Ανακοίνωση για την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, πέντε (05) ατόμων, χρονικής διάρκειας δύο (2) μηνών, ειδικότητας ΥΕ καθαριστών/καθαριστριών

26 Μαΐου 2020