΄Εγκριση διάθεσης πίστωσης 951,08 € για συντήρηση και επισκευή ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού κτιρίων (ανελκυστήρων, κλιματιστικών και λοιπών) από υπόλοιπο συνεχιζόμενης σύμβασης.

26 Απριλίου 2018