Ι Ηλεκτρονικής Δημοπρασίας και ορισμός προσωρινού αναδόχου του έργου : «Παρεμβάσεις για προσαρμογή λειτουργούντων έξι (6) δημοτικών βρεφικών παιδικών και βρεφονηπιακών σταθμών στις προδιαγραφές του νέου θεσμικού πλαισίου αδειοδότησης σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ.99/2017».
16-2020Έγκριση Πρακτικού Ι Ηλεκτρονικής Δημοπρασίας και ορισμός προσωρινού αναδόχου του έργου «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ Τ.Κ. ΑΓΙΑΣ ΑΝΝΑΣ».
15-2020Εξειδίκευση πίστωσης για την πραγματοποίηση της αθλητικής εκδήλωσης ΄΄Περιφερειακά σκακιστικά πρωταθλήματα μαθητριών-μαθητών στις 22 & 23 Φεβρουαρίου 2020 σε συνεργασία με το Σκακιστικό Όμιλο Λιβαδειάς.΄΄
31-2020Εξειδίκευση πίστωσης για την πραγματοποίηση της αθλητικής εκδήλωσης ΄΄Φεστιβάλ Μαχητικών Αθλημάτων΄΄ σε συνεργασία με το Αθλητικό Σύλλογο ‘’ΔΙΟΣΚΟΥΡΟΙ΄΄ στη Λιβαδειά στις 29 Φεβρουαρίου 2020 .
30-2020Εξειδίκευση πίστωσης για την πραγματοποίηση των εκδηλώσεων του 3ου Παμβοιωτικού Φεστιβάλ Παραδοσιακών Χορών 2020 σε συνεργασία με το Σύλλογο Ευρυτάνων Επαρχίας Λιβαδειάς ΄΄Τα Άγραφα΄΄.
29-2020Έκδοση εντάλματος προπληρωμής επ΄ονόματος δημοτικού υπαλλήλου ποσού 177,42€ για επεκτάσεις δημοτικού φωτισμού.
28-2020΄Εγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών και 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΩΝ».
27-2020΄Εγκριση διενέργειας Συνοπτικού Διαγωνισμού και Κατάρτιση όρων Διακήρυξης Σύναψης Δημόσιας Σύμβασης : «Κατασκευή στεγάστρου στο ΕΠΑΛ Λιβαδειάς».
26-2020Έγκριση διενέργειας ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισμού και κατάρτιση όρων Διακήρυξης Σύναψης Δημόσιας Σύμβασης : «Φωτισμός Γηπέδου Ζαγαρά Δήμου Λεβαδέων».
25-2020Έγκριση διενέργειας ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισμού και κατάρτιση όρων Διακήρυξης Σύναψης Δημόσιας Σύμβασης του έργου: «Αναβάθμιση Δημοτικού Σταδίου Λιβαδειάς» .
24-2020΄Εγκριση Πρακτικού ΙΙ Ηλεκτρονικής Δημοπρασίας και κατακύρωση Δημόσιας Σύμβασης του έργου «ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΝΕΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΣΤΕΓΑΣΗ ΤΟΥ 1ΟΥ 3/Θ ΕΙΔΙΚΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ».
23-2020Κατακύρωση δημοπρασίας για τη μίσθωση εδαφικής έκτασης, με σκοπό τη λειτουργία εγκαταστάσεων καταφυγίου αδέσποτων ζώων συντροφιάς του Δήμου Λεβαδέων.
13-2020΄Εγκριση Τεχνικών Προδιαγραφών και τευχών της υπ΄αριθμόν 2/2020 μελέτης: «Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για δύο (2) έτη για τις ανάγκες του Δήμου Λεβαδέων και των Νομικών Προσώπων» προϋπολογισμού 1.250.574,41€.
14-2020΄Εγκριση Τεχνικών Προδιαγραφών και τευχών της υπ΄αριθμόν 6/2020 μελέτης: «Προμήθεια εξοπλισμού συλλογής βιοαποβλήτων» για το υποέργο 1 «Ανάπτυξη συστήματος χωριστής συλλογής βιοαποβλήτων Δήμου Λεβαδέων» της πράξης «Διαχείριση βιοαποβλήτων Δήμου Λεβαδέων» προϋπολογισμού 295.640,80 €.
12-2020΄Εγκριση Τεχνικών Προδιαγραφών και τευχών της υπ΄αριθμόν 9/2020 μελέτης: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ , ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΕΒΑΔΕΩΝ , ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ Α΄ΘΜΙΑΣ & Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΕΒΑΔΕΩΝ» προϋπολογισμού 184.153,36 €.
11-2020΄Εγκριση της υπ΄αριθμ. 57/2019 απόφασης του Δ.Σ της Κοινωφελούς Επιχείρησης του Δήμου Λεβαδέων ( Κ.Ε.ΔΗ.Λ ) περί Κατάρτισης και ψήφισης της Εισηγητικής Εκθεσης , η οποία τεκμηριώνει τα έσοδα και τα έξοδα της Κοινωφελούς Επιχείρησης του Δήμου Λεβαδέων.
10-2020΄Εγκριση Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2020 της Κοινωφελούς Επιχείρησης του Δήμου Λεβαδέων (Κ.Ε.Δ.Η.Λ.)΄΄.
9-2020Κατάρτιση όρων διακήρυξης καλλιεργήσιμης γης των τεμαχίων 229 & 248 του Κτηματολογικού Πίνακα Αναδασμού Μαυρονερίου της Κοινότητας Μαυρονερίου Δήμου Λεβαδέων , με φανερό πλειοδοτικό διαγωνισμό
8-2020Κατάρτιση όρων διακήρυξης καλλιεργήσιμης γης , στη θέση «ΛΙΒΑΔΙ» της Κοινότητας Προσηλίου Δήμου Λεβαδέων , με φανερό πλειοδοτικό διαγωνισμό
7-2020Έγκριση Πρακτικού Ι Ηλεκτρονικής Δημοπρασίας και ορισμός προσωρινού αναδόχου του έργου «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ».
6-2020Σύσταση Παγίας Προκαταβολής για το έτος 2020 σε Προέδρους Κοινοτήτων Δήμου Λεβαδέων.
5-2020Σύσταση πάγιας προκαταβολής Δήμου για το έτος 2020 και ορισμός υπολόγου .
4-2020Εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο 1ης Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού τρέχουσας χρήσης .
3-2020Μη άσκηση έφεσης κατά της Α253/2019 αποφάσεως του Διοικητικού Πρωτοδικείου Λιβαδειάς , και κατά της ΄΄IFC ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ΄΄.
2-2020Κατάρτιση όρων μειοδοτικής δημοπρασίας, φανερής και προφορικής για τη μίσθωση κατάλληλου γεωτεμαχίου, έκτασης δέκα (10) στρεμμάτων με απόκλιση +/- 10% , στην Δ.Ε. Λεβαδέων, με σκοπό την κατασκευή και λειτουργία εγκαταστάσεων καταφυγίου αδέσποτων ζώων συντροφιάς.
1-2020Εξειδίκευση πίστωσης για την πραγματοποίηση της αθλητικής εκδήλωσης 2ος Αγώνας Ρυθμικής Γυμναστικής ΄΄ΕΡΚΥΝΑ CUP ΛΙΒΑΔΕΙΑ 2020’’ σε συνεργασία με το ΓΑΣ Λιβαδειάς .