Επικύρωση απομαγνητοφωνημένων πρακτικών της 1ης έως και της 21ης συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου έτους 2021.

19 Ιανουαρίου 2022