Ανακοίνωση για την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά είκοσι δύο (22) ατόμων για την κάλυψη αναγκών ανταποδοτικού χαρακτήρα στο Δήμο Λεβαδέων

12 Ιουνίου 2024