Ανακοίνωση προσωρινών πινάκων κατάταξης των συμμετεχόντων στη διαδικασία πρόσληψης προσωπικού καθαριότητας με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου

31 Αυγούστου 2020