Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης 17.676,12€ για επιστροφή χρηματοδοτήσεων του ΕΣΠΑ.

8 Μαρτίου 2018