Ανακοίνωση για την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου συνολικά δύο (2) ατόμων για την υλοποίηση του υποέργου 1 “ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΗΣ ΚΙΝΗΤΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ” του Δήμου Λεβαδέων

19 Ιουνίου 2024