Διάθεση εγγεγραμμένων πιστώσεων ποσού 26.435,15 ευρώ για προμήθεια χρωμάτων για την συντήρηση δημοτικών κτιρίων και κοινόχρηστων χώρων του Δήμου για το έτος 2018 (υπόλοιπα συνεχιζόμενων πιστώσεων).

8 Μαρτίου 2018