Ανακοίνωση του Εθνικού Κτηματολογίου για παράταση προθεσμίας υποβολής δηλώσεων του Ν 2308/95

30 Σεπτεμβρίου 2019