Ανάθεση κατ εξαίρεση σε δικηγόρο δικαστικού χειρισμού ζητήματος ιδιαίτερης σημασίας για τα συμφέροντα του Δήμου [άσκηση ένδικων βοηθημάτων κατά της με αρ.πρωτ. 6122/170152/8.10.2019 απόφασης του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας – Στ. Ελλάδας ( ΦΕΚ 3949/β/29.10.2019 ) συγχώνευσης της ΔΕΠΟΔΑΛ Α.Ε στον Περιφερειακό ΦοΔΣΑ ]

14 Ιανουαρίου 2020