Αποφάσεις Εκτελεστικής Επιτροπής 2019

Απόφαση Τίτλος
10-2019Κατάρτιση του προσχεδίου του προϋπολογισμού έτους 2020 του Δήμου Λεβαδέων από την Εκτελεστική Επιτροπή και εισήγηση αυτού στην Οικονομική Επιτροπή
9-2019Εισήγηση της Εκτελεστικής Επιτροπής στο Δημοτικό Συμβούλιο για τροποποίηση του Τεχνικού Προγράμματος Εκτελεστέων Έργων έτους 2020
8-2019Εισήγηση της Εκτελεστικής Επιτροπής στο Δημοτικό Συμβούλιο για τροποποίηση του Τεχνικού Προγράμματος Εκτελεστέων Έργων έτους 2019
7-2019Εισήγηση της Εκτελεστικής Επιτροπής στο Δημοτικό Συμβούλιο για τροποποίηση του Τεχνικού Προγράμματος Εκτελεστέων Έργων έτους 2019
6-2019Εισήγηση της Εκτελεστικής Επιτροπής στο Δημοτικό Συμβούλιο για το Τεχνικό Πρόγραμμα Εκτελεστέων Έργων του Δήμου Λεβαδέων έτους 2020
5-2019Εισήγηση Εκτελεστικής Επιτροπής στο Δημοτικό Συμβούλιο για την τροποποίηση του Τεχνικού Προγράμματος Εκτελεστέων Έργων έτους 2019
11-2019Εισήγηση της Εκτελεστικής Επιτροπής στο Δημοτικό Συμβούλιο για τροποποίηση του Τεχνικού Προγράμματος Εκτελεστέων Έργων έτους 2019
12-2019Εισήγηση της Εκτελεστικής Επιτροπής στο Δημοτικό Συμβούλιο για τροποποίηση του Τεχνικού Προγράμματος Εκτελεστέων Έργων έτους 2020