«Χορήγηση άδειας παράτασης ωραρίου χρήσης μουσικής ή μουσικών οργάνων για ένα έτος στο κατάστημα Υ.Ε του ΚΑΝΤΑ ΓΕΩΡΓΙΟΥ επί της οδού Μπουφίδου 24»

18 Ιουνίου 2021