Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής 2020

Απόφαση Τίτλος
327-2020Έγκριση πρακτικού,κατακύρωση,κήρυξη ατελέσφορων ομάδων της δημόσιας σύμβασης με τίτλο: ”ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ (συμπεριλαμβανομένων και ανταλλακτικών) & ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΕΒΑΔΕΩΝ ΓΙΑ ΕΝΑ ΕΤΟΣ
363-2020Απαλλαγή Υπολόγων Διαχείρισης της Παγίας Προκαταβολής Προέδρων Τοπικών Κοινοτήτων έτους 2020.
362-2020Απαλλαγή Υπολόγου Διαχείρισης Πάγιας Προκαταβολής έτους 2020.
361-2020Έγκριση δικαιολογητικών που πληρώθηκαν από την παγία προκαταβολή του Προέδρου της Κοινότητας Παρορίου.
360-2020Έγκριση δικαιολογητικών που πληρώθηκαν από την παγία προκαταβολή του Προέδρου της Κοινότητας Ακοντίου.
359-2020Έγκριση δικαιολογητικών που πληρώθηκαν από την παγία προκαταβολή του Προέδρου της Κοινότητας Κυριακίου.
358-2020Καθορισμός όρων διακήρυξης συνοπτικού διαγωνισμού της δημόσιας σύμβασης : “ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΑΜΠΤΗΡΩΝ ΚΑΙ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ”, προϋπολογισμού 24.765,28 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%.
357-2020Αποδοχή και κατανομή των Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων (ΚΑΠ) ποσού {258.075,00€ } για κάλυψη δαπανών εκτέλεσης έργων και επενδυτικών δραστηριοτήτων τους ( 7η, 8η , 9η, 10η , 11η , και 12η μηνιαία κατανομή έτους 2020).
356-2020Εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο 21ης Αναμόρφωσης προϋπολογισμού τρέχουσας χρήσης.
355-2020Συγκρότηση Επιτροπής Διαγωνισμού της δημόσιας σύμβασης : «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ »
354-2020Συγκρότηση Επιτροπής Διαγωνισμού της δημόσιας σύμβασης: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ & ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ Τ.Κ. ΑΝΘΟΧΩΡΙΟΥ»
353-2020Έγκριση δικαιολογητικών που πληρώθηκαν από την παγία προκαταβολή του Προέδρου της Κοινότητας Μαυρονερίου.
352-2020Απαλλαγή υπολόγου και έγκριση απόδοσης λογαριασμού του υπ΄αριθμ. 253/2020 χρηματικού εντάλματος.
351-2020Εξέταση αιτήματος Γεωργίου Αγγελόπουλου, κάτοικου Δαύλειας , για δωρεά ποσού 1.000,00 € προς τον Δήμο Λεβαδέων για εκτέλεση εργασιών τσιμεντόστρωσης.
350-2020Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής & Οριστικής Παραλαβής του έργου : «ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΨΗΦΙΔΩΤΩΝ ΠΑΛΑΙΟΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΟΥ ΝΑΟΥ ΣΤΗΝ ΟΔΟ ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ»
349-2020΄Εκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου «ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΟΔΟΥ ΑΧΙΛΛΕΩΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΔΙΚΤΥΟΥ ΚΙΝΗΣΗΣ ΠΕΖΩΝ»
348-2020Έγκριση παράτασης συνολικού χρόνου ελέγχου & έγκρισης της μελέτης «ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΠΟ ΒΡΑΧΟΠΤΩΣΕΙΣ »
347-2020Κήρυξη ως άγονης της μειοδοτικής, φανερής και προφορικής δημοπρασίας για τη μίσθωση ακινήτων για τη στέγαση των 4ου, 9ου & 11ου Νηπιαγωγείων Λιβαδειάς και του 2ου Δημοτικού Σχολείου Λιβαδειάς του Δήμου Λεβαδέων».
346-2020Εξειδίκευση πίστωσης ποσού 744,00€ για εργασίες απολύμανσης αθλητικών εγκαταστάσεων του Δήμου Λεβαδέων προς κάλυψη αναγκών αποφυγής διάδοσης του κορωνοϊου COVID-19.
345-2020Παράταση των υπ’ αριθ. 3692 & 15812/2020 δημοσίων συμβάσεων περί προμήθειας ειδών οπωροπωλείου για παιδικούς – βρεφονηπιακούς σταθμούς , κοινωνικό παντοπωλείο & κοινωνικές δομές του Δήμου Λεβαδέων.
344-2020΄Εγκριση δικαιολογητικών που πληρώθηκαν από πάγια προκαταβολή .
343-2020Παράταση της υπ’ αριθ. 11796/2020 δημόσιας σύμβασης : «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΕΒΑΔΕΩΝ».
342-2020Παράταση της υπ’ αριθ. 12285/2020 δημόσιας σύμβασης :«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΕΒΑΔΕΩΝ».
330-2020Έγκριση Σύναψης και Σχεδίου Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας και Δήμου Λεβαδέων για την κατασκευή του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΛΕΒΑΔΕΩΝ (Β’ ΦΑΣΗ)», εξουσιοδότηση Δημάρχου για την υπογραφή της και ορισμός εκπροσώπων στην Κοινή Επιτροπή παρακολούθησης Προγραμματικής Σύμβασης.
341-2020Αποδοχή της υπ΄ αριθμ. 54/2020 μελέτης με τίτλο: «ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑ ΑΜΕΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ, ΑΝΔΡΕΑΔΑΚΗ ΚΑΙ ΕΛ. ΓΟΝΗ»
340-2020Έγκριση 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών & έγκριση σύναψης 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης Εργασιών «Ήσσονος Σημασίας» του έργου «ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΟΔΟΥ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΚΥΡΙΑΚΙΟΥ»
339-2020΄Εγκριση δικαιολογητικών δαπανών που πληρώθηκαν από πάγια προκαταβολή.
338-2020‘Εγκριση απόδοσης λογαριασμού και απαλλαγή υπολόγου του υπ΄αριθμ. 2676/2020 εντάλματος προπληρωμής.
337-2020Αποδοχή όρων συμμετοχής του Δήμου Λεβαδέων στο Πρόγραμμα «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ» βάσει της υπ΄ αριθμό 20003/27.10.2020 Πρόσκλησης ΑΤ14 (ΑΔΑ: 68Ν346ΜΤΛ6-ΧΤΔ) του Υπουργείου Εσωτερικών & υποβολής ένταξης χρηματοδότησης της πράξης «Ανάδειξη ιστορικού χώρου Αγ. Παρασκευής και οδού πρόσβασης (Γιαννούτσου)»
336-2020Αποδοχή της υπ΄ αριθμ. 94/2020 μελέτης με τίτλο: «Ανάδειξη ιστορικού χώρου Αγ. Παρασκευής και οδού πρόσβασης (Γιαννούτσου)»
335-2020Έγκριση του 3ου Ανακεφαλαιωτικού Tακτοποιητικού Πίνακα Εργασιών του έργου «ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ ».
334-2020Αποδοχή της υπ΄ αριθμ. 93/2020 μελέτης με τίτλο: «ΜΕΛΕΤΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΤΩΝ ΔΙΑΤΗΡΗΤΕΩΝ ΤΑΦΙΚΩΝ ΜΝΗΜΕΙΩΝ»
333-2020Έγκριση 1ου Συγκριτικού και Τακτοποιητικού της μελέτης: «Τεχνικές μελέτες επέκτασης κοιμητηρίου Δ.Κ. Λιβαδειας»
332-2020Έγκριση του 1ου Συγκριτικού – Τακτοποιητικού Πίνακα Εργασιών της μελέτης «Μελέτη διαμόρφωσης περιβάλλοντος χώρου Αγίας Παρασκευής για την ανάδειξη των διατηρητέων ταφικών μνημείων»
331-2020Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης συμβατικού χρόνου της δημόσιας σύμβασης «ΑΣΦΑΛΟΤΣΤΡΩΣΗ ΟΔΟΥ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΚΥΡΙΑΚΙΟΥ»
329-2020Συγκρότηση Επιτροπής Αξιολόγησης ενστάσεων διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων βάσει του Ν. 4412/2016 για το έτος 2021.
328-2020Συγκρότηση Επιτροπών Διενέργειας και Αξιολόγησης Αποτελεσμάτων Διαγωνισμών του άρθρου Ν.4412/2016, για το έτος 2021.
326-2020Εξειδίκευση πίστωσης ποσού 10.494,00 € για προμήθεια τεστ αντιγόνων ανίχνευσης SARS COV-2 στους εργαζόμενους του Δήμου Λεβαδέων στα πλαίσια λήψης μέτρων αντιμετώπισης & περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊου COVID-19.
325-2020Προσαρμογή σχεδίου Προυπολογισμού οικ. έτους 2021 και σύνταξη Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (ΟΠΔ) έτους 2021.
324-2020Έγκριση διενέργειας ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισμού και κατάρτιση όρων Διακήρυξης Σύναψης Δημόσιας Σύμβασης του έργου: «Αναβάθμιση Υποδομών Αθλητικών Εγκαταστάσεων».
323-2020Έγκριση διενέργειας ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισμού και κατάρτιση όρων Διακήρυξης Σύναψης Δημόσιας Σύμβασης του έργου: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ Τ.Κ. ΑΝΘΟΧΩΡΙΟΥ».
321-2020΄Εγκριση Πρακτικού και κατακύρωση της δημόσιας σύμβασης : «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟΥ» <ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ> ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΕΒΑΔΕΩΝ».
320-2020΄Εγκριση Πρακτικού και κατακύρωση δημόσιας σύμβασης : «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΔΥΟ ΕΤΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΕΒΑΔΕΩΝ».
319-2020Έγκριση Απολογισμού οικονομικού έτους 2019 της Σχολικής Επιτροπής Σχολικών Μονάδων Β/θμιας Εκπαίδευσης
318-2020Έγκριση Απολογισμού οικονομικού έτους 2019 της Σχολικής Επιτροπής Σχολικών Μονάδων Α/θμιας Εκπαίδευσης
317-2020Έγκριση Διενέργειας Συνοπτικού Διαγωνισμού, Τεχνικών Προδιαγραφών και Τευχών της υπ’ αριθμ. 98/2020 μελέτης : «Προμήθεια Λαμπτήρων και Φωτιστικών».
316-2020Έγκριση Διενέργειας Συνοπτικού Διαγωνισμού, Τεχνικών Προδιαγραφών και Τευχών της υπ’ αριθμ. 97/2020 μελέτης :«Προμήθεια Υλικών Οδοφωτισμού».
315-2020Έγκριση 2ου Ανακεφαλαιωτικού-Τακτοποιητικού Πίνακα Εργασιών της δημόσιας σύμβασης «Βελτίωση εγκαταστάσεων ανακυκλοφορίας υφιστάμενου ανοικτού κολυμβητηρίου Λιβαδειάς Ν. Βοιωτίας».
314-2020Έγκριση παράτασης προθεσμίας συμβατικού χρόνου της δημόσιας σύμβασης: «ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΔΩΝ».
313-2020‘Εγκριση απόδοσης λογαριασμού και απαλλαγή υπολόγου του υπ΄αριθμ. 2658/2020 εντάλματος προπληρωμής.
312-2020‘Εγκριση απόδοσης λογαριασμού και απαλλαγή υπολόγου του υπ΄αριθμ. 2536/2020 εντάλματος προπληρωμής.
311-2020‘Εγκριση απόδοσης λογαριασμού και απαλλαγή υπολόγου του υπ΄αριθμ. 2799/2020 εντάλματος προπληρωμής.
310-2020Εγκριση δικαιολογητικών δαπανών που πληρώθηκαν από πάγια προκαταβολή.
309-2020Έγκριση Πρακτικού και κατακύρωση της δημόσιας σύμβασης: “ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΚΑΔΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΚΑΛΑΘΙΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΙΔΩΝ» ΕΤΟΥΣ 2020.
308-2020΄Εγκριση της υπ αριθμ. 49/2020 Απόφασης του Δ.Σ της ΚΕΔΗΛ “ Ισολογισμός-Απολογισμός-Εκθεσης Πεπραγμένων οικ. Έτους 2019”
307-2020Αποδοχή δωρεάς δένδρων ελάτης για τον χριστουγεννιάτικο στολισμό του Δήμου Λεβαδέων.
306-2020Εγκριση απόδοσης λογαριασμού και απαλλαγή υπολόγου του υπ΄αριθμ. 2675/2020 εντάλματος προπληρωμής.
305-2020Εξειδίκευση πίστωσης για την πραγματοποίηση εκδηλώσεων εορτασμού Χριστουγέννων και Πρωτοχρονιάς.
304-2020Εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο 20ης Αναμόρφωσης προϋπολογισμού τρέχουσας χρήσης.
303-2020Εγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής & Οριστικής Παραλαβής του έργου: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΕΛΙΚΩΝΑ».
302-2020Έγκριση Παράτασης συμβατικού χρόνου της δημόσιας σύμβασης «ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ».
301-2020Έγκριση 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών και 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης του έργου : «ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΥ ΚΤΙΡΙΑΚΟΥ ΑΠΟΘΕΜΑΤΟΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ (ΠΡΩΗΝ ΚΤΙΡΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ) ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ, ΜΕ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ, ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ» .
300-2020Αποδοχή επιχορήγησης βάσει της υπ’ αριθμ. πρωτ. 64403/05.10.2020 (ΑΔΑ: ΩΙΔ546ΜΤΛ6-Υ78) απόφασης του Υπουργείου Εσωτερικών «Προμήθεια μηχανημάτων έργου ή και συνοδευτικού εξοπλισμού» από το πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ».
299-2020Εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο 19ης Αναμόρφωσης προϋπολογισμού τρέχουσας χρήσης.
298-2020Εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο περί καθορισμού Τελών και Δικαιωμάτων Άρδευσης Δήμου Λεβαδέων, για το οικονομικό έτος 2021.
297-2020Εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο περί καθορισμού Τελών Καθαριότητας και Φωτισμού Δήμου Λεβαδέων για το οικονομικό έτος 2021.
296-20202η τροποποίηση της υπ΄ αριθμ. 16960/28-08-2020 δημόσιας σύμβασης «Προμήθεια Ειδών Ατομικής Προστασίας εργαζομένων του Δήμου Λεβαδέων για το έτος 2020» ποσού 28.882,23 €
295-2020Εξειδίκευση πίστωσης ποσού 6.249,60€ για εργασίες απολύμανσης διαφόρων κτιρίων του Δήμου Λεβαδέων προς κάλυψη αναγκών για την αποφυγή της διάδοσης του κορωνοϊου COVID-19.
294-2020Έκδοση εντάλματος προπληρωμής επ΄ονόματι δημοτικής υπαλλήλου συνολικού ποσού 1.676,29€ για πληρωμή δαπάνης ηλεκτρικών παροχών στο Ειδικό σχολείο & Κοινωνικό Παντοπωλείο
293-2020Έγκριση δικαιολογητικών που πληρώθηκαν από την πάγια προκαταβολή του Προέδρου της Κοινότητας Προφήτη Ηλία.
292-2020Αποδοχή όρων συμμετοχής του Δήμου Λεβαδέων στο Πρόγραμμα «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ» βάσει της υπ΄ αριθμό 14575/24.07.2020 Πρόσκλησης ΑΤ05 (ΑΔΑ: 9 Η5746ΜΤΛ6-ΓΥ3) του Υπουργείου Εσωτερικών & υποβολής ένταξης χρηματοδότησης της πράξης «Οδοστρωσία αναγνωρισμένων κοινόχρηστων αγροτικών οδών εντός αναδασμών».
291-2020΄Εγκριση Πρακτικού Ι & ορισμός προσωρινού αναδόχου της δημόσιας σύμβασης : «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ».
290-2020Έγκριση Πρακτικού ΙΙ Ηλεκτρονικής Δημοπρασίας και κατακύρωση Δημόσιας Σύμβασης του έργου : «Φωτισμός Γηπέδου Ζαγαρά Δήμου Λεβαδέων» .
289-2020Yποβολή πρότασης στο ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ στον Άξονα προτεραιότητας 4 (Α.Π.4) ‘’Σχέδια φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων (Σ.Φ.Η.Ο.)’’ του χρηματοδοτικού Προγράμματος «Δράσεις Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου» 2020» για χρηματοδότηση εκπόνησης του Σ.Φ.Η.Ο.
288-2020΄Εγκριση Πρακτικού ΙΙΙ Ηλεκτρονικής Δημοπρασίας & κατακύρωση Δημόσιας Σύμβασης : «ΠΑΡΚΟ ΑΘΛΗΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΛΕΒΑΔΕΩΝ-ΠΡΟΠΟΝΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ (ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ)»
287-2020‘Eγκριση διενέργειας Συνοπτικού Διαγωνισμού, Τεχνικών Προδιαγραφών και Τευχών της υπ’αρ. 45/2020 Μελέτης: “ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ (συμπεριλαμβανομένων και ανταλλακτικών) & ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΔΗΜΟΥ ΛΕΒΑΔΕΩΝ για ένα έτος”
286-2020Έγκριση τροποποίησης της μελέτης : «ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΥ ΚΤΙΡΙΑΚΟΥ ΑΠΟΘΕΜΑΤΟΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ (ΠΡΩΗΝ ΚΤΙΡΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ) ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ ΜΕ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ».
285-2020Έγκριση παράτασης συμβατικού χρόνου της δημόσιας σύμβασης : «ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΟΔΟΥ ΑΧΙΛΛΕΩΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΔΙΚΤΥΟΥ ΚΙΝΗΣΗΣ ΠΕΖΩΝ».
284-2020Παραλαβή της υπ΄αριθμ. 82/23-09-2020 Τεχνικής μελέτης : «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΪΑΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΛΕΒΑΔΕΩΝ (Β΄ΦΑΣΗ)».
283-2020Παραλαβή της υπ΄αριθ. 81/2020 Τεχνικής μελέτης : «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ».
282-2020Έκδοση εντάλματος προπληρωμής επ΄ονόματι δημοτικού υπαλλήλου ποσού 1.179,59€ για πληρωμή δαπάνης παραλλαγής δικτύου χαμηλής τάσης της ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. σε δημοτική οδό της Κοινότητας Χαιρώνειας.
281-2020Έκδοση εντάλματος προπληρωμής επ΄ονόματι δημοτικού υπαλλήλου ποσού 1.197,77€ για πληρωμή δαπάνης επέκτασης δημοτικού φωτισμού στην περιοχή «Μάκρεσι» Λιβαδειάς
280-2020Έγκριση Πρακτικών & ανάδειξη προσωρινού αναδόχου της δημόσιας σύμβασης: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟΥ» {ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ} ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΕΒΑΔΕΩΝ.
279-2020Αποδοχή της υπ΄αριθμό 88/2020 μελέτης με τίτλο : «Οδοστρωσία αναγνωρισμένων κοινόχρηστων αγροτικών οδών εντός αναδασμών».
278-2020Παράταση έξι (έξι) μηνών στο συνολικό χρόνο εκπόνησης της μελέτης : «ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΑΠΑΛΑΙΩΣΗΣ ΚΤΙΡΙΟΥ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΓΡΗΠΟΝΗΣΙΩΤΟΥ».
277-2020Έγκριση παράτασης συμβατικού χρόνου της δημόσιας σύμβασης : «ΜΟΥΣΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΕΒΑΔΕΩΝ».
276-2020Έγκριση Πρακτικού ΙΙ Ηλεκτρονικής Δημοπρασίας και κατακύρωση Δημόσιας Σύμβασης του έργου : «ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟΥ Τ.Κ. ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ».
275-2020Έγκριση δικαιολογητικών που πληρώθηκαν από την πάγια προκαταβολή του Προέδρου της Κοινότητας Δαύλειας.
274-2020΄Εκδοση εντάλματος προπληρωμής επ΄ονόματος δημοτικού υπαλλήλου ποσού 1.889,51€ για δαπάνη νέας παροχής ηλεκτροδότησης του γηπέδου Ζαγαρά.
273-2020Έγκριση πρακτικών, ανάδειξη προσωρινών αναδόχων, κήρυξη άγονων και ατελέσφορων ομάδων της δημόσιας σύμβασης : «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ (συμπεριλαμβανομένων και ανταλλακτικών) & ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΕΒΑΔΕΩΝ ΓΙΑ ΕΝΑ ΕΤΟΣ».
272-2020Έγκριση Πρακτικού & ανάδειξη προσωρινού αναδόχου της δημόσιας σύμβασης: “ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΚΑΔΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΚΑΛΑΘΙΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΙΔΩΝ» ΕΤΟΥΣ 2020.
271-2020Εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο 18ης Αναμόρφωσης προϋπολογισμού τρέχουσας χρήσης.
270-2020Υποβολή στο Δημοτικό Συμβούλιο της έκθεσης αποτελεσμάτων εκτέλεσης προϋπολογισμού Γ΄ τριμήνου έτους 2020.
269-2020Εγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής & Οριστικής Παραλαβής του έργου : «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΑΝΑΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟΥ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ Ν. ΒΟΙΩΤΙΑΣ»
268-2020΄Εγκριση του Πρακτικού & ορισμός προσωρινού αναδόχου της δημόσιας σύμβασης : «Κατασκευή ραμπών και χώρων υγιεινής για την πρόσβαση και την εξυπηρέτηση ΑμεΑ σε σχολικές μονάδες του Δήμου».
267-2020Αποδοχή όρων συμμετοχής του Δήμου Λεβαδέων στο Πρόγραμμα «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ» βάσει της υπ΄ αριθμό 14576/24.07.2020 Πρόσκλησης ΑΤ06 (ΑΔΑ: ΨΤΤΡ46ΜΤΛ6) του Υπουργείου Εσωτερικών & υποβολής ένταξης χρηματοδότησης της πράξης « ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΤΟΥ ΜΙΚΡΟΚΛΙΜΑΤΟΣ ΜΕΣΩ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ, ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ & ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΩΝ ΥΠΑΙΘΡΙΩΝ ΧΩΡΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΑΝΑΨΥΧΗΣ»
266-2020Αποδοχή & κατανομή των Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων (ΚΑΠ) ποσού 129.037,50 € για κάλυψη δαπανών εκτέλεσης έργων & επενδυτικών δραστηριοτήτων ( 4η ,5η και 6η μηνιαία κατανομή έτους 2020).
265-2020Έγκριση απόδοσης λογαριασμού και απαλλαγή υπολόγου του υπ΄αριθ. 2270/2020 χρηματικού εντάλματος προπληρωμής.
264-2020Έγκριση Πρακτικών & ανάδειξη προσωρινού αναδόχου της δημόσιας σύμβασης: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΔΥΟ ΕΤΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΕΒΑΔΕΩΝ ».
263-2020Εξειδίκευση πίστωσης ποσού 2.756,00 € για προμήθεια τεστ αντιγόνων ανίχνευσης SARS COV-2 στους εργαζόμενους του Δήμου Λεβαδέων στα πλαίσια λήψης μέτρων αντιμετώπισης & περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊου COVID-19.
238-2020Έγκριση παράτασης συμβατικού χρόνου της δημόσιας σύμβασης : << Εσωτερική Οδοποιϊα Δήμου Λεβαδέων >>.
237-2020Παράταση συμβατικού χρόνου της δημόσιας σύμβασης : «ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ».
236-2020Παράταση προθεσμίας εκτέλεσης της δημόσιας σύμβασης: «ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΥ ΚΤΙΡΙΑΚΟΥ ΑΠΟΘΕΜΑΤΟΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ, ΜΕ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ».
235-2020Συγκρότηση Επιτροπής Διαγωνισμού της δημόσιας σύμβασης :΄΄ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΔΙΑΔΡΟΜΩΝ ΝΕΟΥ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟΥ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ ΄΄.
234-2020Συγκρότηση Επιτροπής Διαγωνισμού της δημόσιας σύμβασης : ΄΄ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ΄΄.
233-2020Συγκρότηση Επιτροπής Διαγωνισμού της δημόσιας σύμβασης : ΄΄ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΡΑΜΠΩΝ ΚΑΙ ΧΩΡΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ Α.Μ.Ε.Α. ΣΕ ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΕΒΑΔΕΩΝ΄΄.
232-2020Έγκριση Πρακτικού ΙΙ και κατακύρωση της Δημόσιας Σύμβασης : «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΪΑΣ»
231-2020΄Εγκριση απόδοσης λογαριασμού και απαλλαγή υπολόγου του υπ΄αριμ. 1604/2020 χρηματικού εντάλματος προπληρωμής.
230-2020΄Εκδοση εντάλματος προπληρωμής επ΄ονόματος δημοτικού υπαλλήλου ποσού 964,61€ για πληρωμή νέων παροχών δημοτικού φωτισμού σε διάφορα σημεία του Δήμου Λεβαδέων.
229-2020Κατάρτιση όρων μειοδοτικής , φανερής και προφορικής δημοπρασίας για την μίσθωση ακινήτων προς στέγαση των 4ου , 9ου & 11ου Νηπιαγωγείων Λιβαδειάς και του 2ου Δημοτικού Σχολείου Δήμου Λεβαδέων.
228-2020Ανανέωση – επέκταση της αριθμ. 25568/16.10.2018 Σύμβασης , μεταξύ Δήμου Λεβαδέων και “ΚΑΤΣΙΑΒΟΥ ΑΔΕΛΦΟΙ Ο.Ε.”
227-2020Έγκριση Πρακτικού, κήρυξη διαγωνισμού ως ατελέσφορου και προσφυγή στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης, χωρίς προηγούμενη δημοσίευση προκήρυξης και χωρίς τροποποίηση των όρων της δημόσιας σύμβασης «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟΥ» {ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ} ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΕΒΑΔΕΩΝ, προϋπολογισμού 149.978,00 €
226-2020Εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο 15ης Αναμόρφωσης προϋπολογισμού τρέχουσας χρήσης.
225-2020Αποδοχή δωρεάς του κοινωφελούς ιδρύµατος Σταύρος Νιάρχος προς την ΚΕ∆Ε με δικαιούχους τους Δήμους και τα Κοινωνικά Παντοπωλεία για την ενίσχυση ευπαθών κοινωνικών οµάδων που έχουν πληγεί από τις οικονομικές συνέπειες της πανδημίας του κορωνοϊού COVID -19.
224-2020Tροποποίηση της υπ. αριθ. 16960/28-08-2020 δημόσιας σύμβασης «Προμήθεια Ειδών Ατομικής Προστασίας εργαζομένων του Δήμου Λεβαδέων για το έτος 2020» ποσού 28.882,23 €
216-2020΄Εγκριση διενέργειας ηλεκτρονικού διαγωνισμού και κατάρτιση όρων Διακήρυξης Σύναψης Δημόσιας Σύμβασης του έργου: «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΔΙΑΔΡΟΜΩΝ ΝΕΟΥ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟΥ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ».
215-2020΄Εγκριση διενέργειας ηλεκτρονικού διαγωνισμού και κατάρτιση όρων Διακήρυξης Σύναψης Δημόσιας Σύμβασης του έργου : «Κατασκευή ραμπών και χώρων υγιεινής για την πρόσβαση και την εξυπηρέτηση ΑμεΑ σε σχολικές μονάδες του Δήμου Λεβαδέων.
214-2020Έγκριση διενέργειας ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισμού και κατάρτιση όρων Διακήρυξης Σύναψης Δημόσιας Σύμβασης του έργου: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ»
213-2020Έγκριση Πρακτικού Ι Ηλεκτρονικής Δημοπρασίας της δημόσιας σύμβασης : «ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ (2020)»
212-2020Έγκριση Πρακτικού Ι της δημόσιας σύμβασης : «Φωτισμός Γηπέδου Ζαγαρά Δήμου Λεβαδέων» .
211-2020΄Εγκριση Πρακτικού ΙΙΙ και Κατακύρωση της Δημόσιας Σύμβασης: « ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΜΝΗΜΕΙΟΥ ΄΄ΤΖΑΜΙ ΓΑΖΙ ΟΜΕΡ΄΄».
210-2020Έγκριση Πρακτικού & κήρυξη άγονου του συνοπτικού διαγωνισμού : «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΑ, ΓΑΛΑΚΤΟΜΙΚΑ, ΑΡΤΟΠΟΙΕΙΟΥ ) ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ , ΚΑΙ ΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΔΟΜΩΝ (ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ , ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΣΣΙΤΙΟΥ) ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΕΒΑΔΕΩΝ έτους 2020».
209-2020Έγκριση Πρακτικού και κατακύρωση της δημόσιας σύμβασης : ΄΄ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΕΒΑΔΕΩΝ΄΄.
208-2020Τροποποίηση της 239/2019 Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής «Συγκρότηση Επιτροπών Διενέργειας και Αξιολόγησης Αποτελεσμάτων Διαγωνισμών του άρθρου 221 του Ν.4412/2016, για το έτος 2020»
207-2020Έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών και 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου «Επισκευή – συντήρηση σχολικών κτιρίων και αύλειων χώρων Δήμου Λεβαδέων».
206-2020Έγκριση πρακτικών φανερής πλειοδοτικής δημοπρασίας , για την εκμίσθωση καλλιεργήσιμης γης 5,125 στρεμμάτων στη θέση “ΑΓΙΑ ΤΡΙΑΔΑ” , Κοινότητας Θουρίου Δήμου Λεβαδέων .
205-2020Έγκριση πρακτικού , κατακύρωση δημοπρασίας εκμίσθωσης δημοτικού – αστικού ακινήτου Κοινότητας Χαιρώνειας στη θέση ΄΄ΠΑΡΚΟ ΤΟΥ ΛΕΟΝΤΟΣ΄΄ της Κοινότητας Χαιρωνείας.
204-2020Εξειδίκευση πίστωσης ποσού 255,00€ για την προμήθεια υφασμάτινων μασκών προς αντιμετώπιση της διασποράς του κορωνοϊου COVID-19>>.
203-2020Εξειδίκευση πίστωσης ποσού 620,00€ για εργασίες απολύμανσης δημοτικών κτιρίων και λοιπών δημόσιων χώρων στην Τ.Κ.Δαύλειας προς κάλυψη αναγκών αποφυγής διάδοσης του κορωνοϊου COVID-19>>.
202-2020Έκδοση εντάλματος προπληρωμής επ΄ονόματος δημοτικού υπαλλήλου ποσού 6.751,42 € για αύξηση ισχύος από Νο2 σε Νο5 της υφιστάμενης τριφασικής παροχής του Μουσείου Πολιτισμού (τέως Νεροτριβή).
201-2020Έκδοση εντάλματος προπληρωμής επ΄ονόματος δημοτικού υπαλλήλου ποσού 1.375,19 € για επεκτάσεις δημοτικού φωτισμού στις Κοινότητες Δαύλειας & Λιβαδειάς
200-2020Έγκριση δικαιολογητικών που πληρώθηκαν από την πάγια προκαταβολή του Προέδρου της Κοινότητας Δαύλειας
199-2020Προσφυγή στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης ομάδων του ηλεκτρονικού διαγωνισμού: “ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ (συμπεριλαμβανομένων και ανταλλακτικών) & ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΕΒΑΔΕΩΝ ΓΙΑ ΕΝΑ ΕΤΟΣ”, προϋπολογισμού 176.547,00 € χωρίς ΦΠΑ 24%» μετά την Δ53/2020 σύμφωνη γνώμη της ΕΑΑΔΗΣΥ χωρίς προηγούμενη δημοσίευση προκήρυξης και χωρίς τροποποίηση των όρων της σύμβασης
198-2020Καθορισμός όρων διακήρυξης του συνοπτικού διαγωνισμού, με τίτλο: «”ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΤΟΙΜΟΥ ΦΑΓΗΤΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΣΙΤΙΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΟΥ ΜΟΥΣΙΚΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ” ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2020 – 2021» , συνολικού προϋπολογισμού 33.368,40 € με ΦΠΑ 24%.
197-2020Εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο 13ης Αναμόρφωσης προϋπολογισμού τρέχουσας χρήσης.
196-2020Παράταση τεσσάρων (4) μηνών στον συμβατικό χρόνο εκτέλεσης της δημόσιας σύμβασης :«MΕΛΕΤΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΤΩΝ ΔΙΑΤΗΡΗΤΕΩΝ ΤΑΦΙΚΩΝ ΜΝΗΜΕΙΩΝ»
195-2020΄Εγκριση 2ου Τακτοποιητικού Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών της δημόσιας σύμβασης «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΓΗΠΕΔΟΥ ΖΑΓΑΡΑ»
194-2020΄Εγκριση του Πρακτικού αποσφράγισης και αξιολόγησης προσφορών ανοικτού διαγωνισμού μέσω του ΕΣΗΔΗΣ (Α/Α 90094) για την επιλογή αναδόχου του έργου : «ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟΥ Τ.Κ. ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ».
193-2020΄Εγκριση απόδοσης λογαριασμού και απαλλαγή υπολόγου του υπ΄αριμ. 1527/2020 χρηματικού εντάλματος προπληρωμής.
192-2020Έγκριση δικαιολογητικών που πληρώθηκαν από την πάγια προκαταβολή του Προέδρου της Κοινότητας Αγίου Γεωργίου.
191-2020Έκδοση εντάλματος προπληρωμής επ΄ονόματος δημοτικού υπαλλήλου ποσού 293,08€ για επέκταση δημοτικού φωτισμού προς την οικία Γουργιώτη στη θέση ΄΄Μάκρεσι΄΄Λιβαδειάς.
190-2020Έκδοση εντάλματος προπληρωμής επ΄ονόματος δημοτικού υπαλλήλου ποσού 7.814,60 € για επεκτάσεις δημοτικού φωτισμού στις Κοινότητες Μαυρονερίου & Λιβαδειάς.
189-2020Παράταση της υπ’ αριθμ. 3885/21-02-2020 σύμβασης : «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ Η/ΚΑΙ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ (ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ ΕΡΓΟΥ ΚΑΛΑΘΟΦΟΡΟΥ ΑΝΥΨΩΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ) {ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ} ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΕΒΑΔΕΩΝ».
188-2020΄Εγκριση Διενέργειας Συνοπτικού Διαγωνισμού , Τεχνικών Προδιαγραφών και Τευχών της αριθ. 25/2020 Μελέτης : «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΤΟΙΜΟΥ ΦΑΓΗΤΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΣΙΤΙΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΟΥ ΜΟΥΣΙΚΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ» προϋπολογισμού 33.368,40 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.) για τις ανάγκες του Μουσικού Γυμνασίου Λιβαδειάς.
187-2020΄Εγκριση πρακτικού και κατακύρωση του συνοπτικού διαγωνισμού : «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2020 ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΕΒΑΔΕΩΝ».
223-2020΄Εγκριση απόδοσης λογαριασμού και απαλλαγή υπολόγου του υπ΄αριμ. 1793/2020 χρηματικού εντάλματος προπληρωμής.
222-2020Εξειδίκευση πίστωσης ποσού 962,00€ για εργασίες απολύμανσης δημοτικών κτιρίων και λοιπών δημόσιων χώρων του Δήμου προς αντιμετώπιση διασποράς του κορωνοϊου COVID-19.
221-2020Εξειδίκευση πίστωσης ποσού 6.195,00€ για την προμήθεια αντισηπτικών, μασκών προσωπίδας & υπέρυθρων θερμομέτρων προς αντιμετώπιση διασποράς του κορωνοϊου COVID-19.
220-2020Παράταση των υπ’ αριθ. 18469 & 18470/2019 δημοσίων συμβάσεων περί προμήθειας κατεψυγμένων & γαλακτοκομικών ειδών για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου Λεβαδέων»
219-2020Εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο 14ης Αναμόρφωσης προϋπολογισμού τρέχουσας χρήσης.
218-2020Έγκριση Διενέργειας Συνοπτικού Διαγωνισμού, Τεχνικών Προδιαγραφών και Τευχών της υπ’ αριθμ. 35/2020 μελέτης :«Προμήθεια πλαστικών κάδων απορριμμάτων και μεταλλικών καλαθιών απορριμμάτων διαφόρων ειδών».
217-2020΄Εγκριση πρακτικού, ανάδειξη προσωρινού αναδόχου της δημόσιας σύμβασης: ΄΄ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΤΟΙΜΟΥ ΦΑΓΗΤΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΣΙΤΙΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΟΥ ΜΟΥΣΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ΄΄ σχολικού έτους 2020-2021.
186-2020Έγκριση 2ου Ανακεφαλαιωτικού πίνακα εργασιών, 2ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. και έγκριση σύναψης 1ης συμπληρωματικής σύμβασης «ήσσονος σημασίας» για την κατασκευή του έργου: « ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΥ ΚΤΙΡΙΑΚΟΥ ΑΠΟΘΕΜΑΤΟΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ ΜΕ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ »
185-2020Κατάρτιση όρων φανερού πλειοδοτικού διαγωνισμού, για εκμίσθωση δημοτικού ακινήτου, που βρίσκεται στην περιοχή της Κοινότητας Χαιρώνειας , του Δήμου Λεβαδέων, στη θέση «ΠΑΡΚΟ ΤΟΥ ΛΕΟΝΤΟΣ» ” .
184-2020Σύνταξη προϋπολογισμού οικ.έτους 2020 του κληροδοτήματος “Μπίμειο Έπαθλο Άμιλλας” .
183-2020Σύνταξη προϋπολογισμού οικ. έτους 2020 του κληροδοτήματος “Βασιλείου Νικ. Παναγιωτόπουλου”
182-2020΄Εγκριση απόδοσης λογαριασμού και απαλλαγή υπολόγου του υπ΄αριμ. 1528/2020 χρηματικού εντάλματος προπληρωμής.
181-2020Εξειδίκευση πίστωσης ποσού 420,00 ευρώ για την προμήθεια υπέρυθρων θερμομέτρων ως λήψη μέτρου αντιμετώπισης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού COVID- 19.
180-2020Εξειδίκευση πίστωσης ποσού 3.208,00 ευρώ για την πραγματοποίηση των πολιτιστικών εκδηλώσεων ΄΄Αυγουστιάτικη Πανσέληνος στη Χαιρώνεια 2020΄΄.
179-2020Καθορισμός όρων διακήρυξης της δημόσιας σύμβασης : ΄΄ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ΄΄ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΕΒΑΔΕΩΝ προϋπολογισμού 149.978,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.
178-2020Καθορισμός όρων διακήρυξης της δημόσιας σύμβασης : «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΔΥΟ ΕΤΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΕΒΑΔΕΩΝ» προϋπολογισμού 35.813,37 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.
177-2020Κατάρτιση όρων μειοδοτικής δημοπρασίας ,φανερής και προφορικής μίσθωσης ακινήτου προς στέγαση του 13ου Νηπιαγωγείου Λιβαδειάς του Δήμου Λεβαδέων
176-2020Κατάρτιση όρων μειοδοτικής δημοπρασίας ,φανερής και προφορικής μίσθωσης ακινήτου προς στέγαση του 8ου Νηπιαγωγείου Λιβαδειάς Δήμου Λεβαδέων
175-2020΄Εγκριση 4ου πρακτικού και κατακύρωση της ομάδας 2 «Καύσιμα (Υγραέριο Κίνησης )» της δημόσιας σύμβασης ΄΄ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΔΥΟ ΕΤΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΕΒΑΔΕΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ΄΄.
174-2020΄Εγκριση πρακτικού και κατακύρωση της δημόσιας σύμβασης : «ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ» του Δήμου Λεβαδέων διάρκειας δεκαπέντε (15) μηνών.
173-2020΄ Εγκριση Πρακτικού και ανάδειξη προσωρινού αναδόχου της δημόσιας σύμβασης ΄΄ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΕΒΑΔΕΩΝ΄΄.
172-2020΄ Εγκριση Πρακτικού και κατακύρωση της δημόσιας σύμβασης: ΄΄ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ΄΄ για ένα έτος του ΔΗΜΟΥ ΛΕΒΑΔΕΩΝ
171-2020΄Εγκριση 3ου πρακτικού και κατακύρωση της δημόσιας σύμβασης: ΄΄ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΕΒΑΔΕΩΝ , ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ Α΄/ΘΜΙΑΣ & Β΄/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΛΕΒΑΔΕΩΝ ΟΙΚ. ΕΤΟΥΣ 2020.
170-2020Αναμόρφωση Προϋπολογισμού μετά τα αποτελέσματα εκτέλεσής του μέχρι 30/6/2020 (παρ. 9 άρθ. 266 Ν. 3852/2010)»
169-2020Υποβολή στο Δημοτικό Συμβούλιο της έκθεσης αποτελεσμάτων εκτέλεσης προϋπολογισμού Β΄ τριμήνου έτους 2020
168-2020Λήψη απόφασης για την έγκριση πρόσληψης προσωπικού , συνολικού αριθμού έξι (6) ατόμων με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου , για την αντιμετώπιση των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID -19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του
167-2020΄Εγκριση 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών και 2ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. της δημόσιας σύμβασης «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΛΕΒΑΔΕΩΝ».
166-2020Συγκρότηση Επιτροπής Διαγωνισμού της δημόσιας σύμβασης : ΄΄ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΕΠΑΛ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ΄΄.
165-2020Παράταση επτά (7) μηνών στον συμβατικό χρόνο εκτέλεσης της δημόσιας σύμβασης: «ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΥ ΚΤΙΡΙΑΚΟΥ ΑΠΟΘΕΜΑΤΟΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ (ΠΡΩΗΝ ΚΤΙΡΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ) ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ, ΜΕ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ, ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ».
164-2020Έγκριση δικαιολογητικών που πληρώθηκαν από την πάγια προκαταβολή του Προέδρου της Κοινότητας Αγίου Γεωργίου.
163-2020Εξειδίκευση πίστωσης ποσού 806,00 € για παροχή υπηρεσιών – εργασιών προς κάλυψη αναγκών αποφυγής της διάδοσης κορωνοϊού COVID – 19.
162-2020Εξειδίκευση πίστωσης ποσού 11.145,44 € για προμήθεια υλικών προς λήψη μέτρων αντιμετώπισης της ανάγκης περιορισμού διασποράς του κορωνοϊού COVID – 19.
161-2020Καθορισμός όρων διακήρυξης συνοπτικού διαγωνισμού της δημόσιας σύμβασης: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (ΚΑΤΑΨΥΓΜΕΝΑ, ΓΑΛΑΚΤΟΜΙΚΑ, ΑΡΤΟΠΟΙΕΙΟΥ ) ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΔΟΜΩΝ (ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ, ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΣΣΙΤΙΟΥ) ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΕΒΑΔΕΩΝ έτους 2020, προϋπολογισμού 26.308,53 € με Φ.Π.Α.
160-2020Έγκριση 3ου Πρακτικού, κατακύρωση της ομάδας 1 «Καύσιμα (Βενζίνη, Πετρέλαιο Κίνησης και Θέρμανσης)» , παράταση προθεσμίας προσκόμισης δικαιολογητικών κατακύρωσης της ομάδας 2 «Καύσιμα (Υγραέριο Κίνησης)» του ηλεκτρονικού διαγωνισμού “ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΔΥΟ ΕΤΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΕΒΑΔΕΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ”.
159-2020Εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο 12ης Αναμόρφωσης προϋπολογισμού τρέχουσας χρήσης.
158-2020Άσκηση μήνυσης κατά αγνώστων για κλάδεμα και εμποτισμό με πετρέλαιο πλατάνου επί της οδού Δαυλείας στη Λιβαδειά.
157-2020Άσκηση έφεσης κατά της 264/19 απόφασης του Ειρηνοδικείου Λιβαδειάς και κατά κ. Βασιλείου Ρουσσέτη.
151-2020Έκδοση εντάλματος προπληρωμής επ΄ονόματος δημοτικού υπαλλήλου ποσού 335,26€ για επέκταση Δημοτικού Φωτισμού παρά της οικίας Τσίκιτη Χαράλαμπου στη Λιβαδειά.
156-2020Β΄παράταση της υπ’ αριθμ. 3591/14-02-2019 σύμβασης: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ ΚΙΝΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΕΒΑΔΕΩΝ, ΓΙΑ ΔΩΔΕΚΑ ΜΗΝΕΣ».
155-2020Παράταση της υπ’ αριθμ. 15585/01-07-2019 σύμβασης: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ {ΒΕΝΖΙΝΗ – ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΚΙΝΗΣΗΣ – ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ} ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΕΒΑΔΕΩΝ, ΓΙΑ ΔΩΔΕΚΑ ΜΗΝΕΣ».
154-2020΄Εγκριση της 34/09-06-2020 απόφασης του Δ.Σ. της ΚΕΔΗΛ «3η/2020 αναμόρφωση προϋπολογισμού οικ. Έτους 2020»
153-2020Ανάκληση της αριθμ. 83/2020 Απόφασης Οικονομικής Επιτροπής.
152-2020Έγκριση δικαιολογητικών που πληρώθηκαν από την πάγια προκαταβολή του Προέδρου της Κοινότητας Ρωμεϊκου΄΄.
150-2020Έκδοση εντάλματος προπληρωμής επ΄ονόματος δημοτικού υπαλλήλου ποσού 506,28€ για αύξηση ισχύος ηλεκτρικής παροχής στο Δημοτικό Σχολείο Αγίας Τριάδας΄΄.
149-2020Έκδοση εντάλματος προπληρωμής επ΄ονόματος δημοτικού υπαλλήλου ποσού 825,00€ για πληρωμή παραβόλων μεταβίβασης και αλλαγής στοιχείων άδειας κυκλοφορίας οχημάτων.
148-2020Καθορισμός όρων διακήρυξης συνοπτικού διαγωνισμού της δημόσιας σύμβασης: «ΠΑΡΟΧH ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΕΒΑΔΕΩΝ για το έτος 2020».
147-2020΄Εγκριση Διενέργειας Συνοπτικού Διαγωνισμού, Τεχνικών Προδιαγραφών και Τευχών της υπ’ αριθ. 8662/15.05.2020 μελέτης:«Καθαρισμός δημοτικών κτιρίων & αθλητικών εγκαταστάσεων του Δήμου Λεβαδέων για ένα έτος».
146-2020Κατακύρωση δημοπρασίας μίσθωσης ακινήτου για στέγαση του Β΄ Παιδικού Σταθμού του Δήμου Λεβαδέων .
145-2020΄Εγκριση Πρακτικού & ανάδειξη προσωρινού αναδόχου της δημόσιας σύμβασης: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2020»
144-2020Εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο 11ης Αναμόρφωσης προϋπολογισμού τρέχουσας χρήσης.
143-2020Έγκριση πρόσληψης προσωπικού, συνολικού αριθμού έξι (6) ατόμων με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας δύο (2) μηνών και δεσμευτική εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο για υποχρεωτική αναμόρφωση ,σε εφαρμογή των διάταξης της παραγράφου 2 του άρθρου 24 της ΑΠΌ 14-3-2020 ΠΝΠ , για την αντιμετώπιση των έκτακτων και επιτακτικών αναγκών που προκλήθηκαν από την εμφάνιση του κορωνοϊού COVID-19.
142-2020΄Εγκριση Διενέργειας Συνοπτικού Διαγωνισμού, Τεχνικών Προδιαγραφών και Τευχών της υπ΄αριθμό 24/2020 μελέτης : «Προμήθεια λιπαντικών για δύο (2) έτη για τις ανάγκες του Δήμου Λεβαδέων».
141-2020Υποβολή αίτησης χρηματοδότησης πράξης στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Υποδομές Μεταφορών , Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» στον ΄Αξονα Προτεραιότητας 14 «ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ – ΠΡΟΑΓΩΓΗ ΤΗΣ ΑΠΟΔΟΤΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΟΡΩΝ (ΤΣ)» με τίτλο «Δημιουργία Πράσινων Σημείων» Στερεάς Ελλάδας.
140-2020΄Εγκριση Τεχνικών Προδιαγραφών και Τευχών Δημοπράτησης της υπ΄αριθμό 57/2020 μελέτης «Προμήθεια και Εγκατάσταση Εξοπλισμού για την δημιουργία και λειτουργία ΄΄ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΣΗΜΕΙΟΥ΄΄ στον Δήμο Λεβαδέων.
139-2020Μετάθεση της ημερομηνίας αποσφράγισης προσφορών του Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού της Δημόσιας Σύμβασης : «ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟΥ Τ.Κ. ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ».
138-2020Μετάθεση της ημερομηνίας αποσφράγισης προσφορών του Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού της Δημόσιας Σύμβασης : «ΦΩΤΙΣΜΟΣ ΓΗΠΕΔΟΥ ΖΑΓΑΡΑ ΔΗΜΟΥ ΛΕΒΑΔΕΩΝ».
137-2020Έγκριση διενέργειας ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισμού και κατάρτιση όρων Διακήρυξης Σύναψης Δημόσιας Σύμβασης του έργου: «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΕΠΑΛ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ»
136-2020Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών και 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε του έργου «ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ ».
135-2020Έγκριση Πρακτικού ΙΙ & ορισμός προσωρινού αναδόχου της δημόσιας σύμβασης: «ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΜΝΗΜΕΙΟΥ ΄΄ΤΖΑΜΙ ΓΑΖΙ ΟΜΕΡ’’»
134-2020Έγκριση Πρακτικού Ι & ορισμός προσωρινού αναδόχου της δημόσιας σύμβασης: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΪΑΣ».
133-2020Έγκριση Πρακτικού ΙΙ & ανάδειξη νέου προσωρινού αναδόχου της δημόσιας σύμβασης: «ΠΑΡΚΟ ΑΘΛΗΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΛΕΒΑΔΕΩΝ – ΠΡΟΠΟΝΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ (ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ)»
132-2020Έγκριση Πρακτικού Ι Ηλεκτρονικής & ορισμός προσωρινού αναδόχου της δημόσιας σύμβασης: «Αναβάθμιση Δημοτικού Σταδίου Λιβαδειάς»
131-2020΄Εγκριση Διενέργειας Συνοπτικού Διαγωνισμού, Τεχνικών Προδιαγραφών και Τευχών της υπ. αριθ. 62/22-06-2020 μελέτης με τίτλο: «Προμήθεια ειδών τροφίμων (αρτοποιείο, κατεψυγμένα, γαλακτοκομικά) για τις ανάγκες των Παιδικών και Βρεφονηπιακών σταθμών, της Δημοτικής Κατασκήνωσης και των Κοινωνικών Δομών (Κοινωνικό Παντοπωλείο, Κοινωνικό Φαρμακείο, Παροχή Συσσιτίου) του Δήμου Λεβαδέων για το έτος 2020».
130-2020Έγκριση πρόσληψης προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας έως δύο (μηνών) για κάλυψη της αμιγούς εποχικής ανάγκης λειτουργίας Δημοτικής Κατασκήνωσης στην «Παλιομηλιά Ελικώνα».
123-2020Έγκριση πρόσληψης προσωπικού επτά (07) ατόμων , με σύμβαση ορισμένου χρόνου , δίμηνης διάρκειας , για την αντιμετώπιση των κατεπειγουσών εποχιακών και πρόσκαιρων αναγκών πυροπροστασίας του Δήμου Λεβαδέων.
129-2020Έγκριση του Πρακτικού ΙΙ και Κατακύρωση δημόσιας σύμβασης : «Κατασκευή στεγάστρου στο ΕΠΑΛ Λιβαδειάς».
128-2020Εξειδίκευση πίστωσης για την πραγματοποίηση εκδήλωσης μνήμης ΄΄Το κάψιμο της Δαύλειας΄΄ στη Κοινότητα Δαύλειας.
127-2020΄Εγκριση Πρακτικών , ανάδειξη προσωρινού αναδόχου, κήρυξη άγονων ομάδων- στα πλαίσια ανάθεσης με προσφυγή στη διαδικασία διαπραγμάτευσης- της δημόσιας σύμβασης : «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΕΒΑΔΕΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ Α/ΘΜΙΑΣ & Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΛΕΒΑΔΕΩΝ ΕΤΟΥΣ 2020»
126-2020Έγκριση Πρακτικού & ανάδειξη προσωρινού αναδόχου, της δημόσιας σύμβασης: «ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ» του ΔΗΜΟΥ ΛΕΒΑΔΕΩΝ ΓΙΑ ΔΕΚΑΠΕΝΤΕ (15) ΜΗΝΕΣ.
125-2020Έγκριση 3ου Πρακτικού και κατακύρωση ως προς τις ομάδες 3, 4, 6, 7 και 14 της δημόσιας σύμβασης “ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ (συμπεριλαμβανομένων και ανταλλακτικών) & ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΕΒΑΔΕΩΝ ΓΙΑ ΕΝΑ ΕΤΟΣ”.
124-2020Κατακύρωση δημοπρασίας για μίσθωση ακινήτου προς στέγαση του ΚΑΠΗ Δαυλείας του Δήμου Λεβαδέων.
122-2020Καθορισμός τελών για ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων σε κοινόχρηστους χώρους από καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος (ΚΥΕ) σύμφωνα με το άρθρο 65 του Ν. 4688/2020 (ΦΕΚ Α 101/24-05-2020).
114-2020Εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο 9ης Αναμόρφωσης προϋπολογισμού τρέχουσας χρήσης.
121-2020΄Εγκριση απόδοσης λογαριασμού και απαλλαγή υπολόγου του υπ΄αριμ. 940/2020 χρηματικού εντάλματος προπληρωμής.
120-2020΄Εγκριση απόδοσης λογαριασμού και απαλλαγή υπολόγου του υπ΄αριμ. 918/2020 χρηματικού εντάλματος προπληρωμής
119-2020Έγκριση 3ου Ανακεφαλαιωτικού & Τελικού Πίνακα του έργου : « ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ ΤΗΣ ΑΙΘΟΥΣΑΣ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΜΕΡΙΚΗ ΑΝΑΔΙΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΣΤΟ ΥΠΑΡΧOΝ ΚΤΙΡΙΟ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΤΗΣ ΥΠΟ ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΑΠΧ ΤΟΥ 6ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ » .
118-2020΄Εγκριση 2ου Ανακεφαλαιωτικού – Τελικού & Τακτοποιητικού Πίνακα της δημόσιας σύμβασης : «Κατασκευή κόμβου επί της συμβολής των οδών Χαιρωνείας και Αισχύλου».
117-2020΄Εγκριση του 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών και του 2ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε της δημόσιας σύμβασης : «ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΩΝ».
116-2020Εν μέρει έγκριση Πρακτικού ΙΙ της δημόσιας σύμβασης : «Παρεμβάσεις για προσαρμογή λειτουργούντων έξι (6) δημοτικών βρεφικών παιδικών και βρεφονηπιακών σταθμών στις προδιαγραφές του νέου θεσμικού πλαισίου αδειοδότησης σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 99/2017» & ορισμός προσωρινού αναδόχου
115-2020Έγκριση Πρακτικού & ανάδειξη προσωρινού αναδόχου, της δημόσιας σύμβασης: “ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ” για ένα έτος του ΔΗΜΟΥ ΛΕΒΑΔΕΩΝ.
113-2020΄Εγκριση τεχνικών προδιαγραφών & τευχών της υπ΄αριθ. 20/2020 μελέτης : «Προμήθεια απορριμματοφόρου οχήματος» .
112-2020Παράταση δύο (2) μηνών στον συμβατικό χρόνο εκτέλεσης της δημόσιας σύμβασης : << ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΑΥΛΕΙΩΝ ΧΩΡΩΝ ΔΗΜΟΥ ΛΕΒΑΔΕΩΝ >>.
111-2020Παράταση δύο (2) μηνών στον συμβατικό χρόνο εκτέλεσης της δημόσιας σύμβασης : «Συντήρηση Κτιρίων Δήμου Λεβαδέων» .
110-2020Συγκρότηση Επιτροπής Διαγωνισμού της δημόσιας σύμβασης :΄΄ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟΥ Τ.Κ. ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ΄΄.
109-2020Συγκρότηση Επιτροπής Διαγωνισμού της δημόσιας σύμβασης΄΄ΦΩΤΙΣΜΟΣ ΓΗΠΕΔΟΥ ΖΑΓΑΡΑ ΔΗΜΟΥ ΛΕΒΑΔΕΩΝ΄΄.
108-2020Κατάρτιση όρων διακήρυξης για την εκμίσθωση καλλιεργήσιμης γης συνολικού εμβαδού 5,125 στρεμμάτων στη θέση ΄΄ΑΓΙΑ ΤΡΙΑΔΑ΄΄ της Κοινότητας Θουρίου Δήμου Λεβαδέων, με φανερό πλειοδοτικό διαγωνισμό.
107-2020Εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο 8ης Αναμόρφωσης προϋπολογισμού τρέχουσας χρήσης
106-2020Έγκριση πρόσληψης προσωπικού πέντε (5) ατόμων ΥΕ καθαριστών /καθαριστριών με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου διάρκειας δύο (2) μηνών & δεσμευτική εισήγηση στο Δ.Σ. για υποχρεωτική αναμόρφωση βάσει της από 14/3/2020 Π.Ν.Π. (ΦΕΚ 64/Α΄) προς αντιμετώπιση των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 & της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του.
105-2020Ανάκληση της 32/2020 απόφασης, υποβολή νέας Eισήγησης – γνωμοδότησης για τον καθορισμό ημερήσιου ανταποδοτικού τέλους Λαϊκών Αγορών του Δήμου Λεβαδέων.
104-2020Συγκρότηση Επιτροπής Διενέργειας Ηλεκτρονικών Κληρώσεων για ανάθεση μελετών και παροχής συναφών επιστημονικών υπηρεσιών,με εκτιμώμενη αξία σύμβασης ίση ή κατώτερη των 20.000,00€ άνευ ΦΠΑ , για το έτος 2020.
103-2020Έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού – Τακτοποιητικού Πίνακα Εργασιών και του 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. της δημόσιας σύμβασης «Αποκατάσταση ζημιών που προκλήθηκαν από θεομηνία στις 29 και 30/9/2018».
102-2020Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα της δημόσιας σύμβασης : “ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΔΩΝ “
101-2020Έγκριση Πρακτικών, ανάδειξη προσωρινών αναδόχων, ακύρωση της ομάδας 3 (προμήθεια λιπαντικών) του διαγωνισμού : “ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΔΥΟ ΕΤΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΕΒΑΔΕΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ’’.
100-2020Καθορισμός όρων διακήρυξης της δημόσιας σύμβασης : «Προμήθεια ειδών ατομικής προστασίας εργαζομένων (ένδυση κλπ) , για το έτος 2020», προϋπολογισμού 36.328,38€.
99-2020Διαπίστωση αδυναμίας εκτέλεσης των υπηρεσιών καθαρισμού των δημοτικών κτιρίων και των αθλητικών εγκαταστάσεων με ίδια μέσα και έγκριση ανάθεσης των υπηρεσιών με δημόσια σύμβαση , σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4412/2016
98-2020Έγκριση 3ου πρακτικού και κατακύρωση ως προς τις ομάδες 2 & 9 του ηλεκτρονικού διαγωνισμού «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΕΒΑΔΕΩΝ, ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ Α΄/ΘΜΙΑΣ & Β΄/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΛΕΒΑΔΕΩΝ ΟΙΚ ΕΤΟΥΣ 2020».
97-2020Συγκρότηση Επιτροπής Διαγωνισμού του έργου : “ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ (2020) ”
96-2020Παράταση προθεσμίας περαίωσης εργασιών της δημόσιας σύμβασης : « Ασφαλτόστρωση οδού Αγροτικής Περιοχής Κυριακίου »
95-2020Παράταση συμβατού χρόνου εκτέλεσης της δημόσιας σύμβασης : «ΜΟΥΣΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΕΒΑΔΕΩΝ».
94-2020΄Εγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα και 1ου ΠΚΤΝΜΕ του έργου : «ΜΟΥΣΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΕΒΑΔΕΩΝ».
93-2020Έγκριση 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών και Τακτοποιητικού του έργου « Πιλοτική Δράση «ΕΜΑΥΤΙΩΝ» » διαμόρφωση των αθλητικών εγκαταστάσεων του αύλειου χώρου του 4ου Δημοτικού Σχολείου του Δήμου Λεβαδέων »
92-2020Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου « Ασφαλτόστρωση οδού Αγροτικής Περιοχής Κυριακίου »
91-2020Έγκριση Πρακτικού Ι Ηλεκτρονικής Δημοπρασίας : «ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΜΝΗΜΕΙΟΥ ΄΄ΤΖΑΜΙ ΓΑΖΙ ΟΜΕΡ’’»
90-2020Έγκριση διενέργειας ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισμού και κατάρτιση όρων Διακήρυξης Σύναψης Δημόσιας Σύμβασης: «Φωτισμός Γηπέδου Ζαγαρά Δήμου Λεβαδέων»
89-2020Έγκριση διενέργειας ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισμού και κατάρτιση όρων Διακήρυξης Σύναψης Δημόσιας Σύμβασης: «ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟΥ Τ.Κ. ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ»
88-2020Εκλογή (Επιλογή) υδρονομέων για την αρδευτική περίοδο 2020
87-2020Εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο 6ης Αναμόρφωσης προϋπολογισμού τρέχουσας χρήσης
86-2020Κατάρτιση όρων μειοδοτικής, φανερής & προφορικής δημοπρασίας, για μίσθωση ακινήτου προς στέγαση του Β’ Παιδικού Σταθμού του Δήμου Λεβαδέων
85-2020Έγκριση 1oυ Ανακεφαλαιωτικού πίνακα εργασιών και 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου: « ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΥ ΚΤΙΡΙΑΚΟΥ ΑΠΟΘΕΜΑΤΟΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ ΜΕ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ » .
84-2020Έγκριση δικαιολογητικών που πληρώθηκαν από την πάγια προκαταβολή του Προέδρου της Κοινότητας Δαύλειας΄΄.
83-2020Έκδοση εντάλματος προπληρωμής επ΄ονόματος δημοτικού υπαλλήλου ποσού 7.814,60 € για επεκτάσεις δημοτικού φωτισμού στις Κοινότητες Μαυρονερίου & Λιβαδειάς.
82-2020Έγκριση Πρακτικών, ανάδειξη προσωρινών αναδόχων, κήρυξη άγονων ομάδων, ατελέσφορων & προσφυγή στη διαδικασία με διαπραγμάτευση του ηλεκτρονικού διαγωνισμού: “ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ (συμπεριλαμβανομένων και ανταλλακτικών) & ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΕΒΑΔΕΩΝ ΓΙΑ ΕΝΑ ΕΤΟΣ”».
81-2020‘Eγκριση Διενέργειας Συνοπτικού Διαγωνισμού, Τεχνικών Προδιαγραφών και Τευχών της υπ’ αριθ. 34/2020 μελέτης: «Προμήθειας ειδών ατομικής προστασίας εργαζομένων (ένδυση κλπ)» για το έτος 2020».
80-2020Καθορισμός όρων διακήρυξης του συνοπτικού διαγωνισμού : «ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΕΒΑΔΕΩΝ» για τις ανάγκες του Δήμου Λεβαδέων, δαπάνης προϋπολογισμού 32.255,00 € (άνευ Φ.Π.Α.)
79-2020Β’ παράταση διάρκειας της υπ’ αριθμ. 24913/04-11-2019 δημόσιας σύμβασης «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ – ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΕΒΑΔΕΩΝ».
78-2020Υποβολή στο Δημοτικό Συμβούλιο της έκθεσης αποτελεσμάτων εκτέλεσης προϋπολογισμού A΄ τριμήνου έτους 2020
77-2020“Αποδοχή χορηγίας της εταιρείας HERTZ μέσω της ΚΕΔΕ”
76-2020Μετάθεση της ημερομηνίας αποσφράγισης προσφορών του ηλεκτρονικού Διαγωνισμού της δημόσιας σύμβασης «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΤΑΔΙΟΥ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ»
75-2020Έγκριση δικαιολογητικών δαπανών που πληρώθηκαν από πάγια προκαταβολή.
74-2020: Έκδοση εντάλματος προπληρωμής ποσού 334,80 € επ΄ονόματος δημοτικού υπαλλήλου για μετατόπιση μιας υφιστάμενης ηλεκτρικής παροχής στην οδό Δημάρχου Ιωάννη Περγαντά.
73-2020Έκδοση εντάλματος προπληρωμής ποσού 2.620,81 € επ΄ονόματος δημοτικού υπαλλήλου για επέκταση δημοτικού φωτισμού στην Κοινότητα Λαφυστίου παρά των οικιών Μπαρτατήλα & Ρουσέτη.
72-2020Παράταση δύο (2) μηνών στο συνολικό χρόνο εκπόνησης της μελέτης: «ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΠΟ ΒΡΑΧΟΠΤΩΣΕΙΣ »
71-2020Παράταση πέντε (5) μηνών στον συμβατικό χρόνο της δημόσιας σύμβασης: «Εσωτερική Οδοποιϊα Δήμου Λεβαδέων» .
70-2020Παράταση δύο (2) μηνών στον συνολικό χρόνο εκπόνησης της μελέτης «ΜΕΛΕΤΕΣ ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΜΟΝΑΔΑΣ ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ»
69-2020Κατάρτιση όρων μειοδοτικής φανερής & προφορικής δημοπρασίας για μίσθωση ακινήτου προς στέγαση του ΚΑΠΗ Δαύλειας Δήμου Λεβαδέων.
68-2020Καθορισμός όρων διακήρυξης της δημόσιας σύμβασης «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ» προϋπολογισμού 47.367,94 €
67-2020«Έγκριση πρόσληψης προσωπικού επτά (7) ατόμων με σύμβαση ορισμένου χρόνου, δίμηνης διάρκειας, για την αντιμετώπιση των κατεπειγουσών εποχιακών & πρόσκαιρων αναγκών πυροπροστασίας του Δήμου Λεβαδέων»
66-2020΄Εγκριση Πρακτικού Ι συνοπτικού διαγωνισμού και ορισμός προσωρινού αναδόχου της δημόσιας σύμβασης «Κατασκευή στεγάστρου στο ΕΠΑΛ Λιβαδειάς»
65-2020Έγκριση Πρακτικού ΙΙ Ηλεκτρονικής Δημοπρασίας και κατακύρωση Δημόσιας Σύμβασης του έργου «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ Τ.Κ. ΑΓΙΑΣ ΑΝΝΑΣ»
64-2020Εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο 5ης Αναμόρφωσης προϋπολογισμού τρέχουσας χρήσης
63-2020Έγκριση πρόσληψης προσωπικού, συνολικού αριθμού έξι (6) ατόμων με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου διάρκειας τριών (3) μηνών, για την αντιμετώπιση των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του
62-2020Παράταση ημερομηνίας υποβολής προσφορών , και αποσφράγισης του Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού 88331 της δημόσιας σύμβασης «Βελτίωση Αγροτικής Οδοποιϊας».
61-2020΄Εγκριση Πρακτικών Ι & ΙΙ, ανάδειξη προσωρινών αναδόχων, κήρυξη άγονων ομάδων & προσφυγή στην διαδικασία με διαπραγμάτευση του ηλεκτρονικού διαγωνισμού «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΕΒΑΔΕΩΝ, ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ Α/ΘΜΙΑΣ & Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΛΕΒΑΔΕΩΝ ΟΙΚ.ΕΤΟΥΣ 2020».
60-2020Προγραμματισμός προσλήψεων καλλιτεχνικού-διδακτικού προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου με κάλυψη της δαπάνης υπό τη μορφή αντιτίμου (άρθρο 107 του Ν.4483/2017 -ΦΕΚ 107Α΄) έτους 2020 για τις ανάγκες της Φιλαρμονικής Ορχήστρας του Δήμου Λεβαδέων.
59-2020Ανάκληση της υπ΄αριθ. 26/2020 απόφασης και ακύρωση του Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού με Α/Α ΕΣΗΔΗΣ 88210 :«ΦΩΤΙΣΜΟΣ ΓΗΠΕΔΟΥ ΖΑΓΑΡΑ ΔΗΜΟΥ ΛΕΒΑΔΕΩΝ».
58-2020«Καθορισμός όρων διακήρυξης της δημόσιας σύμβασης “ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΔΥΟ ΕΤΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΕΒΑΔΕΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ”, προϋπολογισμού 1.250.574,41 €»
57-2020Έγκριση διενέργειας ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισμού και κατάρτιση όρων Διακήρυξης Σύναψης Δημόσιας Σύμβασης του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ (2020)»
56-2020Συγκρότηση Επιτροπών: Α) Διενέργειας διαγωνισμού / Αξιολόγησης Προσφορών και Β) Αξιολόγησης Ενστάσεων του άρθρου 221 του Ν. 4412/2016 για την «Προμήθεια καυσίμου (πετρελαίου κίνησης) συνολικού πρ/σμού 64.225,80 € (45.000 lt) για ένα (1) έτος » της Διαδημοτικής Επιχείρησης Περιβάλλοντος & Οργάνωσης Διαχείρισης Απορριμμάτων Λιβαδειάς Α.Ε ΟΤΑ Δήμου (ΔΕΠΟΔΑΛ Α.Ε ΟΤΑ)”.
55-2020Συγκρότηση Επιτροπής Διαγωνισμού για το έργο «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΪΑΣ»
54-2020Έγκριση Πρακτικού ΙΙ Ηλεκτρονικής Δημοπρασίας και κατακύρωση της Δημόσιας Σύμβασης : «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ».
53-2020Συγκρότηση Επιτροπής Συνοπτικού Διαγωνισμού για το έργο ΄΄ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΤΕΓΑΣΤΡΟΥ ΣΤΟ Ε.Π.Α.Λ. ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ΄΄
52-2020΄Εγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα και 1ου ΠΚΤΝΜΕ του έργου : «ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΥ ΚΤΗΡΙΑΚΟΥ ΑΠΟΘΕΜΑΤΟΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ (ΠΡΩΗΝ ΚΤΙΡΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ) ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ , ΜΕ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ , ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ».
51-2020Έγκριση Διενέργειας Συνοπτικού Διαγωνισμού, Τεχνικών Προδιαγραφών και Τευχών της 28/2020 Μελέτης με τίτλο «Προμήθεια Ηλεκτρολογικού Υλικού»
50-2020Έγκριση Τεχνικών Προδιαγραφών και Τευχών της υπ’ αριθμόν 63 / 2019 Μελέτης με τίτλο: «ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ», προϋπολογισμού 39.996,20 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24% .
49-2020Προγραμματισμός προσλήψεων καλλιτεχνικού-διδακτικού προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου με κάλυψη της δαπάνης υπό τη μορφή αντιτίμου (άρθρο 107 του Ν.4483/2017 -ΦΕΚ 107Α΄) έτους 2020 για τις ανάγκες του Δημοτικού Ωδείου Δήμου Λεβαδέων.
48-2020Προγραμματισμός Σύναψης Σύμβασης Μίσθωσης ΄Εργου για την ιατρική παρακολούθηση των μελών των ΚΑΠΗ Δήμου Λεβαδέων για το έτος 2020.
47-2020Εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο 3ης Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού τρέχουσας χρήσης .
46-2020΄Εγκριση της υπ΄αριθ. 16/27-02-2020 Απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Κ.Ε.Δ.Η.Λ. περί 2ης Αναμόρφωσης του Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2020.
45-2020Συγκρότηση Επιτροπής Διαγωνισμού για το έργο : “ΦΩΤΙΣΜΟΣ ΓΗΠΕΔΟΥ ΖΑΓΑΡΑ ΔΗΜΟΥ ΛΕΒΑΔΕΩΝ ”
44-2020Συγκρότηση Επιτροπής Διαγωνισμού για το έργο : “ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΤΑΔΙΟΥ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ
43-2020΄Εγκριση 2ου Ανακεφαλαιωτικού και Τακτοποιητικού Πίνακα Εργασιών του έργου : ” ΑΝΑΓΚΑΙΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΥΞΗΣΗΣ ΙΣΧΥΟΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟΥ’’.
42-2020΄Εγκριση διενέργειας ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισμού και κατάρτιση όρων Διακήρυξης Σύναψης Δημόσιας Σύμβασης του έργου: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΪΑΣ».
41-2020΄Εγκριση Πρακτικού Ι Ηλεκτρονικής Δημοπρασίας και ορισμός προσωρινού αναδόχου του έργου: «ΠΑΡΚΟ ΑΘΛΗΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΛΕΒΑΔΕΩΝ – ΠΡΟΠΟΝΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ (ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ».
40-2020Παράταση διάρκειας της υπ’ αριθμ. 24913/04-11-2019 σύμβασης : «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ – ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΕΒΑΔΕΩΝ».
39-2020Υποχρεωτική Αναμόρφωση Προυπολογισμού οικονομικού έτους 2020 και Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (ΟΠΔ) έτους 2020
38-2020Υποβολή στο Δημοτικό Συμβούλιο της έκθεσης αποτελεσμάτων εκτέλεσης προϋπολογισμού Δ΄ τριμήνου έτους 2019
37-2020Εξώδικη συμβιβαστική επίλυση διαφοράς μεταξύ του Δήμου Λεβαδέων και Αλαφογιάννη Βασιλικής
36-2020Καθορισμός όρων διακήρυξης του ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισμού άνω των ορίων, με τίτλο: “ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ (συμπεριλαμβανομένων και ανταλλακτικών) & ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΕΒΑΔΕΩΝ ΓΙΑ ΕΝΑ ΕΤΟΣ”, προϋπολογισμού 300.107,28 € με Φ.Π.Α. 24%.
35-2020Εξειδίκευση πίστωσης για την πραγματοποίηση αποκριάτικων εκδηλώσεων του Δήμου Λεβαδέων για το 2020
34-2020Έγκριση πρακτικού και κατακύρωση αποτελέσματος φανερής πλειοδοτικής δημοπρασίας δημοτικής έκτασης (καλλιεργήσιμης γης ) 16,094 στρεμμάτων , των τεμαχίων 229 & 248 του Κτηματολογικού Πίνακα Αναδασμού Μαυρονερίου , της Κοινότητας Μαυρονερίου Δήμου Λεβαδέων.
33-2020Έγκριση πρακτικού και κατακύρωση αποτελέσματος φανερής πλειοδοτικής δημοπρασίας δημοτικής έκτασης (καλλιεργήσιμης γης ) που βρίσκεται στη θέση “ΛΙΒΑΔΙ” της Κοινότητας Προσηλίου , Δήμου Λεβαδέων , συνολικού εμβαδού 41,00 στρεμμάτων .
32-2020Εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο περί καθορισμού ημερήσιου ανταποδοτικού τέλους Λαϊκών Αγορών του Δήμου Λεβαδέων.
22-2020Kαθορισμός όρων διακήρυξης του ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισμού κάτω των ορίων : «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ & ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΕΒΑΔΕΩΝ, ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ Α΄/ΘΜΙΑΣ & Β΄/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΕΒΑΔΕΩΝ», προϋπολογισμού 162.073,37 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.
21-2020΄Εγκριση της 1ης/2020 αναμόρφωσης προϋπολογισμού της ΚΕΔΗΛ (6/27.01.2020 Απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου).
20-2020Κατάρτιση όρων Διακήρυξης ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για τη σύναψη Δημόσιας Σύμβασης εκπόνησης της μελέτης: «ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΜΝΗΜΕΙΟΥ ΄΄ΤΖΑΜΙ ΓΑΖΙ ΟΜΕΡ’’»
19-2020΄Εγκριση 3ου Ανακεφαλαιωτικού και Τακτοποιητικού Πίνακα Εργασιών του έργου «ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΤΩΝ ΨΗΦΙΔΩΤΩΝ ΠΑΛΑΙΟΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΟΥ ΝΑΟΥ ΣΤΗΝ ΟΔΟ ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ».
18-2020΄Εγκριση 3ου Τελικού Ανακεφαλαιωτικού Τακτοποιητικού Πίνακα του έργου: ‘’ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΪΑΣ (2016).
17-2020΄Εγκριση Πρακτικού Ι Ηλεκτρονικής Δημοπρασίας και ορισμός προσωρινού αναδόχου του έργου : «Παρεμβάσεις για προσαρμογή λειτουργούντων έξι (6) δημοτικών βρεφικών παιδικών και βρεφονηπιακών σταθμών στις προδιαγραφές του νέου θεσμικού πλαισίου αδειοδότησης σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ.99/2017».
16-2020Έγκριση Πρακτικού Ι Ηλεκτρονικής Δημοπρασίας και ορισμός προσωρινού αναδόχου του έργου «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ Τ.Κ. ΑΓΙΑΣ ΑΝΝΑΣ».
15-2020Εξειδίκευση πίστωσης για την πραγματοποίηση της αθλητικής εκδήλωσης ΄΄Περιφερειακά σκακιστικά πρωταθλήματα μαθητριών-μαθητών στις 22 & 23 Φεβρουαρίου 2020 σε συνεργασία με το Σκακιστικό Όμιλο Λιβαδειάς.΄΄
31-2020Εξειδίκευση πίστωσης για την πραγματοποίηση της αθλητικής εκδήλωσης ΄΄Φεστιβάλ Μαχητικών Αθλημάτων΄΄ σε συνεργασία με το Αθλητικό Σύλλογο ‘’ΔΙΟΣΚΟΥΡΟΙ΄΄ στη Λιβαδειά στις 29 Φεβρουαρίου 2020 .
30-2020Εξειδίκευση πίστωσης για την πραγματοποίηση των εκδηλώσεων του 3ου Παμβοιωτικού Φεστιβάλ Παραδοσιακών Χορών 2020 σε συνεργασία με το Σύλλογο Ευρυτάνων Επαρχίας Λιβαδειάς ΄΄Τα Άγραφα΄΄.
29-2020Έκδοση εντάλματος προπληρωμής επ΄ονόματος δημοτικού υπαλλήλου ποσού 177,42€ για επεκτάσεις δημοτικού φωτισμού.
28-2020΄Εγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών και 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΩΝ».
27-2020΄Εγκριση διενέργειας Συνοπτικού Διαγωνισμού και Κατάρτιση όρων Διακήρυξης Σύναψης Δημόσιας Σύμβασης : «Κατασκευή στεγάστρου στο ΕΠΑΛ Λιβαδειάς».
26-2020Έγκριση διενέργειας ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισμού και κατάρτιση όρων Διακήρυξης Σύναψης Δημόσιας Σύμβασης : «Φωτισμός Γηπέδου Ζαγαρά Δήμου Λεβαδέων».
25-2020Έγκριση διενέργειας ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισμού και κατάρτιση όρων Διακήρυξης Σύναψης Δημόσιας Σύμβασης του έργου: «Αναβάθμιση Δημοτικού Σταδίου Λιβαδειάς» .
24-2020΄Εγκριση Πρακτικού ΙΙ Ηλεκτρονικής Δημοπρασίας και κατακύρωση Δημόσιας Σύμβασης του έργου «ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΝΕΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΣΤΕΓΑΣΗ ΤΟΥ 1ΟΥ 3/Θ ΕΙΔΙΚΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ».
23-2020Κατακύρωση δημοπρασίας για τη μίσθωση εδαφικής έκτασης, με σκοπό τη λειτουργία εγκαταστάσεων καταφυγίου αδέσποτων ζώων συντροφιάς του Δήμου Λεβαδέων.
13-2020΄Εγκριση Τεχνικών Προδιαγραφών και τευχών της υπ΄αριθμόν 2/2020 μελέτης: «Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για δύο (2) έτη για τις ανάγκες του Δήμου Λεβαδέων και των Νομικών Προσώπων» προϋπολογισμού 1.250.574,41€.
14-2020΄Εγκριση Τεχνικών Προδιαγραφών και τευχών της υπ΄αριθμόν 6/2020 μελέτης: «Προμήθεια εξοπλισμού συλλογής βιοαποβλήτων» για το υποέργο 1 «Ανάπτυξη συστήματος χωριστής συλλογής βιοαποβλήτων Δήμου Λεβαδέων» της πράξης «Διαχείριση βιοαποβλήτων Δήμου Λεβαδέων» προϋπολογισμού 295.640,80 €.
12-2020΄Εγκριση Τεχνικών Προδιαγραφών και τευχών της υπ΄αριθμόν 9/2020 μελέτης: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ , ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΕΒΑΔΕΩΝ , ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ Α΄ΘΜΙΑΣ & Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΕΒΑΔΕΩΝ» προϋπολογισμού 184.153,36 €.
11-2020΄Εγκριση της υπ΄αριθμ. 57/2019 απόφασης του Δ.Σ της Κοινωφελούς Επιχείρησης του Δήμου Λεβαδέων ( Κ.Ε.ΔΗ.Λ ) περί Κατάρτισης και ψήφισης της Εισηγητικής Εκθεσης , η οποία τεκμηριώνει τα έσοδα και τα έξοδα της Κοινωφελούς Επιχείρησης του Δήμου Λεβαδέων.
10-2020΄Εγκριση Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2020 της Κοινωφελούς Επιχείρησης του Δήμου Λεβαδέων (Κ.Ε.Δ.Η.Λ.)΄΄.
9-2020Κατάρτιση όρων διακήρυξης καλλιεργήσιμης γης των τεμαχίων 229 & 248 του Κτηματολογικού Πίνακα Αναδασμού Μαυρονερίου της Κοινότητας Μαυρονερίου Δήμου Λεβαδέων , με φανερό πλειοδοτικό διαγωνισμό
8-2020Κατάρτιση όρων διακήρυξης καλλιεργήσιμης γης , στη θέση «ΛΙΒΑΔΙ» της Κοινότητας Προσηλίου Δήμου Λεβαδέων , με φανερό πλειοδοτικό διαγωνισμό
7-2020Έγκριση Πρακτικού Ι Ηλεκτρονικής Δημοπρασίας και ορισμός προσωρινού αναδόχου του έργου «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ».
6-2020Σύσταση Παγίας Προκαταβολής για το έτος 2020 σε Προέδρους Κοινοτήτων Δήμου Λεβαδέων.
5-2020Σύσταση πάγιας προκαταβολής Δήμου για το έτος 2020 και ορισμός υπολόγου .
4-2020Εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο 1ης Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού τρέχουσας χρήσης .
3-2020Μη άσκηση έφεσης κατά της Α253/2019 αποφάσεως του Διοικητικού Πρωτοδικείου Λιβαδειάς , και κατά της ΄΄IFC ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ΄΄.
2-2020Κατάρτιση όρων μειοδοτικής δημοπρασίας, φανερής και προφορικής για τη μίσθωση κατάλληλου γεωτεμαχίου, έκτασης δέκα (10) στρεμμάτων με απόκλιση +/- 10% , στην Δ.Ε. Λεβαδέων, με σκοπό την κατασκευή και λειτουργία εγκαταστάσεων καταφυγίου αδέσποτων ζώων συντροφιάς.
1-2020Εξειδίκευση πίστωσης για την πραγματοποίηση της αθλητικής εκδήλωσης 2ος Αγώνας Ρυθμικής Γυμναστικής ΄΄ΕΡΚΥΝΑ CUP ΛΙΒΑΔΕΙΑ 2020’’ σε συνεργασία με το ΓΑΣ Λιβαδειάς .