Αναστολή εκδόσεως πιστοποιητικών και βεβαιώσεων από ΚΕΠ και Δημοτολόγια της χώρας.

10 Ιανουαρίου 2018