΄Εγκριση πρακτικού και ανάδειξη προσωρινού αναδόχου του συνοπτικού διαγωνισμού «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ».

17 Μαΐου 2019