ΘΕΜΑ: “ Aναμόρφωση προϋπολογισμού έτους 2019 μετά τα αποτελέσματα εκτέλεσής του μέχρι 30/6/2019 (παρ.9 του άρθρρ.266 του Ν.3852/2010 ). (139/2019 Απόφαση Ο.Ε) .

23 Αυγούστου 2019