Ολοκλήρωση της 1ης Παρνάσσιας Ορειβατικής Συνάντησης

2 Ιουλίου 2018