Έγκριση υποχρεωτικής αναμόρφωσης Προϋπολογισμού και Ο.Π.Δ έτους 2020 βάσει άρθρου 6 της Κ.Υ.Α. 55905/2019.( 39/2020 απόφαση Ο.Ε)

10 Μαρτίου 2020