Παράταση της υπ’ αριθμ. 29001/20-11-2018 σύμβασης «ΑΠΟΜΑΓΝΗΤΟΦΩΝΗΣΗ, ΠΟΛΥΓΡΑΦΗΣΗ ΚΛΠ ΤΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΤΩΝ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΤΩΝ 2017 & 2018» , χωρίς αύξηση του οικονομικού αντικειμένου.

25 Ιουνίου 2019