Αποδοχή Α΄ Σταδίου της οριστικής μελέτης με τίτλο: «ΜΕΛΕΤΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΤΩΝ ΔΙΑΤΗΡΗΤΕΩΝ ΤΑΦΙΚΩΝ ΜΝΗΜΕΙΩΝ»

10 Μαρτίου 2020