Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 520,80€ για δημοσίευση απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου.

9 Ιουλίου 2018