«Χορήγηση άδειας παράτασης ωραρίου λειτουργίας μουσικών οργάνων για ένα έτος στο κατάστημα Υ.Ε του ΝΤΕΜΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ επί της οδού Έρκυνας 05»

16 Ιανουαρίου 2020