Έγκριση δαπάνης και διάθεση εγγεγραμμένης πίστωσης ποσού 944,12€ από ανεκτέλεστο υπόλοιπο συνεχιζόμενης σύμβασης για προμήθεια αδρανών υλικών .

23 Φεβρουαρίου 2018