Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τον ορισμό του Προέδρου & Αναπληρωτή αυτού της Διοικούσας Επιτροπής των τομέων Α’θμιας φροντίδας Υγείας της 5ης Υγειονομικής Περιφέρειας Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας

11 Μαΐου 2018