Συμμετοχή του Δήμου στην Τακτική Γενική Συνέλευση της Α.Ε «ΕΛΙΚΩΝΑΣ ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΤΑ» και ορισμός εκπροσώπου.

14 Οκτωβρίου 2021