Ανακοίνωση σύναψης σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου για τις ανάγκες καθαριότητας των σχολικών μονάδων χρονικής διάρκειας έως τεσσάρων (4) μηνών

25 Φεβρουαρίου 2021