Κατάσταση συμμετεχόντων στη λαϊκή αγορά στην οδό Καραγιαννοπούλου, Τετάρτη 7 Απριλίου 2021

5 Απριλίου 2021