Μεταφορά θέσης κάδων επί της οδού Δελφών λόγω τοποθέτησης υπόγειων κάδων απορριμμάτων”

16 Ιανουαρίου 2020