Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής 2018

Απόφαση Τίτλος
448-2018Έγκριση δικαιολογητικών που πληρώθηκαν από την πάγια προκαταβολή του Προέδρου της Τοπικής Κοινότητας Ακοντίου
447-2018Έγκριση δικαιολογητικών που πληρώθηκαν από την πάγια προκαταβολή του Προέδρου της Τοπικής Κοινότητας Αγίας Τριάδας.
446-2018Ανάκληση της αριθμ. 421/2018 απόφασης και έγκριση δικαιολογητικών που πληρώθηκαν από την πάγια προκαταβολή του Προέδρου της Τοπικής Κοινότητας Μαυρονερίου.
445-2018Κατάρτιση όρων για την εκμίσθωση καλλιεργήσιμης γης , συνολικού εμβαδού 40,00 στρεμμάτων στη θέση «ΤΣΑΚΑΛΙ» της Τοπικής Κοινότητας Λαφυστίου Δήμου Λεβαδέων με φανερό πλειοδοτικό διαγωνισμό.
443-2018Κατάρτιση όρων για την εκμίσθωση καλλιεργήσιμης γης , συνολικού εμβαδού 11,20 στρεμμάτων στη θέση «ΜΑΚΡΙΝΑΡΙ» της Τοπικής Κοινότητας Λαφυστίου Δήμου Λεβαδέων , με φανερό πλειοδοτικό διαγωνισμό” .
444-2018Κατάρτιση όρων για την εκμίσθωση καλλιεργήσιμης γης , συνολικού εμβαδού 32,50 στρεμμάτων στη θέση «ΤΣΑΚΑΛΙ» της Τοπικής Κοινότητας Λαφυστίου Δήμου Λεβαδέων , με φανερό πλειοδοτικό διαγωνισμό”
442-2018Απαλλαγή του Υπολόγου Διαχείρισης της Πάγιας Προκαταβολής Οικονομικού ΄Ετους 2018.
441-2018Υποβολή για έγκριση στο Δημοτικό Συμβούλιο της 15ς αναμόρφωσης προϋπολογισμού τρέχουσας χρήσης.
440-2018Κατακύρωση Δημόσιας Σύμβασης του έργου «ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΥ ΚΤΙΡΙΑΚΟΥ ΑΠΟΘΕΜΑΤΟΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ, (ΠΡΩΗΝ ΚΤΙΡΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ) ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ, ΜΕ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ, ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ».
439-2018Έγκριση 5ου & 6ου Πρακτικού της ομάδας 2 ΄΄ΥΓΡΑΕΡΙΟ ΚΙΝΗΣΗΣ΄΄ του ηλεκτρονικού διαγωνισμού με τίτλο: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΕΝΑ (1) ΕΤΟΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΕΒΑΔΕΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ , ανάδειξη προσωρινού ανάδοχου.
438-2018Κατακύρωση Δημόσιας Σύμβασης του έργου «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΕ ΔΥΟ ΠΑΙΔΙΚΟΥΣ ΣΤΑΘΜΟΥΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΔΥΟ ΒΡΕΦΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ»
437-2018Εγκριση απόδοσης λογαριασμού και απαλλαγή υπολόγου εντάλματος προπληρωμής.
436-2018Εγκριση δικαιολογητικών δαπανών που πληρώθηκαν από πάγια προκαταβολή.
435-2018΄Εγκριση τεχνικών προδιαγραφών και τευχών της 46/2018 μελέτης με τίτλο: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΕΒΑΔΕΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ» προϋπολογισμού 272.764,97€ , απευθείας ανάθεση σύμφωνα με το άρθρο 72 παε.1δ. του Ν. 3852/2010.
434-2018Έγκριση πρακτικών και κατακύρωση φανερής πλειοδοτικής δημοπρασίας δημοτικής έκτασης (καλλιεργήσιμης γης) που βρίσκεται στη θέση “ΒΟΡΟΣ ή ΒΟΪΔΟΛΙΒΑΔΟ” της Τοπικής Κοινότητας Προφήτη Ηλία , στη Δημοτική Ενότητα Χαιρώνειας Δήμου Λεβαδέων , συνολικού εμβαδού 69.223,52 τ.μ. ».
433-2018΄Εγκριση πρακτικού και κατακύρωση φανερής πλειοδοτικής δημοπρασίας δημοτικής έκτασης (καλλιεργήσιμης γης) που βρίσκεται στη θέση ΄΄ΒΡΟΥΛΙΕΣ΄΄ της Τοπικής Κοινότητας Χαιρώνειας , του Δήμου Λεβαδέων, συνολικού εμβαδού 5.400,00 τ.μ.
432-2018Συγκρότηση Επιτροπής Διαγωνισμού για το έργο “ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΟΔΟΥ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΚΥΡΙΑΚΙΟΥ “
431-2018Συγκρότηση Επιτροπής Διαγωνισμού για το έργο “ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΟΔΟΥ ΑΧΙΛΛΕΩΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΔΙΚΤΥΟΥ ΚΙΝΗΣΗΣ ΠΕΖΩΝ’’.
430-2018Συγκρότηση επιτροπής εξέτασης – αξιολόγησης ενστάσεων & προσφυγών για τις δημόσιες συμβάσεις προμηθειών και γενικών υπηρεσιών για το έτος 2019, βάσει του Ν. 4412/2016.”
429-2018Συγκρότηση Επιτροπών διενέργειας και αξιολόγησης Αποτελεσμάτων Διαγωνισμών του άρθρου 221 του Ν.4412/2016 για το έτος 2019.
428-2018Eξώδικος συμβιβασμός και κατάργηση δίκης , κατόπιν αιτήσεως των: α) Μυρογιάννη Θεόδωρου του Στεφάνου και β)Παύλου Ράπτη Τεχνικές Μελέτες Ε.Ε. – ΔΤ MECHTON ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ για το έργο με την επωνυμία ΄΄Σύνταξη Τευχών Δημοπράτησης για την πράξη: Παρεμβάσεις Εκσυγχρονισμού κτιριακού αποθέματος αρχιτεκτονικής αξίας (πρώην κτίριο Πανεπιστημίου) και περιβάλλοντος χώρου , με εφαρμογές ενεργειακής αναβάθμισης , για την χρήση δημοτικών υπηρεσιών και πολιτιστικών δραστηριοτήτων΄΄ , ως αναδόχων της ανωτέρω μελέτης ο μεν πρώτος για την εκπόνηση της αρχιτεκτονικής , ο δε δεύτερος για την εκπόνηση της ηλεκτρομηχανολογικής.
427-2018Έγκριση μελέτης με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ Η ΚΑΙ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ (ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ ΕΡΓΟΥ ΕΚΣΚΑΦΕΑ-ΦΟΡΤΩΤΗ»
426-2018΄Εγκριση Τεχνικών Προδιαγραφών και Τευχών της υπ΄αριθ. 55/2018 Μελέτης με τίτλο : Προμήθεια – Τοποθέτηση εξοπλισμού για την αναβάθμιση Παιδικών Χαρών του Δήμου Λεβαδέων.
425-2018Mαταίωση Δημόσιας Σύμβασης του έργου με τίτλο «ΣΥΝΤΑΞΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΄΄ΠΡΑΣΙΝΟ ΣΗΜΕΙΟ΄΄ και επανάληψη της διαδικασίας σύναψης της δημόσιας σύμβασης.
424-2018Έγκριση Πρακτικού και κατακύρωση Συνοπτικού Διαγωνισμού για την «ΗΧΗΤΙΚΗ ΚΑΙ ΦΩΤΙΣΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ ΕΚΗΔΛΩΣΕΩΝ ΤΟΥ ΑΥΤΟΤΕΛΟΥΣ ΤΜΉΜΑΤΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ 2018 – 2019»
422-2018΄Ασκηση αίτησης καθορισμού προσωρινής μονάδος αποζημίωσης , ενώπιον του Μονομελούς Εφετείου Λαμίας , τμήματος ιδιοκτησίας της Ελένης χας Σερ. Κοτσώνα στο Κυριάκι Λιβαδειάς.
421-2018Έγκριση δικαιολογητικών που πληρώθηκαν από την πάγια προκαταβολή του Προέδρου της Τοπικής Κοινότητας Μαυρονερίου .
420-2018Σύνταξη Σχεδίου Προυπολογισμού και Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (Ο.Π.Δ.) Οικονομικού ΄Ετους 2019.
419-2018Έγκριση Πρακτικού και ανάδειξη προσωρινού αναδόχου της Δημόσιας Σύμβασης «ΗΧΗΤΙΚΗ ΚΑΙ ΦΩΤΙΣΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΤΟΥ ΑΥΤΟΤΕΛΟΥΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ 2018 – 2019»
418-2018Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο για τροποποίηση της αριθμ. 463/2017 απόφασής του περί “Καθορισμού τελών κοινόχρηστων χώρων για το οικονομικό έτος 2018 και εφεξής”.
417-2018Απαλλαγή υπολόγου και έγκριση απόδοσης λογαριασμού
416-2018Έγκριση δικαιολογητικών δαπανών που πληρώθηκαν από πάγια προκαταβολή
415-2018Έγκριση 3ου & 4ου Πρακτικού της ομάδας 3 ΄΄ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ΄΄ του ηλεκτρονικού διαγωνισμού με τίτλο: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΕΝΑ (1) ΕΤΟΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΕΒΑΔΕΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ , ανάδειξη προσωρινού ανάδοχου.
414-2018΄Εγκριση διενέργειας ανοιχτού διαγωνισμού και καθορισμός των όρων διακήρυξης του έργου: «ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΟΔΟΥ ΑΧΙΛΛΕΩΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΙΝΗΣΗΣ ΠΕΖΩΝ».
413-2018΄Εγκριση διενέργειας ανοιχτού διαγωνισμού και καθορισμός των όρων διακήρυξης του έργου: «ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΟΔΟΥ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΚΥΡΙΑΚΙΟΥ».
412-2018΄Εγκριση του Πρακτικού Ι της Δημοπρασίας του έργου «Πιλοτική Δράση ‘’Εμαυτίων’’ διαμόρφωση των Αθλητικών Εγκαταστάσεων του αύλειου χώρου του 4ου Δημοτικού Σχολείου του Δήμου Λεβαδέων».
411-2018΄Εκδοση εντάλματος προπληρωμής επ΄ονόματος δημοτικού υπαλλήλου ποσού 2.396,15€ για επέκταση δημοτικού φωτισμού στην περιοχή Ζαγαρά της Δ.Κ. Λιβαδειάς.
410-2018Υποβολή για έγκριση στο Δημοτικό Συμβούλιο της 14ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού τρέχουσας χρήσης.
409-2018Καθορισμός όρων διακήρυξης για την εργασία ΄΄ΗΧΗΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΤΟΥ ΑΥΤΟΤΕΛΟΥΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ 2018 – 2019’’.
408-2018Κατακύρωση Δημόσιας Σύμβασης του έργου «ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΥ ΚΤΙΡΙΑΚΟΥ ΑΠΟΘΕΜΑΤΟΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ, ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ, ΜΕ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ».
407-2018Ανάγκη σύναψης δανείου και κατάρτιση όρων για την απαλλοτρίωση ρυμοτομούμενων εκτάσεων με σκοπό την εκτέλεση έργων υποδομής (οδοποιία, ασφαλτοστρώσεις κ.α.) συνολικού εκτιμώμενου ποσού 635.000,00 €
406-2018Έγκριση δικαιολογητικών που πληρώθηκαν από την πάγια προκαταβολή του Προέδρου της Τοπικής Κοινότητας Δαύλειας .
405-2018Τροποποίηση της αριθ. 46/2018 Απόφασης Οικονομικής Επιτροπής «Σύσταση πάγιας προκαταβολής του Δήμου για το έτος 2018»
404-2018΄Εγκριση πρακτικών , ανάδειξη προσωρινών αναδόχων , κήρυξη άγονων ομάδων & προσφυγή στη Διαδικασία με διαπραγμάτευση του ηλεκτρονικού διαγωνισμού με τίτλο «Προμήθεια ΤΡΟΦΙΜΩΝ , ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΔΗΜΟΥ ΛΕΒΑΔΕΩΝ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΕΝΟΣ ΕΤΟΥΣ».
403-2018Κατάρτιση όρων για την εκμίσθωση καλλιεργήσιμης γης , συνολικού εμβαδού 5.400,00 τ.μ. στη θέση «ΒΡΟΥΛΙΕΣ» της Τοπικής Κοινότητας Χαιρώνειας του Δήμου Λεβαδέων , με φανερό πλειοδοτικό διαγωνισμό.
402-2018Κατάρτιση όρων για την εκμίσθωση καλλιεργήσιμης γης , συνολικού εμβαδού 69.223,52 τ.μ. στη θέση «ΒΟΡΟΣ ή ΒΟΪΔΟΛΙΒΑΔΟ» της Τοπικής Κοινότητας Προφήτη Ηλία , στη Δημοτική Ενότητα Χαιρώνειας Δήμου Λεβαδέων με φανερό πλειοδοτικό διαγωνισμό.
401-2018Κατάρτιση όρων μειοδοτικής δημοπρασίας για μίσθωση ακινήτου , προς χρήση αποθήκης στην Δ.Ε. Χαιρώνειας του Δήμου Λεβαδέων.
400-2018Κατάρτιση των όρων Διακήρυξης του έργου : «ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΔΩΝ»
398-2018Eισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο περί καθορισμού τελών & δικαιωμάτων άρδευσης για το έτος 2019.
397-2018Eισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο περί καθορισμού τελών Καθαριότητας και Ηλεκτροφωτισμού για το έτος 2019.
396-2018Υποβολή για έγκριση στο Δημοτικό Συμβούλιο της 13ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού τρέχουσας χρήσης.
395-2018΄Εγκριση Διενέργειας Συνοπτικού Διαγωνισμού , Τεχνικών Προδιαγραφών και Τευχών της υπ΄αριθμ. 82/2018 Τεχνικής Μελέτης με τίτλο : ‘’Ηχητική κάλυψη εκδηλώσεων Αυτοτελούς Τμήματος Πολιτισμού Αθλητισμού & Τουρισμού 2018΄΄
388-2018Κατάρτιση των όρων Διακήρυξης του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΛΕΒΑΔΕΩΝ».
387-2018Έγκριση διενέργειας και καθορισμός όρων διακήρυξης συνοπτικής διαδικασίας του έργου: «ΠΙΛΟΤΙΚΗ ΔΡΑΣΗ ¨ΕΜΑΥΤΙΩΝ¨ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΑΥΛΕΙΟΥ ΧΩΡΟΥ ΤΟΥ 4ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΕΒΑΔΕΩΝ».
386-2018Έγκριση πρακτικού ΙΙ και κατακύρωση δημόσιας σύμβαση του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΚΛΗΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΘΕΟΜΗΝΙΑ στις 17&18 Ιουνίου 2018»
385-2018Έγκριση πρακτικού Ι συνοπτικής διαδικασίας και ορισμός προσωρινού αναδόχου για την σύναψη Δημόσιας Σύμβασης του έργου «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΕ ΔΥΟ ΠΑΙΔΙΚΟΥΣ ΣΤΑΘΜΟΥΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΔΥΟ ΒΡΕΦΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ»
384-2018Λήψη απόφασης σε συμμόρφωση της υπ΄ αριθμ. 865/2018 απόφασης της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (Α.Ε.Π.Π.) με την οποία ακυρώθηκε η υπ΄αριθμ. 321/2018 απόφαση της Οικ. Επιτροπής για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου με α/α ΕΣΗΔΗΣ 72890 «ΜΟΥΣΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΕΒΑΔΕΩΝ»
383-2018Υποβολή στο Δημοτικό Συμβούλιο της έκθεσης αποτελεσμάτων εκτέλεσης προϋπολογισμού Γ΄ τριμήνου έτους 2018
382-2018Υποβολή για έγκριση στο Δημοτικό Συμβούλιο της 12ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού τρέχουσας χρήσης.
381-2018Έγκριση 1ου & 2ου Πρακτικού της ομάδας 1 “ΚΑΥΣΙΜΑ” του ηλεκτρονικού διαγωνισμού «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΕΝΑ (1) ΕΤΟΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΕΒΑΔΕΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ», ανάδειξη προσωρινού ανάδοχου, κήρυξη ομάδας 2 “ΥΓΡΑΕΡΙΟ” ως άγονης, χρήση διαδικασίας με διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση προκήρυξης και χωρίς τροποποίηση των όρων της σύμβασης του ηλεκτρονικού διαγωνισμού
380-2018Αίτηση άσκησης λήψης ασφαλιστικών μέτρων ενώπιον του Ειρηνοδικείου Λιβαδειάς κατά της Βαρβάρας Αγγέλου Παππά , κατοίκου Κυριακίου .
379-2018Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο για τροποποίηση της αριθ. 184/2015 απόφασής του ΄΄περί επαναπροσδιορισμού των ποσών των τροφείων στους Παιδικούς και Βρεφονηπιακούς Σταθμούς΄΄.
378-2018΄Εγκριση πρακτικού κατακύρωσης της Δημόσιας Σύμβασης του έργου «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΓΗΠΕΔΟΥ ΖΑΓΑΡΑ»
377-2018΄Εγκριση πρακτικού κατακύρωσης Δημόσιας Σύμβασης : «ΜΕΛΕΤΕΣ ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΜΟΝΑΔΑΣ ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ».
376-2018΄Εγκριση πρακτικού κατακύρωσης Δημόσιας Σύμβασης : «ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟΥ Δ.Κ. ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ».
375-2018΄Εγκριση πρακτικού και ανάδειξη προσωρινών αναδόχων της δημόσιας σύμβασης «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΚΑΔΩΝ ΚΑΙ ΚΑΛΑΘΙΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΙΔΩΝ».
374-2018Έγκριση Πρακτικού και κατακύρωση συνοπτικού διαγωνισμού για την παραχώρηση του δικαιώματος εκμετάλευσης της εργασίας “ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ ΕΜΠΟΡΟΠΑΝΗΓΥΡΗΣ ΔΗΜΟΥ ΛΕΒΑΔΕΩΝ”
373-2018Αναμόρφωση προϋπολογισμού τρέχουσας χρήσης (11η )
372-2018Κατάρτιση των όρων Διακήρυξης του έργου: «Επισκευή, συντήρηση σχολικών κτιρίων και αύλειων χώρων, Δήμου Λεβαδέων»
371-2018Κατάρτιση όρων Διακήρυξης του έργου «ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ».
370-2018Αποδοχή χορηγίας της ΄Ενωσης Σωματείων Καλαθοσφαίρας Ανατολικής Στερεάς & Εύβοιας (ΕΣΚΑΣΕ) για την δομή παροχής συσσιτίου του Δήμου Λεβαδέων.
369-2018΄Ασκηση αίτησης ακύρωσης ενώπιον του ΣτΕ κατά της αριθμ. 14/9.8.2018 ( Πρακτικό 8/2018 ) απόφασης της Επιτροπής του άρθρου 152 του N. 3463/2006 της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας –Στ. Ελλάδας
368-2018Άσκηση αίτησης ακύρωσης ενώπιον του ΣτΕ κατά της αριθμ. 8/2018 (Πρακτικό 6/2018) απόφασης της Επιτροπής του άρθρου 18 του Ν. 2218/1994 , όπως αντικαταστάθηκε δυνάμει του άρθρου 7 του Ν. 2839/2000 της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας – Στ. Ελλάδας.
367-2018Απαλλαγή υπολόγου και έγκριση απόδοσης λογαριασμού
366-2018Έκδοση εντάλματος προπληρωμής επ΄ονόματος δημοτικού υπαλλήλου ποσού 7.719,00€ προς πληρωμή δαπάνης τοποθέτησης (8) νέων προσωρινών παροχών για τις ανάγκες της εμποροπανήγυρης.
365-2018Έγκριση Πρακτικού προσωρινού αναδόχου για την ‘’ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ ΕΜΠΟΡΟΠΑΝΗΓΥΡΗΣ ΔΗΜΟΥ ΛΕΒΑΔΕΩΝ΄΄
364-2018Ματαίωση μειοδοτικής, φανερής και προφορικής δημοπρασίας για μίσθωση ακινήτου προς χρήση αποθήκης στην Δ.Ε. Χαιρώνειας.
363-2018Ματαίωση μειοδοτικής, φανερής και προφορικής δημοπρασίας για μίσθωση εδαφικής έκτασης στη θέση ΄΄ΙΣΩΜΑΤΑ΄΄ του Δήμου Λεβαδέων.
362-2018΄Εγκριση πρακτικού κατακύρωσης της Δημόσιας Σύμβασης της μελέτης : «ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΙΔΡΥΣΗΣ ΝΕΟΥ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟΥ Τ.Κ. ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ».
361-2018Κατάρτιση όρων Διακήρυξης Ανοικτής Διαδικασίας για τη σύναψη Δημόσιας Σύμβασης της μελέτης: «ΣΥΝΤΑΞΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΄΄ΠΡΑΣΙΝΟ ΣΗΜΕΙΟ΄΄»
360-2018Αναμόρφωση Προϋπολογισμού τρέχουσας χρήσης (10η ).
359-2018Yποχρεωτική αναμόρφωση του ΟΠΔ 2018 (Στοχοθεσία) Δήμου Λεβαδέων.
358-2018Αποδοχή χορηγίας της τράπεζας Αττικής ποσού 3.000,00€ για την υλοποίηση των πολιτιστικών εκδηλώσεων ΄΄Τροφώνια 2018΄΄ του Δήμου Λεβαδέων.
357-2018Κατάρτιση των όρων Διακήρυξης του έργου: «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΕ ΔΥΟ ΠΑΙΔΙΚΟΥΣ ΣΤΑΘΜΟΥΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΔΥΟ ΒΡΕΦΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ».
356-2018Μη άσκηση έφεσης κατά 1) της 211/2018 απόφασης του Ειρηνοδικείου Λιβαδειάς και 2) της εταιρείας ΄΄ Ν.Α. ΒΑΡΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ ΕΕ΄΄.
355-2018΄Εκδοση εντάλματος προπληρωμής ποσού 290,00 € επ΄ονόματος δημοτικού υπαλλήλου για έξοδα μετακίνησης και διαμονής υπαλλήλου στην διημερίδα ΄΄Αστικά Ποτάμια, Πρόσκληση για Οικονομική και Τουριστική Ανάπτυξη ΄΄ στην ΄Εδεσσα στις 5 & 6 Οκτωβρίου 2018.
354-2018΄Εγκριση δικαιολογητικών που πληρώθηκαν από πάγια προκαταβολή.
353-2018Καθορισμός όρων διακήρυξης του ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισμού με τίτλο: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ, ΕΙΔΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΓΑΛΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΔΗΜΟΥ ΛΕΒΑΔΕΩΝ» διάρκειας ενός έτους για τις ανάγκες του Δήμου Λεβαδέων, δαπάνης προϋπολογισμού 172.707,82 € (άνευ Φ.Π.Α.)
352-2018Εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο για τον καθορισμό τέλους χρήσης χώρου Εμποροπανήγυρης Λιβαδειάς για το έτος 2018.
351-2018Καθορισμός όρων διακήρυξης για την Ηλεκτρική Διανομή Εμποροπανήγυρης έτους 2018.
350-2018Έγκριση Τεχνικών Προδιαγραφών και Τευχών της 69/2018 Μελέτης με τίτλο «Ηλεκτρική Διανομή Εμποροπανήγυρης Δήμου Λεβαδέων.
349-2018‘Eγκριση Τεχνικών Προδιαγραφών και τευχών της υπ’ αριθμόν 66/2018 Μελέτης με τίτλο: “ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ, ΕΙΔΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΓΑΛΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΔΗΜΟΥ ΛΕΒΑΔΕΩΝ” συνολικού προϋπολογισμού 172.707,82 € άνευ Φ.Π.Α.
348-2018Καθορισμός όρων διακήρυξης συνοπτικού διαγωνισμού για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΚΑΔΩΝ ΚΑΙ ΚΑΛΑΘΙΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΙΔΩΝ».
347-2018΄Ασκηση έφεσης ενώπιον του Μονομελούς Εφετείου Λαμίας κατά 1) της 87/2018 απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Λιβαδειάς και 2) της Εταιρείας με την επωνυμία ΄΄ ΒΟΓΓΛΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ – ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΔΗΜ. Ο.Ε. ΄΄ η επωνυμία της οποίας τροποποιήθηκε σε ΄΄ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΗΣ. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ & ΣΙΑ Ο.Ε.
346-2018Kαταγγελία σύμβασης μίσθωσης εδαφικής έκτασης εμβαδού 12.226,84 τ.μ. ιδιοκτησίας Δημητρίου Ν. Καλογριά.
345-2018Eπικύρωση του Πρακτικού Ι αποσφράγισης & αξιολόγησης προσφορών ανοικτού διαγωνισμού μέσω του ΕΣΗΔΗΣ για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου «ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΥ ΚΤΙΡΙΑΚΟΥ ΑΠΟΘΕΜΑΤΟΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ, ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ, ΜΕ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ».
344-2018Eπικύρωση του Πρακτικού Ι αποσφράγισης & αξιολόγησης προσφορών ανοικτού διαγωνισμού μέσω του ΕΣΗΔΗΣ για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου «ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΥ ΚΤΙΡΙΑΚΟΥ ΑΠΟΘΕΜΑΤΟΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ, (ΠΡΩΗΝ ΚΤΙΡΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ) ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ, ΜΕ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ, ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ».
343-2018Σύσταση Παγίας Προκαταβολής έτους 2018 στον Πρόεδρο Τοπικής Κοινότητας Μαυρονερίου βάσει του άρθρου 266 του Ν. 3852/2010.
342-2018΄Εγκριση πρακτικών φανερής πλειοδοτικής δημοπρασίας , για την εκμίσθωση αστικού ακινήτου επί της οδού Κατσιώτου.
341-2018Eπικύρωση 2ου Πρακτικού Διεξαγωγής Ηλεκτρονικής Δημοπρασίας αξιολόγησης προσφορών ανοικτού διαγωνισμού μέσω του ΕΣΗΔΗΣ για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου «ΜΕΛΕΤΕΣ ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΜΟΝΑΔΑΣ ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ» & ορισμός προσωρινού αναδόχου
340-2018΄Εγκριση πρακτικού δικαιολογητικών και Κατακύρωση Δημόσιας Σύμβασης της μελέτης : «Περιβαλλοντική μελέτη Δημοτικού Σταδίου Λιβαδειάς».
339-2018΄Εγκριση πρακτικού I της ηλεκτρονικής δημοπρασίας του έργου ΄΄Αποκατάσταση ζημιών που προκλήθηκαν από θεομηνία στις 17 & 18 Ιουνίου 2017’’.
338-2018Κατάρτιση όρων διακήρυξης ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΕΝΑ (1) ΕΤΟΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΕΒΑΔΕΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ» προϋπολογισμού 599.807,26 €.
337-2018Σύνταξη σχεδίου προϋπολογισμού του Δήμου Λεβαδέων οικονομικού έτους 2019.
336-2018Μερική Ανατροπή Αποφάσεων Ανάληψης Υποχρέωσης
335-2018Έκδοση εντάλματος προπληρωμής επ΄ονόματος δημοτικού υπαλλήλου ποσού 89,33€ για επέκταση δημοτικού φωτισμού στη θέση Φαρμάκενα της Δ.Κ. Λιβαδειάς.
334-2018Απευθείας ανάθεση της προμήθειας με τίτλο : «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ 2018 ΠΡΟΣ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΕΒΑΔΕΩΝ» για τις ομάδες 2 (Υγραέριο Κίνησης) & 3 (Λιπαντικά) σύμφωνα με το άρθρο 72 παρ. 1δ του Ν.3852/2010 , για λόγους κατεπείγουσας ανάγκης.
333-2018Συγκρότηση Επιτροπών του άρθρου 221 του Ν. 4412/2016 για τον συνοπτικό διαγωνισμό «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΤΩΝ ΣΥΛΛΕΧΘΕΝΤΩΝ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΤΗΣ ΔΕΠΟΔΑΛ Α.Ε.»
332-2018Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών & τευχών της 37/2018 μελέτης με τίτλο «Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για ένα (1) έτος προς κάλυψη των αναγκών του Δήμου Λεβαδέων και των Νομικών Προσώπων»
331-2018Nομική υποστήριξη σε δημοτικό υπάλληλο και αντιδήμαρχο βάσει του άρθρου 102 του N. 4483/2017.
330-2018Προέλεγχος Λογαριασμού Οικονομικής Διαχείρισης (Ισολογισμός, Αποτελέσματα Χρήσεως , Απολογισμός) οικονομικού έτους 2017.
329-2018Κατάρτιση όρων μειοδοτικής , φανερής και προφορικής δημοπρασίας για την εκμίσθωση εδαφικής έκτασης στη θέση ΙΣΩΜΑΤΑ για την ασφαλέστερη λειτουργία κοινοχρήστων χρήσεων (λαϊκή αγορά, λειτουργία εμποροπανήγυρης, εκθέσεων κ.λ.π.) του Δήμου Λεβαδέων
324-2018Έγκριση δικαιολογητικών δαπανών που πληρώθηκαν από την πάγια προκαταβολή .
323-2018Έγκριση πρακτικoύ διενέργειας ανοικτής φανερής πλειοδοτικής δημοπρασίας και κατακύρωση του αποτελέσματος αυτής ,για την περισυλλογή εγκαταλελειμμένων οχημάτων τέλους κύκλου ζωής (Ο.Τ.Κ.Ζ.) σε διάφορα σημεία εντός των ορίων του Δήμου Λεβαδέων , από εγκεκριμένη εταιρεία – μέλος του επίσημου δικτύου της Ε.Δ.Ο.Ε. καθώς και της εκποίησης αυτών με τελικό σκοπό την ανακύκλωση τους.
328-2018Αναμόρφωση προϋπολογισμού τρέχουσας χρήσης 2018 (9η )
327-2018Απευθείας ανάθεση της προμήθειας με τίτλο: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ 2018 ΠΡΟΣ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΕΒΑΔΕΩΝ» για την Ομάδα 1 ( Καύσιμα) σύμφωνα με το άρθρο 72 παρ. 1δ του Ν. 3852/2010, για λόγους κατεπείγουσας ανάγκης.
326-2018Απευθείας ανάθεση της «Προμήθειας ΤΡΟΦΙΜΩΝ (είδη κρεοπωλείου – οπωροπωλείου – αρτοποιείου) ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΚΟΥΣ – ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥΣ ΣΤΑΘΜΟΥΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ, ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ, ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΔΟΜΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΕΒΑΔΕΩΝ & ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΔΗΜΟΥ »σύμφωνα με το άρθρο 72 παρ. 1δ του Ν. 3852/2010, για λόγους κατεπείγουσας ανάγκης
325-2018Απευθείας ανάθεση της προμήθειας με τίτλο: «Προμήθεια ΤΡΟΦΙΜΩΝ (είδη κρεοπωλείου – οπωροπωλείου – αρτοποιείου) ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΚΟΥΣ – ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥΣ ΣΤΑΘΜΟΥΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ, ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ, ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΔΟΜΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΕΒΑΔΕΩΝ & ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΔΗΜΟΥ & Α-Β/θμιας ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ» σύμφωνα με το άρθρο 72 παρ. 1δ του Ν. 3852/2010, για λόγους κατεπείγουσας ανάγκης
322-2018Επικύρωση αποσφράγισης & αξιολόγησης προσφορών ανοιχτού διαγωνισμού μέσω ΕΣΗΔΗΣ Α/Α 73743 για την επιλογή κατασκευής του έργου « ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΓΗΠΕΔΟΥ ΖΑΓΑΡΑ»
321-2018Eπικύρωση του Πρακτικού αποσφράγισης & αξιολόγησης προσφορών ανοικτού διαγωνισμού μέσω του ΕΣΗΔΗΣ Α/Α 72890 για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου « ΜΟΥΣΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΕΒΑΔΕΩΝ»
320-2018Υποβολή στο Δ.Σ της έκθεσης αποτελεσμάτων εκτέλεσης προϋπολογισμού Β΄ τριμήνου έτους 2018
319-2018Ανατροπή ανάληψης υποχρέωσης που αφορά την Προμήθεια ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΕΝΟΣ ΕΤΟΥΣ ΠΡΟΣ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΕΒΑΔΕΩΝ, ΤΗΣ ΔΕΠΟΔΑΛ & ΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ
318-2018Ανατροπή ανάληψης υποχρέωσης που αφορά την Προμήθεια ΤΡΟΦΙΜΩΝ, ΛΟΙΠΩΝ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΕΙΔΩΝ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ, ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΚΟΥΣ – ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥΣ ΣΤΑΘΜΟΥΣ , ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΗΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ, ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ, ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΔΟΜΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΕΒΑΔΕΩΝ & ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ
317-2018Έγκριση Πρακτικού ματαίωσης της διαδικασίας της προμήθειας του ηλεκτρονικού ανοιχτού διαγωνισμού με τίτλο: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΕΝΟΣ ΕΤΟΥΣ ΠΡΟΣ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΕΒΑΔΕΩΝ, ΤΗΣ ΔΕΠΟΔΑΛ & ΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ» {συστημ. αριθμ. 52952, 53179} προυπ/σμού 599.618,89 € ( συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24% ) .
316-2018Έγκριση Πρακτικού ματαίωσης της διαδικασίας της προμήθειας του ηλεκτρονικού ανοιχτού διαγωνισμού με τίτλο: «Προμήθεια ΤΡΟΦΙΜΩΝ, ΛΟΙΠΩΝ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΕΙΔΩΝ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ, ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΚΟΥΣ – ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥΣ ΣΤΑΘΜΟΥΣ , ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΗΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ, ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ, ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΔΟΜΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΕΒΑΔΕΩΝ & ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ» {συστημ. αριθμ. 55314} προυπ/σμού 241.348,20 € ( συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 13% και 24% )
315-2018΄Εγκριση απόδοσης λογαριασμού και απαλλαγή υπολόγου εντάλματος προπληρωμής.
314-2018΄Εγκριση του Πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών και Κατακύρωση Δημόσιας Σύμβασης του έργου: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΟΥ ΑΠΟ Τ. Κ. ΚΟΡΩΝΕΙΑΣ ΕΩΣ ΚΕΦΑΛΟΒΡΥΣΟ».
313-2018΄Εγκριση του Πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών και Κατακύρωση Δημόσιας Σύμβασης του έργου : «Eσωτερική οδοποιϊα Δήμου Λεβαδέων»
312-2018΄Εγκριση του Πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών και Κατακύρωση Δημόσιας Σύμβασης του έργου : «Συντήρηση Πεζόδρομων»
311-2018΄Εγκριση 3ου Πρακτικού και Κατακύρωση ηλεκτρονικού διαγωνισμού (με διαπραγμάτευση χωρίς δημοσίευση ) για την «Προμήθεια ΤΡΟΦΙΜΩΝ , ΛΟΙΠΩΝ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΕΙΔΩΝ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ , ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΚΟΥΣ – ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥΣ ΣΤΑΘΜΟΥΣ , ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΗΣ , ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ , ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ , ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΔΟΜΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΕΒΑΔΕΩΝ & ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΑΙ Α΄-Β΄Θ/ΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ» διάρκειας ενός έτους για τις ανάγκες του Δήμου Λεβαδέων, ως προς τις ομάδες 1,3,5 & 7.
310-2018΄Εγκριση πρακτικού δικαιολογητικών και Κατακύρωση Δημόσιας Σύμβασης του έργου : «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΊΑΣ Δ.Ε. ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ , ΔΕ ΚΟΡΩΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕ ΔΑΥΛΕΙΑΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΛΕΒΑΔΕΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2017-2018 (Α΄ΦΑΣΗ)».
309-2018Αναμόρφωση προϋπολογισμού τρέχουσας χρήσης ( 8η)
308-2018Αναμόρφωση προϋπολογισμού τρέχουσας χρήσης (9η).
307-2018Μη άσκηση έφεσης κατά της 158/18 αποφάσεως του Ειρηνοδικείου Λιβαδειάς και κατά του Κωνσταντίνου Σπυριδόπουλου , κατοίκου Κυριακίου.
306-2018Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 228,16€ για δημοσίευση διακήρυξης δημοπρασίας.
305-2018Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης 4.935,20€, για εργασίες κατεδάφισης ετοιμόρροπων & επικίνδυνων κτιρίων σε κοινόχρηστους χώρους
304-2018Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης 68.797,50€ για πληρωμή φόρου εισοδήματος του Δήμου φορολογικού έτους 2017.
303-2018Κατάρτιση των όρων Διακήρυξης του έργου: «ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΥ ΚΤΙΡΙΑΚΟΥ ΑΠΟΘΕΜΑΤΟΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ, ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ, ΜΕ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ».
302-2018Κατάρτιση των όρων Διακήρυξης του έργου:«ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΥ ΚΤΙΡΙΑΚΟΥ ΑΠΟΘΕΜΑΤΟΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ, (ΠΡΩΗΝ ΚΤΙΡΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ) ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ, ΜΕ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ, ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ»
301-2018Έγκριση δαπάνης συνολικού ποσού 2.200.000,00€ και διάθεση πίστωσης 100.000,00 € για το έργο ΄΄Παρεμβάσεις εκσυγχρονισμού κτιριακού αποθέματος αρχιτεκτονικής αξίας και περιβάλλοντος χώρου με εφαρμογές ενεργειακής αναβάθμισης για την χρήση πολιτιστικών δραστηριοτήτων΄΄ (Πολυετής υποχρέωση).
300-2018Έγκριση δαπάνης συνολικού ποσού 5.100.000,00€ και διάθεση πίστωσης 100.000,00€ για το έργο ΄΄Παρεμβάσεις εκσυγχρονισμού κτιριακού αποθέματος αρχιτεκτονικής αξίας, (πρώην κτίριο Πανεπιστημίου) και περιβάλλοντος χώρου, με εφαρμογές ενεργειακής αναβάθμισης, για την χρήση Δημοτικών Υπηρεσιών και Πολιτιστικών Δραστηριοτήτων΄΄ (Πολυετής υποχρέωση).
279-2018΄Εγκριση του Πρακτικού ΙΙ της Διεξαγωγής Δημοπρασίας για τη σύναψη Δημόσιας Σύμβασης της μελέτης : «ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟΥ Δ.Κ. ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ».
278-2018΄Εγκριση Πρακτικού και Κατακύρωση ηλεκτρονικού διαγωνισμού για «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ – ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ (συμπεριλαμβανομένων ανταλλακτικών) & ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΕΒΑΔΕΩΝ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΕΝΟΣ ΕΤΟΥΣ».
277-2018΄Εγκριση 1ου Πρακτικού διενέργειας διαγωνισμού με τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης από άγονο διαγωνισμό μετά την 12313/23-05-18 πρόσκληση και κήρυξη άγονων ομάδων (10 & 16) του ηλεκτρονικού διαγωνισμού με τίτλο : «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ – ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ (συμπεριλαμβανομένων ανταλλακτικών) & ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΕΒΑΔΕΩΝ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΕΝΟΣ ΕΤΟΥΣ».
276-2018΄Εγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 225,68€ για δημοσίευση διακηρύξεων.
275-2018΄Εγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης 200,88€ για έξοδα δημοσίευσης περιληπτικής διακήρυξης ανοιχτού διαγωνισμού.
274-2018΄Εγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 1.999,87€ για προμήθεια ζωοτροφών αδέσποτων σκύλων.
273-2018΄ Εγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 999,04€ για δαπάνες διαχείρισης αδρανών υλικών.
272-2018΄ Εγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 2.479,01€ για μίσθωση μεταλλικών containers συλλογής αχρήστων αδρανών υλικών.
271-2018΄Εγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 7.916,16€ για μίσθωση μηχανημάτων για δράσεις πυροπροστασίας ΔΕ Κορώνειας.
270-2018Έγκριση Πρακτικών, ανάδειξη προσωρινού αναδόχου, του ηλεκτρονικού διαγωνισμού με διαπραγμάτευση (συστημ. αρ. 60157) «Προμήθεια ΤΡΟΦΙΜΩΝ, ΛΟΙΠΩΝ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΕΙΔΩΝ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ, ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΚΟΥΣ-ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥΣ ΣΤΑΘΜΟΥΣ, ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΗΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ, ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ, ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΔΟΜΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΕΒΑΔΕΩΝ & ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΑΙ Α’- Β’ Θ/ΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ» διάρκειας ενός έτους για τις ανάγκες του Δήμου Λεβαδέων.
269-2018Έγκριση Πρακτικού και Κατακύρωση ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ» (Ομάδα 3) του ανοιχτού διαγωνισμού με τίτλο: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΕΝΟΣ ΕΤΟΥΣ ΠΡΟΣ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΕΒΑΔΕΩΝ, ΤΗΣ ΔΕΠΟΔΑΛ & ΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ» .
268-2018Έγκριση Πρακτικού και Κατακύρωση ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΕΝΟΣ ΕΤΟΥΣ» (Ομάδα 2) του ανοιχτού διαγωνισμού με τίτλο: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΕΝΟΣ ΕΤΟΥΣ ΠΡΟΣ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΕΒΑΔΕΩΝ, ΤΗΣ ΔΕΠΟΔΑΛ & ΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ» {συστημικός αριθμός 52952}.
267-2018Έγκριση Πρακτικού I Δημοπρασίας του έργου «Συντήρηση Πεζόδρομων».
266-2018Έγκριση Πρακτικού Ι Ηλεκτρονικής Δημοπρασίας της 14-06-2018 με Α/Α ΕΣΗΔΗΣ 73271 του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΪΑΣ Δ.Ε. ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ , Δ.Ε. ΔΑΥΛΕΙΑΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΛΕΒΑΔΕΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2017-2018 (Α΄ΦΑΣΗ)».
265-2018΄Εγκριση Πρακτικού ΙΙ Διεξαγωγής Δημοπρασίας για τη σύναψη Δημόσιας Σύμβασης της μελέτης : «ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΙΔΡΥΣΗΣ ΝΕΟΥ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟΥ Τ.Κ. ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ».
264-2018΄Εγκριση Πρακτικού 2 Διεξαγωγής Δημοπρασίας για τη σύναψη Δημόσιας Σύμβασης Μελέτης : «Περιβαλλοντική μελέτη Δημοτικού Σταδίου Λιβαδειάς».
263-2018Ασκηση έφεσης κατά της 154/2018 αποφάσεως του Ειρηνοδικείου Λιβαδειάς και κατά του Δημητρίου Π. Γούλα
294-2018Αναμόρφωση προϋπολογισμού τρέχουσας χρήσης (7η )
293-2018΄Εκδοση εντάλματος προπληρωμής επ΄ ονόματος δημοτικού υπαλλήλου ποσού 293,83 € για νέα ηλεκτρική παροχή .
292-2018΄Εγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης 11.000,00 € για Εργοδοτικές εισφορές ΙΚΑ μονίμων υπαλλήλων καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού (ΕΦΚΑ) έτους 2018.
291-2018Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 520,80€ για δημοσίευση απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου.
289-2018Απαλλαγή υπολόγου και έγκριση απόδοσης λογαριασμού.
288-2018΄Εγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης 620,00€ για συνδρομή σε ηλεκτρονικά μέσα.
287-2018΄Εγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης 999,44€ για την προμήθεια πληροφοριακών πινακίδων (σήμανσης κλπ) προς κάλυψη των αναγκών του Δήμου.
286-2018΄Εγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης 2.628,80€ για προμήθεια ειδών ατομικής προστασίας εργαζομένων προς κάλυψη των αναγκών της Τεχνικής Υπηρεσίας.
285-2018΄Εγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης 7.565,24€ για προμήθεια , εγκατάσταση εφαρμογής οργάνωσης & διαχείρισης έργων.
284-2018Ορισμός δικηγορικής εταιρείας για κατάθεση αιτήματος ενώπιον του Προϊσταμένου Εκτέλεσης της Εισαγγελίας Εφετών Αθηνών και παρακολούθηση ποινικής υπόθεσης .
283-2018΄Εγκριση του Πρακτικού Ι Ηλεκτρονικής Δημοπρασίας της 01-06-2018 με Α/Α ΕΣΗΔΗΣ 73182 του έργου «ΜΕΛΕΤΕΣ ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΜΟΝΑΔΑΣ ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ».
282-2018΄Εγκριση διενέργειας Συνοπτικού Διαγωνισμού , Τεχνικών Προδιαγραφών και Τευχών της υπ΄αριθ. 26/2018 μελέτης με τίτλο : «Προμήθεια πλαστικών κάδων απορριμμάτων και καλαθιών απορριμμάτων διαφόρων ειδών».
281-2018Κατάρτιση όρων ανοικτής φανερής πλειοδοτικής δημοπρασίας για την περισυλλογή εγκαταλελειμμένων οχημάτων τέλους κύκλου ζωής (Ο.Τ.Κ.Ζ.), σε διάφορα σημεία εντός των ορίων του Δήμου Λεβαδέων , από εγκεκριμένη εταιρεία – μέλος του επίσημου δικτύου της Ε..Δ.Ο.Ε., καθώς και της εκποίησης αυτών με τελικό σκοπό την ανακύκλωσή τους.
280-2018Κατάρτιση όρων φανερού πλειοδοτικού διαγωνισμού για την εκμίσθωση του δημοτικού ακινήτου επί της οδού Κατσιώτου στην Λιβαδειά.
260-2018Έγκριση Πρακτικού και κατακύρωση συνοπτικού διαγωνισμού με τίτλο «ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΟΠΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ – ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ, ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΚΑΙ ΘΕΣΗ ΣΕ ΠΛΗΡΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗΣ ΠΥΛΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΕΒΑΔΕΩΝ»
262-2018΄Εγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 6.999,80€ για εργασίες εκτυπώσεων προς κάλυψη των υπηρεσιακών αναγκών του Δήμου.
261-2018Αναμόρφωση Προϋπολογισμού τρέχουσας χρήσης 2018 (6η)
259-2018΄Εγκριση δαπάνης και διάθεση εγγεγραμμένης πίστωσης ποσού 19.670,52 € για την καταβολή του εφάπαξ βοηθήματος του Ν. 103/75.
258-2018΄Εγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 892,80€ για προμήθεια ηλεκτρικών ειδών (σκούπες) προς κάλυψη αναγκών των υπηρεσιών του Δήμου.
257-2018΄Εγκριση δαπάνης 5.000,00€ και διάθεση πίστωσης ποσού 2.696,56 € για συντήρηση ρολογιών Δήμου Λεβαδέων.
256-2018Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης 3.705,12 € για οφειλή παρελθόντος οικονομικού έτους.
255-2018Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 2.663,84€ σε εκτέλεση τελεσίδικων δικαστικών αποφάσεων του Ειρηνοδικείου Λιβαδειάς
254-2018Έγκριση δαπάνης και διάθεση ποσού 8.089,87€ για Προμήθεια οικοδομικών υλικών για ΄΄Συντήρηση κτιριακών υποδομών του Δήμου Λεβαδέων” ( προώθηση της απασχόλησης μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα άρθ.61Ν.4414/2016).
253-2018Εγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 2.225,80 € για προμήθεια υλικών – χρωμάτων για ΄΄Συντήρηση κτιριακών υποδομών του Δήμου Λεβαδέων΄΄ (προώθηση της απασχόλησης μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα άρθ. 61 Ν. 4414/2016)
252-2018Έγκριση δαπάνης και διάθεση εγγεγραμμένης πίστωσης ποσού 6.500,00€ για προμήθεια Γεωδαιτικού Δείκτη GPS.
251-2018Υποβολή στο Δημοτικό Συμβούλιο του προϋπολογισμού εσόδων – εξόδων του κληροδοτήματος ΄΄Bασιλείου Νικ. Παναγιωτόπουλου΄΄ οικονομικού έτους 2018.
250-2018Σύνταξη προϋπολογισμού εσόδων – εξόδων του κληροδοτήματος ΄΄Mπίμειο ΄Επαθλο ΄Αμιλλας΄΄ οικονομικού έτους 2018.
249-2018΄Εγκριση πρακτικού , κατακύρωση φανερής πλειοδοτικής δημοπρασίας δημοτικών εκτάσεων (καλλιεργήσιμης γης ) δύο αγροτεμαχίων που βρίσκονται στις θέσεις “ΠΕΤΣΑΛΑ” & “ΜΕΛΙΣΣΙΑ” της Τοπικής Κοινότητας Ακοντίου , στη Δημοτική Ενότητα Χαιρώνειας Δήμου Λεβαδέων , συνολικού εμβαδού 14 στρεμμάτων.
248-2018΄Εγκριση του Πρακτικού Ι Ηλεκτρονικής Δημοπρασίας της 25-05-2018 με Α/Α ΕΣΗΔΗΣ 72724 του έργου «Εσωτερική Οδοποίϊα Δήμου Λεβαδέων
247-2018΄Εγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 148.600,00 € σε εκτέλεση της υπ΄αριθ. 1604/17 αμετάκλητης απόφασης για αξιώσεις σχολικών φυλάκων.
246-2018Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης 7.000,00€ λόγω κήρυξης αναγκαστικής απαλλοτρίωσης στην Δ.Κ. Κυριακίου
245-2018Κατάρτιση των όρων Διακήρυξης του έργου: «Αποκατάσταση ζημιών που προκλήθηκαν από θεομηνία στις 17 και 18 Ιουνίου 2017».
244-2018Έγκριση του Πρακτικού Ι Ηλεκτρονικής Δημοπρασίας της 18-05-2018 με Α/Α ΕΣΗΔΗΣ 72628 του Έργου «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΟΥ ΑΠΟ Τ. Κ. ΚΟΡΩΝΕΙΑΣ ΕΩΣ ΚΕΦΑΛΟΒΡΥΣΟ».
243-2018΄Εγκριση απόδοσης λογαριασμού και απαλλαγή υπολόγου του υπ΄αριθμ. 94/2018 εντάλματος προπληρωμής.
242-2018Μερική Ανατροπή της υπ΄αριθ. 220/2018 Απόφασης Ανάληψης Υποχρέωσης.
241-2018΄Εγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 5.796,68€ για προμήθεια οικοδομικών υλικών για ¨Συντήρηση Οδοποιϊας του Δήμου Λεβαδέων΄΄ (προώθηση της απασχόλησης μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα αρθ.61Ν.4414/2016).
240-2018΄Εγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 2.620,00€ σε εκτέλεση τελεσίδικων δικαστικών αποφάσεων.
239-2018΄Εγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 5.121,70€ σε εκτέλεση της 477/17 τελεσίδικης απόφασης του Ειρηνοδικείου Λιβαδειάς.
238-2018΄Εγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 6.457,52€ σε εκτέλεση τελεσίδικων δικαστικών αποφάσεων.
237-2018΄Εγκριση 4ου Πρακτικού και η εν μέρει ανάκληση του υπ΄αριθ. πρωτ. 11929/18-05-2018 3ου πρακτικού , ως προς την ΟΜΑΔΑ 2 (προμήθεια Υγραερίου Κίνησης) του ηλεκτρονικού ανοιχτού διαγωνισμού με τίτλο : «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΕΝΟΣ ΕΤΟΥΣ ΠΡΟΣ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΕΒΑΔΕΩΝ ,ΤΗΣ ΔΕΠΟΔΑΛ & ΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ» (συστημικός αριθμός 52952).
236-2018Υποβολή στο Δ.Σ. της έκθεσης αποτελεσμάτων εκτέλεσης προϋπολογισμού Α’ τριμήνου έτους 2018.
235-2018Υποβολή στο Δ.Σ. της έκθεσης αποτελεσμάτων εκτέλεσης προϋπολογισμού Δ’ τριμήνου έτους 2017.
234-2018΄Εγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 265,36 € για αμοιβή δικηγόρου που θα παραστεί ενώπιον του Τριμελούς Πλημμελειοδικείου Λιβαδειάς.
233-2018Έγκριση Πρακτικού αξιολόγησης Δικαιολογητικών , Τεχνικής & Οικονομικής Προσφοράς και ανάδειξη προσωρινού αναδόχου του συνοπτικού διαγωνισμού με τίτλο «ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΟΠΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ – ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ, ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΚΑΙ ΘΕΣΗ ΣΕ ΠΛΗΡΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗΣ ΠΥΛΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΕΒΑΔΕΩΝ»
232-2018΄Εκδοση εντάλματος προπληρωμής επ΄ ονόματος δημοτικού υπαλλήλου ποσού 41,45 € για παραλλαγή δικτύου .
231-2018΄Εγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 124,00€ για συντήρηση και επισκευή μουσικών οργάνων του δημοτικού Ωδείου.
230-2018Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 1.838,06€ για προμήθεια σκευών μαγειρικής προς κάλυψη αναγκών των Παιδικών Σταθμών του υποέργου΄΄ Παροχή συσσιτίου του Δήμου΄΄.
229-2018΄Εγκριση δαπάνης ποσού 2.351,04 € και διάθεση πίστωσης ποσού 1.195,11 € για συντήρηση και επισκευή ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού κτιρίων.
228-2018Έγκριση δαπάνης ποσού 4.960,00€ και διάθεση πίστωσης ποσού 1.383,50€ για την συντήρηση και την επισκευή μηχανογραφικού εξοπλισμού του Δήμου.
227-2018΄Εγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 4.999,68 € για προμήθεια οργάνων παιδικών χαρών στον Α΄Παιδικό Σταθμό Δήμου Λεβαδέων.
226-2018΄Εγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 4.017,80€ για προμήθεια οικοδομικών υλικών για ΄΄Συντήρηση κοινόχρηστων χώρων του Δήμου Λεβαδέων΄΄ (προώθηση απασχόλησης μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα άρθ. 61Ν. 4414/2016).
225-2018΄Εγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 9.920,00 € για ΄΄Υπηρεσίες εκπόνησης Ερευνητικού προγράμματος λειτουργικής αποκατάστασης ιστορικού μηχανολογικού εξοπλισμού μύλου Παπαϊωάννου.
224-2018Ορισμός δικηγόρου για παροχή νομικής υποστήριξης σε δημοτικό υπάλληλο, τ. αιρετό, χειρισμός ποινικής υπόθεσης που απαιτεί εξειδικευμένη γνώση – εμπειρία και καθορισμός αμοιβής αυτού.
223-2018Μη άσκηση έφεσης κατά της 477/17 αποφάσεως του Ειρηνοδικείου Λιβαδειάς , και κατά της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία ΄΄ΣΠΑΡΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ & ΣΥΝΑΦΩΝ ΕΙΔΩΝ΄΄.
222-2018Κατάρτιση όρων Διακήρυξης του έργου : «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΓΗΠΕΔΟΥ ΖΑΓΑΡΑ».
221-2018Κατάρτιση όρων Διακήρυξης του έργου : «Συντήρηση Πεζόδρομων».
220-2018Κατάρτιση όρων Διακήρυξης Ανοικτής Διαδικασίας για τη σύναψη Δημόσιας Σύμβασης της μελέτης : «ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΠΟ ΒΡΑΧΟΠΤΩΣΕΙΣ».
219-2018΄Εγκριση Πρακτικού Συνοπτικής Διαδικασίας για τη σύναψη Δημόσιας Σύμβασης της μελέτης : «ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟΥ Δ.Κ. ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ».
218-2018΄Εγκριση Πρακτικού Συνοπτικής Διαδικασίας για τη σύναψη Δημόσιας Σύμβασης της μελέτης : «Περιβαλλοντική μελέτη Δημοτικού Σταδίου Λιβαδειάς».
217-2018΄Εγκριση δαπάνης και διάθεση εγγεγραμμένης πίστωσης 1.200,00 € για παροχή υπηρεσιών παιδιάτρου στην Κατασκήνωση της Παλιομηλιάς
216-2018Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης 1.999,50 € για προμήθεια ανοξείδωτου πάγκου για τις ανάγκες λειτουργίας της δομής του Δήμου ΄΄Παροχή συσσιτίου΄΄.
215-2018΄Εγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 1.499,70 € για προμήθεια διαφόρων εργαλείων.
214-2018΄Εγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης 1.913,00 € για δαπάνες τεχνικού ελέγχου οχημάτων ΚΤΕΟ και τυχόν προσαυξήσεων
213-2018Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 294,75€ για προμήθεια ειδών δημιουργικής απασχόλησης στα τμήματα μουσικής προπαιδείας του Δημοτικού Ωδείου του Δήμου Λεβαδέων.
212-2018Έγκριση δαπάνης συνολικού ποσού 90.858,95€ και διάθεση πίστωσης ποσού 74.908,34€ για ΄΄Τεχνικές Μελέτες Προστασίας από Βραχοπτώσεις΄΄ (Πολυετής υποχρέωση)».
211-2018Έγκριση δαπάνης συνολικού ποσού 74.400,00€ και διάθεση πίστωσης ποσού 37.995,00€ για την ΄΄Συντήρηση πεζόδρομων΄΄ (Πολυετής υποχρέωση).
210-2018Έγκριση δαπάνης συνολικού ποσού 625.000,00€ και διάθεση πίστωσης ποσού 190.000,00€ για την ΄΄Βελτίωση Αθλητικών Εγκαταστάσεων Γηπέδου Ζαγαρά΄΄ (Πολυετής υποχρέωση).
209-2018Αναμόρφωση Προϋπολογισμού τρέχουσας χρήσης 2018 (5η)
208-2018Έγκριση Πρακτικού και Κατακύρωση ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΕΝΟΣ ΕΤΟΥΣ» (Ομάδες 1 & 2) του ανοιχτού διαγωνισμού με τίτλο: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΕΝΟΣ ΕΤΟΥΣ ΠΡΟΣ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΕΒΑΔΕΩΝ, ΤΗΣ ΔΕΠΟΔΑΛ & ΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ» .
207-2018Έγκριση Πρακτικών, ανάδειξη προσωρινών αναδόχων, κήρυξη άγονων ομάδων & χρήση διαδικασίας με διαπραγμάτευση του ηλεκτρονικού διαγωνισμού με τίτλο «Προμήθεια ΤΡΟΦΙΜΩΝ, ΛΟΙΠΩΝ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΕΙΔΩΝ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ, ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΚΟΥΣ-ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥΣ ΣΤΑΘΜΟΥΣ, ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΗΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ, ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ, ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΔΟΜΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΕΒΑΔΕΩΝ & ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΑΙ Α’- Β’ Θ/ΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ» διάρκειας ενός έτους για τις ανάγκες του Δήμου Λεβαδέων.
206-2018Έγκριση Πρακτικού και Κατακύρωση Συνοπτικού Διαγωνισμού για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ, ΛΟΙΠΑ ΥΛΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΟΥ & ΥΛΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗΣ & ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΕΚΤΥΠΩΣΕΩΝ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΕΝΟΣ ΕΤΟΥΣ».
196-2018΄Εγκριση απόδοσης λογαριασμού και απαλλαγή υπολόγου του υπ΄αριθμ. 214/2018 εντάλματος προπληρωμής.
195-2018΄Εγκριση Πρακτικού Δημοπρασίας του έργου : «ΑΝΑΓΚΑΙΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΥΞΗΣΗ ΙΣΧΥΟΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟΥ».
194-2018΄Εγκριση πρακτικών, ανάδειξη προσωρινού αναδόχου της ομάδας 3 του ηλεκτρονικού διαγωνισμού με τίτλο : «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΔΙΑΡΕΚΕΙΑΣ ΕΝΟΣ ΕΤΟΥΣ ΠΡΟΣ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΕΒΑΔΕΩΝ, ΤΗΣ ΔΕΠΟΔΑΛ & ΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ»
193-2018Έγκριση πρακτικών, ανάδειξη προσωρινών αναδόχων, κήρυξη άγονων ομάδων & χρήση διαδικασίας με διαπραγμάτευση του ηλεκτρονικού διαγωνισμού με τίτλο «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ – ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ (συμπεριλαμβανομένων Ανταλλακτικών) & ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ. ΛΕΒΑΔΕΩΝ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΕΝΟΣ ΕΤΟΥΣ».
192-2018΄Εγκριση Πρακτικού, Κατακύρωση Συνοπτικού Διαγωνισμού για «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ , ΑΣΦΑΛΤΟΜΙΓΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΨΥΧΡΗΣ ΑΣΦΑΛΤΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΕΒΑΔΕΩΝ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΕΝΟΣ ΕΤΟΥΣ».
191-2018΄Εγκριση Πρακτικού και Κατακύρωση Συνοπτικού Διαγωνισμού «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΕΒΑΔΕΩΝ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΕΝΟΣ ΕΤΟΥΣ».
190-2018΄Εγκριση Πρακτικού Συνοπτικής Διαδικασίας για τη σύναψη Δημόσιας Σύμβασης : «ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΙΔΡΥΣΗΣ ΝΕΟΥ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟΥ Τ.Κ. ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ»
189-2018Kατάρτιση όρων Διακήρυξης του έργου : «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΪΑΣ Δ.Ε. ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ, Δ.Ε. ΚΟΡΩΝΕΙΑΣ ΚΑΙ Δ.Ε. ΔΑΥΛΕΙΑΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΛΕΒΑΔΕΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2017-2018 (Α΄ΦΑΣΗ).
205-2018΄Εγκριση της 36/2018 απόφασης της Δημάρχου Λεβαδέων
204-2018Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 180,00€ για επιμόρφωση υπαλλήλων του τμήματος Προσχολικής Αγωγής του Δήμου.
203-2018΄Εγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης 1.500,00 € για συντήρηση συστημάτων κατάσβεσης – πυρόσβεσης
202-2018Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης 496,00€ για προμήθεια καταψύκτη προς κάλυψη αναγκών της Δημοτικής Κατασκήνωσης στην Παλιομηλιά.
201-2018΄Εγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης 19.330,00 € για ασφάλιστρα των μεταφορικών μέσων και μηχανημάτων του Δήμου .
200-2018Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης 4.500,00€ για πληρωμή τελών κυκλοφορίας μηχανημάτων έργου (Μ.Ε.) έτους 2018.
199-2018΄Εγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης 1.370,84 € για τις ανάγκες συντήρησης μουσικών οργάνων της Φιλαρμονικής Ορχήστρας του Δήμου .
198-2018Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης 334,80€ για προμήθεια πινακίδας στο κτίριο της Φιλαρμονικής του Δήμου Λεβαδέων.
197-2018Έγκριση δαπανών που έχουν γίνει από την παγία προκαταβολή του Δήμου
179-2018Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης 67,00€ για δημοσίευση ανακοίνωσης αναγκαστικής απαλλοτρίωσης στην Δ.Κ. Κυριακίου
178-2018Κατάρτιση των όρων Διακήρυξης του έργου: «ΜΟΥΣΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΕΒΑΔΕΩΝ»
177-2018Έγκριση απόδοσης λογαριασμού και απαλλαγή υπολόγου του υπ΄αριθμ. 67/2018 εντάλματος προπληρωμής
176-2018Έγκριση δαπάνης και διάθεση εγγεγραμμένης πίστωσης ποσού 28.520,00 € για Επέκταση και Αναβάθμιση υφισταμένου λογισμικού εφαρμογών λειτουργίας υποδομών – Επέκταση και Αναβάθμιση των λειτουργιών του ΟΠΣ Οικονομικής Διαχείρισης και Αναβάθμιση, Επέκταση και θέση σε πλήρη λειτουργία της Διαδικτυακής Πύλης του Δήμου Λεβαδέων.
175-2018Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης 126,48€ για δημοσίευση διακηρύξεων
174-2018Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης 799,80€ για εργασίες απολύμανσης-απεντόμωσης στους Βρεφονηπιακούς-Παιδικούς Σταθμούς και στην Κατασκήνωση».
173-2018΄Εγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης 1.758,32 € για συντήρηση – ανανέωση , γόμωση, εργαστηριακό έλεγχο πυροσβεστήρων.
172-2018Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης 2.790,00€ για προμήθεια επαγγελματικής ηλεκτρικής κουζίνας για την Κατασκήνωση στην ΄΄Παλιομηλιά΄΄.
171-2018Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 6.763,40€ για οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων του Δήμου.
170-2018Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης 7.496,17€ για προμήθεια υλικών ενεργητικής πυροπροστασίας.
169-2018΄Εγκριση δαπάνης και διάθεση συνολικής πίστωσης 22.000,00 € για δαπάνες που χειρίζονται οι Πρόεδροι των Δημοτικών – Τοπικών Ενοτήτων του Δήμου Λεβαδέων μέσω της παγίας προκαταβολής.
168-2018Εκμίσθωση καλλιεργήσιμης γης στην Τοπική Kοινότητα Ακοντίου Δήμου Λεβαδέων , συνολικής επιφάνειας 14 στρεμμάτων με φανερό πλειοδοτικό διαγωνισμό.
188-2018΄Εγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης 8.069,30€ για προμήθεια μηχανογραφικού εξοπλισμού του Δήμου.
187-2018Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 749,83€ για προμήθεια ειδών σημαιοστολισμού του Δήμου Λεβαδέων’’.
186-2018΄Εκδοση εντάλματος προπληρωμής επ΄ονόματος δημοτικού υπαλλήλου ποσού 5.547,14 € & διάθεση πίστωσης για επεκτάσεις ηλεκτροφωτισμού στις Τ.Κ. Αγίου Γεωργίου & Αγίου Βλασίου
185-2018΄Εγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης 2.000,00€ για υπηρεσίες των ΔΙΑΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Α.Ε (ΔΙΑΣ).
184-2018΄Εγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης 1.748,40€ για παράσταση σε δικηγορική εταιρεία ενώπιον του Α΄Πενταμελούς Εφετείου Κακουργημάτων Αθηνών.
183-2018Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης 9.000,00€ για ανάθεση σε ορκωτούς ελεγκτές του ελέγχου των οικονομικών καταστάσεων του Δήμου έτους 2017 .
182-2018Λήψη απόφασης για την απόδοση του υπ’ αριθμ. 62/2018 ΧΕΠΕ και απαλλαγή υπολόγου.
181-2018Καθορισμός όρων διακήρυξης συνοπτικού διαγωνισμού για την «ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΟΠΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ – ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ , ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΚΑΙ ΘΕΣΗ ΣΕ ΠΛΗΡΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗΣ ΠΥΛΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΕΒΑΔΕΩΝ»
180-2018Kατάρτιση όρων Διακήρυξης Ανοικτής Διαδικασίας για σύναψη Δημόσιας Σύμβασης της μελέτης «ΜΕΛΕΤΕΣ ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΜΟΝΑΔΑΣ ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ».
167-2018Ανατροπή Αποφάσεων ανάληψης υποχρεώσεων και Αναμόρφωση προϋπολογισμού τρέχουσας χρήσης (4η).
166-2018΄Εγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης 3.273,60 € για προμήθεια ειδών για την λειτουργία συσσιτίων.
165-2018΄Εγκριση διάθεσης πίστωσης 951,08 € για συντήρηση και επισκευή ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού κτιρίων (ανελκυστήρων, κλιματιστικών και λοιπών) από υπόλοιπο συνεχιζόμενης σύμβασης.
164-2018Έγκριση δαπάνης και διάθεση πιστώσεων 2.389,42€ για προμήθεια παιδικών στρωμάτων σε Βρεφονηπιακούς Σταθμούς & Δημοτική Κατασκήνωση.
163-2018΄Εγκριση δαπάνης και διάθεση πιστώσεων 3.581,11 € για προμήθεια ειδών δημιουργικής απασχόλησης στους Βρεφονηπιακούς Σταθμούς & Δημοτική Κατασκήνωση.
162-2018΄Εγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 1.722,00 € για λοιπές αποδόσεις του Δήμου.
160-2018΄Εγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης 9.599,94 € για προμήθεια ειδών ένδυσης –προστασίας εργαζομένων.
158-2018Έγκριση Πρακτικού και Κατακύρωση Συνοπτικού Διαγωνισμού «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΥΠΑΡΧΟΥΣΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΕΒΑΔΕΩΝ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΕΝΟΣ ΕΤΟΥΣ»
157-2018΄Εγκριση Πρακτικού και ανάδειξη προσωρινού αναδόχου του συνοπτικού διαγωνισμού «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΕΒΑΔΕΩΝ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΕΝΟΣ ΕΤΟΥΣ»
156-2018΄Εγκριση Πρακτικού και ανάδειξη προσωρινών αναδόχων του συνοπτικού διαγωνισμού «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ , ΑΣΦΑΛΤΟΜΙΓΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΨΥΧΡΗΣ ΑΣΦΑΛΤΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΕΒΑΔΕΩΝ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΕΝΟΣ ΕΤΟΥΣ».
155-2018Κατάρτιση όρων Διακήρυξης Συνοπτικής Διαδικασίας για τη σύναψη Δημόσιας Σύμβασης της μελέτης: «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΤΑΔΙΟΥ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ».
154-2018Κατάρτιση των όρων Διακήρυξης Ανοικτής Διαδικασίας για την σύναψη Δημόσιας Σύμβασης του έργου : «Εσωτερική Οδοποιία Δήμου Λεβαδέων»
153-2018Oρισμός δικηγορικής εταιρείας για παράσταση ενώπιον του Α΄Πενταμελούς Εφετείου Κακουργημάτων Αθηνών.
159-2018΄Εγκριση Διενέργειας Συνοπτικού Διαγωνισμού ,Τεχνικών Προδιαγραφών και Τευχών της υπ΄αριθμ. 05/19-03-2018 Μελέτης με τίτλο : ‘’ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΟΠΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ – ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΚΑΙ ΘΕΣΗ ΣΕ ΠΛΗΡΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗΣ ΠΥΛΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΕΒΑΔΕΩΝ’’ προϋπολογισμού 28.520,00 €.
152-2018Έγκριση διάθεσης πίστωσης 92,00 € για προμήθεια υλικών μηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων (υπόλοιπο συνεχιζόμενης σύμβασης).
151-2018΄Εγκριση δαπάνης ποσού 800.000,00 € και διάθεση πίστωσης 150.000,00 € για το έργο ‘’Μουσείο Πολιτισμού Δήμου Λεβαδέων΄΄ (πολυετής υποχρέωση).
150-2018Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης 5.000,00€ για Συνδρομή σε νομικές βάσεις δεδομένων για το έτος 2018.
149-2018΄Εγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης 1.200,00 € για προμήθεια χημικού υλικού προς κάλυψη των αναγκών του Δημοτικού Κολυμβητηρίου Λιβαδειάς.
148-2018΄Εγκριση συνολικής δαπάνης 8.795,03 € και διάθεση πίστωσης 2.663,04 € για παροχή υπηρεσιών τεχνικού ασφαλείας του Δήμου.
147-2018Έγκριση δαπάνης και διάθεση εγγεγραμμένης πίστωσης ποσού 14.979,20€ για Συντήρηση και επισκευή αντλιοστασίων άρδευσης.
146-2018Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης 120,00€ για ασφάλιστρα νέων μεταφορικών μέσων.
145-2018΄Εγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης 2.600,00 € για συνδρομές σε Ελληνικό Δίκτυο Πόλεων με Ποτάμια & στο δίκτυο πόλεων ΠΑΡΑΚΤΙΟΝ – PARACTION.
144-2018΄Εγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης 11.999,48 € για ανταλλακτικά φωτεινών σηματοδοτών.
143-2018΄Εγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 14.982,92 € για προμήθεια ανταλλακτικών και σωλήνων άρδευσης.
142-2018΄Εγκριση δαπάνης 123.000,00 € και διάθεση πίστωσης 99.999,82 € για το έργο ΄΄Αποκατάσταση ζημιών που προκλήθηκαν από θεομηνία στις 17 και 18 Ιουνίου 2017″ (πολυετής υποχρέωση).
141-2018Έγκριση δαπάνης 500.000,00 € και διάθεση πίστωσης 100.000,00 € το οικ. έτος 2018 για το έργο ΄΄Εσωτερική Οδοποιϊα Δήμου Λεβαδέων ‘’ (πολυετής υποχρέωση).
140-2018΄Εγκριση 1ου και 2ου πρακτικού του ανοιχτού διαγωνισμού «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ & ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΕΝΟΣ ΕΤΟΥΣ ΠΡΟΣ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΕΒΑΔΕΩΝ, ΤΗΣ ΔΕΠΟΔΑΛ & ΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ».
139-2018Κατάρτιση των όρων Διακήρυξης του έργου : «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΟΥ ΑΠΟ Τ.Κ. ΚΟΡΩΝΕΙΑΣ ΕΩΣ ΚΕΦΑΛΟΒΡΥΣΟ».
138-2018Κατάρτιση όρων Διακήρυξης Συνοπτικής Διαδικασίας για τη σύναψη Δημόσιας Σύμβασης του έργου : «Αναγκαίες κατασκευές αύξησης ισχύος ηλεκτρικής παροχής Κολυμβητηρίου».
137-2018Κατακύρωση Δημόσιας Σύμβασης του έργου : «Βελτίωση εγκαταστάσεων ανακυκλοφορίας υφιστάμενου ανοικτού Κολυμβητηρίου Λιβαδειάς Ν. Βοιωτίας».
136-2018΄Εγκριση διάθεσης πίστωσης 52.000,00 € για το έργο «Βελτίωση εγκαταστάσεων ανακυκλοφορίας υφιστάμενου ανοικτού κολυμβητηρίου Λιβαδειάς Βοιωτίας».
135-20183η Αναμόρφωση προϋπολογισμού για την συνδιοργάνωση Διεθνούς Συνεδρίου «Δίστομο 1944: To έγκλημα- Η Μνήμη – Η Δικαιοσύνη» υπό την αιγίδα της Βουλής των Ελλήνων».
134-2018Ανατροπή συνολικού ποσού 145.135,96€, έγκριση δαπάνης και διάθεσης εγγεγραμμένων πιστώσεων ποσού 163.923,54€ για κάθε είδους αποδοχές & εργοδοτικές εισφορές έτους 2018.
133-2018΄Εγκριση διάθεσης πιστώσεων ποσού 6.859,15 για οφειλές παρελθόντων οικονομικών ετών. (ΠΟΕ 3η ).
132-2018΄Εγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης 460,00 € για δικαστικά έξοδα υπέρ Δημοσίου.
131-2018΄Εκδοση εντάλματος προπληρωμής ποσού 15.000,00 € επ΄ονόματος δημοτικού υπαλλήλου για την πραγματοποίηση των εκδηλώσεων Πάσχα 2018.
130-2018Παραπομπή στο Δημοτικό Συμβούλιο της λήψης απόφασης περί ΄Ασκησης Προσφυγής του Δήμου Λεβαδέων κατά της 82/2018 απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Στερεάς Ελλάδος .
129-2018Σύσταση Παγίας Προκαταβολής για το έτος 2018 σε Προέδρους Δημοτικών & Τοπικών Κοινοτήτων
128-2018΄Εκδοση εντάλματος προπληρωμής επ΄ονόματος δημοτικού υπαλλήλου συνολικού ποσού 8.873,07 για Επεκτάσεις Ηλεκτροφωτισμού.
127-2018΄Εγκριση δαπάνης και διάθεση εγγεγραμμένης πίστωσης ποσού 4.999,68 ευρώ για προμήθεια σιδηρών κιγκλιδωμάτων και φρεατίων.
126-2018΄Εγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης 3.248,80 € για συντήρηση και επισκευή εγκαταστάσεων θέρμανσης , κλιματισμού , αερισμού και λοιπών μηχανημάτων.
125-2018Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης 24.800,00€ για υπηρεσίες υποστήριξης του Δήμου Λεβαδέων για την αξιολογική προσέγγιση διαφοροποιημένων χωρικών ενοτήτων στην αστική περιοχή του Δήμου, Στρατηγική και Σχέδιο Δράσης ολοκληρωμένης προσέγγισης για την Βιώσιμη Αστική Ανάπτυξη.
124-2018΄Εγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης 32.208,52 € για το έργο ‘’Αναγκαίες κατασκευές αύξησης ισχύος ηλεκτρικής παροχής Κολυμβητηρίου’’.
123-2018΄Εγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 37.866,48 ευρώ για σύνταξη Περιβαλλοντικής Μελέτης Δημοτικού Σταδίου Λιβαδειάς.
122-2018Έγκριση διάθεσης εγγεγραμμένης πίστωσης ποσού 53.382,67€ για Σύνταξη τευχών δημοπράτησης για την πράξη ‘’Παρεμβάσεις εκσυγχρονισμού κτιριακού αποθέματος αρχιτεκτονικής αξίας (πρώην κτίριο Πανεπιστημίου) και περιβάλλοντος χώρου, με εφαρμογές ενεργειακής αναβάθμισης για την χρήση δημοτικών υπηρεσιών και Πολιτιστικών δραστηριοτήτων» (συνεχιζόμενη σύμβαση).
121-2018΄Εγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 145.000,00 ευρώ για το έργο ‘’Βελτίωση οδού από Τ.Κ. Κορώνειας έως Κεφαλόβρυσο’’
120-2018Αναμόρφωση προϋπολογισμού τρέχουσας χρήσης (2η).
119-2018‘Εγκριση Πρακτικών συνοπτικού διαγωνισμού, ανάδειξη προσωρινών αναδόχων για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ , ΛΟΙΠΑ ΥΛΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΟΥ & ΥΛΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗΣ & ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΕΚΤΥΠΩΣΕΩΝ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΕΝΟΣ ΕΤΟΥΣ».
118-2018Έγκριση Πρακτικού συνοπτικού διαγωνισμού, ανάδειξη προσωρινού αναδόχου για την «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΥΠΑΡΧΟΥΣΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΕΒΑΔΕΩΝ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΕΝΟΣ ΕΤΟΥΣ¨»
117-2018Έγκριση δαπάνης και διάθεσης εγγεγραμμένης πίστωσης ποσού 10.797,71€ για προμήθεια εργαλείων.
116-2018Έγκριση δαπάνης και διάθεσης εγγεγραμμένης πίστωσης ποσού 8.899,84€ για προμήθεια ανταλλακτικών.
115-2018Έγκριση δαπάνης και διάθεσης εγγεγραμμένης πίστωσης ποσού 12.998,24€ για προμήθεια υδραυλικών υλικών και εξαρτημάτων.
114-2018Έγκριση δαπάνης και διάθεσης εγγεγραμμένης πίστωσης ποσού 992,00€ για Προμήθεια υαλοπινάκων.
113-2018Έγκριση δαπάνης και διάθεσης εγγεγραμμένης πίστωσης ποσού 2.984,06€ για προμήθεια ξυλείας.
112-2018Έγκριση δαπάνης και διάθεσης εγγεγραμμένης πίστωσης ποσού 1.997,64€ για προμήθεια μεταλλικών ραφιών.
111-2018Έγκριση δαπάνης και διάθεσης εγγεγραμμένης πίστωσης ποσού 2.494,33€ για προμήθεια ειδών κιγκαλερίας.
110-2018Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 18.100,92€ για προμήθεια αδρανών υλικών λατομείου.
109-2018Καθορισμός όρων διακήρυξης συνοπτικού διαγωνισμού για την «Προμήθεια σκυροδέματος , ασφαλτομίγματος και ψυχρής ασφάλτου του Δήμου Λεβαδέων διάρκειας ενός έτους».
108-2018Έγκριση δαπάνης και διάθεση πιστώσεων συνολικού ποσού 27.993,00€ για προμήθεια σκυροδέματος, ασφαλτομίγματος και ψυχρής ασφάλτου.
107-2018Καθορισμός όρων διακήρυξης συνοπτικού διαγωνισμού για την «Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού του Δήμου Λεβαδέων διάρκειας ενός έτους».
106-2018Έγκριση δαπάνης και διάθεση πιστώσεων συνολικού ποσού 46.634,14€ για προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού .
105-2018Καθορισμός όρων διακήρυξης του ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισμού με τίτλο: «Προμήθεια ΤΡΟΦΙΜΩΝ, ΛΟΙΠΩΝ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΕΙΔΩΝ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ, ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΚΟΥΣ – ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥΣ ΣΤΑΘΜΟΥΣ , ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΗΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ, ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ, ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΔΟΜΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΕΒΑΔΕΩΝ & ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΑΙ Α’ Β’ ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ» διάρκειας ενός έτους για τις ανάγκες του Δήμου Λεβαδέων, δαπάνης προϋπολογισμού 209.176,24 € άνευ Φ.Π.Α.
104-2018Έγκριση δαπάνης 232.324,02€ και διάθεση πιστώσεων συνολικού ποσού 107.633,11€ για την προμήθεια τροφίμων, λοιπών αναλωσίμων ειδών παντοπωλείου, ειδών καθαριότητας Παιδικών-Βρεφονηπιακών Σταθμών, Δημοτικής Κατασκήνωσης, Κοινωνικού Παντοπωλείου, αθλητικών και πολιτιστικών εγκαταστάσεων, υπηρεσιών και δομών του Δήμου Λεβαδέων και γάλακτος εργαζομένων.
103-2018Έγκριση δαπάνης και διάθεσης εγγεγραμμένης πίστωσης ποσού 217,00€ για την προμήθεια κάμερας στο Συνεδριακό Κέντρο ‘’Χρήστος Παλαιολόγος’’.
102-2018΄Εγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 496,00 ευρώ για προμήθεια μηχανής προβολής στο Συνεδριακό Κέντρο ΄΄ Χρήστος Παλαιολόγος΄΄.
101-2018΄Εγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 3.999,31 ευρώ για την επισκευή καθισμάτων στο Συνεδριακό Κέντρο ‘’Χρήστος Παλαιολόγος΄΄.
100-2018΄Εγκριση διάθεσης πίστωσης ποσού 9.000,00 ευρώ για την εκτύπωση βιβλίου του εικαστικού Λιβαδείτη Θεοδώρου Λαζαρή.
99-2018΄Εγκριση διάθεσης πίστωσης ποσού 14.256,00 ευρώ για εργασίες σχεδιασμού και μετάφρασης για το βιβλίο του εικαστικού Λιβαδείτη Θεοδώρου Λαζαρή.
98-2018΄Εγκριση διάθεσης πιστώσεων ποσού 379.311,97 ευρώ για οφειλές παρελθόντων οικονομικών ετών (ΠΟΕ 2η ).
97-2018Μη ΄Ασκηση ΄Εφεσης κατά της 487/17 αποφάσεως του Ειρηνοδικείου Λιβαδειάς , και κατά του Ηλία Αθανασίου..
96-2018΄Εγκριση Διενέργειας συνοπτικού διαγωνισμού , Τεχνικών Προδιαγραφών και Τευχών της 17/2018 Μελέτης με τίτλο «Προμήθεια Ηλεκτρολογικού υλικού»
95-2018‘Eγκριση Τεχνικών Προδιαγραφών και τευχών της 05/2018 Μελέτης με τίτλο: «Προμήθεια ΤΡΟΦΙΜΩΝ, ΛΟΙΠΩΝ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΕΙΔΩΝ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ, ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΚΟΥΣ – ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥΣ ΣΤΑΘΜΟΥΣ , ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΗΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ, ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ, ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΔΟΜΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΕΒΑΔΕΩΝ & ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΑΙ Α’ Β’ ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ» οικονομικών ετών 2018 – 2019 , προϋπολογισμού 209.176,24 € (άνευ Φ.Π.Α.)
94-2018΄Εγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης 20.000,00 € για χρηματοδότηση της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Λεβαδέων (ΚΕΔΗΛ)
93-2018΄Εγκριση δαπάνης και διάθεση πιστώσεων συνολικού ποσού 2.553.546,13 ευρώ για την πληρωμή το έτος 2018 των Προνοιακών Επιδομάτων των Δήμων Λεβαδέων , Διστόμου – Αράχωβας –Αντίκυρας , Ορχομενού & Αλιάρτου του Νομού Βοιωτίας .
92-2018Έγκριση διάθεσης πίστωσης ποσού 110.000,00€ για το έργο ‘’Βελτίωση και ανάπλαση κοινόχρηστων χώρων οικισμού Ελικώνα ‘’(υπόλοιπο συνεχιζόμενης σύμβασης.
91-2018Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 72.113,33€ για Τεχνικές μελέτες επέκτασης Κοιμητηρίου στην Δημοτική Κοινότητα Λιβαδειάς.
90-2018΄Εγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 72.113,33 για τεχνικές μελέτες ίδρυσης Νέου Κοιμητηρίου στην Τοπική Κοινότητα Αγίου Γεωργίου.
89-2018‘Eγκριση Διενέργειας Συνοπτικού Διαγωνισμού , Τεχνικών Προδιαγραφών και Τευχών της 12/2018 Μελέτης με τίτλο : ΄΄Προμήθεια Σκυροδέματος , Ασφαλτομίγματος και Ψυχρής Ασφάλτου’’.
88-2018Κατάρτιση όρων διακήρυξης ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ – ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ (ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ) & ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΕΒΑΔΕΩΝ ΓΙΑ ΕΝΑ ΕΤΟΣ» προϋπολογισμού 259.078,16 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.).
87-2018Καθορισμός όρων διακήρυξης συνοπτικού διαγωνισμού για την «Συντήρηση υπαρχουσών εφαρμογών λογισμικού Δήμου Λεβαδέων» διάρκειας ενός έτους.
86-2018‘ Εγκριση διενέργειας Συνοπτικού Διαγωνισμού, Τεχνικών Προδιαγραφών και Τευχών της υπ΄αριθ. 1/24-1-2018 Μελέτης με τίτλο : «Συντήρηση υπαρχουσών εφαρμογών λογισμικού Δήμου Λεβαδέων» διάρκειας ενός έτους και δαπάνης προϋπολογισμού 24.800,00 €.
85-2018Έγκριση διάθεσης εγγεγραμμένης πίστωσης ποσού 96.139,82€ για το έργο Ανάδειξη των ψηφιδωτών παλαιοχριστιανικού ναού στην οδό Σπυροπούλου Λιβαδειάς.
84-2018΄Εγκριση δαπάνης και διάθεση εγγεγραμμένης πίστωσης ποσού 402,43 ευρώ για λήψη στατιστικών στοιχείων από την Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ).
83-2018΄Εγκριση διάθεσης εγγεγραμμένης πίστωσης ποσού 141.132,29 ευρώ για το έργο ‘’ Βελτίωση Δημοτικής Οδοποιίας (2016) ΄΄ (συνεχιζόμενη σύμβαση).
82-2018Έγκριση δαπάνης και διάθεσης εγγεγραμμένης πίστωσης ποσού 24.800,00€ για Συντήρηση Εφαρμογών λογισμικού.
81-2018Έγκριση δαπάνης ποσού 259.078,16€ και διάθεσης εγγεγραμμένης πίστωσης ποσού 171.736,67€ για εργασίες επισκευής και συντήρησης οχημάτων και προμήθειας ελαστικών των οχημάτων και των μηχανημάτων έργων του Δήμου(Πολυετής υποχρέωση).
80-2018Έγκριση διάθεσης εγγεγραμμένης πίστωσης ποσού 106.094,97€ για Αποκατάσταση δημοτικών οδών λόγω ζημιών που προκλήθηκαν από θεομηνίες στο Δήμο Λεβαδέων (συνεχιζόμενη σύμβαση)
79-2018Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης 14.600,00€ για πληρωμή φόρων και τελών του Δήμου .
78-2018Έγκριση διάθεσης εγγεγραμμένης πίστωσης ποσού 29.760,00€ για προμήθεια αυτοκινήτου μεταφοράς παρασκευασμένου φαγητού για κοινωνικές δομές του Δήμου(υπόλοιπο συνεχιζόμενης σύμβασης).
77-2018Εγκριση διάθεσης εγγεγραμμένης πίστωσης ποσού 23.623,12 ευρώ για ΄΄Επισκευή Σχολικών Συγκροτημάτων (συνεχιζόμενη σύμβαση).
76-2018΄Εγκριση διάθεσης εγγεγραμμένης πίστωσης ποσού 4.960,00 για δαπάνη ηλεκτρονικού διαδικτυακού συστήματος καταγραφής – διαχείρισης και παρακολούθησης αιτημάτων δημοτών και διαδραστικής επικοινωνίας Δήμου –Δημότη (υπόλοιπο συνεχιζόμενης σύμβασης)
75-2018Διάθεση εγγεγραμμένων πιστώσεων ποσού 26.435,15 ευρώ για προμήθεια χρωμάτων για την συντήρηση δημοτικών κτιρίων και κοινόχρηστων χώρων του Δήμου για το έτος 2018 (υπόλοιπα συνεχιζόμενων πιστώσεων).
74-2018΄Εγκριση διάθεσης εγγεγραμμένης πίστωσης ποσού 11.656,00 ευρώ για προμήθεια ανυψωτικού μηχανήματος για το Δημοτικό Κλειστό Γυμναστήριο (υπόλοιπο συνεχιζόμενης πίστωσης).
73-2018Έγκριση διάθεσης εγγεγραμμένης πίστωσης ποσού 29.760,00€ για Προμήθεια ανοιχτού ημιφορτηγού αυτοκινήτου 4 Χ 4 για τις ανάγκες της πυροπροστασίας του Δήμου.
72-2018΄Εγκριση δαπάνης ποσού 281.496,41 και διάθεσης εγγεγραμμένης πίστωσης ποσού 278.129,80 ευρώ για το έργο ‘’Ανακαίνιση κτιρίων και διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου αμαξοστασίου (πολυετής υποχρέωση).
71-2018Συγκρότηση Επιτροπής Διαγωνισμού για το έργο “Παρεμβάσεις εκσυγχρονισμού κτιριακού αποθέματος αρχιτεκτονικής αξίας ( πρώην κτίριο Πανεπιστημίου ) και περιβάλλοντος χώρου με εφαρμογές ενεργειακής αναβάθμισης για τη χρήση Δημοτικών Υπηρεσιών και Πολιτιστικών Δραστηριοτήτων .
70-2018Συγκρότηση Επιτροπής Διαγωνισμού για το έργο ΄΄Παρεμβάσεις εκσυγχρονισμού κτιριακού αποθέματος αρχιτεκτονικής αξίας και περιβάλλοντος χώρου με εφαρμογές ενεργειακής αναβάθμισης για τη χρήση Πολιτιστικών Δραστηριοτήτων.
69-2018Συγκρότηση Επιτροπής Διαγωνισμού με Τεχνικούς Υπαλλήλους) για έργα των οποίων ο συνολικός προϋπολογισμός έκαστος υπερβαίνει το 1.000.000,00€ χωρίς να συνυπολογίζονται τα κονδύλια του Φόρου Προστιθέμενης Αξίας .
68-2018Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης 17.676,12€ για επιστροφή χρηματοδοτήσεων του ΕΣΠΑ.
67-2018Έγκριση δαπάνης ποσού 37,20€ και διάθεση πίστωσης για δημοσίευση περίληψης τροποποίησης κανονιστικής απόφασης .
66-2018Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης 1.250,00€ για οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπάλληλων»
65-2018Έγκριση δαπάνης και διάθεσης εγγεγραμμένης πίστωσης ποσού 2.999,81 € για προμήθεια χημικού υλικού».
64-2018΄ Εγκριση δαπανών & διάθεση εγγεγραμμένων πιστώσεων σε βάρος των Κ.Α. της πάγιας προκαταβολής του τρέχοντος προϋπολογισμού 2018.
63-2018Έγκριση δαπάνης ποσού 15.909,20€ και διάθεσης εγγεγραμμένης πίστωσης ποσού 12.475,92€ για δαπάνες στείρωσης-εμβολιασμών και περίθαλψης αδέσποτων σκύλων.
62-2018΄Εγκριση δαπάνης και διάθεση εγγεγραμμένης πίστωσης ποσού 2.280,85 ευρώ για προμήθεια λιπασμάτων , φαρμάκων και ζιζανιοκτόνων.
61-2018΄Εγκριση δαπάνης και διάθεση εγγεγραμμένης πίστωσης ποσού 7.999,49 ευρώ για προμήθεια σάκων απορριμμάτων.
60-2018΄Εγκριση δαπάνης και διάθεση εγγεγραμμένης πίστωσης ποσού 10.042,42 ευρώ για προμήθεια φυτών , δένδρων και λοιπών ειδών.
59-2018΄Εγκριση δαπάνης και διάθεση εγγεγραμμένης πίστωσης ποσού 18.910,00 ευρώ για εργασίες κλαδέματος ψηλών και επικίνδυνων δένδρων.
58-2018΄Εγκριση δαπάνης και διάθεση εγγεγραμμένης πίστωσης ποσού 24.350,00 € για την πληρωμή αντιτίμου ηλεκτρικού ρεύματος στο Δημοτικό Στάδιο Λιβαδειάς.
57-2018Καθορισμός όρων διακήρυξης συνοπτικού διαγωνισμού για την «Προμήθεια Γραφικής ύλης , λοιπά υλικά γραφείου και υλικά μηχανοργάνωσης» διάρκειας ενός έτους.
56-2018΄Εγκριση δαπανών και διάθεση εγγεγραμμένων πιστώσεων ποσού 34.048,69 € για προμήθεια γραφικής ύλης , λοιπά υλικά γραφείου και υλικά μηχανοργάνωσης.
55-2018‘Eγκριση Διενέργειας Συνοπτικού Διαγωνισμού, Τεχνικών Προδιαγραφών και Τευχών της υπ’ αριθμόν 12/1-11-2017 Μελέτης με τίτλο: «Προμήθεια Γραφικής ύλης, λοιπά υλικά γραφείου και υλικά μηχανοργάνωσης» διάρκειας ενός έτους για τις ανάγκες του Δήμου Λεβαδέων, δαπάνης προϋπολογισμού 34.048,69 €.
54-2018Έκδοση εντάλματος προπληρωμής επ΄ονόματος δημοτικού υπαλλήλου ποσού 600,00€ για ηλεκτρονική πληρωμή διοδίων (fast pass)
53-2018Έγκριση δαπάνης και διάθεσης εγγεγραμμένης πίστωσης ποσού 2.000,00€ για δαπάνες ύδρευσης Βρεφονηπιακών Σταθμών και Δημοτικού Ωδείου.
52-2018΄Εγκριση δαπάνης και διάθεση εγγεγραμμένης πίστωσης ποσού 2.500,00 ευρώ για έξοδα είσπραξης κλήσεων Τροχαίας από ΕΛΤΑ
51-2018΄Εγκριση δαπάνης και διάθεση εγγεγραμμένης πίστωσης ποσού 460,00 € για δαπάνη δικαστικών εξόδων υπέρ Δημοσίου , σε εκτέλεση δικαστικής απόφασης.
50-2018΄Εγκριση δαπάνης και διάθεση εγγεγραμμένης πίστωσης ποσού 750,00 € για πληρωμή κοινοχρήστων κτιρίου στέγασης των υπηρεσιών ‘’ΔΙΑ Βίου Μάθηση’’.
49-2018΄Εγκριση δαπάνης και διάθεση εγγεγραμμένης πίστωσης ποσού 200,00 ευρώ για δαπάνες κτηματογράφησης.
48-2018Έγκριση δαπάνης και διάθεση εγγεγραμμένων πιστώσεων ποσού 28.057,00 € για υπερωριακή εργασία υπαλλήλων το έτος 2018.
47-2018Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 34.780,43 € από υπόλοιπο συνεχιζόμενης σύμβασης του έργου ‘’Βελτίωση Οδικής Ασφάλειας΄΄
46-2018Σύσταση πάγιας προκαταβολής Δήμου για το έτος 2018 , διάθεση πίστωσης ποσού 6.000,00 ευρώ και ορισμός υπολόγου.
45-2018‘Eγκριση Τεχνικών Προδιαγραφών και Τευχών της υπ’ αρ. 3/2018 Μελέτης με τίτλο : “ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ (συμπεριλαμβανομένων και ανταλλακτικών) & ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΔΗΜΟΥ ΛΕΒΑΔΕΩΝ για ένα έτος”.
44-2018Συγκρότηση επιτροπής εξέτασης – αξιολόγησης ενστάσεων & προσφυγών για τις δημόσιες συμβάσεις προμηθειών, γενικών υπηρεσιών για το έτος 2018, βάσει του Ν. 4412/2016.
43-2018Υποχρεωτική Αναμόρφωση Προυπολογισμού 2018 βάσει του άρθρου 4 της ΚΥΑ 25595/2017 «Παροχή οδηγιών για την κατάρτιση του προυπολογισμού των Δήμων οικονομικού έτους 2018.
42-2018Μερική ανάκληση της υπ΄αριθ. 534/2017 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής ως προς τον ορισμό προσωρινού αναδόχου.
41-2018Κατάρτιση όρων διακήρυξης ηλεκτρονικού ανοιχτού διαγωνισμού για την προμήθεια ΚΑΥΣΙΜΩΝ & ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΕΝΟΣ ΕΤΟΥΣ ΠΡΟΣ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΕΒΑΔΕΩΝ, ΤΗΣ ΔΕΠΟΔΑΛ & ΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ, προϋπολογισμού #599.618,89 €#.
40-2018Έγκριση δαπάνης και διάθεσης εγγεγραμμένης πίστωσης ποσού 2.400,00€ για τη μίσθωση γερανοφόρου οχήματος για την κοπή επικίνδυνων και ψηλών δένδρων.
39-2018Έγκριση δαπάνης ποσού #398.689,29 €# και διάθεση εγγεγραμμένης πίστωσης #130.237,00 €# για προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών. (Πολυετής υποχρέωση).
38-2018΄Εγκριση δαπανών και διάθεση εγγεγραμμένων πιστώσεων ποσού 237.655,62 ευρώ για οφειλές παρελθόντων ετών (ΠΟΕ 1η).
37-2018Έγκριση δαπάνης ποσού 57,04€ και διάθεση πίστωσης για δημοσίευση περίληψης κανονιστικής απόφασης άρδευσης.
36-2018Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 228.000,00€ για απόδοση εισφορών (ωφελούμενων και εργοδότη) μέσω των Προγραμμάτων Κοινωφελούς Χαρακτήρα (παρ.ΙΔ Ν.4152/2013) για το έτος 2018.
35-2018Συγκρότηση Επιτροπής Διαγωνισμού για επιλογή αναδόχου εκπόνησης μελετών.
34-2018Λήψη απόφασης για τη συζήτηση η μη τριών (3) εκτός ημερήσιας διάταξης θεμάτων
33-2018Έγκριση δαπάνης και διάθεση εγγεγραμμένης πίστωσης ποσού 121.405,76€ για το έργο Κατασκευή κόμβου επί της συμβολής των οδών Χαιρωνείας και Αισχύλου του Δήμου για το έτος 2018 (Συνεχιζόμενη σύμβαση από πολυετή υποχρέωση).
32-2018Έγκριση δαπάνης 205.259,95€ και διάθεση πίστωσης ποσού 180.000,00€ για το έργο Αποπεράτωση της Αίθουσας Πολλαπλών Χρήσεων και μερικής αναδιαρρύθμισης στο υπάρχον κτίριο στη θέση της υπό κατάργηση ΑΠΧ του 6ου Δημοτικού Σχολείου Λιβαδειάς (πολυετής υποχρέωση)».
31-2018΄Εγκριση δαπάνης ποσού 186.379,36 ευρώ και έγκριση διάθεσης εγγεγραμμένης πίστωσης ποσού 170.000,00 ευρω για το έργο «Αναβάθμιση αθλητικών εγκαταστάσεων του Δήμου για το έτος 2018»(συνεχιζόμενη σύμβαση από πολυετή υποχρέωση.
30-2018΄Εγκριση μελέτης προμήθειας καυσίμων και λιπαντικών έτους 2018.
29-2018Επανέγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 2.275,25 ευρώ από ανεκτέλεστο υπόλοιπο συνεχιζόμενης το έτος 2018 σύμβασης για συντήρηση ρολογιών του Δήμου Λεβαδέων.
28-2018Έγκριση δαπάνης και διάθεση εγγεγραμμένης πίστωσης ποσού 944,12€ από ανεκτέλεστο υπόλοιπο συνεχιζόμενης σύμβασης για προμήθεια αδρανών υλικών .
27-2018Επανέγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 3.648,00€ από ανεκτέλεστο υπόλοιπο συνεχιζόμενης το έτος 2018 σύμβασης για υπηρεσίες φιλοξενίας τηλεματικής διαχείρισης στόλου οχημάτων του Δήμου.
26-2018Επανέγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 3.524,08 € από ανεκτέλεστο υπόλοιπο συνεχιζόμενης σύμβασης το έτος 2018 για δαπάνη στείρωσης σκύλων.
25-2018Eπανέγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 836,96€ από ανεκτέλεστο υπόλοιπο συνεχιζόμενης σύμβασης το έτος 2018 για παροχή υπηρεσιών τεχνικού ασφαλείας του Δήμου .
24-2018Eπανέγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωση ποσού 2.600,00 € από ανεκτέλεστο υπόλοιπο συνεχιζόμενης σύμβασης το έτος 2018 για παροχή υπηρεσιών ιατρού εργασίας του Δήμου.
23-2018Έγκριση δαπάνης και διάθεσης εγγεγραμμένης πίστωσης ποσού 3.744,00€ για παροχή υπηρεσιών ιατρικής παρακολούθησης στα μέλη του ΚΑΠΗ με σύμβαση μίσθωσης έργου.
22-2018Επανέγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 2.980,96€ από ανεκτέλεστο υπόλοιπο συνεχιζόμενης το έτος 2018 σύμβασης για προμήθεια σκυροδέματος.
21-2018Επανέγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 5.481,85€ από ανεκτέλεστο υπόλοιπο συνεχιζόμενης το έτος 2018 σύμβασης για προμήθεια αλατιού για αντιμετώπιση επιπτώσεων από έκτακτα καιρικά φαινόμενα (χιονοπτώσεις κλπ) στον Δήμο .
20-2018Επανέγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 3.616,50 € από ανεκτέλεστο υπόλοιπο συνεχιζόμενης το έτος 2018 σύμβασης για συντήρηση και επισκευή ηλεκτρονικών υπολογιστών , φωτοτυπικών , fax κλπ. του Δήμου.
19-2018΄Εγκριση δαπάνης και διάθεση εγγεγραμμένων πιστώσεων ποσού 454.791,32 ευρώ για τοκοχρεολύσια δανείων του Δήμου το έτος 2018.
18-2018Έγκριση δαπάνης και διάθεση εγγεγραμμένων πιστώσεων ποσού 1.203.037,00€ για την πληρωμή αντίτιμου ηλεκτρικού ρεύματος το έτος 2018.
17-2018Έγκριση δαπάνης και διάθεση εγγεγραμμένων πιστώσεων ποσού 192.192,72€ για τις ανάγκες κάλυψης των μισθωμάτων ενοικιασμένων ακινήτων που χρησιμοποιούνται από τις Υπηρεσίες του Δήμου για το έτος 2018.
16-2018Έγκριση δαπάνης και διάθεση εγγεγραμμένων πιστώσεων ποσού 421.989,70€ για υποχρεωτικές εισφορές, ετήσιες εισφορές που επιβάλλονται με ειδικούς νόμους .
15-2018Eπανέγκριση δαπάνης και διάθεση εγγεγραμμένης πίστωσης ποσού 3.095,17 € από ανεκτέλεστο υπόλοιπο συνεχιζόμενης σύμβασης το έτος 2018 για προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων .
14-2018Eπανέγκριση δαπάνης και διάθεση εγγεγραμμένης πίστωσης ποσού 1.800,00€ από ανεκτέλεστο υπόλοιπο συνεχιζόμενης σύμβασης το έτος 2018 για ηχητική-φωτιστική κάλυψη αθλητικών εκδηλώσεων του Δήμου.
13-2018Eπανέγκριση δαπάνης και διάθεση εγγεγραμμένης πίστωσης ποσού 1.603,71€ από ανεκτέλεστο υπόλοιπο συνεχιζόμενης σύμβασης το έτος 2018 για προμήθεια υλικών μηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων (έντυπο εκτύπωσης ) του Δήμου Λεβαδέων .
12-2018Eπανέγκριση δαπάνης και διάθεση εγγεγραμμένης πίστωσης ποσού 2.108,00 € από ανεκτέλεστο υπόλοιπο συνεχιζόμενης σύμβασης το έτος 2018 για τον καθαρισμό των αθλητικών εγκαταστάσεων και κτιρίων του Δήμου Λεβαδέων
11-2018Eπανέγκριση δαπάνης και διάθεση εγγεγραμμένης πίστωσης ποσού 5.148,48€ από ανεκτέλεστο υπόλοιπο συνεχιζόμενων συμβάσεων το έτος 2018 για μίσθωση μηχανημάτων για αποχιονισμό ,αντιπλημμυρική προστασία και λοιπές δράσεις πολιτικής προστασίας του Δήμου.
10-2018Eπανέγκριση δαπάνης και διάθεση εγγεγραμμένης πίστωσης ποσού 13.590,91€ από ανεκτέλεστο υπόλοιπο συνεχιζόμενης σύμβασης το έτος 2018 για προμήθεια οικοδομικών υλικών του Δήμου.
9-2018Eπανέγκριση δαπάνης και διάθεση εγγεγραμμένης πίστωσης ποσού 5.223,50€ από ανεκτέλεστο υπόλοιπο συνεχιζόμενης σύμβασης το έτος 2018 για προμήθεια υλικών για «Συντήρηση κτιριακών υποδομών του Δήμου Λεβαδέων» (Τ.Π & Δανείων για προώθηση της απασχόλησης μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα- άρθ. 61 Ν. 4414/2016) του Δήμου.
8-2018Επανεγκρίσεις δαπανών και διαθέσεις πιστώσεων συνολικού ποσού 194.713,00 € από ανεκτέλεστα υπόλοιπα συνεχιζόμενων στο 2018 συμβάσεων για προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών όλων των υπηρεσιών του Δήμου
7-2018Επανεγκρίσεις δαπανών και διαθέσεις πιστώσεων συνολικού ποσού 55.863,33€ από ανεκτέλεστα υπόλοιπα συνεχιζόμενων στο 2018 συμβάσεων για συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων & προμήθεια -τοποθέτηση ελαστικών μεταφορικών μέσων του Δήμου Λεβαδέων.
6-2018Επανεγκρίσεις δαπανών και διαθέσεις πιστώσεων συνολικού ποσού 111.912,39 € από ανεκτέλεστα υπόλοιπα συνεχιζόμενων στο 2018 συμβάσεων για προμήθεια τροφίμων και λοιπών αναλώσιμων ειδών παντοπωλείου παιδικών – βρεφονηπιακών σταθμών , κοινωνικού Παντοπωλείου, Δημοτικών κτιρίων και αθλητικών εγκαταστάσεων και γάλακτος εργαζομένων του Δήμου Λεβαδέων.
5-2018Έγκριση δαπάνης και διάθεσης εγγεγραμμένης πίστωσης ποσού 2.501.210,00€ για απόδοση κρατήσεων του έτους 2018.
4-2018Συγκρότηση Επιτροπών διενέργειας και αξιολόγησης Αποτελεσμάτων Διαγωνισμών του άρθρου 221 του Ν.4412/2016 για το έτος 2018.
3-2018΄Εγκριση δαπάνης ποσού 493,52 ευρώ και διάθεση πίστωσης για δημοσίευση απόφασης Δημάρχου περί ορισμού Αντιδημάρχων.
2-2018Έγκριση σταθερών δαπανών και διάθεση εγγεγραμμένων πιστώσεων συνολικού ποσού 5.448.705,00€ για κάθε είδους αποδοχές του προσωπικού, εργοδοτικές εισφορές, έξοδα παράστασης ,αντιμισθία δημάρχου, αντιδημάρχων και έξοδα κίνησης προέδρων Δ.Σ., αποζημίωση και έξοδα κίνησης Δημοτικών Συμβούλων του Δήμου για το έτος 2018.
1-2018Έγκριση δαπάνης και διάθεση εγγεγραμμένων πιστώσεων συνολικού ποσού #519.251,17 €# για την πληρωμή Προνοιακών Επιδομάτων των Δήμων: Λεβαδέων , Διστόμου – Αράχωβας, Αντίκυρας, Ορχομενού & Αλιάρτου του Νομού Βοιωτίας (ΣΤ διμήνο 2017 Νοέμβριος & Δεκέμβριος)