Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής 2016

Απόφαση Τίτλος
414-2017Καθορισμός όρων διακήρυξης για Ηλεκτρική Διανομή Εμποροπανήγυρης έτους 2017.
413-2017΄Εγκριση Τεχνικών Προδιαγραφών και Τευχών της 172/2017 μελέτης με τίτλο «Ηλεκτρική Διανομή Εμποροπανήγυρης Δήμου Λεβαδέων».
390-2016Έγκριση δαπάνης και διάθεσης εγγεγραμμένης πίστωσης ποσού 800,33€ για πληρωμή Κατασχετηρίου της εταιρείας Εμμ. Γ. Λιανάκης γραφείου μελετών Α.Ε.
389-2016Έγκριση δαπάνης και διάθεση εγγεγραμμένης πίστωσης ποσού 35.000,00 € για Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος για την κίνηση των αντλιοστασίων άρδευσης.
388-2016΄Εγκριση δαπανών που έχουν γίνει από την παγία προκαταβολή στην Τοπική Κοινότητα Αλαλκομενών.
387-2016΄Εγκριση δαπανών που έχουν γίνει από την παγία προκαταβολή στην Τοπική Κοινότητα Αγίου Γεωργίου.
386-2016΄Εγκριση δαπανών που έχουν γίνει από την παγία προκαταβολή στην Τοπική Κοινότητα Ακοντίου.
385-2016Έγκριση δαπάνης και διάθεση εγγεγραμμένης πίστωσης ποσού 2.545,00€ για Τέλη κυκλοφορίας οχημάτων του Δήμου.
384-2016Έγκριση δαπάνης και διάθεσης εγγεγραμμένης πίστωσης ποσού 136.211,04€ για πληρωμή υποχρεώσεων παρελθόντων ετών .
383-2016΄Εγκριση δαπανών που έχουν γίνει από την παγία προκαταβολή στην Τοπική Κοινότητα Δαύλειας.
382-2016΄Εγκριση δαπάνης και διάθεση εγγεγραμμένης πίστωσης ποσού 2.362,20 ευρώ για την προμήθεια επίπλων και σκευών για τις υπηρεσίες του Δήμου.
381-2016΄Εγκριση δαπάνης και διάθεσης εγγεγραμμένης πίστωσης ποσού 130,20 ευρώ για Δημοσίευση περιληπτικής διακήρυξης για την μίσθωση εδαφικής έκτασης στη θέση Ισώματα.
380-2016΄Εγκριση δαπάνης και διάθεση εγγεγραμμένης πίστωσης ποσού 300,00 ευρώ για Σύμβαση έργου με γιατρό για παροχή υπηρεσιών στα μέλη του ΚΑΠΗ.
379-2016΄Εγκριση δαπάνης και διάθεσης εγγεγραμμένης πίστωσης ποσού 37.483,44 ευρώ της πολυετούς δαπάνης για την υλοποίηση του έργου « Ανάπλαση Πλατείας Τ.Κ. Αγίου Γεωργίου».
378-2016΄Εγκριση δαπάνης και διάθεσης εγγεγραμμένης πίστωσης ποσού 1.000,00 ευρώ για την Σύνταξη πρότασης χρηματοδότησης για την βελτιστοποίηση της Διαχείρισης των ΑΣΑ σύμφωνα με το Τοπικό Σχέδιο Διαχείρισης του Δήμου Λεβαδέων στο πλαίσιο της πρόσκλησης 14.6i .26-27.1 με τίτλο : «Δράσεις για την ολοκληρωμένη Διαχείριση Αστικών Αποβλήτων».
377-2016΄Ελεγχος δικαιολογητικών που πληρώθηκαν από την παγία προκαταβολή και έκδοση χρηματικών ενταλμάτων για αποκατάσταση αυτής.
376-2016Λύση σύμβασης εκμίσθωσης κυλικείου του Δημοτικού Κλειστού Γυμναστηρίου Λιβαδειάς.
375-2016Απαλλαγή υπολόγου και έγκριση απόδοσης λογαριασμού.
374-2016΄Εγκριση δαπάνης και διάθεση εγγεγραμμένης πίστωσης ποσού 2.232,00 ευρώ για Προμήθεια μηχανημάτων φυσιοθεραπείας.
373-2016Σύνταξη Σχεδίου Προυπολογισμού και Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (Ο.Π.Δ.) Οικονομικού Ετους 2017»
372-2016Ανάκληση αποφάσεων της 37ης συνεδριάσεως της Οικονομικής Επιτροπής.
328-2016Κατάρτιση των όρων Διακήρυξης του έργου : «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΪΑΣ (2016)».
327-2016Αναμόρφωση προϋπολογισμού τρέχουσας χρήσης.
326-2016Έκδοση εντάλματος προπληρωμής επ΄ονόματος δημοτικού υπαλλήλου συνολικού ποσού 586,16 ευρώ για την πληρωμή δαπάνης που αφορά την αύξηση ισχύος ηλεκτρικής παροχής.
325-2016Έγκριση δαπάνης και διάθεση εγγεγραμμένης πίστωσης ποσού 450,00 ευρώ για καταχώρηση στον τοπικό τύπο του ισολογισμού έτους 2015 του Δήμου Λεβαδέων.
324-2016Έκδοση εντάλματος προπληρωμής επ΄ονόματος δημοτικού υπαλλήλου συνολικού ποσού 293,08 ευρώ για την πληρωμή δαπάνης που αφορά την αύξηση ισχύος ηλεκτρικής παροχής.
323-2016Έγκριση δαπάνης και διάθεση εγγεγραμμένης πίστωσης ποσού 18.000,00€ για Προμήθεια τροφίμων για “Κοινωνικό Παντοπωλείο .
322-2016Απαλλαγή υπολόγου και έγκριση απόδοσης λογαριασμού.
321-2016΄Εγκριση πρακτικού φανερής πλειοδοτικής δημοπρασίας , για την εκμίσθωση του δημοτικού ακινήτου- αναψυκτήριο στη θέση ‘’ΠΑΡΚΟ ΤΟΥ ΛΕΟΝΤΟΣ’’ , Τοπικής Κοινότητας Χαιρώνειας Δήμου Λεβαδέων.
320-2016Ανάγκη αναχρηματοδότησης των δανείων του Δήμου Λεβαδέων βάσει του άρθρου 81 του Ν. 4316/2014.
319-2016΄Εγκριση δαπάνης και διάθεση εγγεγραμμένης πίστωσης ποσού 40.000,00 ευρώ για Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος για την κίνηση των αντλιοστασίων άρδευσης.
318-2016‘Εγκριση δαπάνης και διάθεσης εγγεγραμμένης πίστωσης συνολικού ποσού 33.697,13 για πληρωμή προστίμων προς Δ.Ο.Υ. των πρώην Δημοτικών Δημοτικών Επιχειρήσεων του Δήμου ΔΕΠΑΛ & ΔΕΤΕΛ.
317-2016Διάθεση εγγεγραμμένων πιστώσεων για την πληρωμή Προνοιακών Επιδομάτων Ν.Βοιωτίας (Ε’ δίμηνο 2016)».
316-2016΄Εκδοση εντάλματος προπληρωμής επ΄ονόματος δημοτικού υπαλλήλου συνολικού ποσού 334,80 ευρώ για την πληρωμή δαπανών που αφορά μετατόπιση παροχής.
315-2016΄Εκδοση εντάλματος προπληρωμής επ΄ονόματος δημοτικού υπαλλήλου συνολικού ποσού 600,00 ευρώ για την πληρωμή δαπάνης που αφορά διόδια (fast pass) για τις μετακινήσεις της Δημάρχου.
314-2016΄Εγκριση δαπάνης και διάθεσης εγγεγραμμένης πίστωσης ποσού 321,16 ευρώ για Δημοσίευση Προκήρυξης πρόσληψης πτυχιούχων φυσικής αγωγής.
313-2016΄Εκδοση εντάλματος προπληρωμής επ΄ονόματος δημοτικού υπαλλήλου συνολικού ποσού 586,16 ευρώ για την πληρωμή δαπανών που αφορά την αύξηση ισχύος ηλεκτρικής παροχής
312-2016΄Εγκριση δαπάνης και διάθεση εγγεγραμμένης πίστωσης ποσού 650,00 ευρώ για Παροχή υπηρεσιών για πιστοποίηση – καταχώρηση ανελκυστήρων.
311-2016΄Εγκριση δαπάνης και διάθεση εγγεγραμμένης πίστωσης ποσού 2.550,00 ευρώ για Προμήθεια υλικών μηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων (τόνερ, μελανοταινίες – αναλώσιμα FAX κλπ).
310-2016΄Εγκριση δαπάνης και διάθεσης εγγεγραμμένης πίστωσης ποσού 3.296,66 ευρώ για την Προμήθεια συστήματος ασφαλείας Μουσείου Αγροτικής Κληρονομιάς στον οικισμό Ελικώνα .
309-2016Επικαιροποίηση της προγενέστερης απόφασης αποδοχής δωρεάς ενός (1) απορριμματοφόρου τύπου πρέσας με αριθ. Κυκλ. 1834 προς το Δήμο Λεβαδέων από το Δήμο Αθηναίων.
308-2016΄Εγκριση προδιαγραφών και καθορισμός όρων διακήρυξης διαγωνισμού για την εκμίσθωση εδαφικής έκτασης περίπου 4 στρεμμάτων στη θέση ΙΣΩΜΑΤΑ για την ασφαλέστερη λειτουργία της εμποροπανήγυρης του Δήμου Λεβαδέων με φανερό μειοδοτικό διαγωνισμό.
307-2016Εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο για προσδιορισμό του ποσοστού του ύψους των τροφείων στους παιδικούς και βρεφονηπιακούς σταθμούς του Δήμου Λεβαδέων για το μήνα Σεπτέμβριο 2016 λόγω καθυστέρησης της έναρξης λειτουργίας τους.
306-2016Αναμόρφωση προϋπολογισμού τρέχουσας χρήσης.
305-2016Υποβολή στο Δημοτικό Συμβούλιο ΄Εκθεσης αποτελεσμάτων εκτέλεσης προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2016 μέχρι την 30/09/2016 (Γ΄τρίμηνο)
304-2016Έγκριση δαπάνης και διάθεσης εγγεγραμμένης πίστωσης ποσού 19.902,00€ για κλάδεμα ψηλών και επικίνδυνων δένδρων.
116-2016Έγκριση δαπάνης και διάθεσης εγγεγραμμένης πίστωσης ποσού #131,00€# για Αμοιβή δικαστικού επιμελητή για επίδοση .
115-2016΄Εγκριση διάθεσης πιστώσεων που αφορούν δαπάνες που αναφέρονται στην ΑΗΔ 74449/2010 απόφαση του ΥΠΕΣΔΑ και χειρίζονται οι Πρόεδροι των Δημοτικών – Τοπικών Ενοτήτων βάσει του άρθρου 266 του Ν. 3852/2010 (πάγια προκαταβολή).
114-2016΄Εγκριση δαπάνης & διάθεση εγγεγραμμένων πιστώσεων σε βάρος των Κ.Α. της παγίας προκαταβολής του Δήμου προϋπολογισμού έτους 2016.
113-2016΄Εγκριση δαπάνης και διάθεσης εγγεγραμμένης πίστωσης ποσού 492,00 ευρώ για εκτύπωση ενημερωτικών εντύπων για την ευαισθητοποίηση πολιτών στο θέμα των αδέσποτων ζώων του Δήμου.
112-2016΄Εγκριση δαπάνης και διάθεσης εγγεγραμμένης πίστωσης ποσού 750,00 ευρώ για δαπάνη κοινοχρήστων για το κτίριο στέγασης ¨Δια Βίου Μάθησης’’ του Δήμου Λεβαδέων.
111-2016΄Εγκριση δαπάνης και διάθεσης εγγεγραμμένης πίστωσης ποσού 9.994,86 ευρώ για προμήθεια οικοδομικών υλικών.
110-2016΄Εγκριση δαπάνης και διάθεσης εγγεγραμμένης πίστωσης ποσού 3.499,34 ευρώ για προμήθεια χρωμάτων για κοινόχρηστους χώρους , διαγράμμιση οδών κλπ.
109-2016΄Εγκριση δαπάνης και διάθεσης εγγεγραμμένης πίστωσης ποσού 3.276,72 ευρώ για την Συντήρηση Ρολογιών Δήμου Λεβαδέων.
108-2016΄Εγκριση δαπάνης και διάθεσης εγγεγραμμένης πίστωσης ποσού 1.999,98 ευρώ για την Συντήρηση συστημάτων κατάσβεσης – πυρόσβεσης.
107-2016΄Εγκριση δαπάνης και διάθεσης εγγεγραμμένης πίστωσης ποσού 4.000,00 ευρώ για ανταλλακτικά εγκαταστάσεων θέρμανσης , κλιματισμού , αερισμού και λοιπών μηχανημάτων.
106-2015΄Εγκριση δαπάνης και διάθεσης εγγεγραμμένης πίστωσης ποσού 1.982,76 ευρώ για προμήθεια υαλοπινάκων – κουφωμάτων.
105-2016Έγκριση δαπάνης και διάθεσης εγγεγραμμένης πίστωσης ποσού # 1.998,75€# για Προμήθεια ξυλείας.
104-2016΄Εγκριση δαπάνης και διάθεσης εγγεγραμμένης πίστωσης ποσού 4.999,34 ευρώ για την προμήθεια χρωμάτων για συντήρηση δημοτικών κτιρίων.
103-2016΄Εγκριση δαπάνης και διάθεσης εγγεγραμμένης πίστωσης ποσού 14.999,85 ευρώ για προμήθεια ασφαλτομίγματος και ψυχρής ασφάλτου.
102-2016Έγκριση δαπάνης και διάθεσης εγγεγραμμένης πίστωσης ποσού # 14.999,83€# για προμήθεια ανταλλακτικών και σωλήνων άρδευσης.
101-2016΄Εγκριση δαπάνης και διάθεσης εγγεγραμμένης πίστωσης ποσού 14.999,90 ευρώ για την Συντήρηση και επισκευή αντλιοστασίων άρδευσης.
100-2016Συγκρότηση επιτροπής (μετά από κλήρωση) για την προμήθεια ηλεκτρικού πιάνου και εκπαιδευτικού υλικού μουσικής προπαιδείας (τυμπανάκια κλπ.) για το έτος 2016.
99-2016Κατάρτιση όρων δημόσιου πλειοδοτικού διαγωνισμού για την εκποίηση διακοσίων πενήντα (250) περίπου εγκαταλελειμμένων οχημάτων (Ο.Τ.Κ.Ζ.) που θα περισυλλεγούν από εγκεκριμένη εταιρεία συλλογής και αποσυναρμολόγησης οχημάτων τέλους κύκλου ζωής.
98-2016΄Εγκριση δαπάνης και διάθεσης εγγεγραμμένης πίστωσης ποσού 186,96 ευρώ για δημοσίευση προκηρύξεων (δημοσίευση δημοπρασίας που αφορά την διαχείριση των οχημάτων κύκλου ζωής που βρίσκονται εντός των ορίων του Δήμου Λεβαδέων).
97-2016Κατακύρωση φανερής πλειοδοτικής δημοπρασίας , για την εκμίσθωση του κυλικείου στο Δημοτικό Στάδιο Λιβαδειάς.
96-2016Έγκριση δαπάνης και διάθεσης εγγεγραμμένης πίστωσης ποσού # 2.000,00€# για Προμήθεια σκυροδέματος.
95-2016Σύσταση Παγίας Προκαταβολής για το Δήμο Λεβαδέων έτους 2016
94-2016Σύσταση Παγίας Προκαταβολής για το έτος 2016 σε Προέδρους Δημοτικών , Τοπικών Κοινοτήτων βάσει του άρθρου 266 του Ν. 3852/2010.
93-2016Εγκριση δαπάνης και διάθεσης εγγεγραμμένης πίστωσης ποσού 4.700,00 ευρώ για Προμήθεια μουσικών οργάνων , ανταλλακτικών μουσικών οργάνων και στολών μουσικών Φιλαρμονικής Ορχήστρας Δήμου Λεβαδέων.
92-2016΄Εγκριση δαπάνης και διάθεσης εγγεγραμμένης πίστωσης ποσού 5.250,00 ευρώ για προμήθεια διαφόρων ανταλλακτικών.
91-2016΄Εγκριση δαπάνης και διάθεσης εγγεγραμμένης πίστωσης ποσού 5.600,00 ευρώ για προμήθεια διαφόρων εργαλείων.
90-2016΄Εγκριση δαπάνης και διάθεσης εγγεγραμμένης πίστωσης ποσού 6.750,00 ευρώ για προμήθεια σπόρων, φυτών, δενδρυλλίων.
89-2016΄Εγκριση δαπάνης ποσού 16.366,83 ευρώ για τα Ασφάλιστρα των οχημάτων & μηχανημάτων του Δήμου Λεβαδέων και διάθεση πίστωσης.
88-2016΄Εκδοση εντάλματος προπληρωμής επ΄ ονόματος δημοτικού υπαλλήλου συνολικού ποσού 108,38 ευρώ για την πληρωμή δαπανών που αφορά την αύξηση ισχύος ηλεκτρικής παροχής στο Δημοτικό Σχολείο Τ.Κ. Αγίου Βλασίου.
87-2016΄Εγκριση δαπάνης και διάθεσης εγγεγραμμένης πίστωσης ποσού 1.679,91 ευρώ για Προμήθεια ζωοτροφών σκύλων.
86-2016΄Εγκριση δαπάνης και διάθεσης εγγεγραμμένης πίστωσης ποσού 1.968,00 ευρώ για Προμήθεια αναλυτή καυσαερίων.
85-2016΄Εγκριση δαπάνης και διάθεσης εγγεγραμμένης πίστωσης ποσού 6.997,16 ευρώ για Προμήθεια λαδιού για τις ανάγκες του Νεκροταφείου.
84-2016΄Εγκριση δαπάνης και διάθεσης εγγεγραμμένης πίστωσης ποσού 1.499,12 ευρώ για Προμήθεια κεριών για τις ανάγκες του Νεκροταφείου.
83-2016΄Εγκριση δαπάνης και διάθεσης εγγεγραμμένης πίστωσης ποσού 2.277,96 για Προμήθεια λιπασμάτων , φαρμάκων ,ζιζανιοκτόνων κλπ.
82-2016΄Εγκριση δαπάνης και διάθεσης εγγεγραμμένης πίστωσης ποσού 2.499,05 για Προμήθεια χημικού υλικού (απολυμαντικά κλπ.).
81-2016΄Εγκριση δαπάνης και διάθεσης εγγεγραμμένης πίστωσης ποσού 5.950,00 ευρώ για ¨Παροχές σε είδος – είδη ατομικής προστασίας εργαζομένων (ένδυση κλπ).
80-2016΄Εγκριση δαπάνης και διάθεσης εγγεγραμμένης πίστωσης ποσού 2.000,00 ευρώ για Προμήθεια ηλεκτρικού πιάνου Δημοτικού Ωδείου.
79-2016΄Εγκριση δαπάνης και διάθεσης εγγεγραμμένης πίστωσης ποσού 500,00 ευρώ για Προμήθεια εκπαιδευτικού υλικού για τμήματα μουσικής προπαιδείας (τυμπανάκια , μεταλλόφωνα , ντέφια , μαράκες κλπ.)
78-2016Κατάρτιση όρων δημόσιου πλειοδοτικού διαγωνισμού για την εκμίσθωση του ακινήτου στη θέση ΄΄Παλαιά Βρύση’’ που βρίσκεται στην Τοπική Κοινότητα Αγ. Γεωργίου Δήμου Λεβαδέων.
77-2016΄Εγκριση δαπάνης και διάθεσης εγγεγραμμένης πίστωσης ποσού 190,00 ευρώ για Δημοσίευση προκηρύξεων (Δημοσίευση δημοπρασίας εκμίσθωσης ακινήτου στην θέση Παλαιά Βρύση στην Τ.Κ. Αγίου Γεωργίου του Δήμου Λεβαδέων.
76-2016Κατάρτιση των όρων Διακήρυξης του έργου : «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ».
75-2016΄Εγκριση Πρακτικού Δημοπρασίας του έργου : «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΗΣ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ».
74-2016Υποχρεωτική Αναμόρφωση Προϋπολογισμού 2016 βάσει του άρθρου 6 της ΚΥΑ 26945/31-7-2015 «Παροχή οδηγιών για την κατάρτιση του προϋπολογισμού των Δήμων οικονομικού έτους 2016»
73-2016΄Εγκριση δαπάνης και διάθεσης εγγεγραμμένης πίστωσης ποσού « 13.983,24€» για πληρωμή οφειλών & προσαυξήσεων των πρώην δημοτικών επιχειρήσεων ΔΕΠΑΛ και ΔΕΤΕΛ σε ΔΟΥ Λιβαδειάς.
72-2016΄ Εγκριση δαπάνης και διάθεση εγγεγραμμένης πίστωσης 1.500,00 ευρώ για έξοδα επίδοσης των α) απόφασης Δ.Σ. 189/15 και β) του με αριθ. πρωτ. 1605/7.12.2015 εγγράφου της Δ/νσης Πολεοδομίας.
71-2016΄Εγκριση δαπάνης και διάθεση εγγεγραμμένης πίστωσης 221,40 ευρώ για έξοδα δημοσίευσης απόφασης υπερωριακής απασχόλησης των Ληξιάρχων και των Γραμματέων του Δημοτικού Συμβουλίου και των Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων.
70-2016΄Εγκριση δαπάνης και διάθεση εγγεγραμμένης πίστωσης ποσού 17.431,87 ευρώ για την εκτέλεση του έργου : «Εκπόνηση μελέτης κόμβου επί της συμβολής οδών Χαιρωνείας και Αισχύλου».
69-2016΄Εγκριση δαπάνης και διάθεσης εγγεγραμμένης πίστωσης ποσού 5.999,94 ευρώ για Προμήθεια σάκων απορριμμάτων.
68-2016΄Εγκριση δαπάνης και διάθεσης εγγεγραμμένης πίστωσης ποσού 7.300,00 ευρώ για εργασίες εκτυπώσεων , φωτοτυπιών , εκδόσεων , βιβλιοδετήσεων κλπ. για τις ανάγκες των Υπηρεσιών του Δήμου Λεβαδέων.
67-2016΄Εγκριση δαπάνης και διάθεση εγγεγραμμένων πιστώσεων συνολικού ποσού 245.900,00 ευρώ για Συντηρήσεις και επισκευές οχημάτων , μεταφορικών μέσων και μηχανημάτων και προμήθεια ελαστικών του Δήμου για το έτος 2016.
66-2016΄Ελεγχος των προβλεπόμενων από το άρθρο 4.2 της διακήρυξης του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΩΝ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ» δικαιολογητικών , για τη σύναψη σύμβασης.
65-2016Αναμόρφωση προϋπολογισμού τρέχουσας χρήσης.
64-2016Αναμόρφωση προϋπολογισμού τρέχουσας χρήσης.
63-2016Διάθεση εγγεγραμμένων πιστώσεων για την πληρωμή Προνοιακών Επιδομάτων Νομού Βοιωτίας (Α΄δίμηνο 2016).
62-2016΄Εγκριση δαπάνης και διάθεσης εγγεγραμμένης πίστωσης ποσού 1.824,47 ευρώ (υπόλοιπο συνεχιζόμενης σύμβασης) για την «Συντήρηση και επισκευή εγκαταστάσεων θέρμανσης , κλιματισμού , αερισμού και λοιπών μηχανημάτων».
61-2016΄Εγκριση δαπάνης και διάθεση εγγεγραμμένης πίστωσης ποσού 102.000,00 ευρώ για την εκτέλεση του έργου: «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΗΣ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ».
60-2016‘ Εγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης της πολυετούς δαπάνης για την υλοποίηση του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΊΙΑΣ»
59-2016‘ Εγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης της πολυετούς δαπάνης για την υλοποίηση του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ»
58-2016΄Εγκριση δαπάνης και διάθεσης εγγεγραμμένης πίστωσης ποσού 397.550,95 ευρώ για Ετήσια Εισφορά σε ΔΕΠΟΔΑΛ – Α.Ε. (ΦΟΣΔΑ ) 1ης Διαχειριστικής Ενότητας Ν. Βοιωτίας.
57-2016Κατάρτιση όρων δημόσιου πλειοδοτικού διαγωνισμού για την εκμίσθωση του κυλικείου στο Δημοτικό Στάδιο Λιβαδειάς.
56-2016΄Εγκριση διάθεσης πίστωσης 192,00 ευρώ, για την δαπάνη εξόδων δημοσίευσης περιλήψεων διακηρύξεων του Δήμου Λεβαδέων
55-2016Κατάρτιση ΄Εκθεσης αποτελεσμάτων εκτέλεσης προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2015 μέχρι την 31/12/2015 (Δ’ τρίμηνο 2015).
54-2016΄Εγκριση δαπάνης και διάθεση εγγεγραμμένης πίστωσης ποσού 2.706,00 ευρώ για την εκτέλεση του έργου : «Μελέτη γεωλογικής καταλληλότητας (Β1 σταδίου) του ΣΧΟΟΑΠ Δαύλειας.
53-2016΄Εγκριση δαπάνης και διάθεση εγγεγραμμένης πίστωσης ποσού 61.819,51 ευρώ για την εκτέλεση του έργου : «Συντήρηση οδών – πεζοδρόμων και κοινόχρηστων χώρων
52-2016΄Εγκριση δαπάνης και διάθεση εγγεγραμμένης πίστωσης ποσού 34.285,64 ευρώ για την εκτέλεση του έργου : «Ενεργειακή Αναβάθμιση Σχολικής Μονάδας 3ου Δημοτικού Σχολείου Λιβαδειάς».
51-2016΄Εγκριση δαπάνης και διάθεσης εγγεγραμμένης πίστωσης ποσού 397,89 ευρώ για Αμοιβές και έξοδα προσωπικού παρελθόντων οικονομικών ετών