Έγκριση υποχρεωτικής αναμόρφωσης Προϋπολογισμού και Ο.Π.Δ. έτους 2021 βάσει άρθρου 5 της Κ.Υ.Α. 46735/2020 (66/2021 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής).

14 Απριλίου 2021