Επανέγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 3.648,00€ από ανεκτέλεστο υπόλοιπο συνεχιζόμενης το έτος 2018 σύμβασης για υπηρεσίες φιλοξενίας τηλεματικής διαχείρισης στόλου οχημάτων του Δήμου.

23 Φεβρουαρίου 2018