Διακήρυξη ανοικτής διαδικασίας για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου: «Αποκατάσταση ζημιών που προκλήθηκαν από θεομηνία στις 17 & 18 Ιουνίου 2017»

13 Ιουνίου 2018