΄Εγκριση δαπάνης και διάθεση εγγεγραμμένης πίστωσης ποσού 10.042,42 ευρώ για προμήθεια φυτών , δένδρων και λοιπών ειδών.

27 Φεβρουαρίου 2018