Παράταση προθεσμίας περαίωσης εργασιών της δημόσιας σύμβασης : « Ασφαλτόστρωση οδού Αγροτικής Περιοχής Κυριακίου »

18 Μαΐου 2020