Πρόγραμμα του Ο.Α.Ε.Δ. για προώθηση της απασχόλησης μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα

3 Ιουλίου 2020