΄Εγκριση Διάλυσης της με αριθμ. πρωτ. 2880/23-02-2021 ( ΑΔΑΜ 21SYMV008182931 2021-02-23) Σύμβασης μεταξύ του Δήμου Λεβαδέων και του Οικονομικού φορέα «ALMO TEXNIKH ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Ι.Κ.Ε.» και ολοκλήρωση του έργου «ΦΩΤΙΣΜΟΣ ΓΗΠΕΔΟΥ ΖΑΓΑΡΑ ΔΗΜΟΥ ΛΕΒΑΔΕΩΝ» σύμφωνα με τις διατάξεις των παραγράφων 12 – 13 του άρθρου 160 του Ν.4412/2016.

28 Ιουνίου 2022