Προκήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού εκπόνησης μελέτης «ΜΕΛΕΤΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΤΩΝ ΔΙΑΤΗΡΗΤΕΩΝ ΤΑΦΙΚΩΝ ΜΝΗΜΕΙΩΝ»

26 Μαρτίου 2019