Περιληπτική ανακοίνωση υπ’ αριθμ. ΣΟΧ 2/2019 για την πρόσληψη προσωπικού με σύναψη σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου για την υλοποίηση της Δράσης «Εναρμόνιση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής» ( Περίοδος 2019-2020)

31 Δεκεμβρίου 2019