Ένταξη του έργου “Αποχέτευση – Προσαγωγή Ακαθάρτων και Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων (ΕΕΛ) Κοινότητας Κυριακίου στο Ε.Π. Στερεάς Ελλάδας

30 Μαΐου 2018