΄Εγκριση δαπάνης και διάθεση εγγεγραμμένης πίστωσης ποσού 4.999,68 ευρώ για προμήθεια σιδηρών κιγκλιδωμάτων και φρεατίων.

29 Μαρτίου 2018