Έγκριση πρόσληψης εποχικού προσωπικού έντεκα (11) ατόμων, με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου, διάρκειας δύο (2) μηνών, για την αντιμετώπιση των κατεπειγουσών αναγκών πυροπροστασίας του Δήμου Λεβαδέων.

28 Ιουνίου 2022